19.07.2018

Обучение за педагогически специалисти

 

Изх. № РУО1-19112/17.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУ01-18780/13.07.2018 г. от РААБЕ България ЕООД Ви уведомявам, че в Института по математика и информатика към БАН, гр. София ще се проведе обучение по „Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация.”

Повече информация на сайта на РААБЕ България: http://www.pedagozi.bg/ 

Обучението едно от обученията с одобрени програми на РААБЕ България ЕООД от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1091/ 12.07.2018 г.

на министъра на образованието и науката)

19.07.2018

ВАЖНО!!! Попълване и потвърждаване от училищата и детските градини  работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“.

 

ВАЖНО!!! 

Изх. № РУО1- 19226/19.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с № 9105-175/21.05.2018 г. на заместник-министъра на образованието и науката и вх. № РУО1-19222/19.07.2018 г. в РУО - София-град Ви напомням, че в Националната електронна информационна система за предучилищното и  училищното образование, Модул „Институции“ е достъпна за попълване от училищата и детските градини  работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“.

Срокът за попълване за учебната 2017/2018 г. бе удължен до 15 юни 2018 г.

Обръщам Ви внимание, че съгласно Наредба № 8 от 11 август 2016 г. задължителна част от Списък-образец № 1, № 2  информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, работната карта има задължителен характер .

Необходимо е след въвеждане на информацията в модула, окончателно потвърждаване на информацията в системата. Срокът за окончателното потвърждаване и въвеждане на информация е удължен до 19.07.2018.г. до 11.00 часа.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1091/ 12.07.2018 г.

 на министъра на образованието и науката)

17.07.2018

Инициатива на МОН и УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“

 

Изх.№ РУО 1-19074/17.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-239/17.07.2018 г., вх. № РУО 1-19028/17.07.2018 г., Ви уведомявам, че училищата, проявили готовност и желание да се включат в поредното четвърто издание на глобалната инициатива на УНИЦЕФ и ЮНЕСКО „Най-големият урок в света“ през новата 2018-2019 учебна година, могат да заявят своето участие на предоставения от УНИЦЕФ-България линк: http://bit.ly/2twR2yU

Планове на уроци, като и допълнителни материали, видеа, плакати, разработени на различиш теми и за различни възрасти, могат да бъдат намерени и ползвани от уебсайта на УНИЦЕФ-България, на адрес: www.unicef.bg в секция „Най-големият урок в света“, както и на следния линк: https://www.unicef.bg/kampanii/Nay-golemiyat-urok-v-sveta/38.

Припомням Ви, че целта на Инициативата е да запознае и ангажира младото поколение с изпълнението на 17-те глобални цели на устойчивото развитие, в трите основни измерения: икономическо, социално и екологично.

Кратко резюме на планираните и изпълнени събития, препоръчително в периода 24 септември - 20 ноември 2018 г., може да бъде изпращано от самите училища по електронна поща на: k.todorova@mon.bg, дирекция „Международно сътрудничество“ на МОН, след провеждането на конкретните прояви.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИАНКА СТОИЛОВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1091/12.07.2018 г. на

министъра на образованието и науката)

17.07.2018

Отчитането на II класиране от училищата

Изх.№ РУО1-19049/17.07.2018 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В VIII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на II класиране от училищата, осъществяващи прием в VIII клас, ще стане на 18.07.2018 г. , сряда,  в сградата на НПГПТО "Ломоносов", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 148 по следния график:

08:30 часа – район Възраждане, Връбница, Сердика, Подуяне; 

09:00 часа – район Красна поляна, Илинден, Красно село, Триадица;

09:30 часа – район Младост, Витоша, Надежда, Слатина, Искър, Нови Искър;

10:00 часа – район Люлин, Банкя, Средец, Овча купел; Кремиковци

10:30 часа – район Изгрев, Студентски, Лозенец, Оборище, Панчарево.

Моля да ни представите:

  1. Листинга с отбелязано срещу имената:

код „1” – „записал се” – със зелено

код „2” – „не се явил” – с червено

  1.  Протокол за второ класиране за всяка паралелка. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1091/ 12.07.2018 г. на министъра на образованието и науката)

16.07.2018

Обучението на бежанци

 

Изх. № РУО1-18945/ 16.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 9105-339/ 18.10.2017 г. от г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, вх. № РУО1-18804/ 13.07.2018 г. относно информация за приобщаващото образование на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила (бежанци), моля да попълните таблиците в прикачените приложения: № 1, № 2.

Попълнете само приложенията, за които имате посочената в тях информация. Попълнените приложения изпратете само в електронен вид на адрес rio_sgeorgiev@abv.bg в срок до 16.07.2018 г. Не променяйте формата или шрифта на файловете.

В случай че НЕ ОБУЧАВАТЕ деца или ученици бежанци, НЕ попълвайте и НЕ изпращайте отговори до посочения адрес.  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1091/ 12.07.2018 г. на министъра на образованието и науката)

16.07.2018

Изготвяне на Годишен доклад-анализ за провеждане на политиката за приобщаващо образование за учебната 2017/2018 г. на територията на област София-град

 

Изх. № РУО1-18943/16.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-232/11.07.2018 г., вх. № РУО1-18533/11.07.2018 г., относно изготвяне на Годишен доклад-анализ за провеждане на политиката за приобщаващо образование за учебната 2017/2018 г. на територията на област София-град, до 12. 00 часа на 18.07.2018 г. следва да попълните приложените онлайн формуляри в съответствие с вида на поверената Ви институция, както следва:

Справка за броя на децата и учениците със СОП, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, за които е осигурена допълнителна подкрепа в училищата

https://goo.gl/forms/s2dxEZOMio0pmvoG2 

Справка за броя на децата със СОП, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, за които е осигурена допълнителна подкрепа в детските градини

https://goo.gl/forms/Bxx1xSzR1iLcs30I2

Обръщам внимание, че всяка образователна институция (държавни, общински и частни детски градини и училища) попълва информация за четирите категории деца/ученици. Ако по определен показател за Вас информацията е неприложима, моля попълнeте  0 (нула) на определените места.

                     

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ъгласно заповед № РД10-1091/12.07.2018 г. на министъра на образованието и науката)

12.07.2018

Обучение на тема „Въведение в Общия регламент за защита на личните данни – GDPR“

 

Изх. № РУО1 – 18670/12.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-230/10.07.2018 г. и вх. № РУО 1 – 18466 /10.07.2018 г. относно прякото прилагане на Общия регламент за защита на личните данни – GDPR, на 23.07.2018 г. и на 24.07.2018 г. в ПГТЕ „Хенри Форд“, ул."Хайдут Сидер" №8  от 10.00 часа ще се проведе обучение на тема „Въведение в Общия регламент за защита на личните данни – GDPR“, организирано от Министерството на образованието и науката, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) със съдействието на Комисията по защита на личните данни.

В обучението следва да  се включат по двама представители от всяко училище (директор и учител) според следния график:

На 23.07.2018 г. за всички училища от районите Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден,  Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, и Люлин.

На 24.07.2018 г. за всички училища от районите Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски и Триадица.

В приложение ще намерите подробна програма на  обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.07.2018

Списъци на ученици, приети на второ класиране

ВАЖНО!

Изх. № РУО1- 18633/ 12.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Списъците с приетите на второ класиране ученици в повереното Ви училище ще получите на 12.07.2018 г., четвъртък, в 16,00 ч. в сградата на НПГПТО "М. Ломоносов", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 148.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.07.2018

Инициатива „STEM+С“ работилници България“

Изх. РУО1 – 16883/ 29.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви за инициативата „STEM+С“ работилници България“, която се организира по проект на EduTechFlag PlayToKnow. Инициативата стартира през месец август 2018 г. в градовете София, Русе и Варна. В работилниците могат да участват ученици в две възрастови групи: ІV-VІ клас и VІІ-ІХ клас.

Подробна информация за програмата и регистрацията е налична на сайта:http://edutechflag.eu/stem-c.

Регистрацията за участие ще бъде отворена от 01.07.2018 г.

                                                                                                                                               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.07.2018

Посещаемо и безопасно училище

Изх. № РУО1-18447/10.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля в срок до 17:00 часа на 11.07.2018 г. в изпълнение на писмо на МОН № 9105-221/29.06.2018 г. с вх. № РУО1-16899/29.06.2018 г., във връзка с реализиране на първия етап от графика на дейностите за изпълнение на Механизъма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, да попълните следния линк.

https://docs.google.com/forms/d/1tfGQzDLdfQ_MgF0CDsjfjBAxxlHBB0U9zZzxC1zyrAI/edit

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД