11.10.2018

Интерактивен център за наука и технологии „ТехноМеджикЛенд“

Изх. № РУО1- 26056/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-324/09.10.2018 г., вх. № РУО1 – 25897/09.10.2018 г., Ви уведомявам, че в „София Тех Парк“ е открит интерактивен център за наука и технологии „ТехноМеджикЛенд“.

"ТехноМеджикЛенд“ се състои от експозиция от 40 експериментални установки, зала за демонстрации и лаборатории за специализирано оборудване по физика, химия, информатика и роботика.

 

Повече информация може да получите на интернет страницата на експозицията: http://www.technomagicland.com.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Училищна документация

Изх. № РУО1-26082 /11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА  ОСНОВНИ, ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

И НА ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ    

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на 17.10.2018 г. от 10:00 часа в  56 Средно училище „Проф. К. Иречек“, ж.к. „Люлин 8“, ул. „Търново“ №37   ще се проведе работна среща с директорите на основни, обединени и средни училища и на профилирани гимназии във връзка с актуализацията на нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование и мерките за обхват и задържане на учениците в училище.  

 

До 56 СУ можете да ползвате няколко транспортни линии, които минават близо до Вашата дестинация - Метро: М1; Влак: БАНКЯ; Автобус: 111, 309; Тролейбус: 6.

 

Присъствието на всички директори е задължително.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Изпълнявани ремонти дейности

Изх. № РУО1-25962/10.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на имейл на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, РУО – София-град предоставя информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища от региона.

Моля до 13.00 часа на 07.11.2018 г. (сряда) да изпратите актуална информация за изпълняваните ремонтни дейности във Вашето училище/център за подкрепа за личностно развитие, независимо от източника на финансиране. Обърнете внимание, че въпросите в т. 6 от формуляра са допълнени.

Еднократно се подава информация, че ремонтът е приключил.

Информацията изпращайте на линк:  https://docs.google.com/forms/d/1lUNYbFS1KpSIxDjf2cR1fMEyQwvKtYKzzxsrZ9rA2h8/edit?uiv=0#

За контакти: Невяна Златевска, тел. 02/935-60-54. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Областен кръг на Националното многоезично състезание

Изх. № РУО1-26020/ 11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г.  и заповед № РД 01-413/10.10.2018 г.  на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе от 10:00 ч. на 20.10.2018 г. (събота) в:

- 35 СЕУ „Добри Войников“, район „Лозенец“, ул. "Добри Войников" № 16 - за учениците с езикови комбинации НЕ-АЕ, НЕ-РЕ, НЕ-ФЕ, ФЕ-АЕ, ФЕ-ИЕ, ФЕ-РЕ;

- 22 СЕУ „Г.С. Раковски“, район „Триадица“, бул. "Витоша" №134 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ИЕ, АЕ-НЕ, АЕ-РЕ, АЕ-ФЕ, ИЕ-АЕ, ИЕ-ФЕ, ИтЕ-АЕ, РЕ-АЕ.

ВАЖНО:

  • В посочените езикови комбинации на първо място е изписан изучаваният първи чужд език, а на второ място – изучаваният втори чужд език.
  • В състезанието могат да участват само ученици, които през учебната 2018/2019 година са в XI клас, изучават посочените езикови комбинации в задължителна подготовка и са включени в заявките за участие, подадени от училищата, в които се обучават.
  • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.
  • Участниците следва да заемат местата си в изпитните зали от 9:30 до 9:45 ч. на 20.10.2018 г., като удостоверят самоличността си с лична карта или с ученическа лична карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Изх. № РУО1-26021/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. и заповед № РД 01-414/10.10.2018 г. на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 21.10.2018 г. от 10:00 часа в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ № 17, ет. 5, зала 503.

Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg до 15.10.2018 г.

Членовете на Областната комисията следва да се явят на 21.10.2018 г. в РУО – София-град в 09:30 часа, а класираните ученици в 09:45.

Протоколите, които са изпратени след посочения срок, няма да бъдат приети.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Включване на педагогически специалисти в проект „квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1- 26001/10.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25879/09.10.2018 г., Ви уведомявам, че на 04.10.2018 г. Министерство на образованието и науката стартира изпълнението на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Проектът ще се изпълнява три учебни години - 2018/2019 г., 2019/2020г. и 2020/2021 г. Квалификационната програма е насочена към педагогическите специалисти, работещи  в системата на предучилищното и училищното образование и ще обхване цялата страна. Участието в проекта ще се осъществява чрез информационна система на адрес: http://teachers.mon.bg Регистрацията на педагогическите специалисти в информационната система трябва да е обвързана с назначаването им по трудов договор към съответната образователна институция – училище или детска градина, като идентификацията ще става чрез посочване на “код по Админ“. В случаите, когато лицето работи в повече от една образователна институция, същото трябва да избере от името на коя институция ще заяви включването си в проекта, като изборът му трябва да е съобразен с идентифицирани нужди от обучение за повишаване на професионалната му квалификация.

За изпълнение на Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти“ чрез обучения, които завършват с присъждане от 1 до 3 квалификационни кредита, съгласно Наредба № 12/01.09.2016г. МОН стартира кампания за обучения на педагогически специалисти по процедура BG05M2OP001-2.010 “Квалификация на педагогическите специалисти“ с начало  09.10.2018 г. и край  31.12.2018 г.

Изборът на обучения ще се извършва от педагогическите специалисти по теми, включени в следните тематични направления:

  1. Усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците, с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.

2. Прилагане на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, включително за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.

3. Повишаване на подготовката на педагогическите специалисти  с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.

Моля да уведомите педагогическите специалисти, работещи в поверената Ви образователна институция за възможностите за включването им в предвидените обучения  по проекта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Проведени общи събрания

Изх. № РУО1-25997/10.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с прилагането на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование, директорите на училищата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование предоставят тримесечно на обществения съвет, на общото събрание на работниците и служителите и на настоятелството, информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището/регионалния център за подкрепа/специализираното обслужващо звено.

Представянето на информацията се организира от директорите на училищата/регионалните центрове за подкрепа до един месец след изтичането на всяко тримесечие. За целта директорите писмено поканват членовете на обществения съвет и по подходящ начин уведомяват работниците и служителите за времето и мястото на провеждане на общото събрание.

Не по-късно от 3 работни дни преди провеждането на общото събрание директорите подготвят и поставят на общодостъпно място в писмен вид конкретна и ясна информация за изпълнението на делегирания бюджет. Препоръчително е приходите и разходите по бюджета на училището да се представят по видове. Информацията следва да съдържа и данни за поетите ангажименти за разходи, за задълженията за разходи и за извършените промени по бюджета. В същия срок информацията се изпраща и на обществения съвет. Предоставената писмена информация става неразделна част от протокола от проведеното общо събрание.

Разпоредителите с бюджет, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения им бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница, подават информацията за публикуване на страницата на МОН.

Моля до 31.10.2018 г. да представите информация за изпълнение на мерките на линк:

https://docs.google.com/forms/d/1RFWFsrmsGeUXnztEcd-BYNIhO73ZbcSr3zr6p133Xuw/viewform?usp=send_form

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.10.2018

Училищна документация.

Изх. № РУО1-25989/10.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с актуализацията на нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование и мерките за обхват и задържане на учениците в училище, обръщам внимание за ежедневен контрол от Ваша страна относно присъствие на учениците в училище и за стриктно отразяване на отсъствията в училищната документация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.10.2018

Указания за прилагане на процедурата за предоставяне на семейни помощи

Изх. № РУО1-25936/10.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо с вх. № 9105-301/27.09.2018 г. на заместник-министъра на образованието и науката, приложено Ви изпращам Указания за прилагане на процедурата за предоставяне на семейни помощи за деца в натура по предложение на директора на детската градина или училището, когато детето е в задължителна предучилищна и училищна възраст.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

10.10.2018

Литературен конкурс

Изх. № РУО1-25910/ 10.10.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25146/ 01.10.2018 г. от екипа на Човешката библиотека моля да запознаете учениците от Вашето училище с условията за участие в Копнежа по растящо творчество, изложени на http://choveshkata.net/blog/2p=6834

Текстове по темата „Книгите, които ми въздействат“ се приемат до 15 ноември 2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД