07.11.2019

Годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България

Изх. № РУО1-31426/07.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ПРЕПОДАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от МОН с вх. № РУО1-31364/06.11.2019 г. Ви уведомявам, че от 22 до 24 ноември 2019 г. в град Благоевград ще се проведе годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България (АПФБ) на тема „За по-динамично, по-творческо, по-новаторско преподаване на френски език".

Тази конференция е най-големият форум, на който учителите по и на френски език у нас имат възможност да повишат квалификацията си и да обменят идеи и информация по важни за обучението по и на френски език въпроси.

Разходите за нощувки и транспорт на участниците се поемат от Асоциацията. За участие са поканени заинтересовани учители по и на френски език, директори на училища с преподаване на френски език. За повече информация и регистрация заинтересованите учители и директори следва да се обърнат към председателя на АПФБ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

Национален кръг на Националното многоезично състезание

Изх. № РУО1-31411/07.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПЪРВА АЕГ, II АЕГ, 105. СУ, 73. СУ, 157. ГИЧЕ, 91. НЕГ, 9. ФЕГ, СМГ, ЧСУНЕ „ВЕДА“, АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ, 164. ГПИЕ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Съгласно заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, националният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 16.11.2019 г. в град Ловеч. Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, РУО – Ловеч и ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. Официалното откриване ще се състои на 15.11.2019 г. от 18:00 ч., в зала „Америка на България“ на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, ул. „Шишман“ № 7. Моля, в случай на установена грешка в изписването на данните на участниците, класирани за национален кръг на състезанието, в срок до 11.11.2019 г. на електронен адрес: [email protected]  да се посочи правилното изписване.Заявки за участие в състезанието по приложения образец се изпращат във формат Word в срок до 12.11.2019 г. на електронен адрес: : [email protected] . Всички участници в Националното многоезично състезание могат да се възползват от хранене в столовата на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, като в заявката си посочат обяд/вечеря .Резервациите се извършват самостоятелно от ръководителите на групите в срок до 13.11.2019 г. Финансовите средства, необходими за командироване на участниците, са за сметка на заявителите, училищата, общини и други спонсори. Необходима информация за фактура: трите имена на ръководителя, дати за нощувки, както и данни за изпращащото училище. Хотелът може да осигури настаняване само за заявения в МОН брой участници и придружители.Националният кръг на състезанието започва на 16.11.2019 г. в 10:00 часа в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. Участниците в състезанието ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност съгласно изискванията за участие в олимпиадите и състезанията. Същите следва да заемат местата си в залите до 9:30 часа.За допълнителна информация и съдействие: Маргарита Николова – старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Ловечна тел. 0887 406 170.

Приложение:

1. Програма за провеждане на състезанието.

2. Формуляр за заявка.

3. Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

Система за управление на лицензите за софтуерни продукти на Майкрософт

Изх. № РУО1- 31410/07.11.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че порталът https://licenses.mon.bg за заявяване на лицензи за продукти на Майкрософт вече е активен.

 

Във връзка с това, Ви уведомявам, че:

 

-          Поддръжката на лицензите, съответно на платформата за предоставянето им, както и за технически проблеми и въпроси свързани с портала ще бъде достъпен 24/7 на следните канали: на телефон +35970010488 и имейл [email protected];

 

-          При използването, на който и да е посочен комуникационен канал, потребителите следва да предоставят информация за училището и позицията, от която се обаждат, както и код по НЕИСПУО на образователната институция;

 

-          При възникнали затруднения, свързани с автентикацията чрез Evrotrust, следва да използват телефон +359 2 448 58 58;

 

 Достъп до платформата имат директорите на всички образователни институции, като потребителско име и парола може да получите на място в РУО – София-град, стая 510.

 

Директорите, които са заявили, или ще заявят, че не разполагат със смартфон и няма да могат да използват приложение за двуфакторна идентификация, трябва предварително да попълнят декларация и да я подадат в РУО – София-град, стая 510.

 

Приложения:

  1. Декларация;
  2. Ръководство за работа в портала.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

Изх. № РУО1-31401/ 07.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31399/06.11.2019 г. от РУО – Стара Загора моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на ученическия конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“, включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година на МОН.

 

Приложение: статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните и чуждестранните училища на територията на Република България

Изх. № РУО1- 31378/07.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-385/01.11.2019 г. на МОН с вх. № РУО 1-30978/01.11.2019 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните и чуждестранните училища на територията на Република България.

 

Приложения:

  1. Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката.
  2. Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката.
  3. Декларация за информираност и съгласие.
  4. Декларация за безпристрастност и поверителност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.11.2019

Съвместната програма „Образование с наука“ на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките

НА ВНИМАНИЕТО

НА ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

 

Учениците от всички столични училища ще могат да посещават извънкласни занимания в музеите и институтите на БАН. Там ще се учат на математика в онлайн класни стаи, ще програмират роботи, ще предлагат решения за справяне с климатичните предизвикателства, ще правят антропологични изследвания, химични опити, проекти по механика и холограми, ще прилагат космически технологии в екологията и др. Това предвижда съвместната програма „Образование с наука“ на Министерството на образованието и науката (МОН) и Българската академия на науките (БАН). Тя беше открита от министър Красимир Вълчев и председателя на Академията акад. Юлиан Ревалски в Етнографския музей. По нея бяха одобрени 26 проекта на обща стойност 500 000 лв., чрез които институтите и музеите на БАН ще разработят образователни програми и дейности за учениците. Предвижда се и провеждането на летни школи за обучение на децата и учителите им.

По думите на министъра програмата цели да се провокира интересът към математиката, техниката, природните науки, както и да се разшири образователната среда. „БАН има и музеи с учени, които са вдъхновители. Правим подобни програми с културните институции. Тази година поискахме всяка екскурзия да включва посещение на повече обекти с образователно и културно значение, както и да има повече кариерно ориентиране“, заяви той. Вълчев подчерта, че програмата „Образование с наука“ ще помогне да се мотивират повече ученици да се занимават с наука и да имат по-задълбочени познания по математика и природни науки. В началото тя ще е насочена предимно към децата от София, но през следващите години обхватът й ще се разшири. Акад. Ревалски допълни, че БАН има традиции в работата с младите хора. „В програмата се залага повече на STEM дисциплините, но духовното присъства чрез музеите“, каза той и благодари на МОН за целенасочената работа за популяризирането на професията „изследовател“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.11.2019

Национално многоезично състезание

Изх. № РУО1-31326/06.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 г., протоколът за резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език е публикуван на страницата на Министерството на образованието и науката.

Прилагам протокол за резултатите на учениците, недопуснати до национален кръг на Национално многоезично състезание.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.11.2019

График за получаване на хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град

Изх. №  РУО1-31314/06.11.19г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Уведомявам Ви, че разпространението на хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град ще се извърши по следния график: 

 

7.11.2019 г.: 117 СОУ,170 СОУ, 74 СУ, 141 ОУ, 68 СОУ, 84 ОУ, 105 СОУ и 55СОУ

 

8.11. 2019 г.:  36 СУ, 44 СУ, 14 СОУ, 113 СУ, 67 ОУ и 92 ОУ

 

11.11. 2019 г.:  93СУ, 128 СУ, 52 ОУ, 1 СУ, 12 СОУ, 40 СУ, НСУ СОФИЯ и 78 СУ

 

12.11. 2019 г.:  21 СУ и 121 СУ

 

При получаване следва да се подпише приемо-предавателен протокол, като доставчикът има грижата да предостави едно копие на РУО-София-град.

Образователните институции извън посочените в графика могат да получат съответните количества хартия както следва в Приложение 1.

 

Приложение 1:

Разпределение на училищата по райони.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

06.11.2019

Междуинституциална платформа „Посещаемо и безопасно училище“

Изх. № РУО 1-31316/06.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНITE

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо от Екип на „Посещаемо и безопасно училище“ с вх. № РУО 1-31240/06.11.2019 г., с информация за извършени нововъведения в междуинституционална платформа „Посещаемо и безопасно училище“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

05.11.2019

Международна конференция „Изпитна грамотност - 80 години надеждно оценяване на чуждоезикови умения за глобалния свят"

Изх. № РУО1-31218/05.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31167/05.11.2019 г. Ви уведомявам, че на 12.11.2019 г. (вторник) в хотел „Хилтън“ в София ще се проведе международна конференция „Изпитна грамотност - 80 години надеждно оценяване на чуждоезикови умения за глобалния свят“. Събитието е организирано от Британски съвет в България, в партньорство с Министерството на образованието и науката и Cambridge Assessment English и ще се проведе изцяло на английски език. Конференцията включва лекции и панелна дискусия, представени от водещи международни професионалисти в сферата на образованието и бизнеса от Британски съвет , Cambridge Assessment English и AIMS Human Capital.                                                                                                                                                           

Цялата програма, както и информация за лекторите, можете да намерите на :

https://www.britishcouncil.bg/en/assessment-literacy-conference/conference-programme

                                                                                                                                       

Участие се потвърждава до 6 ноември 2019 г. чрез попълване на следния формуляр:

https://www.britishcouncil.bg/en/assessment-literacy-conference

                                                                                                                                                                                                              

Моля да информирате учителите и в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД