25.07.2018

Лагер-школа за подготовка на разширените национални отбори по информатика

 

Изх. № РУО1- 19736/25.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СМГ, 2 СУ и ПЧМГ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-241/18.07.2018 г., вх. № РУО1-19133/18.07.2018 г., Ви уведомявам, че от 21 до 27 август 2018 г. в гр. Пазарджик ще се проведе лагер-школа за подготовка на ученици от VІ до Х клас, които са показали най-добри резултати през изминалата състезателна година, според националната комисия  по информатика. Определените от националната комисия ученици за участие в школата са посочени в приложения списък.

Школата ще се проведе в Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“, гр. Пазарджик.

Финансирането на дейностите и разходите за настаняване и храна на учениците и ръководителите са осигурени от Института по математика и информатика на БАН  (ИМИ-БАН) и спонсори. Пътните разходи са за сметка на участниците.

Съюзът на математиците в България е подготвил научна програма за подготовката и е създал организация за провеждане на лагер-школата.

Моля да определите учител, който да участва в школата и да придружава учениците.

Следва да бъдат подготвени и представени в РУО всички необходими документи, свързани с Наредба №2/24.04.1997 г. на МОН за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.

          В добавка на документите, които учителят трябва да подготви, когато води ученици, сега е необходимо да има още един документ, подписан от родител. Образецът на декларацията е приложен към това писмо. Този документ е необходим на издаване за всяко дете на командировъчна заповед от ИМИ-БАН, понеже сега ИМИ-БАН осигурява парите за школата. Декларацията, попълнена и подписана от родител, следва да бъде представена на гл. ас. Емил Келеведжиев в гр. Пазарджик.

За допълнителна информация участниците могат да се свържат с гл. ас. Емил Келеведжиев, ИМИ на БАН на електронен адрес: keleved@gmail.com и тел. 0887445037.

 

Приложение:

  1. Списък на учениците, определени за участие в лагер –школата.
  2. Декларация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

24.07.2018

Популяризиране на условията за участие в конкурс за детска рисунка, организиран от „Образователен център Британика ООД“

Изх. № РУО1-19483./23.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-245/19.07.2018 г., вх. № РУО1-19225/19.07.2018 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на четвъртото издание на конкурса за детска рисунка, организиран от „Образователен център Британика ООД“, град София. Партньори в провеждането на конкурса са: Фондация „Детски книги“, Thinkle Stars, Радио FM+ и Радио Fresh.

Темата на настоящото издание на конкурса е „Аз като герой в любимата ми приказка”. Целта на организаторите е да се привлече вниманието към детските книжки и да се насърчи четенето от ранна детска възраст. Конкурсът е насочен към деца на възраст от 5 до 8 годишна възраст, разделени в две възрастови групи – в 3-та и 4-та група на детската градина и в I и II клас.

Изпращането на рисунките се осъществява от 10 септември до 09 ноември 2018 г., на посочения в поканата адрес на организатора:

Конкурс за детска рисункаАз като герой в любимата ми приказка

Образователен център Британика ООД

ул. „6-ти септември“ №7

гр. София – 1000

Изисквания към рисунките: Всяко дете, желаещо да участва в конкурса, изпраща една рисунка, на която трябва да е изобразена сценка от сюжета на приказка, книжка, мит или легенда, в която детето да нарисува себе си като герой от нея.

Размер на рисунките: Лист с формат А4 (29,7/21см) или лист от стандартен блок за рисуване 23 на 32см. Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.

Име и информация за контакт: На гърба на всяка рисунка, в долния ляв ъгъл, с печатни букви или на залепен напечатан лист с формат А6, да бъдат нанесени следните данни: името на приказката/книжката, която е нарисувана, трите имена на детето, възраст (ден, месец, година на раждане), пол и пълен адрес (град/село, квартал, улица №, блок/къща, етаж, апартамент), телефон, имейл и три имена на родител/настойник, пълното име на детската градина/училище, в която/което посещава детето, коя група/клас е . Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие, събиране, използване и обработване на лични данни. Рисунки с непълни данни, или които не са придружени от попълнена и подписана Декларация, няма да бъдат допускани за участие в конкурса

Журирането ще се извърши в периода от 19 до 30 ноември 2018 г., а обявяване на победителите от 3 до 7 декември 2018 г. на сайта: geroi.britanica-edu.org .  

Конкурсът ще завърши с организиране на изложба с отличените творби от двете възрастови групи на общ брой 40. Наградният фонд се осигурява от организатора и неговите партньори. Излъчват се по трима победители във всяка възрастова група. Поощрителни награди ще получат децата, чиито рисунки се определени за участие в изложбата

Подробна информация относно условията за участие в конкурса може да бъде намерена на сайта на организатора: geroi.britanica-edu.org, който ще бъде активиран със старта на конкурса – 10 септември 2018 г. При необходимост за допълнителна информация – лице за контакт е г-жа Клементина Стамболова, e-mail: klementina.stambolova@britanica-edu.org, тел: 0896 685 143.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.07.2018

Провеждане на обучение от частни детски градини и училища, получили разрешение съобразно законодателството на държава членка

 

Изх. № РУО1-19484/23.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-235/13.07.2018 г., с вх. № РУО1-18803/13.07.2018 г. Ви уведомявам, че:

Съгласно разпоредбите на чл. 40, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, частните детски градини и училища, получили разрешение съобразно законодателството на държава членка да обучават по съответната програма на тази държава, могат да провеждат обучение при съчетаване на изискванията на образователната система на държавата, издала разрешението, и на държавните образователни стандарти по чл. 22 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Частните детски градини и частните училища се регистрират по реда на ЗПУО и е необходимо да осигуряват учебен процес съгласно държавните образователни стандарти.

В тази връзка е необходимо да се прилагат разпоредбите на:

Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план (Обн. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.);

Наредба № 5/30.11.2015 г. на МОН за общообразователната подготовка (Обн. – ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.);

Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., изм. и доп.,12 и бр.46 от 2017 г., изм. и доп., бр. 77 от 2017 г.);

Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование (Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2017 г., в сила от 01.08.2016 г.);

Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.);

При провеждане на предучилищното и училищното образование следва да се прилагат учебните програми, разработени в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и утвърдени при условията и по реда на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Наредба № 5/ 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.07.2018

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Изх.№ РУО1-19445 /23.07. 2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с извършване на предстоящ анализ на дейностите по реализиране на приема на ученици в I клас за учебната 2018/2019 г. на територията на област София-град, моля в срок до 12:00 ч. на 25.07.2018 г. да попълните информацията от приложения линк: https://goo.gl/forms/xkqUhv9nMA2ASqe32  за броя на класираните ученици към 23.07.2018 г. по групи на кандидатстване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАд

20.07.2018

ЗУД за началото на 2018/2019 г.

 

Изх. № РУО 1-19297/ 19.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА,

ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, ЦСОП И ЦПЛР

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмо № 9105-244/ 19.07.2018 г. на МОН относно разпространението  на задължителната документация за началото на учебната 2018/2019 година приложено Ви изпращам:

  1. Писмо с изх. Изх. № РУО1-19296/19.07.2018 г. на началника на РУО – София-град;
  2. Приемателно-предавателен протокол-Приложение №3А;
  3. График за доставка по райони.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИАНКА СТОИЛОВА,

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ- ГРАД

(съгласно заповед №РД 10-1091/12.07.2018 г.

на министъра на образованието и науката)

20.07.2018

Данни за проект „Твоят час“

 

Изх.№ Към РУОПР - 213 /12.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Напомням Ви, че във връзка с изготвянето на анализ за изпълнение на проект „Твоят час“ следваше да предоставите информация за средния успех на Вашето училище за учебните 2016/2017 и 2017/2018 година. Справката обхваща информацията за средния успех на цялото училище, а не само за участвалите в проекта.

Моля училищата, които не са предоставили информацията да го направят до края на деня (20.07.2018 г.).

                            

https://docs.google.com/forms/d/1dtzcWBRDl8bzLim-i9BF5eRMzZdJDBoI3ruLR4bD1oo/edit

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МАРИЯНКА СТОИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгл. заповед № РД10-1091/

12.07.2018 г. на

Министъра на образованието

и науката/

19.07.2018

Проект „Младежки посланици на НАТО“

 

Изх.№ РУО 1-19299/19.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 0522-457/19.07.2018 г., вх. № РУО 1-19227/19.07.2018 г., Ви уведомявам, че Атлантическият клуб в България с подкрепата на дирекция „Публична дипломация“ на НАТО стартира проект „Младежки посланици на НАТО“.

Проектът цели да запознае младите хора с националните приоритети на България в областта на външната политика и приноса на страната ни в системата за колективна сигурност и отбрана.

В рамките на проекта през септември - октомври 2018 г. ще бъдат организирани 20 обучения на ученици в градовете Варна, Велико Търново, Видин, Пазарджик, Пловдив и София. Предвижда се и провеждането на конкурс, като победителите в него ще бъдат и първите „Младежки посланици на НАТО“.

Проектът е насочен към училищата, които осъществяват обучение в първи и втори гимназиален етап.

Уведомявам Ви, че тези училища, които проявят желание да се включат в проекта, могат да получат допълнителна информация на следния линк към сайта на Атлантическия клуб в България: https://bit.ly/2yТPВЗВ.

За конкретни въпроси може да се обръщате към г-жа Екатерина Димитрова на адрес: katq.dimitrova47@gmail.com и тел: 0899852770.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИАНКА СТОИЛОВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1091/12.07.2018 г. на

министъра на образованието и науката)

19.07.2018

Обучение за учители, директори и други педагогически специалисти

 

Изх. № РУО1-19117/18.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ01-18733/12.07.2018 г. от Сдружение „Образование без граници-БГ 2012“Ви уведомявам, че Сдружението организира обучения за повишаване квалификацията на директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

Информация за темите, които предлага сдружението може да намерите на адрес: http://bezgranizi.podkrepa-obrazovanie.com/

Сдружение „Образование без граници-БГ 2012“ има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1091/ 12.07.2018 г.

на министъра на образованието и науката)

19.07.2018

IV Национален учителски форум „Учителят в действие” – 5 септември 2018 г.

 

Изх. № РУО1-19110/17.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ01-18215/09.07.2018 г. от РААБЕ България ЕООД Ви уведомявам, че на 05.09.2018 г. в Парк-хотел „Москва“ ще се проведе IV Национален учителски форум „Учителят в действие” организиран от РААБЕ България ЕООД.

Мотото на тазгодишното събитие е „Педагогически стратегии за иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда”

Информация относно условията и възможностите за участие можете на намерите на страницата на РААБЕ България: http://www.pedagozi.bg/konferencii/uchitelyat-v-deystvie-2018

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1091/ 12.07.2018 г.

на министъра на образованието и науката)

19.07.2018

Провеждане на инициативa „ Европейски ден на спорта в училище“

 

Изх. № РУО1-19210/18.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-234 /13.07.2018 г. и вх. № РУО1-18786/13.07.2018 г. Ви уведомявам за инициативaтa „ Европейски ден на спорта в училище“, която ще се проведе на 28 септември 2018 г. Целта е насърчаване на европейските граждани към активен и здравословен начин на живот.

Обръщам внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, освен в случаите по чл. 7, ал. 1.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/на основание заповед № РД10-1091/12.07.2018 г. на министъра на образованието и науката/