22.11.2019

Провеждане на обучениe на педагогически съветници и психолози по Национална програма „Квалификация“ 2019 г.

Изх. № РУО 1-32529/22.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖОДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-406/20.11.2019 г., с вх. № РУО 1- 32493/20.11.2019г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2019 г., приета с Решение № 172/29.03.2019 г., Приложение № 8, т. 1, буква „з“ на Министерския съвет, Мярка I. „Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към изпълнение на държавните образователни стандарти“, в периода от 02 до 06 декември 2019 г. предстои обучението на педагогически съветници и психолози на тема „Техники за психологическо взаимодействие в училищна среда за повишаване на социалните и граждански компетенции“ с продължителност 16 академични часа.

Място на провеждане: Учебен център (бившият Център за подготовка на ученици за  олимпиади, град София, бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, с вход от ул. „Димчо Дебелянов“ № 7, зад високите дипломатически блокове).

Средставата за обучение, нощувки и храна на участниците се осигуряват от бюджета на НП „Квалификация“ 2019 г.

Обучението ще се проведе в две групи, както следва:

  • 4 участници от София-град в периода от 02 до 04 декември 2019 г., с начало на 02.12.2019 г. от 14:00 ч. и край на 04.12.2019 г. до 12:30 ч.
  • 8 участници от София-град в периода от 04 до 06 декември 2019 г., с начало на 04.12.2019 г. от 14:00 ч. и край на 06.12.2019 г. до 12:30 ч.

Моля, да запознаете педагогическите съветници и психолозите от повереното Ви училище с настоящата информация, като имате предвид, че за РУО – София-град общият  брой участници за двете групи е 12, плюс 2 резервни бройки.

Педагогическите специалисти, които желаят да участват в обучението следва да попълнят само една от приложените форми  до 10:00 ч. на 26.11.2019 г. , както следва:

  • За групата от 02 до 04 декември 2019 г. на линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv72pWhUj0BENd7IJZa_eXwdIlv0vWtwgyOO2LNZjR1xqWjg/viewform?usp=sf_link

 

  • За групата от 04 до 06 декември 2019 г.на линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQhgJ6nWLDXGopDu8qvnwaWbhQzHh48onRp-iA49EsIp2IFA/viewform?usp=sf_link

 

Моля да имате предвид, че при достигане на определения за София-град брой обучаеми педагогически специалисти формата за регистрация ще бъде затворена.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

21.11.2019

Продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти

Изх. № РУО1-32459/20.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти, обръщам внимание, че е необходимо да се създадат условия за намаляване на тежестта на ученическите чанти, включително чрез привличане на родителската общност (тематични родителски срещи).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

20.11.2019

Организиране и провеждане на детски и ученически пътувания

Изх. № РУО1-32477/ 20.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Напомням, че преди изготвяне на договор за организиране и провеждане на детски и ученически пътувания с обща цена по реда на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 365/ 21.12.2016 г., следва да проверите дали данните на туроператора, вписани в офертата и в договора, отговарят на информацията в Търговския регистър - https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra, както и в Националния туристически регистър - http://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp

При внасяне в РУО – София-град на проекта на договор за одобрение, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 4 от същата Наредба, моля да прилагате и актуална разпечатка от съответната информация в Търговския регистър.

Информация за всички детски и ученически пътувания следва да се попълва на следния линк.

 

Не е необходимо внасяне на хартиен носител в РУО – София-град на уведомления за пътувания, за които не се изисква предварително одобрение от страна на началника на РУО на договора с туроператор.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.11.2019

Подаване на информация за публикуваните от образователната институция утвърден бюджет, неговото изпълнение и за достигнатия процент на изплатено ДТВ за постигнати резултати

Изх. № РУО1-32449/20.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ОБЩИНСКИТЕ И

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД               

 

 

                        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9107-203/18.11.2019 г. на министъра на образованието и науката, моля да предоставите необходимата информация чрез посочения линк в срок до 25.11.2019 г. (понеделник) включително!

Моля, обявеният краен срок да се спазва! 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

 

 

20.11.2019

20 години от приемането на Република България за член на ЦЕРН

 

Изх. № РУО 1 – 32460/ 20.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

През настоящата година се навършват 20 години от приемането на Република България за член на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН). ЦЕРН, създадена през 1954 год., е най-голямата и авторитетна междуправителствена организация на Европа за фундаментални научни изследвания в областта на физиката на елементарните частици, както и такива, които са на границата на физиката на елементарните частици и ядрената физика.

Отбелязването на 20-годишнината включва редица инициативи на Министерството на образованието и науката (МОН), една от които е мащабна изложба, представяща достиженията на ЦЕРН и български научен принос за тях. Изложбата – колекция от постери, прототипи и инсталации от ЦЕРН, както и постери, представящи участието на Република България в научната програма на организацията, ще бъде открита от д-р Фабиола Джианоти, генерален директор на Европейската организация за ядрени изследвания.

Експонатите ще бъдат изложени в Инкубатора на София Тех парк в периода 21 – 28 ноември 2019 г.

Моля да информирате учителите по природни науки в повереното Ви училище, и при изявено желание от тяхна страна да съдействате за посещението им на изложбата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД

20.11.2019

Програма на Деня на отворените врати във ФзФ

Изх. № РУО 1 – 32351/ 19.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 22 ноември (петък) от 13:30 до 18:00 часа Физическият факултет (ФзФ) на СУ „Св. Кл. Охридски“ отваря вратите си за всички, които искат да прекарат един интересен и ползотворен следобед, вдъхновени от науката – ученици, учители, родители с деца, студенти, изследователи и граждани.

По време на Деня на отворените врати ще може да се запознаете с новите предизвикателства пред физиката и астрономията и представяне на възможностите за обучение и развитие в различни области на физиката, както и да зададете своите въпроси.

Адресът на Физическия факултет е: бул. „Джеймс Баучър“ 5, гр, София (линк към карта: https://bit.ly/2Bl7iaH). За въпроси и допълнителна информация можете да пишете на адрес: [email protected].

 

Приложение: Програма на Деня на отворените врати във ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД

20.11.2019

Форум “Иновативни практики: Изследователски подход в обучението по природни науки”

Изх. № РУО 1 – 32352/19.11.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Фондация „Наука без граници“ и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки организират форум “Иновативни практики: Изследователски подход в обучението по природни науки”, който ще се състои в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади. Събитието се организира във връзка с Националния турнир на младите физици, Националната програма „Квалификация“ за обучение в ЦЕРН на учители и с подкрепата на европейски проект OSOS на програма Хоризонт 2020 за изследвания и иновации.Като цяло образователният форум има за цел да мотивира училищата чрез въвеждането на иновативни практики да се развиват като центрове за отворено и проектно-базирано обучение, основаващо се на принципите на съвременния подход на отговорни изследвания и иновации.

Начало на семинара – 15:00 часа, 29.XI. 2019 г.(петък). Закриване – 13:00 часа, 01.XII.2019 г. (неделя).

Такса за правоучастие не се изисква. Организаторите поемат разноските по настаняването и пътните разходи на учителите от училищата извън София.

Учителите, които желаят да участват е необходимо да попълнят приложената заявка за участие appl_trainingSciEdu.docx и да я изпратят на е-мейл адреси: [email protected], [email protected]

Краен срок за кандидатстване: 21.XI.2019 г. На участниците в семинара, които желаят, ще бъдат издадени удостоверения за получаване на кредити за професионална квалификация.

 

Приложения: Обява за форума

                       Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД

 

20.11.2019

Премиера на образователен проект „Средновековна слава“ на сдружение „Българска история“ и ЗАД „Армеец“

Изх. № РУО1-32461/20.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32393/19.11.2019 г., Ви уведомявам, че предстои премиерата на третото издание на съвместния образователен проект на сдружение „Българска история“ и ЗАД „Армеец“, създаден с цел да помогне за осъвременяване на обучението по история и цивилизации в училищата. След огромния интерес към проектите „Българско военно чудо“ и „Нашите пълководци“, предстои премиерата на тяхното естествено продължение - „Средновековна слава“.

Тя ще се състои на 21 ноември, от 19:00 ч. в Археологическия музей в гр. София.

Инициативата „Средновековна слава“ е документална образователна поредица, състояща се от 10 късометражни филма, които са  посветени на най-значимите български владетели. Проектът ще бъде съпътстван от обиколка на десетки училища в страната, където авторите на поредицата ще изнесат открити уроци пред ученици, провокирайки интереса им към родната история.

Целта на инициативата на сдружение „Българска история“ и ЗАД „Армеец“ е да провокира интереса към българската история. Желанието на авторите е тя да се превърне в атрактивен учебен предмет и уроците да бъдат посещавани с интерес и удоволствие от учениците. Дългосрочната цел на колектива е да направи този тип мултимедийно обучение достъпно за учителите.

За допълнителна информация – [email protected]

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите по история и цивилизация във Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.11.2019

VIII Национален конкурс „Път към славата“

Изх. № РУО1-32361/19.11.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Арт център „Кърнолски“ с вх.№РУО1-32056/14.11.2019 г., Ви уведомявам, че VIII Национален конкурс „Път към славата“, който ще се проведе в средата на месец февруари 2020 г., вече е отворен за заявки. Конкурсът за трета поредна година е включен в календара на Министерството на образованието и науката със стипендии в IV-та възрастова група (14 – 18 години).

Приложено Ви изпращам регламент, като Вашите заявки следва да са в срок до 11.01.2020 г. на:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegMjeHlCSvoy6wSZJ15QRe8WgQEywhzscHM6AWSltCAhZOlg/viewform 

 

Приложение: 1. Регламент

                         2. Заявка за участие в конкурса

                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

20.11.2019

Концерт на Софийската филхармония и Филхармония „Пионер“

Изх.№ РУО1-32360/19.11.19 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

     

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата с вх.№РУО1-32149/15.11.2019 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката, Националният дворец на децата, Фондация „Петко Стайнов“, Фондация „Проф. Влади Симеонов“ и Филхармония „Пионер“ канят учителите по музика от столичните училища на концерт на Софийската филхармония и Филхармония „Пионер – „Рамо до Рамо“, който ще се проведе на 3 декември 2019 г. от 19:00 часа в зала „ България“.

Концертът е част от музикалния празник „Петко Стайнов“ 2019.

Входът за ученици е безплатен, а учителите желаещи да посетят концерта е необходимо до 17:00 часа на 23 ноември 2019 г. да изпратят информация с имената си и училището в което преподават на e-mail: [email protected] и ще получат персонални покани през директорите на училищата.За допълнителна информация: 02/929 59 31, 02/929 13 61.  

Приложение: Програма на семинара

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД