17.05.2018

ВАЖНО!!! Тест на системите за НВО за 7 и ДЗИ за 12 клас

Изх. № РУО1-12438/17.05.2018г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО и ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 18.05.2018 г., отново ще се проведе стрес тест на системите за ДЗИ и НВО 7 клас, както следва:- В 10.00 ч. ще бъде качен тестов материал за ДЗИ- В 11.00 ч. ще бъде качен тестов материал за НВО

Необходимо е  да влезете в сайтовете, да изтеглите материалите, да ги разархивирате, да дадете начало на изпита, да маркирате учениците и след това да дадете край на изпит.

Във връзка с графика на провеждане на ДЗИ: подготовката на училищата за ДЗИ трябва да е приключила до 20 май вечерта, но е възможно описаната последователност от дейности да се случи и на 18 или 19 май. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

17.05.2018

Подаване на встъпителни декларации

Изх. № РУО1-12345/17.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, ДЪРЖАВНИТЕ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на § 4. (1) от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество лицата, за които с този закон за първи път възниква задължение за деклариране, подават встъпителни декларации при условията и по реда на този закон в едномесечен срок от утвърждаването на образците на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4.

 

Предвид гореизложеното, като директори на общинските училища, държавните неспециализирани училища, на центрове за специална образователна подкрепа и специализирани обслужващи звена трябва да попълвате декларациите, избирайки опция „ПРИ ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.05.2018

Провеждане на ДЗИ

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО 1-12316/17.05.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, КОИТО

ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля, в срок до 10:00 часа на 21.05.2018 г. и на 23.05.2018 г. да попълните и изпратите на електронен адрес v.dominikova@edusofia.bg справка за неявили се ученици на държавни зрелостни изпити.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.05.2018

IX научно-практическа конференция "Иновации в обучението и познавателното развитие"

Изх. № РУО1-12204/17.05.2015 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО1-9986/26.04.2018 г.от СНЦ „Образователни технологии“  Ви уведомявам, че в периода 29-31.08.2018 г. в гр. Бургас ще се проведе IX научно-практическа конференция "Иновации в обучението и познавателното развитие" с цел представяне и обсъждане на актуални въпроси, проблеми и перспективи в системата на образованието и науката.

Материалите на конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в годишното научно методическо списание „Образование и технологии“ http://www.edutechjournal.org/

От 2018 година списанието е реферирано в CROSSREF. Има ISSN номера за издаване на хартиен носител и онлайн: ISSN 1314-1791 (Print), ISSN 1314-1791 (Online). Издават се два броя годишно. В първия брой се публикуват научни статии, анализи, доклади и научни съобщения. Във втория брой се публикуват добри педагогически практики, описание на проектен опит и други, тясно свързани с практиката на учителя анализи и изводи. 

Информация за участие в конференцията можете да получите на следния адрес: http://www.itlearning-bg.com/index.php?section=ADST&aud=40&pic=2

СНЦ „Образователни технологии“  има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.05.2018

Концерт „Творчеството като алтернатива“

Изх. № РУО1-12205/17.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-8975/18.04.2018 г. от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София, Ви уведомявам, че по случай отбелязването на 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици и наркотрафика е организиран концерт със съдействието на Столична община и ОБСНВ под мотото „Творчеството като алтернатива“.

Приложено Ви предоставям писмо от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София със съобщение за контакти с организаторите с молба да бъде предоставено на учителите по музика от столичните училища.

Приложение: Писмо Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София,

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.05.2018

Семинар за ученици на немски език.

Изх. № РУО1-12159/16.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА  НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно семинар за ученици от X и XI клас, класирани до десето място на националния кръг на олимпиадата по немски език за учебната 2017/2018 година и класирани до десето място при ниво В2 на националния кръг на олимпиадата по немски език, проведена от Гьоте-институт през настоящата учебна година.

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.05.2018

Ден на отворените врати в НДК

Изх. № РУО1-12225/17.05.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-11926/ 15.05.2018 г., Ви уведомявам за следното:

Националният дворец на културата (НДК) е конгресният център, в който се провеждат събитията от календара на първото Българско ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС). Десетки министри и стотици делегати от ЕС заседават в залите му, а чуждестранни и български журналисти отразяват важните за бъдещето на Европа дискусии.

Режимът на работа, нейната специфика и мерките за сигурност налагат ограничения в достъпа до залите и пространствата в НДК. По тази причина съпричастните към Българското председателство граждани нямат възможността да посещават сградата на НДК. Предвид това е планиран да бъде проведен Ден на отворените врати в Националния дворец на културата на 21 май 2018 г. (понеделник) от 9.00 ч до 16.00ч.

Ученици и гости ще могат да разгледат залите, в които заседават делегатите на форумите от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, както и да видят залите, където европейските лидери обсъждат бъдещето на Европа.

В тази връзка разчитаме на Вашето съдействие на 21 май да бъдат поканени ученици, които имат възможност да присъстват на Деня на отворените врати в НДК. С оглед на това, че датата на събитието съвпада с провеждането на националното външно оценяване в VII клас и държавния зрелостен изпит в XII клас се налага в инициативата да се включат учители, които не са пряко ангажирани с организирането и провеждането на изпитите.

Моля до 16 ч. на 17.05.2018 г.  да изпратите информация на e-mail: v.stancheva@edusofia.bg за брой ученици и учители, които ще се включат в инициативата на Министерския съвет.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.05.2018

НВО 7 клас - училища гнезда

Изх.№РУО1-12014/16.05.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че със заповед № РД03-265/15.05.2016 г. на началника на РУО-София-град са определени училищата за прием на заявленията на учениците (училища-гнезда). Моля да сведете информацията до учениците от VII клас и до техните родители.

Приложение: Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ - ГРАД

16.05.2018

Материали за НВО по БЕЛ 7. клас

Изх. № РУО1-12017/16.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ В VII КЛАС  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-11778/ 15.05.2018 г. Ви уведомявам, че на сайта http://admin.priem.mon.bg са качени материали за НВО по БЕЛ: лист за отговори за първи модул, свитък за втори модул и идентификационна бланка. След влизане с потребителско име и парола се вижда на първия екран („Начало“) файл БЕЛ.zip, който съдържа и трите документа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.05.2018

НВО 7 клас

Изх. № РУО1-11962/16.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ПРОВЕЖДАЩИ НВО В 7 КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с заповед РД03-266/15.05.2018 г. на електроните пощи за НВО 7 клас са изпратени разпределение на квестори по сгради за двата модула на националното външно оценяване /изпита/ по български език и литература на 21.05.2018 г.,  разпределение на консултанти по сгради за националното външно оценяване /изпита/ по български език и литература на 21.05.2018 г. и разпределение на консултанти по сгради за осигуряване на подкрепяща среда на децата със специални образователни потребности на национално външно оценяване по български език и литература на 21.05.2018 г.

Всякакви промени, се извършват с доклад, входиран в РУО - София–град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД