19.11.2018

Провеждане на общинския кръг на олимпиада

Изх. № РУО1- 29361/19.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че в изпълнение на чл. 258 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 19 и чл. 20 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, директорите на училищата организират и контролират цялостната дейност на институцията.

В изпълнение на заповед № РД09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година, съгласно които общинският кръг на ученическите олимпиади се осъществява от училищни комисии в съответствие с регламента на всяка олимпиада.

С оглед гореизложеното, при наличие на малък брой ученици, желаещи да се явят на общински кръгове на олимпиади, следва да създадете организация и да осигурите възможност за тяхното явяване в друго столично училище при спазване на изискванията за организация и провеждане на съответната олимпиада, като за това да бъдат информирани учениците и техните родители.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

16.11.2018

Куклено-театрален спектакъл „Пази детето!“

Изх. № РУО1-29305/16.11.2018 г.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № 513000-50960, екз. № 2/09.11.2018 г. на СДВР, вх. № РУО1 – 29037/14.11.2018 г., Ви уведомявам за образователен проект „Пази детето!“, който се реализира от Столичен куклен театър, съвместно със СДВР и представлява пътуващо образователно представление, което чрез диалога и обучението засяга деликатни и значими теми от детското ежедневие – пътна безопасност, поведение на детето на улицата, поведение при среща с непознат и др. Представлението е подходящо за деца от 5 до 8 години.

Допълнителна информация може да получите от Красимира Стоядинова – началник на група „Териториална полиция“ в сектор „Организация и контрол на териториална полиция“ при СДВР, сл. тел. 02/98207337, мобилен телефон 0888 687 265.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

16.11.2018

Oбучения на учители по БЕЛ и математика за оценители на изпитни работи от НВО в VII клас

Изх. № РУО1-29266/16.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-376/15.11.2018 г., вх. № РУО 1-29127/15.11.2018 г., Ви уведомявам, че в периода от 03 – 18. XII 2018 г. в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади към Учебен център – гр. София ще се проведат обучения на учители по БЕЛ и математика за оценители на изпитни работи от НВО в VII клас. Продължителността на обучението е 16 академични присъствени часа. Моля в срок до 17:00 ч. на 19.11.2018 г. желаещите да участват в обучението учители от повереното Ви училище да попълнят следния формуляр:

за учители по БЕЛ:  https://goo.gl/forms/RKm1TshmeyoHrOyH2

за учители по математика: https://goo.gl/forms/RM2e3zD6kCpvCJyU2

Необходимо е всички учители, които желаят да участват в комисиите за оценяване на НВО в VII клас през месец юни 2019 г., да попълнят заявката. В този етап на обучението ще се включат 48 учители по БЕЛ и 49 учители по математика, подбрани по преценка на старши експертите от РУО – София-град.

Учителите, които ще вземат участие в обучението, ще бъдат уведомени за графика на електронните пощи, попълнени във формуляра.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

16.11.2018

Национален кръг на Националното многоезично състезание

Изх. № РУО1-29068/15.11.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА31 СУЧЕМ, 73 СУ, 157 ГИЧЕ, 164 ГПИЕ, 91 НЕГ, II АЕГ, ПЪРВА АЕГ, НУККЛИИЕК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на Националното многоезично състезание ще се проведе на 24.11.2018 г. в град Велико Търново.

Националният кръг на Националното многоезично състезание се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Велико Търново и СУ „Емилиян Станев".

Официалното откриване ще се състои на 23.11.2018 г. от 17:30 ч. в актовата зала на СУ „Емилиян Станев“, ул. „Мария Габровска“ № 1. Националният кръг на състезанието е с начален час 10:00 ч. на 24.11.2018 г. в горепосоченото училище. Допускането на участниците в сградата на училището е възможно срещу представяне на документ за самоличност съгласно изискванията за участие в олимпиади и състезания. Участниците следва да заемат местата си в залите до 9:30 ч. в деня на състезанието.

В случай на установена грешка в изписването на данните на участниците в протокола за резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на състезанието, публикуван на електронната страница на МОН, е необходимо в срок до 16.11.2018 г. да посочите правилното изписване на адрес v_petrova@riovt.org.

Регистрацията за участие в националния кръг се извършва чрез заявки по образец, които е необходимо да изпратите във формат Word в срок до 21.11.2018 г. на адрес v_petrova@riovt.org.

Ръководителите на съответните групи в срок до 21.11.2018 г. сами извършват резервация в хотелите, посочени в приложенията. Настаняването на участниците ще се извършва на 23.11.2018 г. след 14:00 ч. При регистрацията се представят данни на изпращащото училище, в случай на необходимост от фактура.

В срок до 19.11.2018 г. е необходимо да предадете в РУО – София град, стая 405, декларации за съгласие, попълнени от родители/настойници/попечители или от ученици, навършили 16 години (вж. Приложения).

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Вера Петрова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Велико Търново, на телефон 062/61 63 20 или на електронен адрес v_petrova@riovt.org.

Приложения:

1.       Формуляр на заявка за участие.

2.       Декларация.

3.       Програма.

4.       Информация за хотели.

5.       Информация за таксиметрови услуги.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.11.2018

Езикови ваканции – ЛЯТО 2019.

Изх. № РУО1-29114/15.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че на 17.11.2018 г. в град София, в Central Park Hotel Sofia, ще бъде представен каталогът за езикови ваканции на Интеграл - ЛЯТО 2019. Пълната програма можете да намерите на www.integral.bg .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.11.2018

Покана за участие в симпозиум за религиозното образование и новите учебни програми по религия

Изх. № РУО1-29145/ 15.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28783/ 12.11.2018 г., приложено Ви изпращам покана за участие в симпозиум „Обучението по религия от първи до дванадесети клас в контекста на новите учебни програми на МОН“, който ще се проведе на 20.11.2018 г. в сградата на КНСБ, гр. София.

- Покана- Програма

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.11.2018

Платен годишен отпуск на директорите

Изх. № РУО1- 29150 / 15.11.2018 г.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ ПО ЧЛ. 49 ОТ ЗПУО И НА ДЪРЖАВНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В началото на всяка календарна година, работодателят е длъжен да уведоми служителя за размера на полагащия му се за текущата календарна година, за отложеният и за неизползвания от предходни години платен годишен отпуск, както и да напомни писмено задължението на служителя да ползва целия платен годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася (чл. 173, ал. 5 от Кодекса на труда). Вие сте уведомени за това чрез покана от РУО – София-град с изх. № РУО1-124/ 04.01.2018 г., копие от която сте получили лично, срещу подпис, в едно с писмо с изх. № РУО1- 123 / 04.01.2018 г..

В тази връзка Ви уведомявам следното:

1. Заявленията за ползване на полагаем за 2018 година платен годишен отпуск следва да бъдат подадени в РУО – София-град не по-късно от 07.12.2018 г.

2. Целият размер на неизползваният платен годишен отпуск, полагащ се за 2018 г. и неизползван до края на календарната година, ще Ви бъде предоставен за ползване без Ваше съгласие, изцяло, считано от 02.01.2019 г., на основание чл. 173, ал. 4 от Кодекса на труда.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

15.11.2018

Открита педагогическа практика с учители по математика: „Задачи от смеси,сплави и разтвори“ в VII клас

Изх. № РУО1- 29065/14.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 30.11.2018 г. (петък) от 13:30 часа в 12. СУ „Цар Иван Асен II“, ул. " Цар Иван Асен II " № 72, ще се проведе открита педагогическа практика за учители по математика на тема: „Задачи от смеси, сплави и разтвори“ в VII клас. Откритата педагогическа практика ще се представи от Миряна Кацарска – учител по математика в 12. СУ „Цар Иван Асен II“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 20.11.2018 г.

https://goo.gl/forms/OYAtNlaetOtJ1Il12

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

 

 

15.11.2018

Онлайн състезание VIVA Математика с компютър

Изх. № РУО1- 29063/14.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-371/13.11.2018 г., вх. № РУО 1-28846/13.11.2018 г., Ви уведомявам, че един от принципите в системата на предучилищното и училищното образование ( Закон за предучилищното и училищното образование, чл. 3, т. 10) е автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация. В училищата се организират и провеждат различни състезания и прояви, насочени към интересите на учениците. Личен избор на ученика е участието във всякакъв вид прояви.

 

В тази връзка моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище, че Институтът по математика и информатика към БАН организира онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“.

 

Повече информация може да намерите на адрес http://vivacognita.org/_/viva-math.

 

Информация относно календарния план на Съюза на математиците в България за състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2018/2019 г. може намерите на адрес http://www.math.bas.bg/smb/.

 

МОН и РУО – София-град не носят отговорност за организацията, провеждането и съдържанието на материалите на състезанията, които не са от утвърдения график на националните състезания (Приложение № 3) към Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

15.11.2018

Ученическата конференция на УчИМИ

Изх. № РУО1- 29064/14.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-28618/09.11.2018 г. от УчИМИ (Ученически институт по математика и информатика), Ви уведомявам, че Ученическата конференция на УчИМИ ще се проведе от 11.01.2019 г. до 13.01.2019 г. в град Пазарджик. Конференцията е първата конкурсна сесия на УчИМИ за учебната 2018/2019 г. В нея могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководството на научен ръководител или консултант.

 

Всички получени в срок и оформени съгласно изискванията проекти се рецензират предварително и авторите на одобрените разработки се допускат до участие в Ученическата конференция.

 

За въпроси и допълнителна информация-Албена Василева-координатор на УчИМИ e-mail: hssimi2001@gmail.com.

Тел. 979 38 37, 0888 674599.

 

Приложение: изисквания за оформяне и изпращане на ученическите проекти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2572/13.11.2018 г.

на началника на РУО – София-град/