28.05.2018

Обучение

Изх. № РУО1-13246/25.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-12997/22.05.2018 г., Ви уведомявам следното:

От 25.06.2018 г. до 06.07.2018 г. Институт Монтесори България ще представи Първи AMI Сертификат Асистент 0-3 в гр. София с Патриша Уолнър.

Целта на Сертифицирания курс за Асистент учители във възрастова група 0-3 е да помогне на заинтересованите възрасни да станат помощници в Монтесори детска общност за малки деца /ясла/. Курсът е подходящ за предучилищни педагози, медицински сестри, родители и всички, които имат интерес да подпомагат развитието на личността на малкото дете и да изградят дълбоко разбиране на неговите нужди.

Приложение:

1.      Информация за обучението.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.05.2018

Семинар за ученици на немски език

Изх. № РУО1-13107/23.05.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето внимание информация относно „Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език“, който се организира и провежда от Нов български университет. Подробности за конкурса можете да намерите в приложението.

 

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.05.2018

Кампания - „Моето зелено училище”/ „Моята зелена детска градина”

Изх. № РУО1-13228/25.05.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУО1-12084/16.05.2018 г. на Столична община Ви уведомявам, че във връзка с реализиране на плановете за направление „Зелена система, екология и земеползване  се реализира нова акция  - „Моето зелено училище”/ „Моята зелена детска градина” . По този повод, Столична община предоставя растителност, според предварително подадена заявка (Приложение 1). При проявен интерес от Ваша страна, можете да заявите предпочитания брой и вид растителност, отбелазвайки желаните видове и количества в Приложение 1, след което в срок до 31 май да я изпратите на имейл адрес s.taskova@sofia.bg – на вниманието на гл. експерт Славка Таскова – дирекция „Зелена система” СО.

 

Приложения:

 

1. Приложение 1

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.05.2018

Изпълнявани ремонти дейности

Изх. № РУО1-13106/23.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на имейл на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, РУО – София-град предоставя информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища от региона.

Моля до 13.00 часа на 30.05.2018 г. да изпратите актуална информация за изпълняваните ремонтни дейности във Вашето училище/център за подкрепа за личностно развитие, независимо от източника на финансиране.

Информацията се подава при стартиране на ремонта, периодично всяка втора сряда и еднократно, че ремонтът е приключил.

Информацията изпращайте на линк:  https://docs.google.com/forms/d/1lUNYbFS1KpSIxDjf2cR1fMEyQwvKtYKzzxsrZ9rA2h8/edit?uiv=0#

За контакти: Невяна Златевска, тел. 02/935-60-54. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.05.2018

Образователен проект с подкрепата на Министерството на образованието и науката, насочен към деца от първи до четвърти клас

Изх.№РУО1- 12926/22.05.2018 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-174/18.05.2018г. и вх.№12874/21.05.2018 г. , Ви уведомявам, че Фондация „За храната" ще реализира образователен проект с подкрепата на Министерството на образованието и науката, насочен към деца от първи до четвърти клас (7-13 г.). Проектът цели да покаже на децата как трябва да се хранят здравословно, и че здравословната храна е нещо хубаво, модерно и вкусно чрез провеждане на забавни демонстрации, кулинарни работилници и други. Идеята е чрез децата да се достигне и до техните родители с послания за ползите и лесния начин на избор за приготвяне на полезни храни. Консултант по избора на рецепти е проф. Стефка Петрова - утвърден специалист по детско хранене в България.

Напомням Ви, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование Ви предоставят значителна свобода да планирате и осъществявате дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците. В тази връзка следва да обърнете внимание за спазване на изискванията, определени в чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1".

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.05.2018

Семинар за учители по френски език.

Изх. № РУО1-12782/ 21.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА  ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно семинар за учители по френски език, който ще се проведе на 30.05.2018 г. Подробности за семинара можете да намерите в приложението.

Приложения: съгласно текста

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.05.2018

ЗУД за началото на 2018/2019 г.

Изх. № РУО 1-12941/ 22.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА,

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмо № 9105-173/ 18.05.2018 г. на МОН относно отпечатването на задължителната документация за началото на учебната 2018/2019 година, приложено Ви изпращам:

1.Писмо с изх. № РУО 1-12940/22.05.2018 г. на началника на РУО – София-град;

2.Заявка за документи от задължителната документация за началото на  2018/2019 година

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

23.05.2018

Конкурс за детска рисунка „Витоша – достъпна за всички“

Изх. № РУО1-РУО1-13063/23.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-12788/21.05.2018 г., Ви уведомявам, че Дирекцията на Природен парк „Витоша“ организира конкурс за детска рисунка „Витоша – достъпна за всички“. Конкурсът е част от дейностите по проект „ВИТОША – ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ“ за достъп на хората с увреждания до природния парк. Целта на проекта е да подобри качеството на живот, физическата и психическа дееспособност, социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на хората с увреждания чрез съприкосновение с природата и спортни занимания на Витоша.

В конкурса могат да участват ученици от I до VII клас. Рисунките трябва да се представят във формат А3 или А4 до 11 юни 2018 г. в Информационния център на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ на ул. "Антим I" № 17, гр. София.

Моля да информирате заинтересованите ученици и учители от поверените Ви училища.

 

Приложение:

1. Плакат на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.05.2018

Премиера на книгата „Регионална и политическа география на Балканските страни (част 2)“

 

Изх. № РУО1-13064/23.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българското географско дружество с вх. № РУО1-12635/18.05.2018 г., Ви уведомявам, че на 28 май 2018 г. от 18:00 часа в Аулата на СУ „Св. Кл. Охридски“ ще има премиера на книгата „Регионална и политическа география на Балканските страни (част 2)“.

Книгата ще бъде представена от акад. Стефан Воденичаров, проф. дин Христо Матанов и проф. д-р Колев.

Моля да уведомите учителите по география и икономика за предстоящото мероприятие в СУ„Св. Кл. Охридски“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.05.2018

ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2017/2018 г.

Изх. № РУО1-12910/22.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-12909/22.05.2018 г. Ви уведомявам, че оценяването на изпитните работи на зрелостниците от сесия май - юни 2018 г. на ДЗИ по български език и литература и на втория ДЗИ стартира на 25.05.2018 г.

Оценителите по български език и литература, по немски език, по руски език, по английски език, по италиански език, по френски език и по испански език трябва да се явят в Професионална гимназия по електроника и автоматика (бул."Овча купел" № 1) на 25.05.2018 г. в 09:00 часа.

Оценителите по математика, по история и цивилизация, по география и икономика, по биология и здравно образование, по цикъл „Философия“ и по физика и астрономия трябва да се явят в Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ (ул. „Райко Алексиев“ № 46) на 25.05.2018 г. в 09:00 часа.

Дейностите на председателите, на заместник-председателите и на супероценителите ще се осъществяват в Учебния център на МОН (бул. „Драган Цанков" 21 А).

Моля да уведомите учителите, определени за оценители от Вашите училища.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД