23.11.2018

Популяризиране на физически активния начин на живот на деца и ученици

Изх. № РУО1 – 29804/23.11.2018г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

 

Във връзка с писмо на МОН №9105 – 378/16.11.2018 г., вх.№РУО1 – 29219/16.11.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на инициатива на асоциация „Докосни дъгата“ и на асоциация „Пазарджик спортува“ под надслов „Мисия спорт на любимите герои“ – спортни игри и кратки обучителни лекции със специалисти от различни видове спорт.

При включване на поверената Ви образователна институция в горепосочената инициатива следва да се спазват изискванията на чл.11а, ал.1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал.1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.11.2018

ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВА ПО РМС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

Изх. №  РУО1-29705/22.11.2018г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО СА ОДОБРЕНИ С РМС 720/11.10.2018Г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на т.8  РМС 720 от11.10.2018г. на Министерския съвет  Ви информирам, че неизразходваните целеви средства, предоставени за изграждането и развитието на безжични мрежи подлежат на възстановяване по бюджета на Министерството на образованието и науката в срок до 30.11.2018 г. В тази връзка:

Държавните училища към МОН следва да изпратят официално писмо  до г-н Борис Герасимов  -  директор на дирекция ИКТ и  входирано в деловодството на МОН, с което да информират за стойността на извършените разходи във връзка с изграждането  на безжичната мрежа, както и за стойността на неизразходваните средства  (ако има такава).  В случай, че има неизразходвани средства, то с тази сума ще бъде намален предоставеният на училището лимит.

Общинските училища,  държавните училища към Министерство на културата и към  Министерство на младежта и спорта следва да възстановяват неизразходваните средства   (ако има такива) по сметка с IBAN   BG50 BNBG 9661 3000 1491 01, BIC  BNBG BGSD.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

23.11.2018

Актуализиране към 1 декември на информацията за учебната 2018/2019 година в НЕИСПУО

Изх. № РУО1-29772/22.11.2018г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката, № 9105-383/ 20.11.2018 г. за актуализиране на информацията за учебната 2018/2019 година, Кампания 2 в Националната електронна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), е необходимо от 01 до 05 декември 2018 г. всички институции в системата на предучилищното и училищното образование в областта да подадат актуални данни към дата 01 декември, представляващи информация за Списък-образец №1, Списък-образец №2, Списък-образец №3.

На основание чл.13 ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, данните се подават по електронен път в НЕИСПУО чрез Модула „Институции“ за онлайн събиране и обработка на данните и онлайн съгласуване – https://am.mon.bg.

Предoставям на Вашето внимание важна информация във връзка с подаването на информация към модул „Институции“ на НЕИСПУО към 1 декември 2018 година:

 1. Списък-образец № 1, № 2 и № 3 има въведени структурни промени, свързани с допълнително въвеждане на данни. В тази връзка преди подаването, всички училища, ДГ , ЦПЛР, СОЗ  трябва да извършат предварително актуализации на модулите за въвеждане на данни (АдминЛ-Про-С-О-ОС).
 2. Промени в Списък-образец № 1, № 2 и № 3, които са подадени и/ или не са съгласувани от РУО – София-град  през месец ноември е необходимо да бъдат подадени  отново за съгласуване между 1 и 5 декември 2018 година.
 3. Към 1 декември 2018 година се очаква всички образователни институции да подадат пълна информация  в следните раздели:
  • Деца и ученици на ресурсно подпомагане (основни и допълнителни данни, включително данни от документа от РЦПППО);
  • Ученици в индивидуална форма (включително прикачени индивидуални учебни планове);
  • Деца и ученици със статус на лице, търсещо или получило международна закрила – данните е необходимо да се въведат в раздел „Ученици – Лични данни“;
  • Данни за квалификационни курсове на педагогическите специалисти по реда на Наредба № 12/ 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Създадени са допълнителни функционалности за въвеждане на 0,5 кредита, както и за въвеждане на вътрешноинституционална квалификация в академични часове;
  • Лица на длъжност „Образователен медиатор“, назначени в училищата и ДГ. Данните за лицето се въвеждат в раздел „Персонал“. Длъжността „Образователен медиатор“, с код по НКПД 5312-3004 може да се добави от „Списък на длъжностите – допълнителни кодове“;
  • Към 1 декември 2018 година е необходимо подаване на данни за моторните превозни средства, предоставени за ползване или собствени на училището /ДГ, с които се осигурява безплатен транспорт на учениците и децата по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО. Данните се въвеждат в раздел „Данни за училището“ – „Автобуси“, за всяко МПС данните се записват поотделно.

Актуализация и допълнителна информация може да бъде намерена в инструкциите към модулите: АдлинЛ, АдминПро, АдминС, АдминО и АдминОС на адрес: www.adminpro-bg.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

23.11.2018

Актьорски школи на Theatro

Изх. № РУО1- 29750/22.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Във връзка с писмо на  Theatro с вх. № РУО1-29524/20.11.2018 г., Ви уведомявам за създаването на нови актьорски школи към театъра за малки и големи. Художествен ръководител е големият български актьор Стоян Алексиев. Амбицията на театъра е да приобщи зрителите към процеса на създаване на театралното произведение.

 

За повече информация-координатор Веселка Германова: 0898 905 274.

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/studioto.bg/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

22.11.2018

Социални услуги за деца на територията област София-град

Изх. № РУО1-29641/21.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с изх. № 22-24-00-2351/14.11.2018 г. на Агенция за социално подпомагане, вх. № РУО1-29039/14.11.2018 г., Ви уведомявам, че във връзка с подобряване на междуинституционалното взаимодействие и координация между образователните институции и дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на област София-град следва да запознаете Вашите педагогически специалисти с вида на социалните услуги и адресите, на които се намират в областта.

Надявам се приложената информация да бъде сведена до знанието и на родители, чиито деца се нуждаят от подкрепа за личностно развитие.

Приложение: Писмо на Агенцията за социално подпомагане

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.11.2018

Участие във втора фаза от програмата за продължаваща квалификация на педагогически съветници

Изх. № РУО1-29715/22.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29079/15.11.2018 г., Ви уведомявам, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ при СУ „Кл. Охридски“ в партньорство със Сдружение „Училищно и семейно консултиране“, ще проведе от 10.12.2018 г. до 14.12.2018 г. втора фаза от програмата за продължаваща квалификация на педагогически съветници: „Подходи и техники в консултантската дейност на педагогическите съветници“, с ръководител на обучението - доц. д-р Станка Михалкова. Втората фаза е с хорариум 32 часа и  ще се проведе в гр. София, бул. „Бъкстон“ № 31 /на ъгъла с ул. „Казбек“/.

Във втора фаза на програмата могат да се включат само завършилите първа фаза, независимо кога.

Можете да се регистрирате за участие в обучение в срок до 30.11.2018 г. на електронен адрес: ukonsultirane@gmail.com.

 

Приложение: Информация за обучението

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.11.2018

Провеждане на обучения по новата учебна програма за Х клас по учебния предмет „История и цивилизации“

Изх. № РУО 1-29734/22.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на НЦПНПС с изх. № 205/21.11.2018 г., вх. № РУО 1-29661/21.11.2018 г., Ви уведомявам, че през учебната 2019/2020 г. учениците от X клас ще учат по нова учебна програма по учебния предмет „История и цивилизации“.

В тази връзка Националният център за повишаване на квалификация на педагогическите   специалисти организира обучителен семинар, който ще даде отговори на всички въпроси, свързани с преподаването на новата учебна програма.

В семинара ще участват като лектори водещи преподаватели по история ицивилизация от СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, НБУ и други институции.

Семинарът ше бъде организиран в рамките на 32 академични часа и участниците в него ще получат 2 квалификационни кредита.

Обученията ще се провеждат в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, ул „Княз Борис І“ №7. За участието си в обученията, за сметка на изпращащата страна ще бъдат само разходите за транспорт.

Датите на обученията ще бъдат съобщени допълнително, в зависимост от броя на желаещите да участват в обучението учители по история и цивилизация.

Предвид важността на предстоящото обучение, моля   в  срок  до  05.12.2018 г. да попълните формуляр за участие с имената, училището и контактите за връзка на желаещите да участват в квалификационния курс учители по история и цивилизация.

 

Формуляр за участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1aD7PIETIxpcmPbWfCjtc4Nivd_npzb1RF5hlDDEE4IfIdw/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.11.2018

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

Изх. № РУО1-29367/19.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо № 9105-372/13.11.2018 г., с вх. № РУО1-28880/113.11.2018 г., Ви уведомявам, за възможностите за включване на детските градини и професионалистите, осигуряващи обучение и грижи в ранна детска възраст, в дейности по програма Еразъм + чрез кандидатстване с проектни предложения.

Сроковете за кандидатстване по програмата са 5 февруари 2019 г. за проекти, свързани с осигуряването на мобилност и 21 март 2019 г. за проекти, свързани със създаването на стратегически партньорства.           

Линк към уебсайта на програмата Еразъм +: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus.

Приложения:

 1. Покана за кандидатстване.
 2. Ръководство за програмата.
 3. Съобщение на Европейската комисия за образование и грижи в ранна детска възраст.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.11.2018

ОТЧЕТ УЧЕБНИЦИ

Изх. №РУО1-29591

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  ЧАСТНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-381/20.11.2018 г. на заместник-министъра на образованието и науката Ви информирам, че е необходимо финансовите отчети, с които се отчитат изразходваните финансови средства за закупуване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за децата в подготвителните групи и учебници и учебни комплекти за учениците от I до VII клас в частните детски градини и училища да се изпратят в срок най-късно до 23.11.2018 година на хартиен носител и на следните електронни адреси: m.nesheva@mon.bg; s.sheinova@mon.bg.  

Всеки финансов отчет трябва да бъде изпратен с придружително писмо с опис на приложените документи, които са: разходооправдателни документи-фактури, платежни нареждания или касови бонове.

 

Приложение: Списък на частни детски градини и училища, които са получили финансиране за закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година.

 

 

 

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

21.11.2018

Подкрепа на Национален туристически поход „По стъпките на Ботевата чета - Козлодуй – Околчица“

Изх.№ РУО 1-29196/16.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29040/14.11.2018 г., Ви уведомявам, че Националният туристически поход „По стъпките на Ботевата чета - Козлодуй –Околчица“, организиран от Областна администрация – Враца, за първи път е включен в класациите на Министерство на туризма за годишните награди за 2018 година - категория „Туристическо събитие”.

Номинацията е заслужено признание за най-дълго просъществувалата, вече 72 години, проява на туристическото движение в България, в която през годините са се включили над 188 000 родолюбци.

Областна администрация - Враца се обръща с молба за подкрепа чрез гласуване на сайта на Министерството на туризма в категория „Туристическо събитие“.

Всеки желаещ да даде своя глас в подкрепа на Национален туристически поход „По стъпките на Ботевата чета - Козлодуй – Околчица“, може да гласува в срок до 5 декември 2018 г., 24:00 часа на https://tourismawards.bg/cat/turistichesko-subitie/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД