27.06.2018

Свидетелство за основно образование

 

Изх. № РУО1-16637/27.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили запитвания и писмо от АдминСофт с вх. № РУО 1-16549/27.06.2018 г. относно изготвянето на документа Свидетелство за завършено основно образование (ном. № 3-20) на ученици, които през текущата 2017/2018 учебна година завършват 9 клас в профилирани паралелки с прием след 7 клас, Ви напомням:

1) В модул Дипломи - Документи-основно образование се съставя шаблон върху документа "Свидетелство за основно образование (стар учебен план) - обр. 2018г."

2) Общият успех се изчислява като средноаритметично (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в раздел "Задължителна подготовка" и "Задължителноизбираема подготовка".

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

27.06.2018

Семинар с учители от професионалните гимназии.

Изх. № РУО1-16543/27.06.2018 г. 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира семинар с учители от професионалните гимназии на тема: „Качеството на разширената професионална подготовка – фактор за създаване на специалисти с висока степен на професионална квалификация“. Семинарът ще се проведе на 03 юли 2018 г. от 14,00 ч. в СПГТ, която се намира на бул. „Сливница“ № 182 (до „Лъвов мост“).Моля, уведомете учителите по професионална подготовка от повереното Ви училище, с оглед участието им в семинара.

Моля, желаещите да се включат в семинара, да се регистрират като попълнят посочения формиляр в срок до 29.06.2018 г. https://goo.gl/forms/Fuq3NPHz9rLt26Ni1

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.06.2018

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА

 

Изх.№ РУО1-16514/26.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили в РУО – София-град запитвания от граждани, напомням, че съгласно разпоредбите на чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09. 2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, свободните места /до утвърдения училищен и държавен план-прием/, които включват, незаетите места и освободените през учебната година места, следва да бъдат обявени в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2018

Оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за IX клас в училищата с интензивно изучаване на чужд език

Изх. № РУО1-16499/26.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили запитвания в дирекция „Учебници и училищна документация"

на Министерство на образованието и науката относно оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за IX клас в училищата с интензивно изучаване на чужд език по учебните предмети история и цивилизации, биология и здравно образование, география и икономика, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, Ви информирам следното:

              На учителите, преподаващи в училища с интензивно изучаване на чужд език, които са определени от директора да оценяват проектите на учебници за IX клас по горепосочените предмети за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, уеб системата (платформата) предоставя достъп и до проектите на учебници за IX клас по същите учебни предмети, които представляват втора част за IX клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език. В случаите, в които не е осигурен достъп на учители, добавянето на достъпа на учителите до проектите на учебници се извършва служебно в платформата за оценяване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

26.06.2018

Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект

Изх. № РУО1-16496/22.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпили запитвания в дирекция „Учебници и училищна документация" към Министерство на образованието и науката, Ви уведомявам:

Съгласно утвърдения със заповед на министъра на образованието и науката График за провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на учебни комплекти, след 17.30 часа на 25.06.2018 г., директорите на училищата ще могат да изготвят Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект в оценяването на пригодността за прилагане в училище по образец - Приложение № 2.

В тази връзка в протокола се включват проекти на учебник/учебен комплект само в случаите, определени в чл. 60, ал. 1 от Наредба № 10/2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала на министъра на образованието и науката, а именно:

 

1. проектът не е доставен в училището;

2. проектът не е представен във формата на готово книжно тяло;

3. проектът е печатно издание с електронен вариант, а не е предоставен електронният вариант на проекта - цифров носител или посочен интернет адрес, чрез който да се осъществи достъп до електронното издание

4. проектът е доставен след определения срок - 25.06.2018 г.

 

В уеб системата не се създава Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект, ако проектите са доставени в определения срок и форма в училище, но няма да бъдат оценявани поради отсъствие на учител по съответния учебен предмет (командирован учител, отсъстващ учител поради ползване на законоустановен отпуск). Този протокол не се създава и в случаите, когато учителят е лектор, на граждански договор е в съответното училище или е на основен трудов договор в друго училище.

В уеб системата не се създава Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект и в случаите, когато проектите са доставени в определения срок и форма в училище, но съгласно учебния план на училището те не се изучават в него.

В случай, че в училището са доставени всички учебници и учебни комплекти, които отговарят на чл. 60, ал.1 на Наредба №10/2017 г. Протокол за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект  - Приложение № 2 не се генерира.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

26.06.2018

Популяризиране на условията за участие в 3-ия Детски Международен конкурс за рисунка „Магията на приятелството”, който ще се проведе в гр.Баку, Азербайджан.

 

Изх. № РУО1-16497/26.06. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-212/20.06.2018 г., вх. № РУ0 1-15987/20.06.2018 г. Ви уведомявам за предстоящото провеждане на третото издание на Детски Международен конкурс за рисунка „Магията на приятелството”, който ще се проведе в гр.Баку, Азербайджан.

Темата на настоящото издание на конкурса е „Моите мечти”. Организатори на конкурса за детска рисунка са Детският център за развитие на Азербайджан и Министерството на образованието на Република Азербайджан, в партньорство със Съюза на художниците и Националната академия за изкуства на Азербайджан.

Участие в конкурса могат да вземат деца на възраст от 9 до 15 години, разпределени в три възрастови групи: от 6 до 8 години, от 9 до 12 и от 13 до 15 години. Всеки участник може да изпрати една рисунка, а когато са изпратени от институция – до 10-15 рисунки. Рисунките трябва да не превишават размера 60x40см и да не са рамкирани. Техники за изпълнение на рисунката: живописни, графични, колаж и др. Информацията за участника трябва да бъде попълнена с главни букви по указания в регламента образец, след което надписът да се прикрепи към гърба на рисунката. Рисунки, които не отговарят на изискванията, няма да се приемат. Представените за участие в конкурса творби няма да бъдат върнати на техните автори. Получаването на рисунките е до 15 октомври 2018г. на следния адрес:

3rd International Children`s Art Competition “The magic of Friendship”

“My dreams”

Children`s Development Center #3

Ave. Kara Karayev 61

Nizami district

Baku, Azerbaijan AZ 1118

Журирането ще се извърши до 15 ноември 2018 г. Отличените рисунки на първите три места за всяка възрастова група ще бъдат наградени и ще получат медали и дипломи.

Откриване на изложба с най-добрите творби, както и церемония по награждаване на отличилите се автори ще се извършат през месец декември 2018 година.

При необходимост за допълнителна информация: тел. (+99450) 3506869, (+99412) 4214191, (+99412) 4215466 и email: baku-ugym@mk.edu.az, facebook.com/nizamiugym.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2018

Нова конкурсна процедура 33.17-2018 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици.

 

Изх.№ РУО1-16456/26.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В РУО – София-град е постъпило писмо с вх.№ РУО1-16197/25.06.2018 г. от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката, с което уведомява за нова Конкурсна процедура 33.17-2018 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидатстващи институции са: общини; регионални управления на образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, регионални управления на образованието, държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра:http://coiduem.mon.bg, Раздел „Новини“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2018

Конференция

 

Изх. № РУО1-16458/26.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-203/21.06.2018 г. на МОН, с вх. № РУО1-12997/22.05.2018 г., Ви уведомявам следното:

От 10.10.2018 г. до 12.10.2018 г. в гр. Велинград ще се проведе Трета национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на изпълнението на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-2020 г./  съвместно със Синдиката на българските учители.

Подготовката и провеждането на Националната научнопрактическа конференция ще се осъществи в следната последователност:

  • провеждане на национален конкурс за представяне на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства сред педагогическите специалисти от цялата страна, на който научно жури ще подбере най-добрите разработки;
  • осъществяване на Трета национална научнопрактическа конференция в гр. Велинград на 10-12 октомври 2018 г.

Осигуряването на командировъчните разходи на педагогическите специалисти, допуснати до участие в Конференцията е от бюджетите на детските градини и училищата, в които работят.

Приложение:

  1. Регламент за организиране на съвместен конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства .
  2. Примерен модел за представяне на добра педагогическа практика.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2018

Покана за участие в Националната програма  „С грижа за всеки ученик”

 

Изх. № РУО1-16273/25.06.2018 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ 

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

ПОКАНА

за

участие в Националната програма  „С грижа за всеки ученик”,  Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка със стартирането на Националната програма „С грижа за всеки ученик”, Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“, одобрена с Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерски съвет, е необходимо да предприемете следното:

1. Да се запознаете с Националната програма „С грижа за всеки ученик” за 2018 година, публикувана на сайта на МОН https://www.mon.bg/ в рубриката „Програми и проекти“.

2. Съгласно Националната програма се финансира проведено допълнително обучение на ученици от началния етап на основното образование, които:

- имат системни пропуски при овладяване на учебния материал и са получили две

или повече слаби текущи оценки по учебния предмет за един учебен срок;

- имат слаба оценка в удостоверението за предходния клас по учебния предмет или са без необходимата готовност за постъпване в първи клас според удостоверението за задължително предучилищно образование;

- не владеят или слабо владеят български език (по преценка на учителя) поради това, че той не е майчин език.

3. Изискване за сформиране на група за допълнително обучение:

- Допълнително обучение се организира при наличие на група от 3 до 8 ученици,

които не постигат очакваните резултати от обучението и имат слаби текущи и/или годишни оценки (изразени с качествени показатели) по учебния предмет. При наличие на 9 ученици се сформират две групи. В случай, че по време на учебната година от групата е отпаднал ученик, на негово място може да бъде включен друг/и с две или повече слаби оценки по учебен предмет за съответния срок.

-  Допълнително обучение се организира само за 1 ученик, когато той има една или повече слаби оценки, вписани в удостоверението за завършен клас.

- Допълнително обучение се организира за компенсиране на пропуски в знанията на учениците по учебните предмети български език и литература, математика, човекът и обществото, човекът и природата.

4.За всяка сформирана група по даден учебен предмет училището подготвя отделно  проектно предложение, съгласно формуляра за участие, публикуван на сайта на

МОН. Предложението се подписва от директора и се подпечатва с печата на училището.5. Проектните предложения за всяка група се подреждат в папка и в срок до 15 юли 2018 г. се изпращат за оценка в Регионалното управление на образованието – стая 401 /деловодство/  на хартиен носител или по електронната поща на адрес: s_grija_m1@abv.bg, подписани с електронен подпис.

6. Оценяването на проектите се извършва от комисия в РУО, която в срок до 30.07.2018 г. представя  протоколите с оценки на всяко проектно предложение в МОН, Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“.

В срок до 25 август 2018 г. националната комисия изготвя предложение за класиране и публикува на електронната страница на МОН проектосписъците с класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проектни предложения.

В срок до 5 септември 2018 г. (включително) училищата може да подават възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски.

До 30 септември 2018 г. комисията предлага на министъра на образованието и науката за одобряване списъка с класираните проекти. Средствата се предоставят на училището чрез финансиращия орган.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.06.2018

Туризъм – Момина скала

 

Изх. № РУО1-16279/25.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/ към Столична община организира на 27.06.2018 г. XXII туристически празник, за ученици от VIII до XII клас на хижа „Момина скала“- Витоша.

Сборен пункт: 8.30 часа, кв. Княжево, последна спирка на трамвай № 5.Oфициалното откриване ще се проведе от 12.00 часа на Момина скала.

Заявки се приемат на e-mail: n.gerova@sofia.bg

За информация: - Надежда Герова – младши експерт в дирекция „ПИСТ“, тел/факс: 981 0651; 0896847451;

Пълната информация за събитието може да намерите на електронния портал на Столична община – www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности.

Събитието се провежда в подкрепа на програма „София - Европейска столица на спорта 2018“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД