09.07.2018

Втори етап от оценяването на проектите на учебници и на учебни комплекти за III клас, на учебници за VII клас и за IX клас, на учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и на проекти на учебници за V клас по общообразо

 

Изх. № РУО1-18115/09.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА  НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

                                                                                   

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информираме Ви, че в периода от 09 юли до 27 юли 2018 година е необходимо да създадете организация за завеждането на проектите в училищната библиотека.

Следва да се има предвид, че проектите на учебник/учебен комплект, които са получили обща оценка „Приложим в практиката", ще бъдат одобрени със заповеди на министъра на образованието и науката до 20 юли 2018 година.

На 25 юли 2018 г. на официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници'', ще се публикуват утвърдените със заповеди на министъра на образованието и науката:

- списък на одобрените учебници и учебни комплекти за Ш клас, на одобрените учебници за VII клас и за IX клас, на одобрените учебни комплекти по чужд език по учебна програма за постигане на ниво А1 и на ниво В1 от ОЕЕР и на одобрените учебници за V клас по общообразователните учебни предмети испански език и италиански език, които ще се използват през учебната 2018/2019 година;

- график на дейностите за осигуряване на учебници и на учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в III клас и в VII клас; на учебници по италиански език и испански език за учениците от V клас. Към графика ще бъдат приложени и образец на заявки за определянето на количеството на всяка доставка на учебници и учебни комплекти.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебни предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет. Учебниците и учебните комплекти извън предоставяните за безвъзмездно ползване, както и учебните помагала, които ще използват учениците, се избират от учителя, който преподава в паралелката по съответния учебен предмет или модул.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

09.07.2018

Информация за проведени поправителни изпити за учениците от VII до XII клас за учебната 2017/2018 година

 

Изх. № РУО1 - 17997 / 06 .07.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо, с  вх. № РУО1 – 16189/25.06.2018 г. от в. „Телеграф” , моля да попълните в срок до 19.07.2018 г. формуляр: https://goo.gl/forms/4OIHn1LVYKWx78892  , за проведените поправителни изпити за учениците от VII, VIII, IX, X, XI и XII клас на поверените Ви училища за учебната 2017/2018  година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.07.2018

Информация за обучения за повишаване квалификацията на учители в ДГ

Изх. № РУО1-17602/04.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУ01-16681/28.06.2017 г. от Център за професионално обучение "Развитие" към "СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт" ЕООД Ви уведомявам, че можете да се информирате за предлаганите теми и условия за включване в предлаганите курсове на следния адрес: http://razvitie-bg.com/about_us.html

Център за професионално обучение "Развитие" към "СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт" ЕООД има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.07.2018

Отчитане на първо класиране, прием в VIII клас

Изх. № РУО1-17638/ 05.07.2018 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, 

КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Отчитането на резултатите от първо класиране ще се осъществи в сградата на НПГПТО "Ломоносов", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 148 на 06.07.2018 г. след 18:00 часа.

 

В случай, че имате информация за всички ученици от листингите за Вашето училище можете да предадете документите по-рано.

 

Моля попълнете и следната таблица за всяка паралелка без да променяте формата и носете подадените заявления за второ класиране, подредени по паралелки. 

Върху листингите, раздадени от РУО, се отбелязва срещу имената на всеки ученик:

код „1” – „записал се” – със зелено

код „0” – „подал заявление за II класиране” – със синьо

код „2” – „не се явил” – с червено

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

05.07.2018

Туристически спортен празник на Витоша

 

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-17283/03.07.2018 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с метеорологични условия се променя датата на провеждане на „Витоша летен фест“ 2018 организиран от фондация „София-Европейска столица на спорта“ 2018  и Столична община.

Събитието ще се проведе на 22 юли 2018 г. /неделя/ в Природен парк  „Витоша“ – хижа „Момина скала“.

Спортният празник включва надпревари за бързо разпъване на палатка, теглене на въже, алпийски тролей над Боянската река, планинско бягане, планинско колоездене 7 км и 20 км по трасе ‚Кумата“, туристически поход 3, 5 км по трасе „Обичам Витоша“ и др.

Желаещите да участват попълват на място декларация, че ще се движат по определените трасета и ще спазват Закона за движение по пътищата, преди, по време и след състезанието. Участниците в крос – кънтри, да бъдат екипирани с необходимата екипировка /каски, очила, ръкавици, наколенки/.

Документи за участие: лична карта или ученическа книжка за учениците, застраховка.

Транспорт до мястото на събитието: осигурен е безплатен транспорт в 8.00 ч. от Националния стадион „Васил Левски“ до Златните мостове и обратно от 14.00 ч. За колоездачите е осигурен и транспорт за извозване на байковете.

Записвания на https://racetimingbg.com/portfolio/vitosha-summer-fest/ и в деня на Феста от 9.00 ч. до 10.50 ч. пред хижа „Момина скала“.

Класиралите се на призови места ще получат материални награди и всеки участник в състезанието ще получи дъждобран.

Приложение: Наредба.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.07.2018

Създаване на екипи за обхват в изпълнение на Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет

 

Изх. № РУО1-17510/04.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и определеното в чл. 3, ал. 12, т. 2 и т. 3 на Постановлението, моля да определите участници в екипите за обхват и да изпратите предложенията за участници в екипите до началника на РУО – София-град в срок до 25.07.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.07.2018

График за предаване на протоколи на проекти на учебници и учебни помагала в РУО София-град.

 

Изх. № РУО1-17507/04.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД                                 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Указанията за организиране и провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на учебни комплекти за III клас, на учебници за VII клас и за IX клас, на учебни комплекти по чужд език по учебна програма за постигане на ниво А1 и на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), на учебници за V клас по общообразователните учебни предмети испански език и италиански език и за оптимизиране на процеса на отчетност определям график за предаване на протоколите, както следва:

 

09.07.2018 г.

 

График на предаване на протоколите по райони в РУО – София-град по часове:

 

08:30 – 09:30         –          Банкя, Витоша, Връбница;

09:30 – 10:30         –          Възраждане, Изгрев, Илинден;

10:30 – 11:30         –          Искър, Красна поляна, Красно село;

11:30 – 12:30         –          Кремиковци, Лозенец, Люлин;

 

Протоколите ще се приемат в заседателната стая на 4 етаж, стая 406, РУО – София-град.

 

10.07.2018 г.

 

График на предаване на протоколите по райони в РУО – София-град по часове:

 

08:30 – 09:30         –          Младост, Надежда, Нови Искър;

09:30 – 10:30         –          Оборище, Овча купел, Панчарево;

10:30 – 11:30         –          Подуяне, Сердика, Слатина;

11:30 – 12:30         –          Средец, Студентски, Триадица;

 

Протоколите ще се приемат в заседателната стая на 5 етаж, стая 503, РУО – София-град.

 

Моля, картите с обобщените резултати от оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебник/учебен комплект – Приложение №4 да я представите в два екземпляра. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

03.07.2018

Обучение в СФО в ДГ и училища

Изх. № РУО1-17394/ 03.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 21, ал. 12 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието , във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредба № 5/ 03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование и чл. 4, ал. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование в срок до 10.07.2018 г. следва да уведомите с доклад РУО – София-град за резултатите от възпитанието, обучението и социализацията на обучаваните в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие деца в детските градини и училищата и за постигане на определените в чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование цели за учениците в задължителна училищна възраст, обучаващи се в самостоятелна форма, в изпълнение на заповеди на началника на РУО – София-град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.07.2018

Литературен конкурс

Изх. № РУО1-17263/ 03.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15911/ 20.06.2018 г. от ОбДЦКИ – Русе моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента за участие в ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе, 2018 г.

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.07.2018

Получаване на списъци на класираните на първо класиране ученици.

ВАЖНО!

Изх. № РУО1-17366/03.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Списъците с приетите на първо класиране ученици в повереното Ви училище ще получите на 03.07.2018 г. в 17,30 ч. в сградата на НПГПТО "Ломоносов", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 148.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД