28.08.2019

Трети Национален форум „Дни на училищната психология“

Изх. № РУО1 -  24976/28.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24816/26.08.2019 г., Ви уведомявам, че  Инициативна група от психолози и педагогически съветници в партньорство с Община Стара Загора и РУО – Стара Загора, организира Трети Национален форум „Дни на училищната психология“ от 09.10.2019 г. до 11.10.2019 г. , в гр. Стара Загора. Целта на събитието е да се споделят добри практики в областта на училищната психология, като участие ще вземат партниращи институции, директори, заместник-директори, педагогически съветници и психолози от цялата страна.

За втора  година ще бъде присъдена индивидуална награда за принос в училищната психология. Мотивираните предложения за номинации до инициативната група може да отправите на email:  [email protected] до 10.09.2019 г.

 

Утвърденият статут, на който трябва да отговарят номинираните и програмата на събитието са посочени в Приложение 1.

Желаещите за участие в обучението следва да се регистрират до 05.10.2019 г., като  попълнят електронен формуляр на посочения линк

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc26EayXKIzkg3KCoZqz4P050rMrQg5nNC5mN2-sD9nK5mE_A/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

 

Приложение: Статут за номинация и програма на обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.08.2019

Обучение

Изх. №  РУО1 –24883/27.08.20189 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24786/26.08.2019 г., Ви уведомявам, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира обучения на учители по методика на обучението на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата на теми: „Методика за обучение на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата“, „Интерактивни методи и техники в обучението по Безопасност на движението по пътищата“ и „Приложение на активно учене в обучението по Безопасност на движението по пътищата“.

Условията за включване в обученията са описани в Приложение 1.

 

Приложение:

1.      Условия за включване в обученията по Безопасност на движението по пътищата.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.08.2019

VI Туристически поход за ученици от столичните училища до Черни връх

Изх. № РУО1-24863/27.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. №РУО1-24403/16.08.2019 г., Ви информирам, че Столична община организира VI Туристически поход за ученици от столичните училища по маршрут – х. „Алеко“ до „Черни връх“, ПП „Витоша“.Туристическият форум ще се проведе ма 27 септември и има за цел да запознае младите хора с ползите от планинския туризъм, да създаде позитивно отношение към природата, да изгради теоретични знания за правилата за безопасност при планински преходи, както и практически умения за оцеляване в планината. Проявата е насочена към ученици от 5 до 12 клас и е част от Годишния календарен план на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“. Пълна информация за инициативата може да намерите на електронния сайт на град София, www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности – Спортни дейности.                                                                                                                                        

За информация и контакт: Надежда Герова, ст. експерт в дирекция „ПИСТ“, тел.02/9810651; 0896847451 .

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.08.2019

Национална програма „Квалификация“ 2019 г.

Изх. № РУО1-24864/ 27.08.2019г.

 

ЧРЕЗ

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

ДО ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2019 г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Във връзка с изпълнение на НП „Квалификация – 2019 г., Ви уведомявам, че в периода от 02.09.2019 г. до 10.09.2019 г. РУО – София-град организира обучения за учители, заместник-директори, директори и други педагогически специалисти. На участниците в обученията в групите са изпратени писма по електронната поща. Регистрацията на участниците в обученията ще започне от 9.30 часа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

27.08.2019

Международен турнир „Математика без граници“

Изх. № РУО1-24845/27.08.2019 g.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на Любомир Любенов-председател на организационния комитет на фондация „Математика без граници“ с вх. № РУО 1-23069/30.07.2019 г. и вх. № РУО 1-24518/20.08.2019 г., приложено Ви изпращам регламент на международния турнир „Математика без граници“, график за провеждане, покана за участие в 7-ия международен турнир „Математика без граници“ и заявление за участие в турнира.

Моля за Вашето съдействие информацията за турнира да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

27.08.2019

ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО 1- 24844/27.08.2019 г.

 

ДОДИРЕКТОРИТЕНА УЧИЛИЩАТА, КОИТО ПРОВЕЖДАТ ДЗИ, СЕСИЯ ЯВГУСТ-СЕПТЕМВРИ НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля, в срок до 10:00 часа на 28.08.2019 г. и на 29.08.2019 г. да попълните и изпратите на електронен адрес [email protected] справка за неявили се ученици на държавни зрелостни изпити.

Напомням Ви, че е необходимо при инструктажа на квесторите, определени за ДЗИ по български език и литература и второ ДЗИ, да обърнете особено внимание на момента, че се забранява предварителното отделяне от изпитния комплект на листа с указания за работа и прикрепената към него идентификационна бланка.

 

Приложение:

Справка за неявили се зрелостници

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

26.08.2019

ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

!!!ВАЖНО

Изх. № РУО 1-24808/26.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Необходимо е директорите на училищата, в които ще се провежда ДЗИ, сесия август-септември 2019 г. да попълнят Протокол за готовността на училищата за провеждане на държавни зрелостни изпити в изпълнение на заповед № РД 09-3944/19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърдени правила за информационна сигурност и графика за провеждане на ДЗИ и да го изпратят на email: [email protected] до 16:00 часа в последния работен ден преди датата на провеждане на изпит.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

26.08.2019

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-24756/26.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на Министерството на образованието и науката с вх. № РУО1-24662/23.08.2019 г. относно проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., Ви уведомявам, че Информационната платформа по проекта е отворена и достъпна за потребителите ѝ.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.08.2019

Справка за приема в I – ви клас

Изх. № РУО1-24773/ 26.08.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В I КЛАСПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/ 2020г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2019/ 2020 година, моля в срок до 29.08.2019г. (четвъртък) до 12.00 ч., да попълните необходимата информация по приложения формуляр: Справка за броя на планирани и реализирани паралелки в I клас, брой ученици в паралелка, паралелки под минималния брой ученици и броя на свободните места на следния линк:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsZ62tN5RzjZKpyv6cKQquf57CvCKU2BVlnuTFKqPxk1J1Ug/viewform

 

Моля справката да бъде попълнена от всички училища!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

23.08.2019

Национална програма „Квалификация“ 2019 г.

Изх. № РУО1-24715/23.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2019 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на НП „Квалификация – 2019 г, Ви уведомявам, че в периода от 02.09.2019 г. до 10.09.2019 г. РУО – София-град организира обучения за учители, заместник-директори, директори и други педагогически специалисти.

Всяко обучение е с продължителност 16 академични часа присъствена форма (два дни по 8 академични часа дневно), за което се присъжда 1 квалификационен кредит. Разходите за обученията са за сметка на Национална програма „ Квалификация“ 2019 г.

Групите са формирани след подадени заявки от педагогическите специалисти. Не е формирана единствено група за темата „Дейностният подход в обучението по география и икономика – в основата на формиране на ключови компетентности“ за учители по география и икономика и няма да се проведе обучение.

Поради голям интерес към темата „Ценностно ориентирано образование и възпитание в детската градина за постигане на толерантност във взаимоотношенията в детския колектив и изграждане на култура на поведение в обществото“ ще се обучат две групи учители в детска градина – на 02.09.2019 г. – 03.09.2019 г. и 09.09.2019 г. – 10.09.2019 г.

Всички регистрирали се за обучение ще бъдат уведомени на посочения от тях имейл.

За издаване на удостоверение за квалификационен кредит е необходимо педагогическите специалисти да носят копие от диплома за завършено висше образование.

Моля за Вашето съдействие за осъществяване на планираните обучения по определения график. Същите ще се проведат в гр. София в сградата на КНСБ, Конгресен център „Глобус“, площад „Македония“ № 1, ет.2.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО