03.09.2019

преместване на ученици над утвърдения училищен план-прием и над утвърдения държавен план-прием

 

Изх. № РУО1-25406/03.09.2019 г.                         

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че преместване  на ученици над утвърдения училищен план-прием и над утвърдения държавен план-прием по чл. 107, ал. 3 и по чл. 107а, ал. 1, т. 1-4 от Наредба №10/01.09.2019 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование  се извършва в изпълнение на чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219/05.09.2017 г. РУО – София-град.    

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД  

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-1849/27.08.2019 г.  

на началника на РУО – София-град/

03.09.2019

крайният срок за подаване на формуляр-заявление с приложени документи за предоставяне на еднократна парична награда за учители, ръководители на училищни отбори и индивидуални състезатели, завоювали призови места на Ученически игри през учебната 2018/2019

Изх. № РУО1-25379/03.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-25000/28.08.2019 г. Ви уведомявам, че на 04.10.2019 г. е крайният срок за подаване на формуляр-заявление с приложени документи за предоставяне на еднократна парична награда за учители, ръководители на училищни отбори и индивидуални състезатели, завоювали призови места на Ученически игри през учебната 2018/2019 г.                                           

 

Еднократната парична награда се връчва в следните категории:

  • Първо - Шесто място на Градско първенство по вид спорт – 100 лв.                                                                                                          
  • Първо - Трето място на Републиканско първенство по вид спорт – 120 лв.
  • За учители, определени със заповед на директора на училището, класирали повече от един отбор и индивидуални състезатели по вид спорт, възрастова група и пол на Републиканско първенство/ I-III/ място и на Градско първенство/ I-IV/ място – 130 лв.     

За допълнителна информация:

Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“:

Надежда Герова, старши експерт – 02/981 06 51; 0896 84 74 51

Валентина Ликова, старши експерт – 02/980 24 78; 0884 322 644

Теодора Филева, старши експерт – 02/981 06 47; 0884 322 642

 

Приложение: 1. Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна парична награда за учители

                         2. Формуляр – Заявление за предоставяне на еднократна парична награда

                         3. Процедура 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД02-1849/27.08.19 г.

на началника на РУО – София-град/

03.09.2019

Национален конкурс „Забравените личности“

Изх. № РУО1-25355/ 03.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25240/ 30.08.2019 г. Ви уведомявам, че фондация “Добрите дела Волонтайм“ организира конкурс на тема „Забравените личности“, в който могат да участват ученици от VIII до XII клас. Инициативата е подкрепена от Министерството на образованието и науката.

Моля да информирате за конкурса учителите и учениците от поверената Ви институция.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СИЛВИЯ ПЕЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-1849/ 27.08.2019 г.

на началника на РУО – София-град)

02.09.2019

Предоставяне на информация за недоставени познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в детските градини и училищата

Изх. № РУО1-25307/02.09.2019 г.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ,

ДЪРЖАВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ

ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Графика на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 година, моля да ни предоставите информация за недоставени познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в детските градини и училищата.

 

Информацията изпращайте в срок до 12.00 часа на 05.09.2019 г. (четвъртък) на e-mail: [email protected]

За контакти: тел.  02/ 935-60-68,  Георги Пашов.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-1849/27.08.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

02.09.2019

Покана за участие в Национален училищен фестивал „Намереното поколение“

Изх. № РУО1-25276/02.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-289/28.08.2019 г., с вх. № РУО1-25008/28.08.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на Национален училищен фестивал „Намереното поколение“, организиран от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Апетит за образование чрез практика“, който ще се проведе на 24, 25 и 26 януари 2020 г. от 11.00 часа в НДК, София.

Приложение:

1.      Покана за участие в Национален училищен фестивал „Намереното поколение“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-1849/27.08.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

02.09.2019

Ученическото столово хранене

Изх. № РУО1-25261/02.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Обръщам внимание, че ученическото столово хранене се организира по реда на Глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене“ от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен Общински Съвет /Наредбата/. Дейността по ученическото столово хранене се възлага въз основа на конкурс. Конкурсът се провежда съгласно документация по Приложение № 1  от Наредбата. В документацията е заложено, че фирмите- участници следва да осигуряват, както основно обедно меню, така и меню за деца със специфични хранителни потребности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/СЪГЛ. ЗАПОВЕД №РД02-1849/27.08.2019 г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД/

30.08.2019

Информация за утвърдения и реализиран държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1 – 25219/30.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно писмо на заместник министъра на образованието и науката Таня Михайлова № 9105-291/2029.08.2019г. с вх. № РУО1-25117/29.08.2019 г. е необходимо в срок до 16:00 часа на 02.09.2019г.(понеделник)  да  предоставите актуална информация за утвърдения и реализиран държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019/2020 г. в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.08.2019

Промени в Националната електронна информационна система в предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), свързани с промени в нормативната уредба

Изх. № РУО1-25201/30.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с началото на 2019/2020 учебна година Ви информирам, че в Националната електронна информационна система в предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) ще бъдат въведени промени, свързани с промяна в нормативната уредба.

Он-лайн платформата https://am.mon.bg в момента е затворена за архивиране на данните от 2018/19 година и пренастройване за новата учебна година. Платформата ще бъде отворена за подаване на данни от 10.09.2019 год.

Актуализация на локалните модули за подготовка на данните за Списък-образец №1 и Списък-образец №2 ще бъде предоставена на училищата и детските градини на сайта www.adminpro-bg.com на 01.09.2019 год. Актуализацията на модулите за подготовка на  Списък-образец №3 ще бъде предоставена на ЦПЛР, ЦСОП и СОЗ на 12.09.2019 год.

На 02.09.2019 г. (понеделник) ще се проведат информационни уебинари за запознаване с промените в НЕИСПУО модул "Институции" за учебната 2019/2020 г., както следва:

- 10:30 часа: за училища и ЦСОП

- 11:30 часа: за детски градини, ЦПЛР и СОЗ

Уебинарите ще бъдат достъпни на адрес http://video.adminsoft.bg , като участниците могат да задават въпроси он-лайн в чат.

След приключване на уебинарите, записите ще бъдат на разположение за допълнителен преглед.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.08.2019

Готовност на детските градини и училищата за новата учебна 2019/2020 година

Изх. №РУО1-25019/28.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-284/22.08.2019 г., с вх. № РУО1-24642/22.08.2019 г., моля в срок до 03.09.2019 г. да попълните справка на следния линк: https://drive.google.com/open?id=1k1138EwSz36PyTXR7qIu1I3oiICf00cSazLEplSxym0, относно готовността на детските градини и училищата за новата учебна 2019/2020 година. 

 

Разчитам на Вашата коректност относно посочения срок и пълнота на съдържателния обхват!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.08.2019

Покана за участие в II-ра Международна конференция „Мечтайте дръзко“ – предизвикателства пред развитието на младежката работа

Изх. № РУО1- 24995/28.08.2019 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на “Граждански институт“, вх. № РУО1-24714/23.08.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на II-ра Международна конференция „Мечтайте дръзко“ – предизвикателства пред развитието на младежката работа, която ще се проведе в гр. Велико Търново на 09-10 септември 2019 година.

Конференцията се осъществява в партньорство с Педагогическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Областна администрация - Велико Търново.

За оперативен контакт – Диана Банчева-секретар на организационния комитет: [email protected], тел. 0885 321 361.

 

Приложение:

1.      Покана за участие в II-ра Международна конференция „Мечтайте дръзко“ – предизвикателства пред развитието на младежката работа.

2.      Програма на II-ра Международна конференция „Мечтайте дръзко“ – предизвикателства пред развитието на младежката работа.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД