12.03.2019

Открита педагогическа практика с учители по информационни технологии

Изх. № РУО1- 6037/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 19.03.2019 г. (вторник) от 15:00 часа до 16:30 часа в 137 СУ „Ангел Кънчев“, ж.к.Люлин, бул."Европа" № 135, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по информационни технологии на тема: „Компютърна текстообработка и обработка на таблични данни“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 18.03.2019 г.

https://goo.gl/forms/UGXD9jVJFGb0c0tO2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

ИКТ семинар за учители в начален етап

Изх. № РУО1-6031/11.03.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Фондация „Образование  5.0“ вх. №РУО1-5572/06.03.2019 г., Ви уведомявам, че РУО – София-град съвместно с фондацията организира семинари за учители от начален етап на 21.03.2019 г.,– от 10.00 ч. и от 14.00 ч., в залата на 18. СУ „Уилям Гладстон“ – район Възраждане, ул.„Пиротска“ №68 (транспорт: метростанция „Опълченска“, тролейбуси №№ 1 и 5, автобуси №№ 60 и 74, трамваи №№ 20 и 22). Ще бъдат представени модулите, свързани с използването на технологията добавена реалност за образователни цели, представляващи мобилно приложение пред учителите в начален етап.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА XXXI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 09.02.2019 г.

Изх. № РУО1- 6045/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания и Регламента на олимпиадата по Философия през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 1 с резултатите от писмените работи на учениците  от областния кръг на олимпиадата по Философия, Протокол № 2 от окончателната проверка на областния кръг на олимпиадата по Философия през 2019 г. и Протокол с класираните за Националния кръг на олимпиадата по Философия ученици, които можете да намерите и на сайта на Министерство на образованието и науката - Олимпиади и състезания - Класиране - http://mon.bg/bg/100161 .

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Проучване на синдикат „Образование“

Изх. № РУО1-5946/ 11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Синдикат образование към КТ „Подкрепа“ прави проучване за работодатели сред директори на училища във връзка с интегриране на мигранти на пазара на труда. Моля да попълните проучването за интегриране на лица от трети страни в образователната система на посочения линк:

https://goo.gl/forms/qdT0ZAvNqsa38ezl2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Състезание по български език и литература

Изх. № РУО1-5705/ 07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с обявата за състезание по български език и литература „Проф. Боян Пенев“, организирано от 125. СУ „Боян Пенев“ за ученици от столичните училища.

Приложение: обява.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-584/ 05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град)

11.03.2019

Ученическо четене на разкази от Чудомир

Изх. № РУО 1- 5955/ 11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105/ 07.03.2019 г. Ви уведомявам, че в периода 25.02.-25.03.2019 г. фондация „Чудомир“ организира ученическо четене на разкази от Чудомир, включени в книгата за деца „Жълтото пате“. Инициативата е част от ежегодните „Чудомирови празници“, посветени на театъра, музиката, литературата и изобразителното изкуство и насочени към популяризиране живота и творчеството на Димитър Чорбаджийски – Чудомир.

Условията за участие в ученическото четене и разказите са достъпни на следната електронна страница: https://chudomir.kazanlak.com/.

Моля да информирате за инициативата учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Литературен конкурс „Мими Праматарова“

Изх. № РУО1- 5943/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5484/ 05.03.2019 г. Ви уведомявам, че Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и фондация „Екологичен форум плюс“ обявяват литературен конкурс на тема „Топлинни острови – градове градини“. Конкурсът е насочен към ученици, родени през периода 1 януари 2001 г. – 31 декември 2003 г.

Краен срок за кандидатстване: 06.05.2019 г.

Повече информация за конкурса можете да намерите на http://ecofund-bg.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Информация за брой групи по религия, включително в извънкласни дейности

Изх. № РУО1- 5956/ 11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-5820/ 08.03.2019 г., моля в срок до 17:00 ч. на 13.03.2019 г. да попълните исканата информация в следните формуляри:

- за детските градини: https://docs.google.com/forms/d/10oJyCsXmbp4oWgiBKJ_B7XftJz9x5CMgq-s9i67Fla0/edit

- за училищата: https://docs.google.com/forms/d/17LkWxVJ2R3WaoewyTfXoz6y9lPGlNOZm8SERshzrvGw/edit

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за IV и X клас по общообразователните учебни предмети и учебни комплекти по майчин език

Изх. № РУО1-5960/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-79/07.03.2018 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-5680/07.03.2018 г., Ви информирам, че със заповеди на министъра на образованието и науката са открити процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за IV клас по общообразователните учебни предмети, учебници за X клас по общообразователните учебни предмети, учебни комплекти по майчин език турски език, майчин език иврит, майчин език арменски език, майчин език ромски език.

В член 157, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е определено, че проектите на учебник и на учебен комплект се оценяват на два етапа:

- първи етап - оценка за съответствието с изискванията на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;

- втори етап - оценка за пригодността им за прилагане в училище.

Дирекция „Учебници и училищна документация" е създала организация вторият етап от оценяването на проектите - оценка за пригодността им за прилагане в училище - да се осъществи по едно и също време за всичките изброени процедури. За тази цел е изготвен проект на график (единен за всичките процедури) със следните срокове за провеждане на оценяването за пригодността на проектите в училище:

1. От 17.04.2019 г. до 27.05.2019 г. вносителите отпечатват проектите, получили обща оценка за съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, във формата на готово книжно тяло и ги разпространяват до училищата.

2. От 28.05.2019 г. до 16.06.2019 г. учителите оценяват пригодността за прилагане в училище на проектите.

3. До 17.06.2019 г. директорите на училищата обобщават оценките на учителите.

4. До 18.06.2019 г. Министерството на образованието и науката обобщава оценките.Проектите на учебник и на учебен комплект, които са получили обща оценка „Приложим в практиката", ще бъдат одобрени със заповеди на министъра на образованието и науката.

5. До 27.06.2019 г на официалната интернет страница на МОН се публикува:

- списък на одобрените учебници и учебни комплекти

- заявките за учебниците и учебните комплекти, предоставяни за безвъзмездно ползване

- график на дейностите за осигуряване на учебници и на учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в IV клас.

6. До 04.07.2019 г. учителите избират учебниците и учебните комплекти съгласно разпоредбите в ЗПУО:

- учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет;

- учебниците и учебните комплекти извън предоставяните за безвъзмездно ползване, както и учебните помагала, които ще използват учениците, се избират от учителя, който преподава в паралелката по съответния учебен предмет или модул.

7. До 04.07.2019 г. директорите на училищата подават заявки, с които определят количеството на всяка доставка на учебници и учебни комплекти, предоставяни за безвъзмездно ползване от учениците в IV клас.

8. До 08.07.2019 г. директорите на училищата сключват договори за закупуване и доставка на учебници и учебни комплекти, предоставяни за безвъзмездно ползване от учениците в IV клас.

9. До 10.09.2019 г. вносителите отпечатват и разпространяват учебниците и учебните комплекти.

След приключване на първия етап от оценяването на проектите на официалната интернет страница на МОН ще бъдат публикувани: списък на училищата за разпространение на проектите и указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността на проектите в училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за VIII клас по учебния предмет "Предприемачество", за X клас по учебния предмет "Икономика" и учебни комплекти по чужд език

Изх. № РУО1-5961/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-61/07.03.2018 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-5729/07.03.2018 г., Ви информирам за откритите със Заповед № РД 09-5743/14.11.2017 г. и със Заповед № РД 09-5764/17.11.2017 г. на министъра на образованието и науката процедури по оценяване и одобряване на проекти на:

             - учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка;

             - учебници за X клас по учебния предмет икономика - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка;

             - учебни комплекти по чужд език - руски език, по учебна програма за постигане на ниво В1.1 (А 1 -А2-В1.1) от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР);

Със Заповед № РД 09-734/01.03.2019 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, на учебници за X клас по учебния предмет икономика - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, и на учебни комплекти по чужд език руски език, по учебна програма за постигане на ниво

В 1.1 (А1-А2-В1.1) от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и приложенията към тях - протоколи, карти за оценяване за пригодността и График за провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на учебни комплекти.

В Указанията са разписани дейностите по оценяване за пригодността на проектите, за които отговаря директорът на училището, и дейностите, които извършва учителят. В графика са посочени сроковете.

Указанията, приложенията към тях и списъкът с училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите, са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници“.

Във връзка с организирането и провеждането на втория етап на процедурите -оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите моля за следното:

Директорите на училищата да създадат организация за приемането на проектите на учебници и на учебни комплекти във времето от 9.00 до 17.30 часа съгласно графика - до 29 март 2019 година включително.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД