27.11.2018

V Педагогическа конференция и семинар за учители по физическо възпитание на тема „Актуални проблеми на Олимпийското възпитание в училищата“

Изх. № РУО1 – 30039/26.11.2018 г.г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

 

Във връзка с писмо, с  вх.№РУО1 – 29158/15.11.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на 30 ноември 2018 г. на V Педагогическа конференция и семинар за учители по физическо възпитание на тема „Актуални проблеми на Олимпийското възпитание в училищата“. Конференцията и семинара ще се проведат от 9,00 ч. до 16,30 ч. в залата на Академичния съвет на Национална спортна академия. Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2018

Общински кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-30112/27.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед  № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2018/2019 година, общинският кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 12.01.2019 г. от 14:00 ч.

Общинският кръг се организира и провежда от училищата, в които има ученици, желаещи да участват, при спазване изискванията на регламента. Училищните комисии за организиране и провеждане на олимпиадата и за проверка и оценка се определят със заповед на директора. Изпитните материали се изготвят от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

В срок до 21.12.2018 г. следва да представите в РУО – София-град, стая 405, попълнена заявка за участие, както и декларации за съгласие за публикуване на резултатите на учениците, попълнени от родители/настойници/попечители или от ученици, навършили 16 години.

 

Приложения: 1. Заявка 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2018

Национални олимпиади по чужди езици

Изх. № РУО1-30113/27.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, общинските кръгове на олимпиадите по английски, испански, италиански, немски и френски език  следва да се проведат до:

  • 20.01.2019 г. за английски език;
  • 25.01.2019 г. за испански, италиански, немски и френски език. 

Общинските кръгове се организират и провеждат от училищата, в които има ученици, желаещи да участват, при спазване изискванията на съответния регламент. Училищните комисии за организиране и провеждане на олимпиадата, за изготвяне на изпитните работи и за проверка и оценка се определят със заповед на директора.

В срок до 23.01.2019 г. за английски език и до 30.01.2019 г. за испански, италиански, немски и френски език е необходимо:

- да представите в РУО – София-град, стая 405, протокол № 1 с резултатите на всички участници и протокол № 2 с резултатите на класираните за областен кръг (по образец), подписани и подпечатани от директора на училището,  изпитните работи на класираните, както и декларации за съгласие, попълнени от родители/настойници/попечители или от ученици, навършили 16 години;

- да изпратите във формат Word  протокол № 2 и списък на квесторите за областен кръг (по 1 квестор на всеки до 7 класирани) на:  rio_a.kadieva@abv.bg (за английски език и испански език) и  rio_nlukanova@abv.bg (за немски език, италиански език и френски език).

 

Приложение:  съгласно текста.

27.11.2018

Издаване на документи с фабрична номерация

Изх. № РУО1-30038/26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА ЧАСТНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-29075/15.11.2018 г. относно издаване на документ с фабрична номерация, Ви уведомявам следното:

Частните професионални колежи са извън обхвата на чл. 2, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Следователно те не създават, не обработват  и не съхраняват документите по чл. 248 от ЗПУО в Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, поради което идентификационният цифров код на училището по Списък – образец 1 не е активен в системата на АдминСофт.

На основание чл. 13 и във връзка с чл 24, ал. 4 от Наредба № 2/22.06.2018 г. на МОН за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, директорът на колежа следва да заяви необходимото количество документи с фабрична номерация в РУО – София-град, след което да организира попълването на документите на компютър.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2018

Открита практика

Изх. № РУО1-РУО1-30094/27.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29395/19.11.2018 г., Ви уведомявам, че Първа АЕГ организира открита педагогическа практика в VIII клас на тема „Wanting to be someone else is a waste of the person you are“. Откритата практика ще бъде проведена на 13.12.2018 г. (сряда) от 9:40 до 11:00 часа в Актовата зала на училището.

Моля да уведомите заинтересованите учители и при създадена гъвкава организация на учебния процес да осигурите присъствието им.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2018

СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ

Изх. № РУО1-30012/26.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29528/ 20.11.2018 г. от Асоциация „Българска книга“ Ви информираме за предстоящия  Софийски международен литературен фестивал, част от Софийския международен панаир на книгата, който ще се проведе от 11 до 16 декември 2018 г. в  НДК.  В рамките на инициативата е предвидена специална програма за деца и ученици с възможност за организирани посещения.

Моля да запознаете учителите и учениците с приложената програма  и да съдействате за участието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.11.2018

Провеждане на Национален ученически конкурс „Коледари - с блага вест и здраве“

Изх. № РУО 1-29968/26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29901/23.11.2018 г., Ви уведомявам, че Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО организира Национален ученически конкурс „Коледари - с блага вест и здраве“.

Основна цел на конкурса е да възпитава подрастващите в почитане на българските  традиции и обичаи, както и в чувство за социална отговорност към обществото.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Обява на конкурса „Коледари - с блага вест и здраве“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

26.11.2018

ОТНОСНО: ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: "ПРИНЦИПИ НА ПСИХО-СОЦИАЛНАТА РАБОТА С МЛАДЕЖИ, КОИТО УПОТРЕБЯВАТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА. ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ“

Изх. № РУО 1 - 29785/23.11.2018 г

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на ФИЦЕ - България, с вх. № РУО 1 - 29327/19.11.2018 г., приложено Ви изпращам покана,  програма и регистрационна форма на обучение на тема: "Принципи на психо-социалната работа с младежи, които употребяват психоактивни вещества. Иновативни подходи и методи“, което ще се проведе на 29.11.2018 г. и 30.11. 2018 г. в обучителната зала на ФИЦЕ - България, ул. „Шести септември“ № 33, ет.6, гр. София.

 

Приложения:

  1. Покана за обучение
  2. Програма
  3. Регистрационна форма

 

26.11.2018

Организиране и провеждане на детски и ученически пътувания

Изх. № РУО1-29870/ 23.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Във връзка с постъпили запитвания, свързани с  организиране и провеждане на детски и ученически пътувания, както и с писмо на МОН с вх. № РУО1-28420/ 06.11.2018 г., Ви уведомявам за следното:

1. След обнародване на измененията на Закона за туризма в ДВ бр. 37 от 2018 г., от 01.07.2018 г. е в сила чл. 79, ал. 4 от същия закон, съгласно който разпоредбата за сключване на договор между туроператор и директора на съответната институция по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование след одобрение от началника на РУО не се прилага по отношение на договори за туристически пакети и свързани туристически услуги, обхващащи период, по-кратък от 24 часа, освен ако в тях е включена нощувка.

2. След обнародване на измененията на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование в ДВ бр. 82 от 05.10.2018 г., в сила е чл. 15а от същата наредба.

3. Ученически пътувания, свързани с реализиране на дейности/мобилности по проекти (международни и/или национални), както и с провеждане на ученически практики, включително и в други държави, не се организират по реда на чл. 15а от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

4. Допустимият брой на учебните дни за организиране на ученическите туристически пакети и свързаните туристически услуги в училище се отнасят за цялата паралелка, а не за отделен ученик. Когато в планираното туристическото пътуване в Годишния план за дейността на училището е предвидено участието на ученици от различни паралелки се прилага чл. 15а, ал. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование като предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от всяка паралелка.

5. Провеждането на ски училище или обучения с ученици се осъществява в рамките на посочените в чл. 15а  от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование 5 учебни дни, при наличие на подходящи климатични условия или по време на ваканциите.

Напомням, че преди изготвяне на договор за организиране и провеждане на детски и ученически пътувания с обща цена следва да проверите дали данните на туроператора, вписани в офертата и в договора, отговарят на информацията в Търговския регистър - https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra, както и в Националния туристически регистър - http://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp

При внасяне в РУО – София-град на проекта на договор за одобрение, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в сила от 27.12.2016 г., моля да прилагате и актуална разпечатка от съответната информация в Търговския регистър.

Информация за всички детски и ученически пътувания следва да се попълва на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1pF_9XoH67J6vTccQgtE_I4koSSe8r7jgf5FDZVryk4I/edit

Не е необходимо внасяне на хартиен носител в РУО – София-град на уведомления за пътувания, за които не се изисква предварително одобрение от страна на началника на РУО на договора с туроператор.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.11.2018

Национален конкурс за стихотворение

Изх. № РУО1- 29749/22.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

  Във връзка с писмо на  авторска галерия „Георги Петров“ – гр. Добрич с вх. № РУО1-29584/21.11.2018 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на национален конкурс за стихотворение по картина на художника Георги Петров „Пазачът на зимното вдъхновение“.

Творбите на участниците в конкурса ще бъдат класирани от компетентно жури в следните категории:

  • Първа възрастова група – V-VII клас.
  • Втора възрастова група – VIII-XII клас.

На победителите ще бъдат връчени награди, като специалната награда ще бъде картина на художника Георги Петров с авторски сертификат.

Творбите – до две стихотворения, се изпращат в срок до 20 декември 2018 г. на електронен адрес: stihovepokartina@gmail.com , със следните данни: име и фамилия на участника, клас, училище, град/село, телефон за връзка.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 21 януари 2019 г., като връчването на наградите  на победителите ще се проведе на 24 януари 2019 г. в галерия „Георги Петров“ – гр. Добрич от 11:00 ч.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД