22.05.2018

Обучение на тема: „Иновации за успешно лидерство на педагогическите специалисти“

 

Изх. № РУО1-12800/21.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-11254/10.05.2018 г. от Национален институт за образование и приобщаващи политики  (НИОПП) Ви уведомявам, че на 14 юни 2018 г. в РЦПППО - София град, с адрес: гр. София, жк Слатина, ул. „Владово“ № 1 от 09.00 ч. ще се проведе обучение, предназначено за педагогически специалисти от детски градини и училища на тема: „Иновации за успешно лидерство на педагогическите специалисти“.

За информация относно условията и възможностите за включване в обучението: http://niopp.eu/page/kontakti-115-3.html  тел. 0877 183 624  и e-mail: nioppbg@gmail.com   

Програмата на предлаганото обучение от Национален институт за образование и приобщаващи политики е одобрена от министъра на образованието и науката и е вписана в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за програмата може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.05.2018

VI Годишен форум на директорите в предучилищното и училищното образование 2018 г.

Изх. № РУО1-12801/21.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-11247/10.05.2018 г. от РААБЕ България ЕООД Ви уведомявам, че на 21-22.06.2018 г. в Парк-хотел „Москва“ ще се проведе VI Годишен форум на директорите в предучилищното и училищното образование 2018 г.

Информация относно условията и възможностите за участие можете на намерите на следния адрес: http://www.pedagozi.bg/konferencii/vi-godishen-forum-na-direktorite-v-preduchilishchnoto-i-uchilishchnoto-obrazovanie-2018

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.05.2018

Определяне на неучебен ден.

 

Изх. № РУО1-12802/21.0502018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-867/15.05.2018 г. на министъра на образованието и науката за определяне на 06.06.2018 г. за неучебен ден за учениците от всички училища, в които се провеждат изпити за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация  по теория на професията и специалността.

Приложения:

1. Заповед № РД 09-867/15.05.2018 г. на министъра на образованието и науката

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.05.2018

ПОКАНА ЗА ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ГЛОБАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изх. № РУО1 -12799/21.05. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 

Във връзка с постъпило писмо на Българска платформа за международно развитие /БПМР/ в РУО - София - град с вх. № РУО1 -12426/17.05. 2018 г., приложено Ви изпращам покана за участие и предварителна програма на Шестата годишна национална конференция за глобално образование, която ще се проведе на 08.06. и 09.06. 2018 г. в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади (бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, зад високите дипломатически блокове; вход: от ул. „Димитър Н. Гичев“).

Конференцията е насочена към педагогически специалисти от  всички етапи на училищно образование, библиотекари, граждански организации, ангажирани в сферата на образованието и има за цел:

- да повиши информираността и задълбочи разбирането по отношение значението на Цел 3 – Добро здраве, Цел 4 – Качествено образование, Цел 5 – Равенство между половете и Цел 16 – Мир и справедливост от Целите за устойчиво развитие на ООН;

- да осигури пространство за обмен на опит и практики между учителите от страната, които се стремят да изградят социални и граждански умения у своите ученици, така че те да посрещат предизвикателствата на глобалния свят не само в професионален, но и в граждански аспект.

Групата по глобално образование в БПМР популяризира философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани сред децата и младите хора, като един от най-ефективните начини да се отговори на предизвикателствата на глобализацията днес.

Първият ден от конференцията е посветен на работа с конкретни нагласи и задълбочаване на разбирането по отношение на Цел 3, 4, 5 и 16. За тази цел ще се проведат паралелни работилници от организациите членове, които работят в съответните сфери на действие.

Вторият ден от конференцията ще предостави възможност на участниците да обменят опит, като споделят своите добри практики в прилагането на принципите, философията и инструментите на глобалното образование в своята работа.

По време на събитието ще станат известни и ще бъдат наградени петимата победители в конкурса „Глобално училище“ 2018, в който взеха участие 55 училища от цялата страна.

Участието в конференцията е с предварителна регистрация. За да потвърдите Вашето участие, моля се регистрирате, попълвайки формуляра за регистрация до 25 май: https://goo.gl/forms/zMWrw7wPzUAedQvK2.

 

Приложение - съгласно текста

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

18.05.2018

НП за развитие на образованието

 

Изх. № РУО1-12670/ 18.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-12230/ 17.05.2018 г. Ви уведомяваме, че чрез онлайн платформата за кандидатстване по Националните програми (НП) за развитие на образованието – 2018 НЯМА да се кандидатства за НП „Без свободен час“ и „Заедно за всяко дете“.

Указания за кандидатстването по НП „Заедно за всяко дете“ ще получите допълнително.

Във връзка с писмо № 9105-167/ 16.05.2018 г. на МОН с вх. № РУО1-12679/ 18.05.2018 г. относно прилагането на НП „Без свободен час“ – 2018 г., модул „Без свободен час в училище“ и модул „Без свободен час в детската градина“, одобрена с Решение на Министерски съвет № 271 от 20 април 2018 г. (https://www.mon.bg/bg/100437), е необходимо да представите в РУО – София-град:

- на хартиен носител – справка за полагаемите възнаграждения на заместващите учители (Образец №3) за периода 01.01.2018 г. до 30.04.2018 г. Моля под таблицата да замените изписаното „Началник на РУО-…“ с „Директор на …“;

- на магнитен носител – сканирани Заявка до РУО (Образец №1), Декларация от директора за реално взети учебни/астрономически часове при заместване и полагаеми възнаграждения на заместващите учители (Образец №2), заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия (Образец №5), справка-декларация за възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове (Образец №6). За посочения период са валидни старите варианти на посочените документи, а новите ще бъдат изисквани за периода май-юни и за периодите до края на 2018 г.

Документите на училищата, ЦСОП и детските градини ще бъдат приемани в стая 408 от г-жа М. Стоилова по следния график:

- на 25.05.2018 г. от 9.00 до 13.00 ч. за райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин;

- на 28.05.2018 г. от 9.00 до 13.00 за райони Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.05.2018

Организация по провеждане на Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас

Изх. № РУО1- 12669/18.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В X КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с предстоящото провеждане на Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас e необходимо в срок до 12,00 часа на 22.05.2018 г. на e-mail: rio_r.voinova@abv.bg да изпратите попълнена приложената таблица с информация относно, ученици в Х клас, постъпили в повереното Ви училище след месец февруари 2018 г.

Разчитам на Вашата коректност относно посочения срок и пълнота на съдържателния обхват!        

Приложение: Таблица

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.05.2018

Конкурс за ученици по превод.

Изх. № РУО1-12272/17.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно Средношколски конкурс по превод, който се организира и провежда от департамент „Чужди езици и култури” в Нов български университет. Подробности за конкурса можете да намерите в приложението.

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.05.2018

ІІ етап на състезанието „Млад природолюбител“.

 

Изх. РУО1 – 12314/ 17.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изявата на учениците по предмета човекът и природата в V и VІ клас, на 02.06.2018 г. от 10:00 /часа/ ще се проведе ІІ етап на състезанието „Млад природолюбител“.

Разпределението на учениците в училищата домакини е следното:

Училище домакин

Разпределени ученици

 

1.

 

10. СУ „Теодор Траянов”, „Младост-1”, ул. „Методи Андонов” № 1

128 СУ, 131 СУ, 136 ОУ, 145 ОУ, 192 СУ, 39 СУ, 4 ОУ, 51 СУ, 55 ОУ, 82 ОУ, 83 ОУ, 93 СУ, НУТИ, ЧОУ „Джани Родари“, ЧОУ „Образователни технологии“

 

2.

105. СУ „Атанас Далчев“, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул.“Св. Пимен Зографски“№ 7

1 СУ, 105 СУ, 112 ОУ, 119 СУ, 122 ОУ, 127 СУ, 129 ОУ, 35 СУ, 38 ОУ, ЧСУ „Климент Охридски“

 

3.

 

101 СУ „Бачо Киро“, район „Надежда“, ул. „Илинденско въстание“ № 36

104 ОУ, 130 СУ, 134 СУ, 143 ОУ, 15 СУ, 159 ОУ, 177 ОУ, 199 ОУ, 25 ОУ, 32 СУ, 33 ОУ, 45 ОУ, 48 ОУ, 5 ОУ, 50 ОУ, 54 СУ, 63 ОУ, 72 ОУ, 78 СУ, 79 СУ, 85 СУ, 90 СУ, 92 ОУ, НУКЛИЕКК, ПЧМГ, СМГ, ЧСУ „Веда“, ЧСУ „Цар Симеон“, 102 ОУ, 34 ОУ, ЧОУ „Езиков свят“

 

            До участие във втори етап на състезанието, се допускат ученици, които имат резултат над 70% от максималния брой точки, т. е. 21 точки.

            Участниците трябва да се явят в училището домакин до 9:30 часа и да заемат работните си места до 9:45 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – ученическа карта или бележник.

 

     Вторият етап включва решаването на тест с 30 задачи за всяка състезателна група поотделно:

  • тип А – с множествен отговор - 21 задачи;
  • тип Б - задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора – 9 задачи;
  • общ брой точки от теста – 75 точки.

Времето за работа на учениците е 90 минути.

Задачите са от следните области на учебния предмет „Човекът и природата“:

За първа състезателна група – учебно съдържание IV и V клас.

За втора състезателна група – учебно съдържание IV, V и VI клас.

Класирането на участниците е индивидуално и отборно. Отборното класиране се извършва отделно за всяка състезателна група, като се сумират резултатите на тримата най-добре представили се ученици от всяко училище. Публичното обявяване на резултатите ще се осъществи на сайта: http:www.prirodninauki.bg, но само ако има декларация за информирано съгласие на всеки участник от неговия родител за оповестяване на личните данни, част от които са и резултатите.

     

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

18.05.2018

Форум „Khan Academy в помощ на българското образование

Изх. № РУО1- 12195/16.05.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО1 –12016/16.05.2018 г. Ви уведомявам, че  ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ и НПО „Образование без Раници“ организират форум „Khan Academy в помощ на българското образование“ на 06.06.2018 г. в Училищен комплекс „Азбуки“, ул. „Проф. арх. Станчо Белковски“ №11 кв. „Мусагеница“, гр. София от 11,30 часа.

 

Необходимо е да потвърдите участието си до 05.06.2018 г. на e-mail: office@ivanapostolov.bg 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

18.05.2018

Фестивал на детското и младежко медийно изкуство „Арлекин

 

Изх. № РУО1-12354/17.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-399/16.05.2018 г. с вх. № РУО1-12199/16.05.2018 г., Ви информирам, че Седмият международен фестивал на детското и младежко медийно изкуство „Арлекин“, който ще се проведе в периода 09 – 12.06.2018 г. в гр. Варна, е с актуализирана програма. Учениците ще имат възможност да участват в безплатно обучение на тема „Снимане и монтиране на телефон“, като идеята на организаторите на фестивала е да приложат метода и новостите в обучението на телевизионни кадри в световен мащаб.

Участниците, разработили успешен проект на филм на тема „Защо обичам Варна“, ще получат сертификат. Срокът за записване за участие е до 01.06.2018 г. на електронен адрес: arlekinfestival@abv.bg.

 

Приложение:

1. Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД