10.09.2019

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯ С УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

ВАЖНО!

 

Изх. № РУО 1-25830/09.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съвещанията с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители от съответната предметна област.

 

                                                                     ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯ С УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Обучение в начален етап /по райони/.

 

13.09.2019 г.

/Витоша, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел, Сердика, Средец, Студентски, Триадица/

 

13.09.2019 г.

/Банкя, Връбница, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Младост, Оборище, Панчарево, Подуяне, Слатина/

ЧСУ „Дружба“,

жк Обеля 2, ул. „106“, № 3

 

 

 

 

 

 

       ЧСУ „Дружба“,

жк Обеля 2, ул. „106“, № 3

10,00 часа

 

 

 

 

 

 

 

 

14,00 часа

2.

Български език и литература.

         19.09.2019 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“ , ул. „Хайдут Сидер“ №8

09,00 часа

и

      14,00 часа

3.

Чужди езици.

25.09.2019 г.

ЧСУ „Дружба“,

жк Обеля 2, ул. „106“, № 3

09,00 часа

и

      14,30 часа

4.

Математика.

13.09.2019 г.

56 СУ „Проф. К. Иречек“,

жк Люлин,

ул. „Търново“ № 37

10,30 часа

и

      13,00 часа

5.

Информатика и информационни технологии.

13.09.2019 г.

56 СУ „Проф. К. Иречек“,

жк Люлин,

ул. „Търново“ № 37

10,30 часа

и

      13,00 часа

6.

История и цивилизация.

13.09.2019 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ №8

      14,00 часа

7.

География и икономика.

13.09.2019 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,

ул. „Хайдут Сидер“ №8

      10,00 часа

8.

Предметен цикъл „Философия“.

19.09.2019 г.

 

 

 

 

18. СУ „Уилям Гладстон“,

ул. „Пиротска“ № 68

10,00 часа

и

      14,00 часа

9.

Биология и здравно образование.

 

        11.09.2019 г.

СУ „Св. Кл. Охридски“, Аулата на Биологически факултет – бул. „Драган Цанков“

     10,00 часа

10.

Химия и опазване на околната среда.

12.09.2019 г

       СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по химия и фармация – ул. „Джеймс Баучер“ № 1, зала № 130

     10,00 часа

11.

Физика и астрономия.

13.09.2019 г.

СУ „Св. Кл. Охридски“, Физически факултет - ул. „Джеймс Баучер“ № 5

     10,00 часа

12.

Технологии и предприемачество.

18.09.2019 г.

74. СУ „Гоце Делчев“,

жк „Връбница“,

 ул. „Бакърено шосе“ №1

10,00 часа

и

      14,00 часа

13.

Изобразително изкуство.

 

18.09.2019 г.

74. СУ „Гоце Делчев,

жк „Връбница“,

 ул. „Бакърено шосе“ №1

10,00 часа

и

      14,00 часа

14.

Музика и хореография.

19.09.2019 г.

74. СУ „Гоце Делчев“,

жк „Връбница“,

 ул. „Бакърено шосе“ №1

10,00 часа

и

 14,00 часа

12.

Физическо възпитание и спорт.

26.09.2019 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ №8

10,00 часа

и

14,00 часа

13.

Религия.

03.10.2019 г.

РУО – София-град - ет.V, Заседателна зала

16,00 часа

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО - СОФИЯ-ГРАД

10.09.2019

Семинар по география и икономика

Изх. № РУО1-25837/09.09.2019 Г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че на 13 септември 2019 г. в ПГТЕ „Хенри Форд“, ж. к. „Илинден“, ул. „Хайдут Сидер“, № 8 ще се проведе семинар на тема: „Използване на електронни ресурси в обучението по география и икономика – представяне на педагогически иновации/добри практики“ от 11:30 до 13:00 часа.

Моля своевременно да информирате учителите по география и икономика от повереното Ви училище за мероприятието и да осигурите тяхното присъствие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.09.2019

Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.18-2019

Изх. № РУО1-25945/10.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА: 3 СУ, 15 СУ, 16 ОУ, 24 СУ, 28 СУ, 29 СУ, 37 СУ, 58 ОУ, 59 ОбУ, 62 ОУ, 66 СУ, 67 ОУ, 70 ОУ, 74 СУ, 75 ОУ, 76 ОУ, 77 ОУ, 92 ОУ, 93 СУ, 95 СУ, 97 СУ, 101 СУ, 102 ОУ, 103 ОУ, 106 ОУ, 123 СУ, 124 ОУ, 130 СУ, 134 СУ, 136 ОУ, 141 ОУ, 147 ОУ, 149 СУ,

СГХСТ, ПГСС „БУЗЕМА“, ПГГКИ, ПГСГГ, ПГФК,

ДГ№ 1, ДГ№ 21, ДГ№ 54, ДГ № 62, ДГ№ 90, ДГ№ 115, ДГ№ 119, ДГ № 125, ДГ№ 126, ДГ № 128, ДГ№ 130, ДГ№ 169, ДГ№ 179, ДГ№ 187, ДГ№ 196

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 20-21-00-233/02.09.2019г. вх. №РУО1-25266/02.09.2019 г на директора на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/ЦОИДУЕМ/, Ви уведомявам, че е обявена нова Конкурсна процедура 33.18-2019 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Допустими кандидатстващи институции са държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg, раздел Новини.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

10.09.2019

Подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в НЕИСПУО (Кампания1)

Изх. № РУО1-25936/09.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование и  писмо на МОН №9105-254/29.07.2019 г., вх. № РУО1-22978/29.07.2018 г.  е необходимо:

1. До 19.09.2019 г. всички столични училища и детски градини да подадат актуални данни към 15.09.2019 г., представляващи информация към Списък-образец № 1 и Списък-образец №2, в изпълнение на чл.13, ал.5 на Наредба №8/11.08.2016г. на Министъра на образованието и науката за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Данните се подават по електронен път в Модул „Институции“ от НЕИСПУО /am.mon.bg/, като трябва данните за учениците предварително да са синхронизирани с регистъра на учениците и дублираните ученици да са изтрити.

2. От 01.10.2019 г. до 10.10.2019 г. всички столични центрове за подкрепа за личностно развитие, центрове за специална образователна подкрепа и специализирани обслужващи звена подават данните – Списък-образец №3, в изпълнение чл.13, ал. 5 на Наредба № 8 / 11.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Данните се подават по електронен път в Модул „Институции“ от НЕИСПУО /am.mon.bg/.

Обръщам внимание:

1. Преди качване на актуалните данни в модул „Институции“, следва да синхронизирате информацията с регистъра за движението на децата и учениците и да отстраните дублираните деца и ученици :

-  за училищата и детските градини – към 15.09.2019 г.

- за центрове за подкрепа за личностно развитие, центрове за специална образователна подкрепа и специализирани обслужващи звена - към дата 04.10.2019 г.

2. Преди качване на данните в модул „Институции“ проверете актуалността на основната информация за вашата институция. (името на образователната институция включително, адресът, телефоните за връзка,  електронната поща, мобилен телефон на директора, актове за откриване/преобразуване, иновативно/средищно/защитено, на делегиран бюджет и др., както и актуалните данни  за педагогическите специалисти)

3. Процесът на подаване на данни в НЕИСПУО се смята за окончателен, когато след подписване на данните се избере бутона: Потвърди“.

Успешна нова учебна година!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

09.09.2019

Брой на децата и учениците в дневна форма на обучение.

Изх. № РУО1 - 25841/09.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

     Във връзка с писмо на МОН № 9105-284/22.08.2019 г., с вх. № РУО1-24642/22.08.2019 г. и  началото на учебната 2019/2020 година е необходимо в срок до 10.00 часа на 16 септември 2019 година да попълните приложения формуляр за броя на децата и учениците в дневна форма на обучение:

За детски градини: https://drive.google.com/open?id=1621d-X33zDYHR2MEH8VT20rVlZUbP649AgMBRpC9vgM ;

За училища:  https://docs.google.com/forms/d/1Vchjwlv4vEMKJZY9U1spK_iclXE20Xazogjf-zZhbSU/edit?usp=sharing  ;

 

Разчитам на Вашата коректност относно посочения срок и пълнота на съдържателния обхват!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.09.2019

Стартиране на третата кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1 –25585/04.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25410/03.09.2019 г. Ви уведомявам, че стартира нова кампания по Дейност 1 по проекта, която обхваща периода от 01.09.2019 г. до 31.08.2020 г.

Публикуването на програмите от изпълнителите на обучения започва от 23.08.2019 г. и продължава текущо до края на кампанията. Възможността за записване на педагогическите специалисти за участие в обученията през третата кампания ще започне от 02.09.2019 г. и ще продължи през целия период. Съобщението е достъпно и на следния адрес – https://teachers.mon.bg/ShowNews.aspx?Newsld=1144

Моля, да предоставите информацията за стартирането на третата кампания на Дейност 1 по проекта на педагогическите специалисти в поверените Ви образователни институции за регистрация в информационната система и избор на обучения.

За въпроси свързани с регистрацията или с условията за изпълнение на дейността участниците в проекта могат да се обръщат към екипа на проекта на ел.поща с адрес: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.09.2019

Инициатива на Столична библиотека за провеждане на творчески срещи

Изх. № РУО1-25685/05.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25671/05.09.2019 г. на Столична библиотека, Ви уведомявам, че ръководството на библиотеката изявява желание да бъде от полза на софийските ученици с инициативи, обогатяващи познанията им за нашия град по емоционален път и активирайки самостоятелните им творчески изяви. Всяка културна институция трябва да привнася родолюбието в училищния живот. Тематиката за творчески срещи, разработена от Руския център на Столичната библиотека съвместно със сдружение „Св. Иван Рилски”, предлага интересна и малко позната информация за София и за личности, оставили светла диря в историята на нашия град със своята всеотдайност.

Творческите задания, които се предвиждат, провокират креативното мислене и екипната изява на учениците.

Библиотеката предлага на Вашето внимание темите за новата учебна година, които всеки учител, класен ръководител и ученици от извънкласните обединения могат да заявят в Руския център на библиотеката:

„Софийски будители”

„Памет за героите”, посвещава се на Освобождението на София, 1877-1878 г.

„София по европейския път”

За допълнителна информация: Руски център - Столична библиотека, пл. „Славейков“ 4, етаж 2

тел. 02 8015 903; мейл: [email protected]

Марияна Максимова: 0894 487 882 и Севдалинка Михайлова: 0893 301 087

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.09.2019

Кандидатствате по Модул II „Сигурност в училище".

Изх. № РУО1-25601/04.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА

ПОДКРЕПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД               

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-292/30.08.2019 г. на Министерство на образованието и науката и във връзка с одобрената с Решение № 172 от 29.03.2019 г. на Министерския съвет Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“, Ви уведомявам, че можете да кандидатствате по Модул II „Сигурност в училище".

Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията, както и образец на формуляра за кандидатстване по модула са в електронната платформа Национални програми 2019 на интернет страницата на МОН, в секция „Програми и проекти".

Кандидатстващите по Модул II „Сигурност в училище" следва да имат предвид, че по Националната програма не се финансира изготвянето на охранително обследване и абонаментна поддръжка на изградените системи. Същите трябва да бъдат заплащани от делегирания бюджет на училището.

В срок до 30.09.2019 г. училищата в системата на МОН, центрове за специална образователна подкрепа, възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати представят проектните си предложения на сайта за кандидатстване:  https://np.mon.bg;

За допълнителна информация и пояснения можете да се обръщате към членовете на екипа за управление на модула по програмата, които са посочени на интернет страницата на министерството.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

05.09.2019

Насочване на инвестиции и изготвяне на Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура, необходима за подготовката на Оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021 - 2027 г.

Изх. № РУО1-25593/04.09.2019 г. 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА,

ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА,

ВТОРОСТЕПЕННИ И ТРЕТОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЕРСТВА

                                                                                                                                                                                                                               

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-297/03.09.2019 г. на МОН, вх. № РУО1-25451/ 03.09.2019 г., е необходимо всички училища да предоставят информация за извършените в последните 10 г. цялостни ремонти, както и такива, които предстои да бъдат изпълнени до края на 2020 г., финансирани по европейски програми (ОПРР, ПРСР и др.) и проекти и/или от инвестиционната програма на съответния първостепенен разпоредител с бюджет (общини, министерства). По този начин след анализ на информацията ще е възможно инвестициите в образователна инфраструктура през следващия програмен период да бъдат насочени към училища и прилежащите им сгради и терени, в които не са извършвани цялостни интервенции по подобряване на материалната база.

Информацията се попълва от образователните институции, в чиито основен учебен корпус, общежитие, бази за практическо обучение, физкултурни салони или прилежащо дворно място и спортни площадки в последните 10 г. са извършвани цялостни ремонти, финансирани по европейски програми (ОПРР, ПРСР и др.) и проекти и/или от инвестиционната програма на съответния първостепенен разпоредител с бюджет (общини, министерства) или в които има проекти, които са в процес на изпълнение или предстои тяхното изпълнение до края на 2020 г.

Обръщам Ви внимание, че в колони № 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21 от приложената таблица следва да се избере от падащо меню една от няколко възможни опции, а в колони № 10, 12, 14, 16, 18 и 20 – да се даде кратко описание на изпълнените дейности (където е приложимо).

Моля в срок до 12,00 часа на 10.09.2019 г. (вторник) да изпратите на e-mail: [email protected] изискваната информация съгласно приложената справка.

В случай на възникнали въпроси относно попълването на таблицата можете да се обръщате към Велимир Бенов - началник-отдел „Ремонтни дейности" в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки" – тел.: 02/92 17 479.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.09.2019

Подаване на заявка до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и

Изх. № РУО1 – 25535/04.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25305/02.09.2019 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, има готовност да осигури ресурсни учители, психолози и логопеди за учебната 2019/2020 година на деца и ученици със специални образователни потребности, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностно развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град на посочения електронен адрес [email protected], в срок до 18.09.2019 г.

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД