21.09.2017

Списък на краткосрочните квалификационни курсове

Изх. № РУО1-22065/21.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20439/07.09.2017 г., приложено Ви изпращам пълен списък на краткосрочните квалификационни курсове, които организира Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти при ПУ“ Паисий Хилендарски“ – град Пловдив.

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Съвещание с учителите по природни науки

Изх. № РУО – 21930/ 20.09.2017 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТАВ ГРАД СОФИЯ

На вниманието на учителите по природни науки!Промяна на мястото за провеждане на съвещанието с учителите по природни науки на 28.09.2017 г.!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Уведомявам Ви, че съвещанието с учителите по природни науки на 28.09.2017 г. ще се проведе в Национален политехнически музей, ул. „Опълченска“ 66 от:

10:00 часа за учителите със следобедна заетост

14:00 часа за учителите със сутрешна заетост.

Моля да информирате учителите по природни науки от Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г.

Изх. № РУО1-21983/20.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на МОН № 9105-293/14.09.2017 г., вх.№ РУО1-21466/14.09.2017 г., в изпълнение на заложените дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г., до края на 2017 г., ще се проведе безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години.С оглед дейностите, които предстоят, моля да окажете съдействие на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на Министерството на здравеопазването (МЗ), регионалните координатори и изпълнителите на програмата, както следва:

Децата и техните родители трябва да се информират за дейностите по националната програма от съответните координатори, които да проведат информационни срещи в училищата и в детските градини.

 Необходимо е там да бъдат поставени информационни материали за програмата - плакати и брошури.

 На всеки родител ще се предостави бланка за информирано съгласие. След връщане на подписано информирано съгласие от страна на родителите, детето може да се преглежда, да се определя необходимостта от поставяне на силанти и професионалистът, изпълнител на програмата, да ги поставя.

Моля да се осигури достъп на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на МЗ, регионалните координатори и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата до детските градини и училищата за осъществяване на дейностите, които предстоят.

Имената на членовете на Националния координационен съвет на МЗ, националния координатор, регионалните координатори по региони и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата, както и пълния текст на националната програма ще намерите на адрес: www.mh.goverment.bg в раздел „Политики – Програми-Актуални програми“ а допълнителна информация – на интернет страницата на програмата на адрес: www.oralnaprofilaktika.bg

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2017

Получаване на заповедите за утвърдените и закритите паралелки

Изх. № РУО1 - 21920/20.09. 2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА   УЧИЛИЩАТАс   утвърден и реализиран план - прием на ученици след завършен  VIII клас         УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,В изпълнение на чл. 29 ал. 2 от Наредба № 11/28.03.2005 г. на МОН за приемане на ученици в държавните и общински училища и Заповед № РД 09-1638/19.10.2016 г. на министъра на образованието и науката за приемане на ученици в държавните и общински училища след завършен VIII клас, следва да се явите в РУО - София - град, стая 422 от 09.00 ч. до 14.00 ч. на 21. 09. 2017 г. за получаване на заповедите за утвърдените и закритите паралелки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2017

Самооценка чрез инструмента „Учеща ли е вашата организация?"

Изх. № РУО1-21917/20.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕУЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИНА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЛАСТСОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

През есента на 2016 г., като част от проект „Алтернативни на формалното обучение в държавната администрация", ИПА апробира онлайн въпросник за самооценка „Учеща ли е вашата организация?" Това е сравнително нов инструмент, разработен през 2008 г., който все по-активно се прилага в организации от държавния и частния сектор в много страни по света. В извършването на самооценката през 2016 г. участваха близо 900 служители от 63 централни и териториални администрации в България, като всяка администрация получи доклад с обратна връзка и препоръки. Участието в тази инициатива даде възможност на администрациите да установят своите силни и слаби страни по отношение на ученето на работното място, ангажирането на служителите, стимулиране на иновативното мислене, изграждането на мрежи за споделяне на опит и др. Още по-полезна на администрациите беше възможността да се сравнят с други организации и да намерят полезни ориентири за усъвършенстване в областта на ученето и развитието. Въз основа на резултатите от самооценката, на специално организирана церемония, ИПА обяви и рейтинг на учещите администрации за 2016 г.Водени от убеждението, че периодичното извършване на такава самооценка ще позволи на администрациите да се сравняват с най-добрите и да бъдат по-успешни в усилията си за организационно усъвършенстване и управление на качеството, от тази година предоставяме безплатно използването на инструмента на всяка администрация, която желае да се самооценява и развива като учеща организация.Това писмо е покана към Вас да се включите в провеждане на самооценка на администрациите по показатели за учеща организация и определяне на рейтинг на учещите администрации за 2017 г. Опитът на администрациите с най-висок рейтинг ще бъде популяризиран както чрез публикации на ИПА, така и по време на международни форуми, които Институтът ще организира в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС.Тази година инициативата е планирана, както следва:

До 20.09.2017 г. - изпращане на писма от администрациите за заявяване на желание за самооценка чрез инструмента „Учеща ли е вашата организация?" В писмата трябва да е посочено лице за контакт (за предпочитане от звеното по човешки ресурси), на което ще бъде изпратена допълнителна информация за организиране на самооценката.

01-31.10.2017 г. - извършване на самооценката чрез онлайн въпросник

До 20.11.2017 г. - изпращане на доклади до администрациите с обратна връзка за резултатите, сравнения с други български администрации, с администрации от Западна Европа, САЩ и Канада, както и насоки за развитие на климата за учене на работното място с цел повишаване на ангажираността и инициативността на служителите

До 10.12.2017 г. - обявяване на Рейтинг на учещите администрации и награждаване на най-добрите от тях.

Изпратете Вашите заявки най-късно до 20 септември на следния имейл: [email protected].За повече информация: Гергана Георгиева - старши експерт в ИПА, [email protected], тел: 02 940 37 61

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2017

Информационни материали по проект „Твоят час“

Изх. № РУОПР-688/20.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предоставените Ви от РУО – София-град информационните материали по проект „Твоят час“ е необходимо те да бъдат раздадени на учениците от Вашето училище, а плакатите закачени на видно място.Моля Ви за експедитивност при организирането на дейностите по проекта за учебната 2017/2018 година

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2017

актуализиране на документите за организацията на училищата при бедствия, аварии и катастрофи

Изх. №РУО1- 21965/20.09.2017 г.                                                                                          ДОДИРЕКТОРИТЕНА СТОЛИЧНИТЕУЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 16:00 часа на 21.09.2017 г. да попълните следната справка, относно актуализиране на документите за организацията на училищата при бедствия, аварии и катастрофи /БАК/. Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО– СОФИЯ-ГРАД

19.09.2017

Практически насочени ресурси за преподаване на зелено предприемачество

Изх.№РУО1-21811/19.09.2017 г. 

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на JA Bulgaria с вх. №РУО1-21567/15.09.2017 г., Ви уведомявам, че на 28-29 септември 2017 г.  ще се проведе Международна конференция по зелено предприемачество в София, JA Startup Hambar в София Техпарк за учители и ученици от България, Гърция, Латвия, Норвегия и Румъния, представители на държавни институции, неправителствени организации и бизнеса.Конференцията е за Вас, ако:

търсите иновативни и практически насочени ресурси за преподаване на зелено предприемачество, които можете да започнете да използвате веднага.

Създаденият комплект от иновативни инструменти, може подкрепи учителите, които желаят да преподават темата зелено предприемачество по интерактивен и практически ориентиран начин. Комплектът съдържа иновативен наръчник с 36 плана на уроци, програма по зелено предприемачество и методология за преподаване чрез метода blended teaming (смесено обучение, използващо онлайн технологии в съчетание с традиционно преподаване в класната стая).Можете да се регистрирате за участие на посочения линк: https://form.iotformpro.com/72515514490959

19.09.2017

Справка за достигнатите размери на МРЗ на педагогическите специалисти

Изх. № РУО1-21834/19.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Решение № 920 на Министерския съвет от 2.11.2016 г за изменение на Решение № 304 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. бяха утвърдени стандартите за финансирани на делегираните от държавата дейности във функция „Образование" през 2017 г. С приетите стандарти бе осигурен допълнителен финансов ресурс, предназначен за увеличение на заплатите на заетите в системата на предучилищното и училищното образование. С Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда бяха определени увеличени размери на минималните основни работни заплати на педагогическите специалисти, в сила от 1.01.2017 г. С подписания Анекс № ДО1-211/16.12.2016 г. към действащия Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. бе договорен редът за индексация на основните трудови възнаграждения на заетия в институциите в системата на предучилищното и училищното образование персонал.Моля в срок до 12.00 часа на 21.09.2017 г. (четвъртък) да попълните приложената справка за достигнатите размери на МРЗ на педагогическите специалисти към дата 31.08.2017 г. (Ако сте достигнали МРЗ попълнете справката с нули.) и да я предадете на хартиен носител в РУО София-град, ет.5, в стая 501. В случай, че не Ви е възможно използвайте електронен адрес:[email protected]                                                                                                         ,

ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

19.09.2017

Иновативните училища за учебната 2017/2018 година

Изх. № РУО1-21812/19.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №  РУО1-21584/15.09.2017 г. относно постъпили запитвания за продължителността на учебния час в училищата, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 година, утвърден с Решение № 391/17.07.2017 г. на МС, Ви уведомявам че е необходимо да се предприемат действия съгласно разпоредбите на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, както следва:

съгласно чл. 7, т. 5 продължителността на учебния час може да бъде различна в зависимост от иновативните елементи, но не по-малко от 35 минути и не повече от 60 минути;

съгласно чл. 9 в иновативните училища могат да се провеждат два последователни учебни часа без почивка между тях по решение на педагогическия съвет на училището, като почивките между учебните часове могат да са с различна продължителност в зависимост от иновативните елементи.                                                                          ,

ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД