11.09.2019

Подаване на заявка до СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

Изх. № РУО1-26202/11.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25794/09.09.2019 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ /СУУУС/ има готовност да осигури рехабилитатори на слуха и говора, ресурсни учители, психолози и други специалисти за учебната 2019/2020 година на деца и ученици със специални образователни потребности – увреден слух, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностното им развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ на посочените електронни адреси: [email protected] и [email protected], при постъпване на дете или ученик с увреден слух.

 

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.09.2019

Представяне на платформа Microsoft Hacking STEM

Изх. № РУО1- 26203/ 11.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 25884 /09.09.2019 г., Ви уведомявам, че Майкрософт България, в партньорство  със Стопански факултет на Софийски университет  „Св. Климент Охридски“  на 24, 25 и 26 септември 2019 г. в представителството на Майкрософт в България: София, бул. Никола Вапцаров 55, ЕКСПО 2000, фаза 2, ще представи платформа Microsoft Hacking STEM. Планирани са шест идентични представяния в предобедните и следобедните часове. Присъствието е ограничено до 25 участници за всяко едно представяне.

Събитието е безплатно и изисква предварителна регистрация: https://www.microsoftevents.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x7614859abcd 

Платформата Microsoft Hacking STEM е насочена към учителите от средните училища и цели да предостави достъпни педагогически инструменти, чрез които да се обогати и модернизира практиката в извънкласните STEM обучения чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Учебните помагала са проектно ориентирани и са мултидисциплинарни.

 

За въпроси се обръщайте към: Теодора Върбанова, Специалист Решения за образованието, Майкрософт Централна и Източна Европа: [email protected]

 

Приложение: Покана от Microsoft

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.09.2019

Изложение „Световно образование“

Изх. № РУО1- 26204/ 11.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 25927 /09.09.2019 г.,Ви информирам, че на 05.10.2019 г. и 06.10.2019 г. в НДК, град София ще се проведе изложение „Световно образование“. Подробна информация относно предстоящото събитие можете да получите на www.world-education.eu, www.integral.bg и тел: 02/ 80 50 657.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

11.09.2019

Информационна система по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Рег. № РУО126191/ 11.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА,

ВКЛЮЧЕНИ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

BG05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           

Уведомявам Ви, че вече е осигурен достъп на потребителите до информационната система за управление и отчитане по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, на адрес: https://podkrepazauspeh.mon.bg/, на който са публикувани Указания за изпълнение на дейностите по проект  BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ и списък с контакти с членовете на екипа за организация и управление на проекта.

 

Първоначалният вход от директорите на училищата, имащи право за участие в проекта, в системата се извършва на адрес https://podkrepazauspeh.mon.bg/actions/login, чрез посочване на официалния e-mail на училището и избиране на функция "Забравена парола". След натискане на бутон "Смени парола" ще получите парола на посочения e-mail, която да използвате за вход в системата. Ръководство за функционалностите и последователността на процесите в информационната система е качено в меню „Помощ“ и е видимо след успешен вход.

 

Информацията, която следва да бъде въведена в системата, включва периода от стартиране на допълнителните обучения по Дейност 3 и Дейност 4 до края на учебната 2018/ 2019 година (14 септември 2019 г.). Срокът за въвеждане на данните в системата е до 20 септември 2019 г. (петък).

 

Във връзка с определянето на училища за участие в дейности по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, едновременно одобрени за участие и в интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 (Интегрирана схема между ОП РЧР и ОП НОИР), Ви уведомявам, че за учебната 2019/2020 година ще могат да участват и в двата проекта. За участието им Управляващият орган на ОПНОИР ще даде допълнителни указания как демаркацията да се осъществи  на „ниво ученик“ за съответната проектна дейност.

 

С уважение,

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.09.2019

!!! ВАЖНО ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО1-26145/1.09.2019 г.    

 

ДОДИРЕКТОРИТЕНА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

С УЧЕНИЦИ, ЯВИЛИ СЕ НА ДЗИ,

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 11.09.2019 г. (сряда ), от 15 до 17,30 часа в стая 406 на 4 етаж на РУО – София-град председателят на училищна зрелостна комисия или упълномощено от Вас служебно лице следва да получи протоколите с окончателните резултати от ДЗИ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

10.09.2019

Семинар „Прилагане на учебните програми по информатика“

Изх. № РУО1- 25831/ 09.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че на 13.09.2019 г. (петък) от 12,00 часа в залата на 56. СУ "Професор Константин Иречек", ж.к. Люлин 8, ул. „Търново“ №37, ще се проведе семинар с учители по информатика и информационни технологии на тема „Прилагане на учебните програми по информатика“. Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

10.09.2019

ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО1- 25998/10.09.2019 г.                         

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕНА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

С УЧЕНИЦИ, ЯВИЛИ СЕ НА ДЗИ,

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Адресът, на който могат да бъдат видени изпитните работи на учениците, желаещи да се запознаят със сканираните си и оценени изпитни работи от ДЗИ, е същият като през юни – https://maturi3.mon.bg. Достъпът до него е със същата парола както през сесията май-юни. Необходимо е да гарантирате, че достъпът ще се осъществява само от лице от училищната зрелостна комисия. Потребителското име е кодът по Админ на Вашето училище.

В случай, че не намирате паролата във входящата си поща, пишете, за да я изпратим отново.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.09.2019

Покана за конференция на тема „Клъстери и иновации в образованието“

Изх. № РУО1 26013/ 10.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 25686/05.09.2019 г. Ви уведомявам, че Технически университет – Варна кани педагогическите специалисти на Втората педагогическа конференция "КЛЪСТЕРИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО", която ще се проведе в периода 31.10. - 03.11.2019 г.

За повече информация: [email protected], http://www.tu-varna.bg/ (раздел Научни дейности/Конференции) и приложената към писмото покана.

Моля да запознаете педагогическите в поверената Ви образователна институция с информацията.

Приложение:

·         Покана за конференцията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.09.2019

Европейския конкурс за млади учени EUСYS 2019

Изх. РУО1 – 25714/ 05. 09. 2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

От 13 до 18 септември България ще бъде домакин на Европейския конкурс за млади учени EUСYS 2019, който се провежда ежегодно от 1989 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия. EUСYS дава възможност на младежи от цял свят между 14 и 20 години да представят своите разработки в научната сфера пред някои от най-изтъкнатите учени в света, както и да се запознаят и обменят знания и опит със свои връстници, имащи сходни интереси. С тази инициатива Европейската комисия успешно насочва интереса на младите хора към кариера в областта на науката и технологиите.

Над 150 участници от 40 държави ще представят 100 проекта в София. Жури, избрано от Европейската комисия и включващо специалисти от всички научни дисциплини, в продължение на три дни /14-17 септември/ на базата на установен алгоритъм ще избере 12-те най-добри проекта, като всеки от тях ще се класира съответно на първо, второ и трето място.

Тазгодишното издание на конкурса се организира от Министерството на образованието и науката съвместно с института по математика и информатика към Българската академия на науките.

Откриването на форума ще се състои на 14.09.2019 г. в Интер Експо център от 12 ч. На 16.09.2019 г., в първия учебен ден,  ще бъде организиран ден на отворените врати.

Моля да информирате учителите по природни науки и при проявен интерес да съдействате за тяхното присъствие.

Повече актуална информация за EUСYS 2019 може да откриете на:

·         Уебсайт – www.eucys.eu

·         www.facebook.com/ EUСYS/

YouTube www.youtube.com/chanel/UCs05YSXM7W90-VVxKX31A

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.09.2019

Семинар с учители по математика на тема „Статистика и комбинаторика в новите учебни програми“

Изх. № РУО1- 25832/09.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че на 13.09.2019 г. (петък) от 11:30 часа в залата на 56. СУ „Проф. К. Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37 ще се проведе семинар с учители по математика на тема „Статистика и комбинаторика в новите учебни програми“.

 

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД