01.06.2018

Подаване на информация за деца и ученици със СОП във връзка с подготовка на национална среща от МОН

Изх. № РУО1-13858/01.06.2018 г.

ВАЖНО!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-178/25.05.2018 г. на МОН, вх. № РУО1-13324/28.05.2018 г. относно подготовката на национална среща, организирана от МОН, посветена на взаимодействието между МОН и МТСП/АСП, по-специално между ЦСОП и социалните услуги в общността, при подкрепата на деца и ученици със специални образователни потребности и осигуряването на т. нар. интегрирани услуги, Ви уведомявам, че е необходимо да предоставите информация за броя на децата и учениците със специални образователни потребности, които обучавате в поверените Ви училища и детски градини, както и за институциите, които осигуряват тяхната допълнителната подкрепа за личностно развитие в срок до 05.06.2018 г. като попълните електронен формуляр съобразно вида на институцията на следните линкове:

за детските градини https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe92apjQIDq2y5mjyqg6eUdPXGlqYnjohvwThl6IYa1pLHgow/viewform?usp=sf_link;

за училищата https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnmwbrfIavw2wlGe9AYqb7EDSodsUKUFZ6xMRBEBQxfn2VkA/viewform?usp=sf_link

Институциите, които не обучават деца и ученици със СОП попълват формуляра с нули на определените места.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

31.05.2018

Прием на ученици след VII клас

Изх.№РУО1-12014/16.05.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че със заповед № РД03-265/15.05.2018 г. на началника на РУО-София-град са определени училищата за прием на заявленията на учениците (училища-гнезда). Моля да сведете информацията до учениците от VII клас и до техните родители.

 

Приложение:

1. Заповед № РД03-265/15.05.2018 г.

2. Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ - ГРАД

31.05.2018

Награждаване на отличените на първи етап на XVII Национален конкурс „Бог е любов“

Изх. № РУО1-13697/ 31.05.2018 г.

 

ДОДИРЕКТОРИТЕСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключилия първи етап на XVII Национален конкурс „Бог е любов“, Ви уведомявам, че на 05.06.2018 г., вторник, от 15:30 ч. в храм „Св. София“ – ул. „Париж“ № 2, ще се проведе тържество за награждаване на отличените на регионалния етап.

Моля да информирате заинтересованите и да създадете необходимата организация за присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД 

30.05.2018

Научна конференция

Изх. № РУО1-13552/30.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Столична община (СО) и Националната спортна академия „В. Левски“ организират през м. октомври 2018 г.  в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – аула, Научно-практическа конференция на тема: „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции. Ще бъде дадена възможност на образователните институции да споделят добри практики в областта на физическото възпитание и спорта, инициативи и програми, включващи социално предприемачество, интеграция на деца от рискови групи.

Най-добрите практики ще бъдат наградени.

Конференцията е част от програмата „София – европейска столица на спорта“.

За информация се обръщайте към: Десислава Темелкова, експерт в СО - тел: 981 03 43; 0884 322 643;

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.05.2018

Туризъм – Момина скала

 

Изх. № РУО1-13553/30.05.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/ към Столична община организира на 15.06.2018 г. XXII туристически празник, за ученици от VIII до XII клас на хижа „Момина скала“ - Витоша.

Сборен пункт: 8.30 часа, кв. Княжево, последна спирка на трамвай № 5.Oфициалното откриване ще се проведе от 12.00 часа на Момина скала.

Заявки се приемат до 12.06.2018 г. на e-mail: n.gerova@sofia.bg

За информация: - Надежда Герова – младши експерт в дирекция „ПИСТ“, тел/факс: 981 0651; 0896847451;

Пълната информация за събитието може да намерите на електронния портал на Столична община – www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности.

Събитието се провежда в подкрепа на програма „София - Европейска столица на спорта 2018“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.05.2018

Участие в обучение на тема: „Помощници за фина моторика и графомоторни умения за деца със затруднения и СОП“

Изх. № РУО1-13544/30.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13202/25.05.2018 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики организира обучение на тема: „Помощници за фина моторика и графомоторни умения за деца със затруднения и СОП“, което ще се проведе на 04.06.2018 г. от 09.30 ч. до 17.30 ч. в зала 2 на РЦПППО – София-град, адрес: гр. София, ж.к. Слатина, ул. „Владово“ 1.

Настоящият курс е одобрен със заповед № РД09-1991/31.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката и има УИН: 55522940. След успешното завършване на обучението участниците ще получат удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Обучението е насочено към учители - начален етап, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители.

Заявки се приемат до 01.06.2018 г. на email: nioppbg@gmail.com и на тел. 0877183624.

По-подробна информация за условията за участие в обучението може да получите в приложеното писмо.

Приложения:

  1. Писмо

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

30.05.2018

Справка за изпълнение на проекти, по които МОН е бенефициент

ВАЖНО!!!

 

Изх. № РУО1-13578/30.05. .2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на МОН с вх.№ РУО1-13540/30.05.2018 г., относно изпълнение на проекти, по които МОН е бенефициент, следва в срок до 31.05.2018 г. (четвъртък), 16.00 часа, да попълните справката в приложения линк: https://goo.gl/forms/8rzQ8qXOYDZKSxKz1 .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.05.2018

Национален летен турнир по информатика, гр. Пловдив

Изх. № РУО1-13622/30.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. и № РД 09-5669/08.11.2017 г.   на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година Ви уведомявам, че от 08 до 10 юни 2018 г. в гр. Пловдив ще се проведе Национален летен турнир по информатика. Съорганизатори на турнира са Регионално управление на образованието-Пловдив, МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив и ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, град Пловдив.Предварителната поименна заявка се изпраща на електронен адрес:tabakova_rio@abv.bg. Заявката не трябва да надвишава квотата за участници от областта и да е съгласувана със старши експерта по информатика и информационни технологии. Състезателите, включени в националните отбори по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.В приложение е публикуван списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.  Учениците, които желаят техните резултати да не бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до директора на училището преди провеждане на състезанието. Декларациите се предават на организаторите на техническата конференция на 08.06.2018 г. и се отразяват в заявката.Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществява от ръководителите.Финансовите средства за участие в турнира са за сметка на заявителите.

Приложение:

  1. Списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София;
  2. Декларация за оповестяване на резултат

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.05.2018

Справка за изградената Wi-Fi мрежа в училищата

ВАЖНО!

 

Изх. № РУО1-13369 /28.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на МОН с вх.№ РУО1- 13368/ 28.05.2018г, относно изградената Wi-Fi мрежа в училищата, следва в срок до 29.05.2018 г. (вторник), 16.00 часа, да попълните справката в приложения линк: https://goo.gl/forms/lS09fZVVx63vDSz62

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.05.2018

Анкета на Министерството на младежта и спорта

Изх. № РУО1-13214/25.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН  № 9105-176/21.05.2018 г. и вх. № РУО1-12899/ 22.05.2018 г. Ви уведомявам, че във връзка с проект „Еразъм +“ и изпълнение на инициативата „Бъди активен – избери своя спорт и се забавлявай“ от Министерството на младежта и спорта e планирано2а социологично проучване сред ученици от I до XII клас за спортната и физическата активност в училище и извън училище. Проучването ще бъде проведено от 18 до 28 май 2018 г. в 80 паралелки в цялата страна на случаен принцип.

МОН не възразява да бъде проведена анкетата и анкетьорите да установят връзка с директорите на училищата.

Обръщаме внимание за спазване законовите изисквания, определени в чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл.7, ал. 1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД