30.05.2017

Национален конкурс „Бог е любов“

Изх. РУО1 – 12215/ 30.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с приключилия първи етап на XVI Национален конкурс „Бог е любов“, Ви уведомявам, че на 06.06.2017 г., вторник, от 16,00 ч. в залата на Софийската св. Митрополия – ул. „Калоян“ № 7, ще се проведе тържество за награждаване на отличените на регионалния етап.

Моля да информирате заинтересованите и да създадете необходимата организация за присъствието им. 

Приложение: списък на училищата, от които има отличени ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. 

на министъра на образованието и науката /

29.05.2017

Правила на СО

Изх. № РУО1-12071/ 29.05.2017 г. 

ДО

ДИРЕКТОРИTE НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Правила на Столичен общински съвет за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. 

на министъра на образованието и науката /

29.05.2017

Национален кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“

Изх. №РУО1-  12119 /29.05.2017 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА 107 ОУ, 120 ОУ, 1325 СУ, 145 ОУ, 34 ОУ, 36 С, 55 СУ, 9 ФЕГ, 92 ОУ, АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ, ПЧМГ, СМГ, ЧНУ „ПИТАГОР“, ЧОУ „СВЕТА СОФИЯ“, ЧОУ „ТОМАС ЕДИСЪН“, СУУНЗ „ЛУИ БРАЙЛ“ и ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждане на 03.06.2017 г. от 11:00 до 12:15 в СМГ „Паисий Хилендарски“ на националния кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I до XII  клас, следва със своя заповед да определите квестори от повереното Ви училище. 

Броят на квесторите е следният:

107 ОУ „Хан Крум “-5 квестори; 120 ОУ „Г.С.Раковски“-2 квестори ; 125 СУ-4 квестори; 145 ОУ „Симеон Радев“-5 квестори; 34 ОУ „Стою Шишков“-2 квестори; 36 СУ „Максим Горки“ -2 квестори; 55 СУ „Петко Каравелов“-2 квестори;9 ФЕГ -2 квестори;92 ОУ „Димитър Талев“ -2 квестори; Американски колеж-1 квестор; ПЧМГ -4 квестори; СМГ-12 квестори;ЧНУ „Питагор“-4 квестори; ЧОУ „Света София“-4 квестори; ЧОУ „Томас Едисън“-3 квестори; СУУНЗ „Луи Брайл“-4 квестори и ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“-4 квестори

Определените от Вас квестори трябва да се явят  в учителската стая на СМГ „Паисий Хилендарски“ в 09:15 ч. на 03.06.2017г. за провеждане на инструктаж.

В срок до 12 ч. на 30.05.2017 г., моля изпратете на email lidia_gavrailova@abv.bg списък с имената на квесторите и сканирано копие на заповедта, с която сте ги определили.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. 

на министъра на образованието и науката /

29.05.2017

Работното време

Изх.№ РУ01-12146/29.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с извършени проверки от Министерство на образованието и науката и РУО – София-град на територията на столичните училища, в изпълнение на чл.181,ал.1, във връзка с чл. 126, ал.1 т.1 от Кодекса на труда /КТ/ обръщам внимание на следното: директорът на училището, в качеството си на орган за управление и контрол на повереното му учебно заведение, регламентира в Правилника за вътрешния трудов ред работното си време, съобразно разпоредбите на КТ, което подлежи на контрол от компетентните органи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. на министъра на образованието и науката /

29.05.2017

Он-лайн разяснителен уебинар

Изх. № РУО1-12076/29.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИTE НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

Във връзка с новостите относно отпечатването и регистрирането на документи за края на учебната 2016/2017 година Ви напомняме, че днес (29.05.2017г.) от 13:00ч. ще бъде проведен он-лайн разяснителен уебинар, разглеждащ новостите в отпечатването и регистрирането на документите за края на учебната 2016/2017г.

Уебинарът ще бъде достъпен на адрес : http://video.adminsoft.bg/live/ , като участниците могат да задават въпроси он-лайн в чат.

След приключване на уебинара, записите ще бъдат на разположение за допълнителен преглед.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. на министъра на образованието и науката /

29.05.2017

Важно

Изх. № РУО1-11797/23.05.2017 г. 

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА, НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Педагогическите специалисти в образователните институции са едни от малкото служители в бюджетната сфера, които запазиха правото си да получават допълнително трудово възнаграждение в съответствие с придобития професионален трудов стаж.

Още по-добри условия на това допълнително възнаграждение се определят в колективен трудов договор (КТД), периодично сключван между Министерството на образованието и науката и синдикалните и работодателските организации, страни по договора. Последният включва клаузи, според които на членовете на горепосочените организации се признава за професионален опит целият трудов стаж, придобит до 01.07.2007 г. и им се определя по-голям размер на полагаемия платен годишен отпуск.

С цел запазване на тези привилегии действащи без прекъсване във времето, както и за осигуряване на своевременна и достоверна отчетност съобразно изискванията на законовата и подзаконовата нормативна уредба, директорите на общинските и държавните училища, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и на центровете за подкрепа за личностно развитие, които са членове на организации - страни по колективния трудов договор, следва да имат предвид следното:

Ежегодно, в срок до предпоследния работен ден на календарната година, Регионалното управление на образованието - София-град трябва да разполага с информация за това кои директори-членове на синдикални и работодателски организации са с непрекъснато/подновено/възникнало членство. Липсата на тази информация към 01. януари на следващата календарна година, до момента на предоставянето ?, ще бъде причина за:

  • определяне, считано от 1 януари, на допълнително трудово възнаграждение за продължителност на трудовия стаж, придобит само в рамките на професионалния опит, съгласно чл. 12, ал. 4 на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата; 
  • отпадане на правото на ползване на допълнителен платен годишен отпуск в размер на 8 работни дни, определен в КТД.

Любезно напомням, че съгласно сключените индивидуални трудови договори/споразумения, задължението за своевременно осигуряване на горепосочената информация е на служителя (директора).

В тази връзка е необходимо директорите да представят ежегодно, в срок до предпоследния работен ден на календарната година, служебна бележка за непрекъснато членство в организация – страна по КТД за цялата следваща календарна година.

Служебната бележка следва да бъде с изходящ номер, подпис и печат на съответната организация.

Вместо индивидуални служебни бележки, от организациите – страни по КТД могат да бъдат представени в РУО – София-град, в същия срок, обобщени списъци за всички техни членове с продължено членство за цялата следваща календарна година.

ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ ГРАД

29.05.2017

Международното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. №РУО1-12185/29.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

10 СУ, 104 ОУ, 105 СУ, 107 ОУ, 119 СУ, 120 ОУ, 122 ОУ, 125 СУ, 126 ОУ, 127 СУ, 128 СУ, 133 СУ, 138 СУ, 14 СУ, 142 ОУ, 144 СУ, 145 ОУ, 16 ОУ, 163 ОУ, 17 СУ, 19 СУ, 2 СУ, 20 ОУ, 22 СУ, 23 СУ, 25 ОУ, 31 СУЧЕМ, 32 СУИЧЕ, 33 ОУ, 34 ОУ, 35 СУ, 36 СУ, 38 ОУ, 40 СУ, 41. ОУ, 42 ОУ, 48 ОУ, 5 ОУ, 52 ОУ, 54 СУ, 55 СУ, 56.СУ, 6 ОУ, 73.СУ, 79 СУ, 9 ФЕГ, 92 ОУ, Американски колеж, Немско училище; НПМГ, НСУ „София“; НУКК; ПЧМГ; П. Р. Славейков, СМГ, ЧНУ „Питагор“, ЧОУ „ВЕДА“, ЧОУ „Д-р Петър Берон“,ЧОУ „Ерих Кестнер“, ЧОУ „Св. Климент Охридски“, ЧОУ „Света София“, ЧОУ „Томас Едисън“, ЧСЕУ „Дрита“, ЧСОУ „Българско школо“, ЧСУ „Цар Симеон Велики“, СУУНЗ „Луи Брайл“ и ЧСУ с РЧЕО „ЕСПА“.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-11875/25.05.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 03.06.2017 г. /събота/ от 11:00 часа до 12:15 часа в СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“№61, град София ще се проведе националния кръг на международното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за класираните ученици от I до XII клас. Организатори на  националният кръг на състезанието „Европейско кенгуру“ са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град и СМГ „Паисий Хилендарски“, съгласно заповед РД 09-1704/27.10.2016 г. на министъра на образованието и науката.

Националният кръг e с времетраене 75 мин.

Форматът на националния кръг е 7 задачи, първите 5 от които са тестови-всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верен, шестата задача е с кратък свободен отговор, а седмата задача е с подробно описание на решението.

Националният кръг включва 7 отделни теми за следните възрастови групи:I клас,II клас,III-IV клас,V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас и  XI-XII клас.

Учебното съдържание е от допълнителната/свободноизбираемата подготовка за всяка възрастова група.

Списъците с разпределението по стаи на участниците ще бъдат изнесени до 31.05.2017 г. във фоайето на СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София.

Заемането на местата по стаи от учениците започва в 10:15 часа и завършва в 10:45 ч. Квесторите проверяват самоличността на учениците и ги настаняват на определените места. Темите се раздават в 11:00 ч. Състезанието приключва в 12:15 ч.

Резултатите по класове се обявяват не по-рано от 16:00 ч. във фоайето на партера на СМГ. Не по-късно от половин час след обявяване на резултатите се подават контестации. Контестациите се провеждат съгласно регламента от Математическото състезание „Европейско кенгуру“ от уеб-страницата на МОН. След приключване на контестациите се обявяват окончателните резултати по класове. Резултатите по номера от бланките с отговори и без имена се качват на сайта на Сдружение „Европейско кенгуру“. Първенците с техните имена се обявяват на сайта на Сдружение „Европейско кенгуру“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. 

на министъра на образованието и науката /

26.05.2017

Националното математическо състезание „Питагор“

Изх. №РУО1- 11994  / 26.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА 1 СУ, 7 СУ, 8 СУ, 10 СУ, 11 ОУ, 20 ОУ, 25 ОУ, 30 СУ, 32 СУИЧЕ, 33 ОУ, 34 ОУ, 35 СУ, 36 СУ, 38 ОУ, 45 ОУ,  48 ОУ, 64 ОУ, 51 СУ, 52 СУ, 56 СУ, 62 ОУ, 64 ОУ, 73 СУ, 74 СУ, 78 СУ, 79 СУ, 81 СУ, 96 СУ, 97 СУ, 98 НУ, 104 ОУ, 107 ОУ, 108 СУ, 118 СУ,  119 СУ, 121 СУ, 125 СУ, 132 СУ, 133 СУ, 134 СУ, 138 СУ, 145 ОУ, 156 ОУ, ЧОУ „Света София“,  ЧСЕУ „Дрита“,  ЧОУ „Св. Климент Охридски“, ЧОУ „Ерик Кестнер“ , ЧНУ „Питагор“, НСУ „София“, Немско училище, ЧСОУ „Българско школо“,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на електронната поща на повереното Ви училище са изпратени протоколи с резултатите на явилите се ученици на Националното математическо състезание „Питагор“  за учениците от IV клас, проведено на 14.05.2017 г.  

В тази връзка, моля  да създадете необходимата организация за запознаване с резултатите от проведеното състезание, като поставите протоколите с резултатите на достъпно за учениците и родителите място.

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.   

на министъра на образованието и науката/

26.05.2017

Ежемесечна среща на Дружеството на психолозите в България /ДПБ/ с психолозите и педагогическите съветници от детските градини, училищата и специализираните институции

Изх. № РУО1-12012/ 26.05.2017 г. 

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1 -11991/ 26.05. 2017 г., приложено Ви изпращам програма за провеждане на втората ежемесечна среща на Дружеството на психолозите в България /ДПБ/ с психолозите и педагогическите съветници от детските градини, училищата и специализираните институции на територията на РУО - София-град. 

Темата на срещата е «Ефективни подходи за превенция и справяне с насилието и тормоза в образованието». 

Работната среща ще се проведе на 31.05. 2017 г. от 9 ч. до 16 ч. в ПГТЕ „Х. Форд“ /голяма зала/.  

При липса на психолог или педагогически съветник от поверената Ви институция, не е необходимо да осигурявате присъствие на друг специалист.   

Желателно е участниците предварително да попълнят и изпратят до 30.05.2017 г. анкета на имейл: psihologia_v_obrazovanieto@abv.bg

Приложение: Програма на срещата и анкета

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. 

на министъра на образованието и науката /

26.05.2017

Изпълнение на мерки за месец май 2017 г., залегнали в Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

Изх. № РУО1-11882/25.05. 2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Относно: Изпълнение на мерки за месец май 2017 г., залегнали в Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-175/ 18.05.2017  г. на МОН, с вх. № РУО 1 - 11194/18.05.2017 г. в РУО - София-град, приложено Ви изпращам Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции, както и писмо от г-жа Виктория Тахова - заместник - изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/, с анотация на четири социални услуги. 

Моля в срок  до 17:00 ч. на 30.05.2017 г. да попълните таблицата от приложения линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCEz_kHZwTcrWkFodmkQoA2-k4FCY44O6_3k7phzQtgpclRg/viewform?usp=send_form

Приложения:

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции;

Писмо № 9100-0063/15.03. 2017 г.  от г-жа Виктория Тахова, заместник - изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. 

на министъра на образованието и науката /