28.11.2018

Участие в Международна конференция „Достъп до спорт – спортът инструмент за социално включване“

Изх. № РУО1 – 30204/28.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЦПЛР

 

Във връзка с писмо, с  вх.№РУО1 – 29866/23.11.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на Международна конференция „ДОСТЪП ДО СПОРТ – СПОРТЪТ ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“ на 05 декември 2018 г. от 10,00 до 16,00 ч. в Музей на спорта, Национален стадион „Васил Левски“. Международната конференция се организира от Спешъл Олимпикс България, фондация „Про Спорт“ и Дружество Европейско право.

В рамките на конференцията ще бъдат връчени годишните награди „ПроСпорт, 2018“ за развитие на доброволчеството в спорта и на социалната мисия на спорта в категории: гражданска организация, училище, детска градина, университет, спортна федерация, спортен клуб, държавна институция, корпоративен партньор, доброволец и община.

Моля, да представите Вашите проекти за развитие на социалния спорт и мотивирани предложения за номинации за годишните награди ПроСпорт,2018, както и при интерес за презентации на ел.поща: DOSTAP@PROSPORT-BG.NET

За контакти: Диана Банчева – програмен координатор, 0885321361

Приложение:

Програма на Международна конференция „Достъп до спорт – спортът инструмент за социално включване“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.11.2018

Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1- 30223/28.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1- 30095/27.11.2018 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики организира обучение за педагогически специалисти на тема „Арт техники за развитие на индивидуалността при деца и ученици от предучилищна и училищна възраст“. Обучението ще се проведе на 12 декември 2018 г. от 9.30 ч. до 17.30 ч. в гр. София. За успешно преминато обучение се присъжда 1 квалификационен кредит. Заявки се приемат до 10.12.2018 г. на email – nioppbg@gmail.com

За повече информация тел. +359877 183 624

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.11.2018

Олимпиада по история и цивилизация

Изх. № РУО 1-30057/26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 г., във връзка със заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО - София-град и регламент на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация, Ви уведомявам следното:

І.  Олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация ще се проведе в три кръга:

1. Общински (училищен) - до 20.01.2019 г.

2. Областенна 16.02.2019 г. Начало 09,00 часа.

3. Национален19 - 21.04.2019 г., гр. Копривщица, РУО – София-регион.

ІІ. Участие:

Общинският и областният кръг на олимпиада по история и цивилизации/история и цивилизация се провежда за учениците от V до ХІІ клас.

В националния кръг участват само ученици от VІІ и ХІІ клас.

ІІІ. Общинският (училищен) кръг се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата определят със заповед училищна комисия и квестори.

1.  Общинският кръг е с времетраене:

- два астрономически часа за учениците от V до VII клас;

            - три астрономически часа за учениците от VIII до XII клас.

2. Изпитните варианти за общинския кръг се разработват от училищни комисии, определени със заповед на директора, при спазване на регламента на олимпиадата. Максималният общ брой точки е 80.

3. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищната комисия за проверка и оценка, определена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка задача от изпитния материал. В края се изписват окончателният брой точки, който е средноаритметичен от точките на двамата оценители, и имената и подписите на проверителите.

4. Учениците, участници в олимпиадата, подават декларации по т. 10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение № 1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката (за съгласие за публикуване на резултатите) до директора на училището, в което се обучават.

Популяризирането на резултатите на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация става съгласно Приложение 1 (Раздел V) към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година.

5. ВАЖНО!!! На 29 и 30.01.2019 г. от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в РУО - София-град, стая № 411, председателят на училищната комисия за проверка и оценка предава на старши експерта по ОНГОР:

-   протокол на всички явили се ученици и техните резултати по класове. Протоколът да е заверен с подпис и печат от директора на училището;

- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, училището, класа, учебното съдържание, върху което са се явили ( за учениците от ІХ до ХІІ клас) и броя точки. Протоколът да е заверен с подпис и печат от директора на училището;

-  писмените работи на класираните за областния кръг ученици;

- ксерокопие на декларациите на учениците, допуснати до областен кръг, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. За останалите ученици директорът представя декларация, че декларациите на учениците се съхраняват в училището.

Таблицата с класираните ученици във формат Word се изпраща в срок до 25.01.2019 г. задължително и на имейл: rio_agrigorova@abv.bg.

Моля да обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира творческите изяви и личностни способности на учениците и количествените измерения на провеждания училищен кръг не са показателни. Това предполага участието на учениците да бъде на доброволен принцип и не следва да бъде обвързано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

 

Приложение: 1. Регламент на олимпиадата

             2. Образец на таблица с класираните ученици

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД  

                                                                                 

28.11.2018

Единадесети национален исторически конкурс на Фондация „Ценности“

Изх. № РУО 1-30058/26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-391/26.11.2018 г., вх. № РУО 1-29935/26.11.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация „Ценности“ официално стартира ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС за ученици от VIII до XII клас на тема: „Детството в историята“.

Участниците и техните научни ръководители могат да се запознаят с проекта от сайта на фондация „Ценности“: www.values.bg.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище, които проявяват интерес и желание да работят по конкурсната тема.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

28.11.2018

Изложба на ДА „Архиви“ на тема „Победа и... погром. Величие и... падение.“

Изх. № РУО 1-30060/26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на ДА „Архиви“ с изх. № 04-13-3/26.11.2018 г., вх. № РУО 1-29961/26.11.2018 г., Ви уведомявам, че на 22 ноември 2018 г. в изложбена зала „Архиви“ на Държавна агенция „Архиви“ с адрес гр. София, ул. „Московска“ № 5 бе открита изложба на тема „Победа и... погром. Величие и... падение.“, посветена на 100-годишнината от края на Първата световна война (1914-1918 г.).

Изложбата покрива целия период от влизането на България във войната до сключването на примирието през 1918 г. и последвалото подписване на Ньойския мирен договор, като различните теми са увлекателно илюстрирани с разнообразни архивни документи. На вниманието на посетителите са представени и оригинални документи, сред които и ратификацията на самия Ньойски мирен договор. Съдържанието на изложбата е съобразено с нуждите на максимално широка публика и е подходящо както за специализирани изследователи, така и за учащи.

В тази връзка изложбата може да бъде използвана за образователни цели и да бъде посетена от организирани групи от ученици. Смятам, че преживяването от срещата с истински особено ценни архивни документи ще допринесе за повишаване интереса на учениците към историята.

Изложбата „Победа и... погром. Величие и... падение.“ може да бъде посетена до 17 декември 2018 г. в изложбена зала „Архиви“ между 09.00 и 17.30 часа.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

28.11.2018

Обучения за педагогически специалисти в детски градини

Изх. № РУО1- 30221/28.11.2018 г.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1- 30071/27.11.2018 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики организира обучение за педагогически специалисти в детски градини на тема „Агресивни прояви в детската градина“. Обучението ще се проведе на 11 декември 2018 г. от 9.30 ч. до 17.30 ч. в гр. София. За успешно преминато обучение се присъжда 1 квалификационен кредит. Заявки се приемат до 7.12.2018 г. на email – nioppbg@gmail.com

За повече информация тел. +359877 183 624

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.11.2018

Пети национален конкурс за изработка на кукла „В очакване на Коледа“

Изх. № РУО1-30064/26.11.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

  Във връзка с писмо на  Сдружение „Усмивка“ с вх. № РУО1-29778/23.11.2018 г., Ви уведомявам за провеждането на V национален конкурс за изработка на кукла „В очакване на Коледа“ под патронажа на Севдалина Туроманова – заместник областен управител на Област Бургас и по инициатива на Сдружение „Усмивка“ – гр. Бургас и читалище „Св.Св. Кирил и Методий 1985“.

В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст от 6 до 14 години.

За изработка на куклите са допустими всякакви техники и материали, без хартия, картон и пластилин.

Към всяка кукла е необходимо да има етикет с надпис - три имена на автора, училище или детска градина, възраст, телефон и имейл за контакт.

Изработените кукли да се изпращат до 10.12.2018 г. на адрес: гр. Бургас, комплекс „Меден рудник“, бл.25 /партер/, читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“ за конкурса за кукли.

Всички участници ще получат грамоти за участие по електронната поща и сертификат за преподавателя, а авторите на отличените кукли – награди.

Творбите ще бъдат подарени на деца и младежи с увреждания, настанени в центрове от семеен тип и няма да бъдат връщани на авторите им.

 

За повече информация-телефон: 056/85 22 76, 0895 506 219, читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

28.11.2018

Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“

Изх. № РУО1-30153/27.11.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

  Във връзка с писмо на  МОН № 9105-386/21.11.2018 г., с  № РУО1-29636/21.11.2018 г., Ви уведомявам за провеждането на  Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“. Организатори са български арт и фолклорен център „Нестия“ и фондация „Бъдност за талантите на България.

 

За повече информация-телефон: 02/981 13 67, както и на интернет сайт: www.nestia-festivals.com .

 

Приложение: Програма на националния фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“ 2019.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.11.2018

Покана за учителите по музика за концерт „ЕРОИКА“

Изх. № РУО1-30156/27.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Национален дворец на децата, с вх. № РУО1-29991/26.11.2018 г., Ви уведомявам, за предстоящ концерт „ЕРОИКА“  на  Филхармония „Пионер“, на 29 ноември 2018 г. от 19:30 часа в Зала „България“.

Концертът е под патронажа на  Министерство на образованието и науката и е организиран със съдействието на Национален дворец на децата, Фондация „Проф. Влади Симеонов“ и Филхармония „Пионер“.

В програмата:

Пиетро Маскани – Интермецо из операта „Селска чест“.

Лудвиг ван Бетовен – Симфония №3 „Ероика“ оп.55 ми бемол мажор.

Диригент: Любомир Денев  - син.

Входът за ученици е безплатен.

Учителите, желаещи да посетят концерта, е необходимо до 15.00 ч. на 28 ноември 2018 година да изпратят информация с имената си и училището, в което преподават, на e-mail: omd_ndd@abv.bg, като ще получат своите персонални покани чрез директорите на училищата.

Допълнителна информация на телефон: 02/929 28 95, 02 929 13 61.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.11.2018

Провеждане на „Акция Милосърдие – от деца за деца“

Изх. № РУО1-30155/27.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на ЧСУ „ЕСПА“, с вх. № РУО1-29894/23.11.2018 г., Ви уведомявам за провеждане на „Акция Милосърдие – от деца за деца“. Инициативата на децата от ЧСУ „ЕСПА“ се организира за осемнадесета поредна година и се състои в провеждането на конкурс за коледна картичка. Компетентно жури оценява детските творби, като отличените от тях биват отпечатвани като коледни картички.

Средствата събрани от продадените картички се даряват на ЦНСТ „Паисий Хилендарски“ и ЦНСТ „Софроний Врачански“.

Каталог с коледни картички на децата от ЧСУ „ЕСПА“ и повече информация може да откриете на адрес: https://espa-bg.com/cont.php?page=charity_christmas_cards .

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД