03.07.2018

Провеждане на оценяване пригодността на проектите на учебници и на учебни комплекти за III, VII, IX клас

 

Изх. № РУО1-17166/02.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД                                                                               

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждане на оценяване пригодността на проектите на учебници и на учебни комплекти за III, VII, IX клас Ви информирам, че Началникът на РУО – София-град е издал заповед № РД 01 – 371/12.06.2018 г., с която са определени директорите на училища, които да извършат оценяване на пригодността на учебниците и учебните комплекти по етап и по учебен предмет.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

03.07.2018

Закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 година.

Изх. № РУО1-17161/02.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  ДЕТСКИТЕ

ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА,

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ

СОФИЯ-ГРАД                                                                                

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Постановление № 107 на МС от 22 юни 2018 г. са одобрени допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 година.

Във връзка с цитираното постановление и с Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти Ви уведомявам:

I. За учебната 2018/2019 година са осигурени за всяко дете в задължителна предучилищна възраст и за всеки ученик от I до VII клас следните средства за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала, които са част от учебния комплект:

1. За едно дете в задължителна предучилищна възраст - сума в размер на 31.65 лв., която включва:

- сума от 31 лв. - нормативът на средствата за закупуване (норматива), определен в ПМС № 79 от 2016 година, и сума от 0.65 лв. - актуализиран нормативът с 2.1% отчетена средногодишна инфлация за предходната година съгласно информация от Националния статистически институт (начислена инфлация).

2. За всеки ученик в I клас - сума в размер на 59.69 лв, която включва:

- сума от 56 лв. - нормативът, определен в ПМС № 79 от 2016 година, и сума от 1,17 лв. -2,1% начислена инфлация

- сума от 0,84 лв. - 1.5 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислена върху норматива за средства, който е 56 лв.

- сума от 1,68 лв. - 3% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г. изчислена върху норматива за средства, който е 56 лв.

3. За всеки ученик във II клас - сума в размер на 29.73 лв., която включва:

- сума в размер на 27.57 лв. - нормативът от 27 лв., определен в ПМС № 79 от 2016 г., за учебни помагала, които са част от учебния комплект, и сума от 0.57 лв. - 2.1% начислена инфлация

- сума от 0.72 лева - 1.33% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 година, изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 54 лв,

- сума от 1.44 лв, - 2.66 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г., изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 54 лв.

За II клас са предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебни комплекта в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

Допълнителните средства са изчислени в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 13.04.2016 година.

4. За всеки ученик в Ш клас - сума в размер на 95,81 лв., която включва:

- сума от 89 лв. - нормативът, определен в ПМС № 79 от 2016 г., и сума от 1.87 лв. - 2.1% начислена инфлация

- сума от 0.70 лв. - 1.33 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 53 лв.

- сума от 4.24 лв., - 8% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебните 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г., изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 53 лв.

5. За всеки ученик в IV клас - сума в размер на 39.06 лв., която включва:

- сума от 36 лв. - нормативът за учебни помагала, които са част от учебния комплект, определен в ПМС № 79 от 2016 г., и сума от 0.75 лв. - 2.1% начислена инфлация

- сума от 0.77 лв. - 1.33% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018., изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 58 лв.

- сума от 1.54 лв. - 2.66 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г, изчислена върху сумата за учебници от учебния комплект, която е 58 лв.

Срокът на ползване на учебниците за IV клас е удължен до учебната 2018/2019 г. включително. За закупуване на допълнителни учебници са осигурени средства съгласно § 2, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 3 от ПМС № 79 от 2016 година в размер 20 на сто от средствата, предоставени за първата година на ползване.

6. За всеки ученик от V клас - сума в размер на 4.79 лв., която включва:

- сума от 1.60 лв. - 1.33 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 120 лв.

- сума от 3.19 лв. - 2.66 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 120 лв.

За V клас са предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

Допълнителните средства са изчислени в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 2016 година.

7. За всеки ученик от VI клас - сума в размер на 5.07 лв., която включва:

- сума от 1.69 лв. - 1.33 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 127 лв.

- сума от 3,38 лв, - 2,66 % за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебната 2018/2019 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 127 лв.

За VI клас са предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

Допълнителните средства са изчислени в съответствие с чл. 7, ал. 1 и ад. 2 от ПМС № 79 от 2016 година.

8. За всеки ученик от VII клас - сума в размер на 151,55 лв., която включва:

- сума от 136 лв. – нормативът, определен в ПМС № 79 от 2016 г., и сума от 2,85 лв. - 2.1 % начислена инфлация

- сума от 1.81 лв. - 1.33 % за осигуряване на досгъп до електронно четими учебници за периода от 05.04.2018 г. до 14.09.2018 г., изчислен върху норматива за средства за учебници, който е 136 лв.

- сума от 10.88 лв. - 8% за осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учебните 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г., изчислена върху норматива за средства за учебници, който е 136 лв.

II. Със Заповед № РД 09-137/29.01.2018 г. и Заповед № РД 09-665/05.04.2018 г. на

министъра на образованието и науката са утвърдени графици на дейностите за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване в държавните, общинските и частните детски градини и в Европейските училища за учебната 2018/2019 година. Графиците са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, рубрика „Учебници".

III. Към настоящия момент няма изготвени заявки и утвърден график на дейностите за осигуряване на учебници и на учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в III и в VII клас, на учебници по учебните предмети испански език и италиански език за V клас, в държавните, общинските и частните училища и учениците, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година, тъй като процедурите, открити със заповеди на министъра на образованието и науката, все още не са приключили. След приключване на процедурите графиците ще бъдат публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, рубрика „Учебници".

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

02.07.2018

Посещаемо и безопасно училище

 

Изх. № РУО1-16968/29.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на писмо на МОН № 9105-221/29.06.2018 г. с вх. № РУО1-16899/29.06.2018 г., във връзка с реализиране на първия етап от графика на дейностите за изпълнение на Механизъма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е необходимо да предприемете действия в съответствие с чл. 5, ал. 9, т. 7 от ПМС № 100/08.06.2018 година, като създадете организация за определяне на статуса на децата и учениците, които са започнали 2017/2018 учебна година в съответното училище, но не са я завършили независимо от причината, като в срок до 18.07.2018 г. за всеки ученик посочат един от следните статуси:

  • Отпаднал (вкл. отписан по реда на чл. 173, ал. 2, т. 2 от ЗПУО)
  • Заминал в чужбина
  • Преместен в друго училище (вкл. поради наложена санкция)

Актуализацията трябва да бъде извършена посредством училищния портал в ИСРМ „Посещаемо и безопасно училище" чрез изпълнение на „Стъпка 4", която ще бъде активна от 05.07.2018 година. За изпълнението на конкретните действия са разработени подробни указания, които ще бъдат публикувани в ИСРМ „Посещаемо и безопасно училище", „Стъпка 4".

Процесът на актуализация на статусите в училищата и спазването на срока ще бъде проследен чрез мониторингови модули на ИСРМ. Оперативното и точно изпълнение на тази стъпка от училищата е предпоставка за съществено повишаване ефективността на работата по механизма и спестяване на човешки и финансов ресурс на училищата, РУО и другите ангажирани институции в етапа на обхождане на адреси.

Тази информация ще послужи за изготвянето и на предстоящия анализ на дейностите за допълнително обучение и за занимания по интереси, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", т.е. няма да бъде събирана допълнително от образователните институции чрез регионалните управления.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.06.2018

НП „Без свободен час“

Изх. № РУО1-16953/ 29.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с НП „Без свободен час“ – 2018 г., модул „Без свободен час в училище“ и модул „Без свободен час в детската градина“, одобрена с Решение на Министерски съвет № 271 от 20 април 2018 г., е необходимо да представите в РУО – София-град:

- на хартиен носител – справка за полагаемите възнаграждения на заместващите учители (Образец №3) за периода 01.05.2018 г. до 30.06.2018 г. Моля под таблицата да замените изписаното „Началник на РУО-…“ с „Директор на …“;

- на електронен носител (CD) – сканирани Заявка до РУО (Образец №1), Декларация от директора за реално взети учебни/астрономически часове при заместване и полагаеми възнаграждения на заместващите учители (Образец №2), заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия (Образец №5), справка-декларация за възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове (Образец №6). За посочения период са валидни само новите варианти на посочените документи.

Документите на училищата, ЦСОП и детските градини ще бъдат приемани на 06.07.2018 г. от 9.00 ч. до 12.00 ч., както следва:

райони Витоша, Възраждане, Изгрев, Красна поляна, Красно село, Люлин, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Сердика, Студентски, Триадица в стая 408 от г-жа М. Стоилова;

райони Банкя, Връбница, Илинден, Искър, Кремиковци, Лозенец, Младост, Надежда, Овча купел, Панчарево, Слатина, Средец в стая 415 от г-н Станислав Георгиев.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.06.2018

Обучение „Компютърно моделиране за III клас“

Изх. № РУО1-16887/29.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-163/16.05.2018 г., вх. № РУ0 1-14291/05.06.2018 г. и писмо от Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалист (НЦПКПС) - Банкя вх. № РУ0 1-14126/04.06.2018 г. Ви уведомявам, че през месец юли 2018 г. продължава провеждането на обучения по програма „Компютърно моделиране за III клас“(общообразователна подготовка).

Обучението е предназначено за учители, преподаващи по учебната програма „Компютърно моделиране за III клас“ (общообразователна подготовка) и не са преминавали през обучение по тази тема.

Програмата на обучението е организирана в 4 дни и включва 32 академични часа, които ще бъдат удостоверени с присъдени 2 квалификационни кредита. Обучението е безплатно.

Регистрация за участие: https://docs.google.com/forms/d/18pABrScp6EtcqLrhRkTBc5scCVJBcFcSIfGsLbbl1Uc/edit

в срок до 04.07.2018 г. със следната информация: трите имена, длъжност, училище, електронна поща и телефон за контакт.

 

Включените в обучението учители ще бъдат информирани допълнително за периода и мястото на обучението на посочените в регистрационния формуляр електронни адреси.  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.06.2018

Семинар

Изх. № РУО1-16886/29.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило в РУО – София-град по електронна поща, Ви уведомявам, че Руският център на Варненския свободен университет  „Черноризец Храбър“ Ви кани за участие в Квалификационен семинар за русисти на тема „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд“. Семинарът ще се проведе на 12.08.2018 г. в гр. Варна. Срокът за подаване на заявки е 15.07.2018 г.

 

Приложения:

1. Покана.

2. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.06.2018

Генериране от директорите на училищата на Приложение № 2 – Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект в оценяването на пригодността за прилагане в училище

 

Изх. № РУО1-16873/29.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили запитвания в дирекция „Учебници и училищна документация" на Министерство на образованието и науката, относно генериране от директорите на училищата на Приложение № 2 - Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект в оценяването на пригодността за прилагане в училище, Ви информирам следното:

1. В случай, че е допусната техническа грешка при генерирането на Приложение № 2 - Протокол за неучастващите в оценяването проекти, т.е. в протокола са включени проекти, които са доставени в определения срок и форма; предоставен е електронният вариант (когато има такъв), директорът на училището информира с писмо РУО – София-град за допуснатата техническа грешка.

2. В случай, че в дадено училище не е доставен проект на учебник/учебен комплект съгласно изискванията на чл. 60, ал. 1 от Наредба № 10/2017 г., но директорът на училище не е успял да генерира Приложение № 2 - Протокол за неучастващите проекти или в генерирания протокол е пропуснал да включи всички недоставени проекти, информацията за недоставените проекти ще трябва да се отрази в Приложение № 3 - Карта за оценяване на пригодността, която се попълва от учителя. За целта учителят отразява недоставения проект като „Неприложим" и в полето „Мотиви към оценка „Неприложим" вписва текст „Проектът не е доставен".

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

28.06.2018

ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-16788/ 28.06.2018 г.

ВАЖНО!!!

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомняме Ви, че във връзка с графика за провеждане на ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2017/2018 г., съгласно заповед № РД 09-4141/ 29.08.2018  г. на Министъра на образованието и науката, следва в срок от 02 до 13.07.2018 г. да въведете в базата данни за ДЗИ – 2018 г., качен на сайта https://admin.zamaturite.bg/, заявленията за допускане до ДЗИ.

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.06.2018

Презентация на урок по „кибер хигиена“

Изх. № РУО1- 16741/28.06.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 0522-412/27.06.2018 г., вх. № РУО1 – 16665/27.06.2018 г. Ви уведомявам, че Държавна агенция „Електронно управление“ организира презентация на урок по „кибер хигиена“. Презентацията е в резултат на Национална информационно-образователна кампания за „кибер хигиена“ под мотото „Няма да ме хакнат“, която се провежда под патронажа на  Мария Габриел - европейски комисар по цифрова икономика и общество.

Отправям покана към Вас и учителите от начален и прогимназиален етап от повереното Ви училище за участие в събитието, което ще се състои на 29.06.2018 г. от 11,00 до 12,00 часа в сградата на Държавна агенция „Електронно управление“, гр. София, ул. „Ген. Гурко“6, вход от ул. „Дякон Игнатий“.

Необходимо е да потвърдите участието на електронен адрес: ganeva@e-gov.bg до 28.06.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.06.2018

Националната програма за развитие на образованието „ Заедно за всяко дете "

Изх. № РУО1-16666/27.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение писмо на МОН № 9105-199/11.06.2018 г. с вх. № РУО 1-15004/11.06.2018 г., предоставям на Вашето внимание необходимите приложения за кандидатстване в националната програма „Заедно за всяко дете":

  1. График на дейностите, документите/информацията и сроковете по НП „Заедно за всяко дете" - 2018 година;
  2. Електронни форми на заявките във формат Excel по модул 1 от националната програма;
  3. Формуляр по модул 2 във формат Word.

Формулярите и заявките се изпращат в МОН на електронния адрес на националната програма: zaedno@mon.bg.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД