15.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по италиански език

Изх. № РУО1-6682/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по италиански език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по италиански език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по испански език

Изх. № РУО1-6686/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе в град Благоевград.

Националният кръг на олимпиадата по испански език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Благоевград и ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ – гр.Благоевград. Протоколът с класираните за участие в националния кръг на олимпиадата по испански език ученици се намира на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Националният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 30.03.2019 г. от 10:00 часа в ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ – гр. Благоевград, ул. „Марица“ № 4. Допускането до участие в националния кръг е възможно само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа лична карта. Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва от ръководителите на класираните ученици чрез заявка по образец, която е необходимо да бъде изпратена в срок до 16:00 часа на 25.03.2019 г. на адрес: stoimenova@rio-blg.com.

В програмата е предвидено на 29.03.2019 г. от 16:00 ч. мобилни групи от ученици в униформи от ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ да придружат участниците в малка разходка до Етнографски комплекс „Вароша“ и до залата за официалното откриване.

Официалното откриване ще се състои на 29.03.2019 г. от 18:00 ч. в залата на  ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, ул. „Марица“ № 4, град Благоевград.

Ръководителите на класираните ученици самостоятелно извършват резервация в посочените в приложенията хотели към квотата „Участници в Националната олимпиада по испански език“, за която са определени преференциални цени.

Финансовите средства, необходими за осигуряване на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Любка Стоименова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Благоевград, тел. 0893/694 262 или на имейл: stoimenova@rio-blg.com.

Приложения:

1.       Заявка за участие.

2.       Програма.

3.       Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Единадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Изх. № РУО1-6696/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – гр. Русе организират ДВАНАДЕСЕТАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” в периода 15-17 април 2019 г. в гр. Русе.

Научно-практическата конференция "Водим бъдещето за ръка" има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

Задача на конференцията е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.

Заявки за участие с доклад и пълните текстове на докладите се подават в РУО – София-град, в срок до 28.03.2019 г. до 12.00 часа.  Докладите следва да са в следните тематични направления:

 • Задължителното предучилищно образование – гаранция за училищна готовност на децата
 • Ефективното управление на предучилищната институция – изпълнение на Националните стратегии на Министерството на образованието и науката и подкрепа на младите учители
 • Подкрепата за личностно развитие на децата –осигуряване на равен шанс за социализиране, обучение и възпитание
 • Интерактивни форми на взаимодействие детска градина – семейство - сътрудничество с родителите за създаване на позитивна, подкрепяща, благоприятна за стимулиране на индивидуалното и социалното развитие на детет

Изисквания към техническото оформления на докладите:

Обем на доклада: до 4 страници, подготвен на MS Word 2007-2013 или следваща версия и придружен с шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing - 1.5

Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват - Times New Roman 12, italic.

Резюме: до 100 думи - Times New Roman 12, italic

Подзаглавие: Times New Roman 16, normal.

Подчертавания в текста: ITALIC (не bold)

Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред - първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

Всеки участник представя доклада с презентация ( Ms PowerPoint). Презентациите да бъдат подготвени в рамките на не повече от 7 мин.

Заявки за участие без доклад се регистрират до 28.03.2019 г. на следния линк: https://goo.gl/forms/5U8xAvrh6bRARfK83

Такса за правоучастие – няма.

Приложения:

 1. Покана
 2. Предварителна покана
 3. Информация зя настаняване в хотели
 4. Меню за официална вечеря на 16 април 2019 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Национално състезание по компютърни мрежи

Изх. № РУО1-6498/14.03.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че на 13 април 2019 г.  в гр. София ще се проведе тринадесетото Национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от VIII до XII клас.

Състезанието се провежда в един кръг с два етапа и в една състезателна група за всички ученици.

В първия етап участниците полагат общ тест в областта на компютърните мрежи по конспект, който е публикуван на сайта http://contest.cisco.uni-sofia.bg. Във втория етап най-добре представилите се участници трябва да решат конкретна практическа задача, свързана с решаване на казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия, с използване на програмата Packet Tracer.

Всички ученици, които желаят да участват в състезанието, трябва да се регистрират в интернет на адрес: http://contest.cisco.uni-sofia.bg до 10 април 2019 г. С направената регистрация учениците получават достъп до специално предоставени учебни материали (на английски език) от курсове в мрежовата академия на Сиско – CCNA Routing and Switching. Всички регистрирани ученици декларират, че ще спазват интелектуалните права за собственост на фирмата Сиско върху предоставените им учебни материали. 

 Състезанието ще се проведе на 13.04.2019 г. в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски” - бул.„Джеймс Баучър”№ 5, а обсъждането на задачите и награждаването – в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади - бул. "Драган Цанков" 21А /срещу "Интерпред"/, на 14.04.2019 г. За подробната програма на състезанието следете страницата на състезанието http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/Моля да предоставите информацията на учителите по информационни технологии и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения: 1. Регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2019

Организиране на Ученически игри – областни състезания

Изх. № РУО1 – 6515/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо, с  вх.№РУО1 – 6098/12.03.2019 г., приложено Ви изпращам информация за разпределението на общините и ръководители на групи за провеждане на областния етап от Ученическите игри – 2019 г.

Информация за групите е качена на електронния портал на Столична община – Спорт и младежки дейности – Ученически игри

https://www.sofia.bg /schools-games

По електронна поща всички районни експерти ще бъдат уведомени за изтегления жребий и групите, както и за възможността игрите да стартират на 20-21 март 2019 г.

За времето на пролетната ваканция не са планирани състезания.

Приложение: Съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2019

ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО1-6505/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2018/2019 г. Ви напомням:

В изпълнение на Графика на дейностите, утвърден със заповед № РД 09-1710/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката, срокът за подаване на база данни от училищата е 20.03.2019 г. Базата данни следва да се прикачи на сайта https://admin.zamaturite.bg.

В срок до 25.03.2019 г., в стая № 422 на РУО – София-град следва да представите на хартиен носител генерирана от системата Справка за зрелостниците, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити сесия май-юни на учебната 2018/2019 г., Справка за зрелостниците със СОП, заявили желание да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити и декларации от директора:

 • за идентичност на данните (в системата и на хартиения носител);
 • за осигуряване на видеонаблюдение.
 • че подадените заявления за явяване на втори ДЗИ са по учебен предмет, изучаван в задължителната общообразователна подготовка, съгласно училищния учебен план или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2019

Изпълнение на т. 3.1 от Указанията за организиране и провеждане на оценяването на пригодността на проектите на учебници

Рег. № РУО1- 6577/14.03.2019 г.

 

                                                                           

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД,

В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРИГОДНОСТТА НА УЧЕБНИЦИ ЗА VIII, X КЛАС И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ПО ЧУЖД ЕЗИК

ПО УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА НИВО ОТ ОЕЕР

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнението на т. 3.1 от Указанията за организиране и провеждане на оценяването на пригодността на проектите на учебници за VІІІ клас и учебници за X клас и учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка, моля копие от изготвената  заповед от директора на училището да бъде представено в деловодството на РУО – София-град, стая 401, в срок до 18.03.2019 година (понеделник).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

14.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по френски език

Изх. № РУО1-6418/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе в град Плевен.

Националният кръг на олимпиадата по френски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Плевен и ПГПЧЕ – гр. Плевен.

Настаняването на участниците е предвидено на 22.03.2019 г. от 14:00 часа в хотел „Ростов“, ул. „Цар Борис III“ № 2 и в хотел „Балкан“, бул. „Русе“ № 85 в град Плевен. Ръководителите на участниците е необходимо в срок до 19.03.2019 г. да направят резервации в посочените хотели.

За участие в олимпиадата ръководителите на класираните ученици подават до 19.03.2019 г. заявка на имейл адрес svet_731973@abv.bg. При установени несъответствия в имената на учениците, включени в протокола с класираните за национален кръг, е необходимо да изпратите съответната корекция в срок до 15.03.2019 г. на горепосочения имейл адрес. Протоколът с класираните ученици се намира на електронната страница на Министерството на образованието и науката. В случай че от Вашето училище има участници със специални образователни потребности, моля да изпратите на същия адрес информация за съответните необходимости.

Официалното откриване ще се състои на 22.03.2019 г. от 18:00 ч. в зала „Катя Попова“, пл. „Възраждане“ № 4, град Плевен.

Националният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 23.03.2019 г. от 10:00 часа в ПГПЧЕ – гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 22. Допуснатите до участие ученици следва да се явят в 09:30 часа в училището домакин. Учениците заемат местата си от 09:30 до 09:45 часа като представят документ за самоличност: лична карта  или ученическа лична карта.

Финансовите средства, необходими за осигуряване на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Светослава Илиева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Плевен, тел. 064/841271, 0878451114, 0883990292.

Приложения:

1.       Заявка за участие.

2.       Програма.

3.       Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-6419/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе в град Хасково.

Националният кръг на олимпиадата по английски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Хасково и ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Хасково. Протоколът с класираните за участие в националния кръг ученици е публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Настаняването на участниците ще се извърши на 22.03.2019 г. от 14:00 часа в посочените в приложенията хотели. Ръководителите на участниците сами извършват резервациите за нощувки.

Официалното откриване ще се състои на 22.03.2019 г. от 18:00 ч. в ДКТ „Иван Димов“ – гр. Хасково.

Националният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 23.03.2019 г. от 10:00 часа в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково, ул. „Тимок“ № 97. Допуснатите до участие следва да заемат местата си не по-късно от 09:40 часа като представят документ за самоличност: лична карта  или ученическа лична карта.

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Румяна Делчева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Хасково, тел. 038/65 0058, 0879 00 81 94 и на имейл delcheva_ru@abv.bg.

 

Приложения:

1.       Програма.

2.       Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2019

Анализ на здравословното и физическото развитие на децата и учениците през учебната 2018/2019 г. по данни от профилактичните прегледи

Изх. № РУО1-6337/13.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо Столичната регионална здравна инспекция №11-5/01.03.2019 г., вх.№РУО1-5400/05.03.2019 г. Ви уведомявам, че ежегодно се извършва  анализ на физическото, здравословното състояние и диспансерното наблюдение на децата и учениците от медицинските специалисти от здравните кабинети и учебните заведения. На сайта на Столичната здравна инспекция www.srzi.bg, в секция „Новини“ е публикувана информация за кампанията за учебната 2018/2019 г. както и рубриката, в която са качени бланките за схемите на анализ. Моля, да информирате медицинските специалисти в поверените Ви образователни институции, да изтеглят и да попълнят своевременно бланките за схемите на анализ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД