18.03.2019

Кампания за избор на детска книга и връчване на годишната награда „Бисерче вълшебно“

Изх. № РУО 1- 6838/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-89/ 14.03.2019 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността Министерството на образованието и науката е партньор на инициативата за избор на детска книга и връчване на годишната награда „Бисерче вълшебно“ за 2018 година, провеждана от фондация „Детски книги“.

Кампанията цели да насърчи развитието на функционалната грамотност сред подрастващите чрез подобряване на уменията им за четене с разбиране и развитие на интереса към природните науки.

Възможност да бъде част от журито на наградата „Бисерче вълшебно“ има всяко дете на възраст от 5 до 16 години, като гласува онлайн за избор на детска книга на сайта www.biserche.com.

Номинираните книги са публикувани на официалния сайт на кампанията, като гласуването ще завърши на 15.04.2019 г. Закриването на инициативата и връчването на наградата „Бисерче вълшебно“ ще бъде проведено в края на месец април 2019 г.

Моля да популяризирате кампанията сред учениците от Вашето училище. Организаторите са се ангажирали да подготвят допълнителни материали, които да подпомогнат учителите и училищните библиотекари при разпространението на информацията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Национален семинар „Младежки клубове по мехатроника“

Изх. № РУО1-6868/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на СНЦ „Образование и технологии“ с вх. № РУО1-6072/11.03.2019 г., относно организиране на национален семинар „Младежки клубове по мехатроника“, Ви уведомявам, че СНЦ „Образование и технологии“  ще проведе национален семинар по мехатроника в гр.Бургас, от 30 до 31.03.2019 г. и в гр.Пловдив от 13 до 14.04.2019 г.

Целта на семинара е да се формират знания за реализиране на учебна работа с ученици по мехатронни проекти и формиране на интерес към инженерните и точните науки. Участниците могат да изберат един от двата семинара. В хода на семинара участниците ще преминат обучение по тема: STEM концепцията в учебния процес – развиване на творческия потенциал на учениците чрез реализиране на инженерни проекти по мехатроника и роботика. Програмата е насочена към учители от прогимназиален и гимназиален етап, ръководители на направление “Информационни и комуникационни технологии“, директори и заместник-директори. Образователното съдържание на курса включва теоретична и практическа част. При успешно завършване на обучението се присъждат 2 квалификационни кредита. Предвидено е заплащане за участие.

Записването за участие става чрез кореспонденция по имейл: itlearning@dgklaz.netв  За участие в семинара е необходимо да се попълни формуляр-заявка. като се посочи място и дата за участие.

Приложение: Допълнителна информация за събитието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Втори национален конкурс „Бостанско плашило“ на Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово

Изх.№ РУО 1-6842/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6541/14.03.2019 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово провежда Втори национален конкурс „Бостанско плашило“.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Обучение на учители

Изх. № РУО1-6854/8.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6439/14.03.2019 г., Ви уведомявам, че Софийски университет “Св. Климент Охридски”- Стопански факултет и Центърът за образователни технологии организират на 30.03.2019 г. от 10 часа обучение за учители по „Методика на обучението по предприемачество“ (VIII клас). Обучението е с продължителност 16 учебни часа (8 присъствени и 8 за самостоятелна работа и дискусия) и завършва с присъждане на 1 квалификационен кредит, ако желаете.

Място на провеждане: Софийски университет „Свети Климент Охридски“ – Стопански факултет, София, бул. Цариградско шосе, № 125, бл. 3 – Стопански факултет, зала 420.

Водещ обучението: Професор д.с.н. Цветан Давидков – автор и преподавател по ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

За да участвате е необходимо да попълните приложената форма и да я изпратите в срок до 27 март 2019 г. на email - stefka_tosheva@abv.bg

За допълнителна информация – тел. 02 873 99 41.

Приложение:Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по испански език

Изх. № РУО1-6770/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по испански език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по испански език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Състезание по английски език и немски език „Уча.се с Интелект“

Изх. № РУО1-6771/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5964/11.03.2019 г. Ви информирам, че за втора поредна година „Уча.се“ и езикови училища „Интелект“ организират съвместно езиковото състезание по английски език и немски език „Уча.се с Интелект“. Събитието е единствено по рода си, тъй като в него са включени, както състезание между участниците, така и презентации на специалните гости и кръгла маса за учителите на тема „Иновативни практики в образованието“.

Състезанието ще се проведе между 19 и 21 април 2019 година в „Терра Комплекс“, град Банско. Максималният брой на участниците е 250. За повече информация и за запазване на места за участниците е на разположение имейл адрес schools@ucha.se .

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Продължаваща квалификация за педагогически съветници

Изх. № РУО1-6699/5.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6102/12.03.2019 г., Ви уведомявам, че Софийски университет “Св. Климент Охридски”- Департамент за информация и на учители(ДИУУ), в партньорство със Сдружение „Училищно и семейно консултиране“ организира провеждане на първия модул от програмата за продължаваща квалификация на педагогическите съветници на тема „Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници”. Модулът ще бъде проведен в две фази. Първата фаза ще се проведе от 15 до 19 април 2019 г. в гр. София, бул. «Братя Бъкстон» №31. Втората фаза ще се проведе през месец юни. Общият хорариум за първия модул е 64 учебни часа - по 32 учебни часа за всяка фаза. След завършване на втората фаза участниците имат възможност да получат удостоверение с кредити от СУ «Св. Климент Охридски» - ДИУУ. Програмата има за цел усъвършенстване на консултантските умения на педагогическите съветници. В приложен план се овладяват съвременни психологически подходи и техники от различни психотерапевтични школи.

За повече информация и включване в програмата до 07 април 2019 г. на email:uskonsultirane@gmail.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Изх. № РУО1-6706/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика през учебната 2018/2019 г. и във връзка с писмо № 9105-88/14.03.2019 г. на МОН, вх. № РУО 1-6438/14.03.2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика от възрастова група V-VII клас и списък с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг. Резултатите на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите ще бъдат изпратени до училището, в което се обучава ученикът.

Поздравявам учениците от възрастова група V-VII клас, които постигнаха изключително високи резултати на областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика. Поздравявам участниците от възрастова група VIII-XII клас за добрите резултати и пожелавам успех на учениците, които са допуснати от националната комисия до националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по френски език

Изх. № РУО1-6537/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по френски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по френски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по италиански език

Изх. № РУО1-6682/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по италиански език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по италиански език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД