31.10.2019

Програма „Образование с наука“ на БАН

Изх. № РУО1-30867/31.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-30637/29.10.2019 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката финансира програма „Образование с наука“, която е част от мисията на Българската академия на науките да работи в подкрепа на стратегическите цели на правителството в области с висок обществен интерес и въздействие, какъвто е сектор образование. Програмата се реализира в рамките на Академията. Насочена е към ученици от I до XII клас и учители и има за цел да развие и надгради проектното образование, основано на креативност, изследователски подход и въвеждане на иновации в образованието и съдържа следните три модула: - „STEM общности на знанието“, ,,Образование в музея“ и „Летни школи“.

Модул „STEM общности на знанието“ - предвидени са дейности за посещения на ученици и учители в институтите на БАН за запознаване с научна тема и/или инфраструктура, работа по проекти, включително стаж в БАН за изпълнение на целева научна задача, по която ученикът ще получи знания и формира умения, организиране на курсове, кръжоци, семинари и други мероприятия за учители и ученици за подготовка на таланти (STEM олимпиади и други състезания).

Модул „Образование в музея“ - ще бъдат организирани изнесени класни стаи, ателиета, състезания, интерактивни игри в областта на културноисторическото наследство и разширяване знанията на учениците чрез наличните артефакти. Разработване на тематични помагала и презентационни материали от музейни специалисти.

Модул „Летни школи“ - организиране на STEM школи в различни области на науката.

В тази връзка Ви изпращам информация за институциите и музеите на БАН, които могат да бъдат посещавани безплатно от учениците и на 4.11.2019 г.

Уведомявам Ви, че ще можете да се възползвате от програмата през цялата учебна година, както и да създадете партньорства с избраните от Вас институции на БАН.

 

Приложение: 1. Писмо от председателя на БАН.

                                  2. Образователни програми на Национален антропологичен музей към ИЕМПАМ БАН.

                                  3. Образователни програми по програма „Музеи и образование“ на Национален етнографски музей към ИЕФЕМ – БАН.

                                  4. Национален археологически институт с музей - Програма „Музеи и образование“.

                                  5. Образователни програми на Националния природонаучен музей при БАН, финансирани от МОН за учебната 2019/2020 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.10.2019

Предприемане на допълнителни действия относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища

Изх. № РУО1-30842/31.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо №9105-157/11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката относно събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общинските детски градини и училища обръщам внимание, че следва да бъдат предприети  допълнителни действия, които да гарантират, че заинтересованите страни – учители, родители и ученици, са запознати с изискванията на гореописаното писмо. Препоръчвам по-активно включване на обществените съвети за осъществяване на граждански контрол.

Отново предоставям на Вашето внимание писмо №9105-157/11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката

 

 

Приложение: писмо №9105-157/11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.10.2019

Открита педагогическа практика за начални учители

Изх. № РУО1-30860/ 31.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30807/ 30.10.2019 г. Ви уведомявам,  че на 14.11.2019 г. от 11.30 часа в 120. ОУ „Георги Сава Раковски“, район Лозенец, пл. „Папа Йоан Павел II” № 7 ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Развиване на умения за работа в екип“ с учител Марияна Касабова с прилагане на игра „Пукльовците“, чрез която се развиват социални умения у учениците от начален етап.

За участие в откритата педагогическа практика се изисква предварителна регистрация на следния линк:

 

https://forms.gle/dPX2j6V68HFwEBRJA

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.10.2019

Курс за повишаване на квалификацията на учители по руски език „Руският език и култура: съвременни тенденции в методиката на преподаване“. Покана от Руски културно-информационен център за изложба на висши учебни заведения в Русия

Изх. № РУО1-3748/30.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29767/18.10.2019 г. Ви уведомявам, че от 15 до 17 ноември 2019 г. в Руския културно-информационен център на ул. „Шипка“ №  34 ще се проведе първата образователна изложба на висши учебни заведения от Руската федерация, които предлагат за българите безплатно обучение  в Русия.

В програмата са включени:

  • курсове за повишаване на квалификацията за учители по руски език;
  • презентация на възможностите на програмата за безплатно образование в Руската Федерация;
  • среща с представителите на висшите учебни заведения;
  • тематични лекции, семинари и майсторски класове;
  • презентация на програми за обучение;
  • подписване на споразумения между висши учебни заведения от Русия и висши учебни заведения от България.

За  участие в горепосочените мероприятия следва да изпратите заявка на електронен адрес: [email protected] или да се обадите на тел.: 0884103680.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.  

Приложения:

  1. Информационно писмо.
  2. Приложение 1- ЗАЯВКА.
  3. Приложение 2 – АНКЕТА.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.10.2019

Намаляване на риска от бедствия и готовност за работа при усложнена зимна обстановка

Изх. № РУО1-30714/29.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с намаляване на риска от бедствия и готовността за работа при усложнена зимна обстановка, отново Ви напомням, че следва да предприемете своевременни действия, в зависимост от конкретните условия, за да гарантирате провеждане на нормален образователен процес и опазване здравето и сигурността на децата, учениците и персонала в поверената Ви. образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

30.10.2019

Програма на Деня на отворените врати във ФзФ

Изх. № РУО 1 – 30623/ 29.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 22 ноември (петък) от 13:30 до 18:00 часа Физическият факултет (ФзФ) на СУ „Св. Кл. Охридски“ отваря вратите си за всички, които искат да прекарат един интересен и ползотворен следобед, вдъхновени от науката – ученици, учители, родители с деца, студенти, изследователи и граждани.

По време на Деня на отворените врати ще може да се запознаете с новите предизвикателства пред физиката и астрономията и представяне на възможностите за обучение и развитие в различни области на физиката, както и да зададете своите въпроси.

Адресът на Физическия факултет е: бул. „Джеймс Баучър“ 5, гр, София (линк към карта: https://bit.ly/2Bl7iaH). За въпроси и допълнителна информация можете да пишете на адрес: [email protected].

 

Приложение: Програма на Деня на отворените врати във ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД

30.10.2019

Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1-30722/29.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 30417/25.10.2019 г. Ви уведомявам, че фондация Човек Плюс заедно с Институт Ре-Генезис и Секция Психология в Образованието“ към Дружеството на Психолозите в България, обединени в Академията за Практическа Психология в Образованието организират обучения по следните важни теми:

-          „Ефективна и позитивна дисциплина в клас и в училище”;

-          „Подобряване на взаимодействието на училището/детската градина с родителите чрез ефективни форми и добри практики”;

-          „Насилието и тормоза в училище – Съвременни подходи към оценяването, превенцията и справянето с тях”;

-          „Емоционална компетентност - 1-ва подпрограма от системата "ВСЕ ПО";

-          „Ефективна работа на класните ръководители и тийм-билдинг на класа”;

-          „Мотивация на учениците за учене и за училище – съвременни подходи към оценяването и стимулирането ú”;

-          „Позитивно образование и позитивен климат в клас и в училище – оценяване, стимулиране и залагане на силните страни на учениците и учителите”;

-          „Превенция на Професионалния Стрес и бърнаута, стимулиране на Уелнеса и баланс работа-личен живот”;

-          „Хиперактивност и невнимание при подрастващите (със СДВХ) – Комплексен Био-Психо-Социален подход към оценяването и справянето”;

-          „Училищната готовност и успешният преход от ДГ към училище – Съвременни подходи към оценяването и стимулирането им”;

-          „Резилиънсът (психична устойчивост към трудности) в Училище: методики за Оценяване и стимулирането му“;

-          „Оценяване и стимулиране на Творчеството (креативност, надареност, иновативност) в клас и в училище”.

За повече информация – [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.10.2019

Нови магистърски образователни програми

Изх. № РУО1-30721/29.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30639/29.10.2019 г. приложено Ви предоставям писмо от Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий“ – факултет „Математика и информатика“ за стартиране на процедура по разработване на нови магистърски образователни програми в професионално направление Педагогика на обучението по…. за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, информатика и информационни технологии.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Писмо от Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий“ – факултет „Математика и информатика“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.10.2019

Окончателни резултати от областния кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език, проведен на 21.10.2019 г.

Изх. № РУО1-30680/29.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед  № РД 2149/ 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2019/2020 г. и Регламента за организиране и провеждане на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език, прилагам Окончателен протокол с резултатите от областния кръг на състезанието.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.10.2019

Ден на отворените врати на всички литературни музеи в София

Изх. № РУО1-30663/ 29.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от доц. д-р Елка Трайкова – директор на Института за литература, Ви уведомявам, че на 04.11.2019 г. Институтът за литература при БАН съвместно с Националния литературен музей обявяват Ден на отворените врати на всички литературни музеи в град София. Инициативата се организира в рамките на проекта „Образование с науки“.

Моля да информирате учителите от поверената Ви институция за възможността да организират посещения на музеите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД