03.10.2018

Обучения по методика РЕМЕЛКА за педагогически специалисти

Изх. № РУО1- 25347/ 03.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕНА УЧИЛИЩА,  

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на ФИЦЕ - България с вх.№ РУО1-24559/25.09.2018 год. Ви уведомявам, че  Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България организира обучение за прилагане на методика по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения „РЕМЕЛКА“ на 18 и 19.10.2018 год.

 

Обучението е за учители в общообразователни или специални училища, възпитатели, ресурсни учители и психолози.

 

За повече информация:  сайт - www.fice-bulgaria.org; имейл адрес – office@fice-bulgaria.org; лице за контакт – Весела Алексиева - 087808080741

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.10.2018

Национална програма "Обучение за ИТ кариера"

Изх. № РУО1-25344/03.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-303/27.09.2018 г. на МОН, вх. № РУО1-24820/27.09.2018 г., Ви уведомявам, че с Решение № 271/20.04.2018 г. Министерският съвет одобри Националната програма "Обучение за ИТ кариера" за учебната 2018/2019 г., която ще бъде втората учебна година за първия випуск от ученици, включили се в нея през миналата учебна година. В същото време настоящата учебна година ще бъде първата по националната програма за втория випуск ученици. Всеки десетокласник за учебната 2018/2019 г., който НЕ се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация от професионалното направление 481 „Компютърни науки“ може да се регистрира и да стане част от втория випуск на националната програма.

Националната програма "Обучение за ИТ кариера" продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението  се организира и ръководи от петте училища-центрове за софтуерно обучение, а именно:

  • МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
  • ПГКТС, гр. Правец и Технически университет, гр. София.
  • Технологично училище "Електронни системи" към ТУ-София (ТУЕС) и Технически университет, гр. София.
  • ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“
  • ПГЕЕ „К. Фотинов“, гр. Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас.

Тези центрове ще организират обучението на учениците от всички административни области на страната.

Сформирането на групите за учениците от X клас през учебната 2018/2019 г. ще стане след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение.

За повече информация: www.mon.bg/upload/15056/Np6_ITKariera-200418.pdf

Регистрация за кандидатите десетокласници за включване в националната програма се осъществява на

https://it-kariera.mon.bg/e-learning

в срок до 16.00 часа на 05.10.2018 г.

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

Началото на софтуерното обучение на учениците (десетокласниците през учебната 2018/2019 г.) е от 01.11.2018 г.

Моля да запознаете учениците от Вашето училище с възможността им за включване в Национална програма "Обучение за ИТ кариера" за учебната 2018/2019 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.10.2018

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ДЕТСТВОТО В ИСТОРИЯТА“

 

Изх.№ РУО 1-25278/02.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25113/01.10.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация „Ценности“ официално стартира ЕДИНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС за ученици от 8 до 12 клас на тема: „Детството в историята“.

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и учениците, които проявяват интерес и желание да работят по конкурсната тема.

Крайният срок за изпращане на разработките е 3 май 2019 година на адрес: София 1000, ул. „Кърниградска“ 17, Фондация „Ценности“, за Ралица Пантева.    

Допълнителна информация за участниците и техните научни ръководители може да получите на сайта на фондация „Ценности“ www.values.bg или на тел. 02 988 12 04, 0886 311 751.

Приложение: Дипляна на конкурса с  информация за участниците

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.10.2018

Национална седмица на четенето

Изх. № РУО1-25279/ 02.10.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Решение № 541/ 26.09.2017 г. на министерския съвет на Република България е приет  Национален план за действие през 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (204-2020). Във връзка с това Министерството на образованието и науката с писмо с изх. № 9105-304/ 28.09.2018 г. ще организира и проведе Национална седмица на четенето в периода от 22 до 26 октомври 2018 г.

В примерната програма за провеждане на инициативата ще се запознаете с водещите дейности за всеки един от дните на седмицата:

Първи ден – понеделник, 22 октомври 2018 г.: Откриване на Националната седмица на четенето. Инициативите в този ден са насочени към най-малките – децата в предучилищна възраст. „Любими приказни герои гостуват на най-малките в детските градини и училищата с подготвителни групи.

Втори ден – вторник, 23 октомври 2018 г.: Инициативите в този ден са насочени към ученици от началния етап на основното образование. Маратон на четенето. Организиране на информационни срещи с родители за подкрепа на деца и ученици, които имат проблеми в езиковото развитие.

Трети ден – сряда, 24 октомври 2018 г.: Инициативите в този ден са насочени към ученици от прогимназиалния етап на основното образование. Състезания за най-добър четец, за най-добър разказвач, по правопис. Езикът, който ни събира и разделя.

Четвърти ден – четвъртък, 25 октомври 2018 г.: Инициативите в този ден са насочени към ученици от гимназиалния етап на средното образование. Четене от публични личности в училищата. Организирани посещения на библиотеки и сещи с автори. Проект за любима книга или автор.

Пети ден – петък, 26 октомври 2018 г.: Инициативите в този ден са насочени към възрастните. Срещи и инициативи за споделяне на опит при обучението на възрастни и ползите от грамотността. Закриване на Националната седмица на четенето и представяне на резултатите от реализираните дейности.

Моля да се включите в Седмицата на четенето, като организирате посочените или сходни дейности съобразно с възможностите на Вашето детско заведение или училище. Участието на родителите е от съществено значение за успеха на инициативите.

Моля в срок до 08.10.2018 г. да заявите готовността си за участие, като попълните следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9OefJZqMbkMlHXz7B7gN-u-zIMFMBxNwLjVLx2Gi5ijyWnA/viewform?usp=sf_link

Свои предложения до МОН за национални инициативи можете да изпратите като прикачен файл на електронен адрес rio_sofia_plan_gramotnost@abv.bg

Използвам възможността да изразя благодарност на всички детски градини и училища, които през 2017-2018 учебна година ревностно изпълниха своя план за насърчаване и повишаване на грамотността!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.10.2018

Национална информационна кампания „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА“, инициирана от ДАЗД

 

Изх. № РУО1 - 24716/26.09.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с наше писмо с изх № РУО1 - 23385/11.09.2018 г.,  относно стартиране на Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“, инициирана от ДАЗД, приложено Ви изпращам линк  към страницата на кампанията. https://decabg.eu/

За повече информация можете да се свържете с г-жа Цветелина Георгиева, главен експерт в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация" в ДАЗД на тел. 02/933 90 65 или на е-mail: tsvetelina.tsvetanova@sacp. government.bg.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО- СОФИЯ-ГРАД

02.10.2018

Информационно събитие

 

Изх. № РУО1-25220/02.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25011/28.09.2018 г. на ЦРЧР, Ви уведомявам, че на 12.10.2018 г. (петък) от 10:00 часа в зала 503 в РУО – София-град ще се проведе информационно събитие в рамките на инициативата на Европейската комисия „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays). На събитието ще бъдат представени проекти, по които РУО – София-град е настоящ бенефициент.

Каним представители на столични училища, които работят по проекти в рамките на програма „Еразъм+“ да се включат с кратко представяне на целите и дейностите на проектите си.

Желаещите да участват следва да попълнят и изпратят на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg приложената регистрационна форма до 09.10.2018 г.

Събитието ще бъде популяризирано на 12 и 13.10.2018 г. на сайта на институцията.

Приложения:

1. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.10.2018

Конференция „Водим бъдещето за ръка“

 

Изх. № РУО1-25208/01.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Шумен организират ЕДИНАДЕСЕТАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” в периода 29-31 октомври 2018 г. в гр. Шумен

Научно-практическата конференция "Водим бъдещето за ръка" има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

Задача на конференцията е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.  Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25065/28.09.2018 г., Ви уведомявам, че заявки за участие в провеждането на Единадесетата научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ се подават на посочените в приложението линкове.

Срок за подаване на заявките - 03.10.2018 г.

Допълнителна информация, свързана с програмата на конференцията, настаняването на участниците с доклади и без доклади в хотел, както и друга организационна и логистична информация, ще получавате допълнително в хода на подготовката на конференцията.

Приложение: съгласно текста

  1.  Подаване на заявка за участници с доклад  – https://goo.gl/forms/T0xDmWDkdSlyS35P2 
  2.  Подаване на заявка за участници без доклад – https://goo.gl/forms/fyaxG0RZB5bMhNA83 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 /Съгласно заповед № РД 02-2147/27.09.2018 г. на началника на РУО – София-град/

01.10.2018

Младежки поетичен фестивал на руски език „Поезията е моята държава“

 

Изх. № РУО1-25160/01.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25112/01.10.2018 г., Ви уведомявам, че по инициатива на Руски камерен театър и Московски Културен център „Дом на Москва в София“ ще се проведе Младежки поетичен фестивал на руски език „Поезията е моята държава“, посветен на 205-та годишнина на руския поет Фьодор Тютчев.

Във фестивала могат да вземат участие ученици, имащи в своя репертоар стихотворения и музикални произведения на следните автори: Ф. И. Тютчаев, Н. А. Некрасов, А. А. Фет.

Фестивалът ще се проведе на 17.11.2018 г. в Дома на Москва в гр. София с адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 92. Заявките ще се приемат до 12.11.2018 г.

       

Приложения:

1. Заявка за участие.

2. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

/съгласно заповед № РД02-2147/27.09.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

01.10.2018

Обучения за учители в училище

Изх. № РУО1-25171/01.10.2018 год.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  Академия НИКЕ ООД с вх.№ РУО1-24542/25.09.2018 год. Ви уведомявам, че Академия НИКЕ ООД организира краткосрочни обучителни курсове в 4 модула за придобиване на 1 професионален кредит за педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование.

За информация за обучения и записване можете да посетите сайта на Академия НИКЕ: www.akademianike.eu

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед на началника на

РУО - София-град № РД 02-2147/27.09.2018 г.)

01.10.2018

Литературен конкурс

 

Изх. № РУО1-25014/ 28.09.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24606/ 25.09.2018 г. от ОбДЦКИ – Русе и писмо с изх. № РУО1-17263/ 03.07.2018 г. моля отново да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента за участие в ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе, 2018 г.

 

Приложение: регламент

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД