05.12.2017

Декларация и критерии за изплащане на парична награда на директорите

Изх. № РУО1-28544/ 04.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам декларация и критерии за изплащане на парична награда, съгласно раздел ІІ, т. 4, буква ”д” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за личностно развитие, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2017 г., утвърдени със заповед № РД09-1778/14.03.2017г. на министъра на образованието и науката.

 

Попълнените декларации изпращайте на хартиен носител в деловодството на РУО – София-град (стая 401), ул. „Антим I“, №17, до 08.12.2017 г. (петък) включително. 

Декларации, постъпили след този срок или попълнени некоректно няма да бъдат разглеждани! 

Моля за Вашата коректност при попълване на данните и за спазване на сроковете!

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

05.12.2017

Олимпиада по български език и литература

Изх. № РУО1-28584/ 05.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на  заповед № РД 09-5411/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 г., Приложение № 1, № 2, № 3 и № 4, заповед  № РД 01-462/ 16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град олимпиадата по български език и литература се провежда в три кръга:

  • Общински (училищен) – на 17 декември (неделя) 2017 г., 10:00 ч.;
  • Областен – на 04 февруари (неделя) 2018 г., 10:00 ч.;
  • Национален – на 31 март и 01 април 2018 г. в гр. Сливен

Съгласно регламента на олимпиадата по български език и литература общинският и областният кръг обхващат учениците от V до ХІІ клас, а на национален кръг се състезават ученици от VІІ, VІІІ-Х, ХІ и ХІІ клас.

Моля да запознаете учителите по български език и литература и учениците с правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади (Приложение № 1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.) и с регламента на олимпиадата, като обърнете специално внимание на формалните, съдържателните, критериално-оценъчните и състезателните аспекти, които се отличават съществено от формата и целите на НВО и ДЗИ.

Обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира изявата на интелектуалните способности на учениците и учителите и в този смисъл количествените параметри не са показател за качеството на състезанието. Това предполага да насърчите доброволно участие на учениците с качества на изследователи и творци. Участието или неучастието в олимпиадата по български език и литература не следва да бъде обвързвано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

Темите за общинския кръг за V, VI, VII, XI и XII клас се определят от старши експертите по български език и литература, а за VІІІ-Х клас – от националната комисия. Тъй като по решение на МОН изпитният тест за VІІІ-Х клас ще бъде предоставен на всички РУО в 9:30 ч., за начален час на олимпиадата за всички класове и групи се определя 10:00 ч. Изпитните материали ще бъдат изпратени на официалните интернет адреси на всички училища на 17.12.2017 г. в 9:45 часа. Ключът с отговорите на теста за VІІ клас ще бъде изпратен на официалния интернет адрес на училището на 18.12.2017 г. С цел прилагане на единни критерии и подходи при оценяването на писмените текстове заедно с ключа ще бъдат изпратени като прикачен архивиран файл критериите, оценъчните карти и скалата за преобразуване на точките на учениците от ХІ и ХІІ клас в цифрови оценки. Скалата не се прилага при оценяването на работите на учениците от V до Х клас.

Писмените работи на учениците се проверяват и оценяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. Училищната комисия работи съобразно целите на олимпиадата да открива и поощрява учениците със способности и интереси в предметната област „Български език и литература“. Председателят на комисията изготвя в срок от 7 (седем) работни дни 2 (два) протокола, заверени с подпис от директора и печат на училището: единия (в 1 екземпляр) с резултатите на всички явили се ученици по класове, към който прилага кратък словесен анализ на постиженията и пропуските на участниците, и втория (в 2 екземпляра) с имената и резултатите на класираните за областния кръг ученици по класове (всеки клас на отделен лист), към който прилага декларация по т. 2 от V. Популяризиране на резултатите от олимпиадите от заповед № РД 09-5411/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. На 03.01.2018 г. (сряда) директорът изпраща протоколите от комисията на старши експерта по български език и литература в РУО, стая 415. Писмените работи на класираните ученици се сканират цветно в PDF формат. Всички работи на класираните от даден клас се сканират последователно в един файл. Името на файла да носи информация за класа, училището и броя на класираните, например: VII_300SU_4. Файловете се изпращат преди предаването на протоколите на адрес bel_mat.sofia_grad@abv.bg. Оригиналните писмени работи на класираните ученици се съхраняват в училището до края на учебната година.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.12.2017

Олимпиада по история и цивилизация

Изх. № РУО 1-28443/04.12.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/2018 г., във връзка със заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град и регламент на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация, Ви уведомявам следното:

І.  Олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация ще се проведе в три кръга:

1. Общински (училищен) - до 26.01.2018 г.

2. Областенна 24.02.2018 г. Начало 09,00 часа.

3. Национален20 - 22.04.2018 г., РУО - Кърджали.

ІІ. Участие:

Общинският и областният кръг на олимпиада по история и цивилизации/ история и цивилизация се провежда за учениците от V до ХІІ клас.

В националния кръг участват само ученици от VІІ и ХІІ клас.

ІІІ. Общинският (училищен) кръг се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата определят със заповед училищна комисия и квестори.

1.  Общинският кръг е с времетраене:

- два астрономически часа за учениците от V до VII клас; 

- три астрономически часа за учениците от VIII до XII клас.

2. Изпитните варианти за общинския кръг се разработват от училищни комисии, определени със заповед на директора, при спазване на регламента на олимпиадата.

3. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищната комисия за проверка и оценка, определена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка задача от изпитния материал. В края се изписват окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите.

4. Популяризирането на резултатите на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация става съгласно Приложение 1 (V) към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година. Учениците, допуснати до областен кръг, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител до директора на училището, в което се обучават.

5. ВАЖНО!!! На 01 и 02.02.2018 г. от 08.30 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в РУО - София-град, стая № 411, председателят на училищната комисия за проверка и оценка предава на старши експерта по ОНГОР:

-  писмените работи на класираните за областния кръг ученици;

-  протокол на всички явили се ученици и техните резултати по класове;

- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, училището, класа, учебното съдържание, върху което са се явили ( за учениците от ІХ до ХІІ клас) и броя точки. Протоколът да е заверен с подпис и печат от директора на училището.

- ксерокопие на декларациите на учениците, допуснати до областен кръг, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично.

Таблицата с класираните ученици във формат Word се изпраща в срок до 31.01.2018 г. задължително и на имейл: rio_agrigorova@abv.bg.

Регламентът за провеждане на олимпиадата по история и цивилизация за учебната 2017/2018 г. e публикуван на сайта на МОН - www.mon.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Моля да обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира творческите изяви и личностни способности на учениците и количествените измерения на провеждания училищен кръг не са показателни. Това предполага участието на учениците да бъде на доброволен принцип и не следва да бъде обвързано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

 

Приложение:

1. Регламент на олимпиадата

2. Образец на таблица с класираните ученици

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД  

04.12.2017

Актуализация на данните в НЕИСПУО към 1.12.2017г.

Изх. № РУО1-28528/04.12.2017г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, 

 ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, 

 ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с актуализиране на информацията към 1 декември на учебната 2017/2018 г. в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), Ви информирам:

1.   От 01.12.2017 г. до 07.12.2017 г. всички образователни институции на територията на област София-град трябва задължително да подадат в НЕИСПУО актуални данни (към 01.12.2017 г.), представляващи информация за Списък-образец № 1, Списък-образец № 2 и Списък-образец № 3.

2.   Преди качване на актуалните данни, моля отстранете дублираните ученици! 

В полето "Бележки" моля опишете промените, които сте направили в данните след последното подаване на Списък-образец!

3.   На основание чл. 13, ал. 5 и § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование данните се подават по електронен път в НЕИСПУО чрез модула "Институции", за онлайн събиране и обработка на данните на адрес: https://am.mon.bg.

4.   Уведомявам Ви, че на сайта https://www.adminpro-bg.com/ws/index.html в съответните раздели AдминС и АдминО са качени актуализации съответно на модула AдминС (за детските градини) и модула Aдмин О (за ЦСОП, ЦПЛР).

5.   В модула AдминС за деца, които са на ресурсно подпомагане от специалист, назначен в детската гардина, в РЦПППО или ЦСОП, е дадена възможност да се посочи от какъв точно специалист се извършва подпомагането.

6.   Необходимо е детските градини и училищата, преди да подадат данни към НЕИСПУО към 1.12.2017г., да въведадат от какъв специалист се извършва ресурсното подпомагане за всички деца и ученици, които са на ресурсно подпомагане от специалист, назначен в детската градина, в РЦПППО или ЦСОП.

7.   В модула AдминО е създадена възможност за въвеждане на 0,5 (половин) отсъствие от закъснение на ученика за учебен час до 20 минути съгласно чл. 61(2) от Наредбата за приобщаващото образование (обн. ДВ бр. 86 от 27 октомври 2017г.).

8.   Предстои актуализация на модула Админ Л във връзка с въвеждане на0,5 (половин) отсъствие от закъснение.

       

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

01.12.2017

Национален конкурс „Малкият принц“

Изх. № РУО1 - 28353/30.11.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо на МОН с вх. № РУО1 - 27507/20.11.2017 г., приложено Ви изпращам регламент на Национален ученически конкурс „Малкият принц“ Селановци 2018.  В конкурса могат да участват всички ученици в страната от II  до VII клас, като крайният срок за изпращане на съчиненията е 31.01.2018 г.

 Приложение - Регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 02 -3036/28.11. 2017 г.

наНачалника на РУО- София - град/

01.12.2017

ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1 - 28385/01.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра  на образованието и науката за  организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2017/2018 година, регламента на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ  и във връзка със заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО -  София-град, Ви уведомявам:

 

І.  Олимпиадата по  ФИЛОСОФИЯ  ще се проведе в три кръга:

•           Общински (училищен) – до  03.02.2018 г.

•           Областен – на 10.02.2018 г. /събота/. Начало 09.00 часа  в  СУ „Св. Кл Охридски“ - 65 аудитория.

•           Национален – 23.03. - 25.03. 2018 г. в град  София.

ІІ. Условия за участие:

            Олимпиадата по философия се провежда за учениците от IX до ХІІ клас.

На общинския (училищен) кръг:

1.         В срок до 31. 01. 2018 г.  учениците трябва да представят на учителя по философия самостоятелно изследване по избран от тях въпрос/проблем, съгласно регламента на олимпиадата. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищната комисия за проверка и оценка, определена със заповед на директора /правоспособни учители по философия/. При проверката и оценката всеки от двамата проверители изготвя  кратка рецензия  и определя броя на точките по действащите критерии.  Отделно се изписва обща рецензия, окончателният брой точки на участника/ средноаритметичен от броя точки на двамата проверители/, имената и подписите на проверителите.

2.         Критериите по които се оценяват писмените работи са:

•           умение за философско осмисляне на темата – до 40 т.

•           оригиналност – до 30 т.

•           убедителност – до 30 т.

3.         В срок до 02.02.2018 г. /петък/  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;

- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, съгласно регламента на олимпиадата.

 

Протоколите се заверяват с подпис на директора и печат на училището и се  изпращат на началника на РУО – София-град заедно с писмените работи на класираните ученици и декларации от родителите на учениците, които не желаят резултатите на децата им от областен и национален кръг на олимпиадата да бъдат оповестявани публично.

На 05 февруари  в РУО – София-град, стая № 411, се предават: 

•Протокол № 1 за явилите се ученици и техните резултати от общинския кръг по състезателни групи ;

•Протокол № 2 за класираните за областния кръг ученици и техните резултати по състезателни групи ;

•Оригиналните писмените работи на класираните за областния кръг ученици;

•Декларациите от родителите ( във връзка с популяризиране на резултатите от олимпиадите). 

 

Регламентът за провеждане на олимпиадата по философия за учебната 2017/2018 г. е публикуван на сайта на МОН - www.minedu.government.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

За допълнителна информация: д-р Мая Митренцева–  ст. експерт по ОНГОР, тел.: 935-60-97.

                Пожелавам  творчески успехи на участниците в олимпиадата!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 02 -3036/28.11. 2017 г.

на Началника на РУО- София - град/

01.12.2017

Открита педагогическа практика в X „а“ клас на тема: „Предбалкан”

Изх. № РУО1-28354/30.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ВНИМАНИЕТО НА

УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г. и прилагане на учебната програма по география и икономика за X клас (ЗП), на 15.12.2017 г. от 11:00 часа в Национална търговско-банкова гимназия, район „Триадица” (бул. „Витоша“, № 91), ще се проведе открита педагогическа практика в X „а“ клас на тема: „Предбалкан”.

 

До училището може да се пътува с трамвай № 6 и № 7, автобус № 72, 204 и № 604, метро (станция – „НДК“).

Моля Ви да уведомите учителите по география и икономика, които преподават в X клас за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие в посоченото училище не по-късно от 10:50 часа, без да се нарушава учебния процес.

Необходимо е да се носят учебни програми по география и икономика за X клас.

С оглед ограничения капацитет на залата е необходимо желаещите да присъстват да заявят участие на e-mail: tbg1@abv.bg в срок до 11.12.2017 г.    

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-3036/28.11.2017 г. на началника на РУО – София-град/

01.12.2017

Олимпиада по география и икономика за учебната 2017/2018 година

Изх. № РУО1-28355/30.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, регламента на олимпиадата по  география и икономика и заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ще се проведе в три кръга:

1. Общински до 21.01.2018 г.

Времетраене – 2 астрономически часа.

2. Областенна 25.02.2018 г., начало 14:00 часа.

3. Национален27.04.-29.04.2018 г., гр. Стара Загора.

II. Условия за участие:

В олимпиадата по география и икономика могат да участват ученици от V до XII клас.  

В първите два кръга на олимпиадата учениците се състезават в 6 състезателни групи (V, VI, VII, VIII, IX и X-XII клас) а в третия в три групи – VII, VIII-IX и X-XII клас.

ІІІ. Общински кръг (до 21.01.2018 г.).

Общинският кръг на олимпиадата по география и икономика се организира и провежда в срок до 21.01.2018 г. съгласно дейностите в раздел II, т. 1 на Приложение № 1 на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на  министъра  на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година.

Учебното съдържание, върху което се определят тестовите въпроси и задачите, е в съответствие с областния кръг за всяка състезателна група, като се имат предвид темите от годишното тематично разпределение до 21.01.2018 г., при един час седмичен хорариум в общообразователната/задължителната подготовка.

Насочвам вниманието Ви, че в четвърта състезателна група (VIII клас) – учениците, които през настоящата учебна година се обучават в VIII клас, и учениците, които се обучават в IX клас (в профилирани паралелки с прием след завършен VII клас) се явяват върху учебното съдържание за VIII клас за задължителна подготовка (Европа – Балкански полуостров – България).

Форматът на общинския кръг включва:

  • тестови задачи със затворен отговор – 40 точки за V-VII клас и 20 точки за VIII-XII клас;
  • тестови задачи с отворен отговор – 40 точки за V-VII клас и 60 точки за VIII-XII клас;
  • практическа задача – 20 точки за всяка състезателна група.

Максималният брой точки за всяка състезателна група е 100.

Състезателните задачи за общинския кръг и критериите за оценяване се изготвят от училищни комисии за изготвяне на изпитните работи и за оценяване, определени със заповед на директора.

Всяка  писмена работа се проверява от двама оценители, членове на училищната комисия за оценяване. При проверката всеки оценител отбелязва броя на точките встрани на всяка задача, а в края на изпитния материал записва окончателния брой точки. Крайният брой точки за всяка писмена работа е средноаритметичен от точките на двамата оценители.   

Училищната комисия по оценяването изготвя в срок до 7 работни дни от състезателния ден протокол за явилите се ученици и техните резултати и протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати (по състезателни групи).

Протоколите се заверяват с подпис на директора и печат на училището, който ги изпраща на началника на РУО – София-град заедно с писмените работи на класираните ученици и декларации от родителите на учениците, които не желаят резултатите на децата им от областен и национален кръг на олимпиадата да бъдат оповестявани публично.

За участие в областния кръг се предлагат ученици, получили не по-малко от 80% от общия брой точки.

На 30 и 31 януари 2018 г. от 09:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:00 часа в РУО – София-град, стая № 408, на Румяна Вангелова – ст. експерт по ОНГОР, се предават:  

  • Протокол № 1 за явилите се ученици и техните резултати от общинския кръг по състезателни групи (Times New Roman 12);
  • Протокол № 2 за класираните за областния кръг ученици и техните резултати по състезателни групи (Times New Roman 12);
  • Оригиналните писмените работи на класираните за областния кръг ученици;
  • Декларациите от родителите (V, 2. популяризиране на резултатите от олимпиадите).  

До 30 януари 2018 г. се попълва електронен протокол само с имената и резултатите на  класираните за участие в областния кръг ученици по състезателни групи на следните линкове:

за 1 състезателна група (5. клас)

https://docs.google.com/forms/d/1oj7cDROvITf4pmyR5qwQetFS4k2Fmj6lXyfHQat6xho/viewform?usp=send_form

за 2 състезателна група (6. клас)

 https://docs.google.com/forms/d/1q6zhL1ZITEg3Yf42YPKa9WqpGHIIbqm6lTBV4WfHC-8/viewform?usp=send_form

за 3 състезателна група (7. клас):  

https://docs.google.com/forms/d/1odIiyS1cvTct2ahZCLfjZP4finTvGMezxyt31BDl4cI/viewform?usp=send_form

за 4 състезателна група (8. клас):  

https://docs.google.com/forms/d/1hUrwcohfwXG5EjuWq0EgxqKCICbc7PFlMK8ZEw5KLqA/viewform?usp=send_form

за 5 състезателна група (9. клас)

https://docs.google.com/forms/d/1lcKmgHAVlVGgaaRaidWM5fNrUck07i5jJ43xQSto-Eo/viewform?usp=send_form

за 6 състезателна група (10-12. клас):  

https://docs.google.com/forms/d/1Fyl1jO5w66iDUHnlwBKBMfJMt8n1rPnHRCpRUq2xT0M/viewform?usp=send_form

За допълнителна информация: Румяна Вангелова –  ст. експерт по ОНГОР, тел.: 935-60-92.Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

Приложение:

1. Образец на протокол за явилите се на I-я кръг по състезателни групи.

2. Образец на протокол за класираните за II-я кръг по състезателни групи.

3. Регламент.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-3036/28.11.2017 г. на началника на РУО – София-град/

30.11.2017

Международна олимпиада по немски език

Изх. № РУО1-28242/ 29.11.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно Международната олимпиада по немски език, която се организира от Гьоте-институт София, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката и Дружеството на преподавателите по немски език в България.

Приложения:

1. Покана за участие.

2. Формуляр за регистрация.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-3036/28.11.2017 г.

на началника на РУО – София-град/

29.11.2017

Обучение на тема : „Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание“

 

Изх. РУО1–28270/29.11.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1–28091/27.11.2017 г. на  Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП), част от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) , Ви информирам за предстоящо обучение на тема : „Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание“. В обучението ще бъдат включени и най-важните акценти от Наредба за приобщаващото образование/27.10.2017 г.

Квалификацията ще се проведе на 08.12.2017 г. от 09.30 до 17.30 в сградата на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ – София-град, ул. Владово № 1. Всеки участник в обучението ще получи по един квалификационен кредит.

Заявки за участие се приемат до 06.12.2017 г. на email:nioppbg@gmail.com и на телефон 0877183624.

 

Приложение: Информация за обучението

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

Д–Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД02–3036/28.11.2017 г .

на началника на РУО – София - град/