15.05.2018

Конкурс

Изх. № РУО1-11659/14.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 0522-302/10.05.2018 г. с вх. № РУО1-11517/11.05.2018 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката и Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България (ВКБООН) организират конкурс по повод 20 юни – Световния ден на бежанците.  Конкурсът е насочен към всички ученици, записани в училищата на територията на област София-град, община Нова Загора и община Харманли.

Темата на конкурса е „Бягство и спасение“.

Съгласно регламента на конкурса учениците се разделят в 3 възрастови групи:

-          I – IV клас – участват с рисунка;

-          V – VII клас – участват с писмо до дете бежанец;

-          VIII – XII клас – участват с есе.

Отличените рисунки, писа и есета ще бъдат наградени и публикувани на сайта на ВКБООН.

Моля да информирате заинтересованите ученици и учители от поверените Ви училища.

 

Приложения:

1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.05.2018

За директорите подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси за 2017 г.

 

Изх. № РУО1-11595/14.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С окончателно прието допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), Народното събрание удължи срока за подаване на ежегодните декларации за имущество и интереси за 2017 г.

Поради краткият срок за подаване на декларации за имущество и интереси за 2017 г. по чл. 35, ал.1, т.2, големия брой обстоятелства, които трябва да се декларират и необходимото време за събиране на информацията за деклариране от задължените лица, в срок до 5 юни 2018 г. включително, е необходимо да представите в РУО – София-град ЛИЧНО, декларация за имущество и интереси за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. по чл. 35 ал.1, т.2 на хартиен и на електронен носител (CD).

Декларациите на хартиен и на електронен носител се подават в стая 401 - Деловодство, IV-ти етаж в РУО – София-град.

 

Приложение:

  1. Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 за имущество и интереси за 2017 г.
  2. Указания за попълване на декларацията.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ ГРАД

 

15.05.2018

Конференция

Изх. № РУО1-11709/14.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11545/14.05.2018 г., Ви уведомявам следното:

На 04.06.2018 г. и 05.06.2018 г. Община Пловдив, Пловдивският университет и Центърът за творческо обучение организират конференция с международно участие: „Позитивната психология и облачните технологии: нови хоризонти за образованието“.

Събитието ще се проведе в град Пловдив в Дом  на културата „Борис Христов“ /ул. „Гладстон“ № 15/.

 

Приложение:

1.      Покана за конференция в град Пловдив 4-5 юни 2018 г.

2.      Насоки за изпращане на резюмета.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.05.2018

Шахмат

 

 

Изх. № РУО1-11345/10.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Във връзка с писмо на МОН № 9105-155 /04.05.2018 г. и вх. № РУО1-10818/04.05.2018 г. Ви уведомявам, че Българска федерация по шахмат организира от 19 до 22 май 2018 г. в к.к. „Албена“ държавно индивидуално училищно първенство за ученици /момичета и момчета/ на възраст до 7, 9, 11,13, 15 и 17 години.

Обръщам внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето; „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, освен в случаите по чл. 7, ал. 1.“

Приложение: Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

14.05.2018

НВО VII клас заявления

 

№ РУО1-11707/14.05.2018

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ

В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-4135/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година, Ви информирам, че от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) от учениците от Вашето училище.

Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас  и се предават от представител на училището от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. от 14:00 до 16.00 часа в стая 510 на РУО – София-град.

Учениците, които се обучават в VII клас в училища от други области, подават заявления в 144. СУ „Народни будители“, ж.к. „Младост 3“.

Не се  внася такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

За кандидатстващите профил „Физическо възпитание и спорт“, заявления се подават в съответното училище.

 

Д-Р ВАНЯ  КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.05.2018

Състезания

Изх. № РУО1-11292/10.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Във връзка с писмо на МОН № 9105-135 /04.05.2018 г. и вх. № РУО1-10941/08.05.2018 г. Ви уведомявам за инициативите „Европейска седмица на спорта – MOVE Week”, „Европейски фитнес ден“ и „ Европейски ден на спорта в училище“.

Обръщам внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето; „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, освен в случаите по чл. 7, ал. 1.“

Приложение:  информация за инициативите.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.05.2018

НВО VII КЛАС график

Изх. №РУО1 – 11734/14.05.2018

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО – VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА НВО ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА – VII КЛАС

(пликове и листове за чернова)

16.05.2018 г.(сряда)

 

Във фоайето на 5 етаж на РУО – София-град – маса 1

 

12:00 – 12:30 – райони „Витоша“, „Средец“

13:00 – 14:00 – райони „Красна поляна“, „Изгрев“, „Кремиковци“

14:00 – 14:30 – райони „Панчарево“, „Оборище“

14:30 – 15:30 – райони „Сердика“, „Младост“

15:30 – 16:30 – райони „Подуяне“, „Банкя“

16:30 – 17:00 – райони „Триадица“

 

Във фоайето на 5 етаж на РУО – София-град – маса 2

 

12:00 – 13:00 – райони „Възраждане“, „Студентски“, „Слатина“

13:00 – 14:00 – райони „Връбница“, „Искър“, „Илинден“

14:00 – 15:00 – райони „Люлин“, „Нови Искър“

15:00 – 16:00 – райони „Овча Купел“, , „Лозенец“

16:00 – 17:00 – райони „Надежда“, „Красно село“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

14.05.2018

Конкурс „Дигитален посланик в час и клас (2018)“

Изх. № РУО1- 11625/14.05.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-161/10.05.2018 г., вх. № РУО1 –11398/11.05.2018 г. Ви уведомявам, че  Дигитална национална коалиция и Министерство на образованието и науката организират национален конкурс „Дигитален посланик в час и клас (2018)“.

Конкурсът има за цел да отличи най-активните, ефективни, оригинални и креативни учители, които работят ежедневно за повишаване на качеството на образованието като се възползват от силата и възможностите на дигиталните технологии.

 

Приложено изпращам покана за участие в конкурса, в която са посочени условията и линк към форма за кандидатстване.

Крайният срок за попълване на формата за кандидатстване е до 24,00 часа на 24 май 2018 г.

Приложение: Покана за участие в конкурс „Дигитален посланик в час и клас (2018)“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.05.2018

Обяви за конкурси по математика, физика и конкурс „Млади Изобретатели“

Изх. № РУО1- 11639/14.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на фондация „Миню Балкански“ с вх. № РУО 1-10620/03.05.2018 г., приложено Ви изпращам обяви за конкурси по математика, физика и конкурс „Млади Изобретатели“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурсите да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.05.2018

НВО IV клас

Изх. № РУО1-11645/14.05.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ПРОВЕЖДАЩИ НВО IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН вх.№РУО1-11643/14.05.2018 г. с информация за НВО 4 клас, Ви напомням че след като директорът направи регистрация на учителите, които ще проверяват в системата, всеки един от тях може да получи парола от сайта чрез ВХОД- „Забравена парола“ и въведе email-а, с който директорът го е регистрирал в системата. Едва тогава ще получи парола. Освен това трябва да се има предвид, че в деня на изпитите до 14:00 часа на същия ден ще бъде забранена функцията „Забравена парола“.

 

 

 

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД