10.10.2018

Справка за наличието на училищни униформи в училищата

Изх. № РУО1-25929/ 10.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-320/09.10.2018 г.  на Министерството на образованието и науката с вх. № РУО1-25869/09.10.2018 г., моля в срок до 17:00 часа на 11.10.2018 г. (четвъртък) да попълните информация за ученическите униформи в поверената Ви институция чрез приложения формуляр (натисни тук).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.10.2018

Кандидатстване по НП "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище", Модул II „Сигурност в училище"

Изх. № РУО1-25895/09.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕТЕ

ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД   

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо с вх. № 9105-317/05.10.2018 г.  на министерство на образованието и науката Ви информираме, че можете да кандидатствате по Модул II „Сигурност в училище".

Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията, както и образец на формуляра за кандидатстване по модула може да бъде намерен на интернет страницата на МОН, в секция „Програми и проекти".

Кандидатстващите по Модул II „Сигурност в училище" следва да имат предвид, че по националната програма не се финансира изготвянето на охранително обследване и абонаментна поддръжка на изградените системи. Същите трябва да бъдат заплащани от делегирания бюджет на училището.

В срок до 31.10.2018 г. трябва да представите проектните си предложения в Регионално управление на образованието – София-град на хартия и по електронен път на адрес: gspashov@abv.bg

За допълнителна информация и пояснения директорите на държавните училища могат да се обръщат към членовете на екипа за управление на модула по програмата, които са посочени на интернет страницата на министерството.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед  № РД 02-2210/08.10.2018 г.

на началника на РУО – София-град)

09.10.2018

График за провеждане на ученическите олимпиади за учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО1-25554/04.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че със заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката и Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 към нея са определени дейностите за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните и в чуждестранните училища на територията на Република България за учебната 2018/2019 г.

 

Приложено Ви изпращам График за провеждане на ученическите олимпиади за  общински кръг в училищата на територията на област София-град за учебната 2018/2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.10.2018

Есенно национално състезание по физика

Изх. РУО1 – 25416/ 03.10.2018 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед №РД-09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката график за провеждане на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, в периода от 01.11.2018 г. до 03.11.2018 г. в гр. Сандански ще се проведе Есенното национално състезание по физика.

 

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Благоевград и ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански. Съорганизатори са училищата от град Сандански, със съдействието на Община Сандански.

 

В състезанието участват ученици от VII до XII клас, разпределени в шест възрастови групи. Учениците, представят декларация за съгласие техните резултати да бъдат обработвани и оповестявани публично, подписана от тях и от родител до директора на училището преди провеждане на състезанието. 

 

По време на състезанието на участниците се разрешава да ползват калкулатори.

 

Ръководители на отборите са учители по физика и астрономия и експерти от РУО.

 

Моля, директорите на изпращащите училища да осигурят оптимален брой ръководители, за да има, както участващи в проверката на изпитните работи, така и ръководители, които да отговарят за водените от тях състезатели след приключване на състезателната част.

 

І. Основни акценти във връзка с логистиката:

 

1.    Официалното откриване на състезанието ще се състои на 01 ноември 2018 г. от 18.00 часа в Дом на културата – гр. Сандански.Регистрацията на участниците в състезанието ще се извърши на 01 ноември 2018 г. в ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански от 14,00 ч. до 17,30 ч. Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна тема, заверен с подпис на директора и печата на училището, както и декларации за съгласие от всички участници. 

 

2.    Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/:•    В хотел „Пауталия", хотел „Тайм Аут“, хотел „Панорама“ или Пансион „Екокампус“ в интервала от 12,00 до 17,00 часа;•    Настаняването в хотелите ще се осъществява по реда на постъпване на заявките и съобразяване с групата участници. Хотелите осигуряват настаняване на преференциални цени само за участниците в националното състезанието и техните ръководители. При регистрацията ръководителите на участниците трябва да представят списък, заверен с подпис и печат на училището, който да съдържа: трите имена на учениците, клас, училище, дата на раждане, постоянен адрес (за учениците над 16 години и данни от лична карта);•    Резервациите за настаняване се осъществяват от главния ръководител на групата, чрез рецепциите на горепосочените хотели, в срок до 10.10.2018 г. След тази дата местата в хотелите не се пазят.

 

3.    На 02 ноември 2018 г. (петък), след 14,00 участниците могат да посетят Археологическия музей в града. 

 

4.    Закриването на състезанието ще се състои на 03 ноември 2018 г. от 10,00 часа в ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански .

 

ІІ. Основни акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието:

 

1.    Състезателната част ще се проведе в зали на ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански.2.    В случай, че има участници, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване на размер на букви в условията на задачите) в срок до 26.10.2018 г. 3.    Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.4.    Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, спонсори или др.Моля, в срок до 17,30 часа на 09.10.2018 г., директорите на училищата да изпратят заявка за участие в състезанието по приложения образец на електронен адрес prirodninauki_ivanova@abv.bg, която да е:•    в несканиран вид;•    с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;•    файлът - заявка да е наименуван: ENSF_Uchilische_YYYY.xls (YYYY е името на училището). Например: ENSF_ Uchilische _SMG.xls.За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси: Анета Богомилова Стоянова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Благоевград, телефони: 0893 076407 и 073/88-52-71, e-mail: stoyanova@rio-blg.com.

 

Приложения:1.    Програма на състезанието;2.    Оферти за настаняване в хотели;3.    Образец на заявка за състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД 

09.10.2018

Състезание - "Речеви и комуникативни умения на английски език"

Изх. № РУО1-25800/08.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образоването и науката, Ви уведомявам, че общинският кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език следва да се проведе до 14.10.2018 г. Мотото за учебната 2018/2019 година е: Technology creates more problems than it solves.

 

Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg до 15.10.2018 г.

 

Регламентът на състезанието остава непроменен.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.10.2018

Обучения на тема: “Приложен поведенчески анализ – защо и как помага на децата с разстройства от аутистичния спектър да постигат забележително подобрение”

 

Изх. № РУО 1–25684/05.10.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1 – 25330/02.10.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация "Стъпка за невидимите деца на България" и Сдружение "Аутизъм Днес" организират  обучения за специалисти и родители на тема: “Приложен поведенчески анализ – защо и как помага на децата с разстройства от аутистичния спектър да постигат забележително подобрение”. Обученията ще се проведат на 15.10.2018 г. от 09.00 ч. до 13.00 ч. и 25.10.2018 г. от 09.00 ч. до 13.00 ч. в Анджибадем Сити Клиник Токуда, с адрес бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б.

Допълнителна информация за обучението ще получите от приложението.

Приложение: Информация за обучението

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.10.2018

Ученическо състезание

 

Изх. № РУО1-25681/ 05.10.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Състезанието „Стъпала на знанието. Български език и литература” за ученици от 5. до 12. клас на Сдружение „10 книги” се провежда за шеста година. То е подкрепено с писмо № 1103-242 от 12.08.2016 г. на МОН. Подробности за регламента и условията за участие можете да прочетете на страницата на състезанието www.edu.10knigi.org.

Състезанието се провежда съгласно следния график:

Състезание

Подаване на заявки за състезанието

Получаване на материалите

Провеждане на състезанието

Обявяване на резултатите и получаване на грамоти

Първи предварителен кръг

10.10. - 20.10.2018 г.

26.10.–7.11.2018 г.

09.11.2018 г.

30.11.2018 г.

Втори предварителен кръг

11.01. – 22.01.2019 г.

25.01.–13.02.2019 г.

15.02.2019 г.

06.03.2019 г.

Финален кръг

Имената на участниците ще бъдат обявени на www.edu.10knigi.org

17.04.–27.04.2019 г.

03.05.2019 г.

17.05.2019 г.

 

Моля да запознаете учениците от Вашето училище с регламента и условията за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.10.2018

Ден на отворените врати „Старото школо разказва“ в НМО – Габрово

Изх.№ РУО 1-25633/05.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25556/04.10.2018 г., Ви уведомявам, че Националният музей на образованието - Габрово Ви кани с Вашите ученици на 12.10.2018 г. (петък) в Деня на отворените врати „Старото школо разказва“.

През Деня ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

 • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието“;
 • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
 • образователни филми и мултимедийни помагала;
 • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали, а за учениците – подаръци.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.10.2018

Провеждането на юбилейна международна географска научна конференция Smart Geography.

 

Изх. № РУО1-25506/04.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на Българското географско дружество с вх. № РУО1-25382/03.10.2018 г., Ви уведомявам, че се събират доброволци, които да се включат с помощтта си при провеждането на юбилейната международна географска научна конференция „   Smart Geography“, която ще се проведе в периода 2-4 ноември 2018 г. в гр. София. Домакин на събитието е СУ „Св. Кл. Охридски“.

Необходимо условие е доброволците да владеят английски език на добро ниво за устна и писмена кореспонденция. Организационната им работа е отлична възможност да се участва в географския научен форум.

Заявки за участие могат да се изпращат в срок до 19.10.2018 г. на електронната поща на Българското географско дружество: geography_bg@abv.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

05.10.2018

Есенно национално състезание по физика в гр. Сандански.

Изх. РУО1 – 25416/ 03.10.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД-09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката график за провеждане на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, в периода от 01.11.2018 г. до 03.11.2018 г. в гр. Сандански ще се проведе Есенното национално състезание по физика. 

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Благоевград и ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански. Съорганизатори са училищата от град Сандански, със съдействието на Община Сандански.

В състезанието участват ученици от VII до XII клас, разпределени в шест възрастови групи.

Учениците, представят декларация за съгласие техните резултати да бъдат обработвани и оповестявани публично, подписана от тях и от родител до директора на училището преди провеждане на състезанието.

По време на състезанието на участниците се разрешава да ползват калкулатори.

Ръководители на отборите са учители по физика и астрономия и експерти от РУО.

Моля, директорите на изпращащите училища да осигурят оптимален брой ръководители, за да има, както участващи в проверката на изпитните работи, така и ръководители, които да отговарят за водените от тях състезатели след приключване на състезателната част.

 

І. Основни акценти във връзка с логистиката:

 1. Официалното откриване на състезанието ще се състои на 01 ноември 2018 г. от 18.00 часа в Дом на културата – гр. Сандански.Регистрацията на участниците в състезанието ще се извърши на 01 ноември 2018 г. в ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански от 14,00 ч. до 17,30 ч. Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и състезателна тема, заверен с подпис на директора и печата на училището, както и декларации за съгласие от всички участници.
 2. Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/:
 • В хотел „Пауталия", хотел „Тайм Аут“, хотел „Панорама“ или Пансион „Екокампус“ в интервала от 12,00 до 17,00 часа;
 • Настаняването в хотелите ще се осъществява по реда на постъпване на заявките и съобразяване с групата участници. Хотелите осигуряват настаняване на преференциални цени само за участниците в националното състезанието и техните ръководители. При регистрацията ръководителите на участниците трябва да представят списък, заверен с подпис и печат на училището, който да съдържа: трите имена на учениците, клас, училище, дата на раждане, постоянен адрес (за учениците над 16 години и данни от лична карта);
 • Резервациите за настаняване се осъществяват от главния ръководител на групата, чрез рецепциите на горепосочените хотели, в срок до 10.10.2018 г. След тази дата местата в хотелите не се пазят.
 1. На 02 ноември 2018 г. (петък), след 14,00 участниците могат да посетят Археологическия музей в града.
 2. Закриването на състезанието ще се състои на 03 ноември 2018 г. от 10,00 часа в ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански .

 

ІІ. Основни акценти във връзка с организацията и провеждането на състезанието:

 1. Състезателната част ще се проведе в зали на ЗПГ „Климент Тимирязев“, град Сандански.
 2. В случай, че има участници, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (напр. увеличаване на размер на букви в условията на задачите) в срок до 26.10.2018 г.
 3. Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.
 4. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

Моля, в срок до 17,30 часа на 09.10.2018 г., директорите на училищата да изпратят заявка за участие в състезанието по приложения образец на електронен адрес prirodninauki_ivanova@abv.bg, която да е:

 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът - заявка да е наименуван: ENSF_Uchilische_YYYY.xls (YYYY е името на училището). Например: ENSF_ Uchilische _SMG.xls.

За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси: Анета Богомилова Стоянова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Благоевград, телефони: 0893 076407 и 073/88-52-71, e-mail: stoyanova@rio-blg.com.

Приложения:

 1. Програма на състезанието;
 2. Оферти за настаняване в хотели;
 3. Образец на заявка за състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

е,