07.03.2019

Информация за XIII Математическо състезание „Малкият принц“

Изх. № РУО1-5763/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ01-5486/05.03.2019 г. от Частно езиково училище и детска градина „Малкият принц“, гр. Варна, Ви уведомявам, че образователната институция организира XIII Математическо състезание „Малкият принц“, под егидата на РУО-Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”. Информация относно провеждането на състезанието, както и форма за регистрация за участие може да намерите на следния адрес: https://www.thelittleprinceschool.com/school/news/944-matematichesko-systezanie-malkiqt-princ-2019

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

07.03.2019

Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1-5761/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 - 409/04.10.2018 г.на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че областният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 23 март 2019 г. от 11.00 ч. до 12.30 ч.

Областният кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“ следва да се проведе във всяко училище, в което има 20 и повече от 20 ученици, желаещи да участват в състезанието (училище домакин). Директорите на училищата, в които има по-малко от 20 желаещи ученици за участие в националното състезание „Европейско кенгуру“ и не провеждат състезанието, следва да създадат организация за явяване на учениците в друго училище, като осъществят контакт с директора на приемащото училище в срок до 15.03.2019 г. и осигурят необходимия брой квестори (от 1 до 10 ученици-един квестор, от 11 до 19 ученици-двама квестори). Имената на квесторите, списък на учениците, заявили желание за участие в националното състезание „Европейско кенгуру“ и подадените декларации за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на състезанието, се изпращат от директора на изпращащото училище на директора на приемащото училище. В срок до 11.03.2019 г. директорите на училищата, в които има по-малко от 20 желаещи ученици за участие в на националното състезание „Европейско кенгуру“ и не провеждат състезанието, следва да подадат информация в РУО – София-град на e-mail ruo.sf.lgavrailova@gmail.com за училището, в което ще се явяват учениците от повереното им училище.

Директорите на училищата домакини са oтговорници за организиране и провеждане на областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“. Те следва в срок до 18.03.2019 г. със своя заповед да определят училищна комисия за организиране и провеждане на областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“, комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците. Членовете на комисията удостоверяват с декларация за отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за неразпространение на информация, свързана с темите и задачите на състезанието. Директорите на училищата домакини в срок до 19.03.2019 г. изпращат във формат Excel на e-mail ruo.sf.lgavrailova@gmail.com, попълнена таблица от Приложение 1.

Директорите на училищата домакини разпределят учениците и квесторите по зали.

Бланката за попълване на отговорите ще бъде изпратена за размножаване на официалните електронни пощи на училищата домакини на 22.03.2019 г. Заявените теми ще бъдат изпратени не по-рано от 60 минути преди началото на състезанието на официалните електронни пощи на училищата домакини. Верните отговори на заявените теми училищата ще получат на електронните пощи в 12.30 ч. на 23.03.2019 г.

В деня на състезанието:

Квесторите следва да се явят в 09.30 ч. в училището домакин за провеждане на инструктаж от директора.

Учениците заемат определените им места до 10.30 ч. и се подготвят за състезанието, като получават индивидуални бланки за попълване на отговори и с помощта на квесторите попълват необходимите лични данни върху бланките. Квесторите дават указания за начина на попълване на отговорите.

След приключване на състезанието квесторите в залите събират обратно раздадените на учениците теми и бланки с попълнените отговори. Темите и бланките се предават на директора на училището-домакин. Събраните теми се съхраняват в училището-домакин до 23.04.2019 г.

Директорите на училищата домакини организират проверката на бланките с попълнените отговори и изготвят протокол с резултатите на явилите се ученици. Протоколът включва следните данни: трите имена на ученика; класа и училището, в което учи; сбора от точките върху задачите от темата. Верните отговори се поставят на видно място в училището домакин не по-рано от 14.00 ч. на 23.03.2019 г. Протоколът с резултатите на явилите се ученици се поставя на видно място в училището домакин не по-късно от 14.00 ч. на 26.03.2019г.

Директорите на училищата домакини предават на 26.03.2019 г. на старши експерта по математика в РУО – София-град (стая 513) протокола с резултатите, бланките с попълнените отговори, протоколите за дежурство, списък на неявилите се ученици, разпределителен протокол за броя на проверените бланки от оценителите работи и подадените декларации за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на състезанието. Протоколите за резултатите (Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4) се изпращат във формат Excel и на e-mail ruo.sf.lgavrailova@gmail.com. В протоколите срещу името на учениците, неподали декларация за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни, се отбелязва НЕ.

Приложения:

  1. Регламент.
  2. Приложение 1.
  3. Приложение 2.
  4. Приложение 3.
  5. Приложение 4.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

07.03.2019

Конкурс „Цветята, Пчелите & Медът“

Изх. № РУО1 – 5711/ 07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5405/ 05.03.2019 г. приложено Ви изпращам покана за участие в традиционния конкурс „Цветята, Пчелите & Медът“, организиран от „Пчеларска ферма Странджа“. През 2019 г. конкурсът е под надслов „От децата за децата, да сътворим чудеса!“.

Моля да информирате за конкурса учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

07.03.2019

Втори градски конкурс „Две хубави очи“

Изх. № РУО 1-5706/ 07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5248/ 28.02.2019 г. приложено Ви изпращам покана за участие във Втория градски конкурс „Две хубави очи“, организиран от Народно читалище

 „П. К. Яворов-1920“. В  конкурса, посветен на патрона на читалището Пейо Яворов,  могат да участват ученици от VII до XII клас.

Моля да информирате за конкурса учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

07.03.2019

Софийски фестивал на науката 2019

Изх. № РУО1-5719/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на British Councill, вх.№РУО1-5601/06.03.2019 г. Ви уведомявам, че в София Тех Парк за девета поредна година в дните 9-12 май, ще се проведе Софийски фестивал на науката 2019. Организаторите са предвидили занимания за ученици  1-4 клас, 5-7 клас, 8-12 клас, както и занимания за учители. Приложената програма съдържа детайли и събития, които можете да видите и онлайн на адрес: https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival/schools  Моля, да информирате учителите по природни науки в повереното Ви училище и при проявен интерес, да направите резервация на адрес: https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival/bookings-schools.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Училищна програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

 

 

07.03.2019

Седма международна научна конференция „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи“

Изх. № РУО1-5703/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5509/06.03.2019 г., Ви уведомявам, че Факултетът по педагогика към ЮЗУ „Неофит Рилски“ съвместно с Факултета по образователни науки при университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Република Македония, и Факултета по образование към Приморски университет „Копер“, Словения организира от 14 до 16 юни 2019 г. в гр. Благоевград Седма международна научна конференция на тема „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи“.

Целта на конференцията е  да обедини усилия на специалисти от различни научни области и школи в изследване на състоянието и предизвикателствата пред съвременното възпитание и образование в различен социокултурен и икономически аспект,  да очертае перспективи относно бъдещи предизвикателства и работещи решения в изследователски, социокултурен и педагогически, технологични и управленски аспекти.

Информация във връзка с организацията и участието в конференцията предоставяме в приложената покана.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Покана за участие в Седма международна научна конференция „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

06.03.2019

Обучение за педагогически специалисти на тема „Религия и ценности“

Изх. № РУО1-5596/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-5563/06.03.21019 г., Ви уведомявам, че предстои обучение на тема „Религия и ценности“ по Национална програма „Квалификация“ 2019 в периода 25.03.2019 г. – 27.03.2019 г. Обучението предвижда да бъдат обучени 90 учители, разпределени в 3 групи по 30 човека с продължителност 16 академични часа. Занятията на обучаемите ще се провеждат в Център за подготовка на ученици за олимпиади гр. София.

 За София-град е предвидено да бъдат обучени 10 педагогически специалисти. Обучението ще се проведе от проф. Божидар Андонов, проф. Емилия Василева и доц. Иван Колев от СУ „Св. Климент Охридски“. Средствата за обучение, нощувки и храна на участниците се осигуряват от бюджета на НП „Квалификация“ 2019 г. Разходите за пътни разноски на обучаващите се от страната са за сметка на училището заявител от делегирания бюджет (съгласно чл. 35 на Колективния трудов договор).

Моля СПЕШНО, в срок до 10.00 ч. на 07.03.2019 г. желаещите учители да се включат в това обучение да попълнят приложената таблица и да я върнат на email s.decheva@edusofia.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Списък на участниците в обучение на тема „Религия и ценности“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

06.03.2019

Младежки конкурс за българска и руска песен „Нова надежда“

Изх. № РУО1-5583/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Национално Движение Русофили с вх. № РУО1-4980/27.02.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на младежки конкурс за българска и руска песен „Нова надежда“ – 11 май 2019 г. в гр. София.

Участниците в конкурса  ще се състезават в две направления – „Класическо изпълнение“ и „Популярна песен“, в две категории: индивидуално изпълнение, вокални дуети и терцети. Възрастовата група е от 18 до 29 години.

Конкурсът е като продължение на ученическия фестивал „Пусть всегда будет солнце“.

За контакти: Антонио Дачовски – организатор на конкурса, 0894 414 169, nova_nadejda19@abv.bg.

 

Приложение:  1. Регламент на конкурса „Нова надежда“.

                            2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

06.03.2019

Международна младежка среща за антична драма, музика и лека атлетика “Olympia in Dion”

Изх. № РУО1-5584/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-5050/27.02.2019 г., Ви уведомявам за предстояща ежегодна Международна младежка среща за антична драма, музика и лека атлетика “Olympia in Dion”  в Гърция.

Събитието е без състезателен характер и се провежда в рамките на 9 дни през втората половина на месец септември.

Заинтересованите от участие в събитието училища, университети и неформални групи следва в срок до 15 март 2019 г. да изпратят формуляр и другите изисквани материали, съгласно подробното описание в приложеното писмо.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

06.03.2019

Покана за празничен Галаконцерт „Детска мелодия на годината“

Изх. № РУО1-5498/05.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на сдружение „За българска музика и изкуство“ с вх. № РУО1-5164/28.02.2019 г.,Ви уведомявам, че  предстоящият празничен Галаконцерт за определяне на най-добрите песни на децата на България за 2018 г., участващи в националния фестивал „Детска мелодия на годината“, ще се проведе на 23 март 2019 г. от 19:00 ч. в Зала 1 на Националния дворец на културата.

В Галаконцертът на „Детска мелодия на годината“ ще вземат участие 120 деца от цялата страна, както и над 100 деца от столични училища. Галаконцертът е под режисурата на Ники Априлов.

„Детска мелодия на годината“ се провежда под патронажа на председателя на народното събрание – Цвета Караянчева.

Желаещите да посетят събитието училища, могат да закупят по 10 билета за Галаконцерта на „Детска мелодия на годината”, а с билетите да бъдат наградени най-изявените ученици от съответното училище.

Билети - на касите на Националния дворец на културата, онлайн на http://www.ndk.bg, както и в мрежата на Тикетпортал.бг -  http://ticketportal.bg . ( http://www.ticketportal.bg/podujatie_search.asp?id=44554 ).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД