13.09.2019

Обучение за учители на тема „Методика на обучение по предприемачество VIII клас“

Изх. № РУО1-26654/13.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 26363/12.09.2019 г. Ви уведомявам, че Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Стопански факултет организира обучение за учители по МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО VIII клас на 28 септември 2019 г. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 125, бл.3 – Стопански факултет, зала 300. Приложено Ви представям тематична рамка и заявка за обучението.

Заявки за обучението се приемат до 25.09.2019 г. на email – [email protected]

ПРИЛОЖЕНИЕ:

·         Тематична рамка на обучението по предприемачество VIII клас.

·         Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Конкурс по превод „Juvenes Translatores”

Изх. № РУО1-26614/13.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26045/10.09.2019 г. Ви информирам, че тринадесетото издание на конкурса по превод „Juvenes Translatores”, организиран от генерална дирекция „Писмени преводи“ на ЕК, част от програмата „Еразъм+“, ще се проведе на 21 ноември 2019 г. за първи път онлайн едновременно във всички държави. Участниците в него, ученици от целия Европейски съюз, родени през 2002 година, ще превеждат текст с дължина една страница от един от 24-те официални езици на ЕС на друг. Работите ще бъдат оценявани от професионалните преводачи на ЕК, а победителите (по един от всяка държава членка) ще бъдат поканени заедно със своите родители и учители на церемонията по награждаването в Брюксел през пролетта на 2020 година.За участие е необходимо училищата да се регистрират на електронната страница на конкурса www.ec.europa.eu/translatores до 20 октомври 2019 г.                                                                          Моля да информирате учителите и учениците в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Право на участие на ученици в национално финално състезание на СБНУ

Изх. № РУО1-26160/11.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката с изходящ № 1103-127/ 29.05.2019г. вх. № РУО1-26085/ 10.09.2019г. и писмо с изходящ № 036/ 09.09.2019 г. на Сдружение на българските начални учители/СБНУ/ вх. №РУО1-25973/10.09.2019 г. приложено Ви изпращам за сведение График за Национално финално състезание на Сдружението за ученици I – IV клас.

Организатори на състезанието са СБНУ и Синдикат на българските учители.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Обучения на педагогически специалисти по безопасност на движението по пътищата

Изх. № РУО1 - 26535/12.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 25309/02.09. г. приложено Ви представям плана на  Технически университет  - Варна за учебната 2019/2020 г. с теми за квалификационни курсове за педагогически специалисти и теми за професионално-педагогически специализации за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.0 Обученията завършват с издаване на удостоверение/свидетелство, съгласно Наредба № 15/20200.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Повече информация за квалификационната дейност на Технически университет може да бъде намерена на сайта на университета (меню Курсове и кариера – Квалификация на учителите): www.sites.google.com/view/tuvarnakval

Лице за контакт – инж. Д. Русева, e-mail: [email protected]

ПРИЛОЖЕНИЕ:

·         План на актуалните теми за обучения на педагогически специалисти на Технически университет Варна за учебната 2019/2020 г..

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Обучения на педагогически специалисти по безопасност на движението по пътищата

Изх. № РУО1 – 26534/12.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 25365/03.09. г. приложено Ви представям каталог с актуалните квалификационни форми и теми за обучение на педагогическите специалисти от Център „Интерактивно обучение“.

За повече информация – email: [email protected]

ПРИЛОЖЕНИЕ:

       Каталог на актуалните теми за обучения на педагогически специалисти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските училища и детски градини

Изх.№ РУО1-26244/11.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на   министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-26153/11.09.2019 г. относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища.    

 

Приложение:

Писмо на министъра на образованието и науката

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.09.2019

Предстоящи дейности на Национален център „Музейно училище“ към Национален музей на образованието – Габрово

Изх. № РУО1- 25999/10.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25925/09.09.2019 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Националната програма на МОН за 2019/2020 г. „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и дейностите на Национален център Музейно училище“ към Национален музей на образованието – Габрово, се провеждат разнообразни инициативи, обучения и занятия в НМО.

При желание за участие, моля да бъде определен по един участник от училище.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Приложение: 1. Покана за участие в дейностите.

2. Програма на обучителния семинар.

3. Заявка за участие.

4. Технически изисквания и срокове за оформяне на докладите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.09.2019

Обучения на педагогически специалисти по безопасност на движението по пътищата

Изх. № РУО1 26161/11.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ  ГРАДИНИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 25656/ 05.09.2019 г. Ви уведомявам, че „Дидаско груп“ ЕООД провежда курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по безопасност на движението по пътищата (БДП) с присъждане на квалификационни кредити по следните теми:

1.      Технология на провеждане на срочен контрол по БДП в I - IV клас.

2.      Новите учебни програми /2018/ за обучение по БДП в детската градина, I–IV, V–VII, VIII- XII клас.

3.      Методиката на обучението по БДП в българското училище и детска градина.

4.      Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП в българското училище и детска градина.

5.      Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в българското училище и детска градина.

6.      Специфични умения за работа в комисията по БДП в българското училище и детска градина.

7.      Планиране, организация и контрол на обучението и дейностите по БДП за директори на училища и детски градини.

За повече информация – www.didasko-bg.com

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.09.2019

Подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в НЕИСПУО (Кампания1)

Изх. № РУО1- 26319/11.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата Кампания 1 за подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование Ви информирам, че oн-лайн платформата на НЕИСПУО - https://am.mon.bg - е отворена  за подаване на данните за 2019/2020 учебна година. Графикът за подаване на данни е съгласно писмо, рег. № РУО1 – 26008/10.09.2019г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

11.09.2019

Изготвяне на Годишен план за квалификационна дейност

Изх. № РУО1-26307/11.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с предстоящата кампания по съгласуване на Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 2 и Списък-Образец № 3  за учебната 2019/2020 г. и подаване на информацията в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО), Ви уведомявам следното:

  1. .Годишният план за квалификационна дейност на образователната институция следва да бъде изготвен по утвърдения от РУО – София-град образец, приложен към настоящето писмо. Същият можете да намерите и на сайта на РУО – София-град в раздел „Образци на документи“.

2.Планът за квалификационна дейност е част от Годишния план за дейността на институцията и следва да се приложи към Списък-Образец № 1, Списък-Образец № 2 и Списък-Образец № 3. Моля при подаване на информацията в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО) Годишният план за квалификационна дейност и приложенията към него да бъдат сканирани и качени в отделен файл в  раздел „Документи“ с наименование „План за квалификационна дейност и приложения“.

Приложено Ви предоставям Указание за планиране, организиране и осъществяване на квалификационната дейност на институционално ниво и изготвяне на Годишен план за квалификационна дейност на образователната  институция за учебната 2019/2020 г. и приложените към него Правила за вътрешноинституционална и продължаваща квалификация в изпълнение на Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Образец на Годишен план за квалификационна дейност за учебната 2019/2020 г.
  2. Указание за планиране, организиране и осъществяване на квалификационната дейност на институционално ниво и изготвяне на Годишен план за квалификационна дейност на образователнатаинституция за учебната 2019/2020 г.
  3. Насоки за изготвяне на Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната и на продължаващата квалификация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД