21.09.2017

Кампания „Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“

Изх. № РУО 1-22066/21.09.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                                                          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В края на месец октомври 2016 г. Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) към БАН започна кампанията „Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“, чиято цел е създаване на постоянно действащ модерен образователен център в Националния етнографски музей с необходимото оборудване и обзавеждане.За тази цел ИЕФЕМ организира благотворителния концерт „Музика за Музея“ в зала България на 2 октомври (понеделник) от 19:00 часа. В концерта са включени световно  известни имена: Ансамбъл Чинари, Бистришките баби, Космическите гласове - Ваня Монева, Нина Николина, Илия Луков, Булгара, Етнотикс, Оратница, Магдалена Петрович (виолончело), Гром Падина, Ива и Ева Валентинови, Диджей Дхарба и приятели. Такъв концерт, който съчетава традиционен фолклор и съвременна етно музика се организира за първи път в България и в Зала България в частност.

В образователния център, който ИЕФЕМ иска да създаде с подкрепата на МОН, малки и големи посетители ще могат да се докоснат до традиционни български занаяти и обредни практики, а учениците ще го посещават като част от обучението им по няколко дисциплини от образователната програма в училище. Темите от програмата на музейния образователен център могат да подпомагат образователния процес по история и цивилизация, география и икономика, човек и природа, и всички предмети в училище, които се занимават с общественото развитие. Освен обхващане на класове от средните училища, кабинетът може да работи и за родители - за хоби интереси, както и за усвояване на занаяти.Благотворителният концерт „Музика за Музея“ ще популяризира не само каузата за образователен център, но и идеята за засилване на образованието в посока опознаване и практикуване на традиционната култура, занаяти и изкуства.

Моля да информирате учителите и учениците за благотворителния концерт, организиран от ИЕФЕМ и при проявен интерес от тяхна страна да окажете необходимото съдействие. За контакти и информация за закупуване на билети – тел. 02/ 871-00-09, 0879/124-335, д-р Петър Кърджилов – мениджър Връзки с обществеността.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

График на обучения на учители по методика на обучението на децата и учениците по безопасност на движението

Изх. № РУО1-22105/21.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20843/11.09.2017 г., приложено Ви изпращам график на обучения на учители по методика на обучението на децата и учениците по безопасност на движението, които организира Департамент за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

За допълнителна информация: тел.: 0889 42 6115, 0876817423 – ас.инж. Здравка Костадинова, e-mail: zdravkakostadinova@abv.bg

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Магистърска програма в дистанционна форма на обучение „Електронно обучение“

Изх. № РУО1-22106/21.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20643/08.09.2017 г., приложено Ви изпращам Магистърска програма в дистанционна форма на обучение „Електронно обучение“, която за втора поредна година организира Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.Магистърската програма засяга трите основни аспекта: електронно-педагогически, софтуерно-технологичен и организационно управленски и е подходяща за учители, преподаващи от I-ви до XII-ти клас.Базовата подготовка се осъществява чрез задължителни курсове, а специализираната – чрез подбор на подходящи избираеми курсове.За допълнителна информация: тел: 032/ 261 240, 0887 952 965 – проф.д.м.н. Георги Тотков, e-mail: totkov@uni-plovdiv.bg

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Заповед № РД 09-5212/ 14.09.2017 г.

Изх. № РУО1-21918/ 20.09.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАИ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗАЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо №9105-298 15.09.2017 г. от Министерството на образованието и науката и вх. № РУО1-21585/ 15.09.2017 г.  приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение:Заповед № РД 09-5212/ 14.09.2017 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2017/2018 г.Документите са публикувани и на електронната страница на Министерството на образованието и науката.Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

„Научна лаборатория на Байер“ за приложна забавна химия и биология

Изх. № РУО1-21990/20.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо с вх.№ РУО1-18330/31.07.2017 г., в периода 10 – 15 октомври 2017 г. в Националния музей „Земята и хората“ ще се проведе „Научна лаборатория на Байер“ за приложна забавна химия и биология.Лабораторията ще бъде отворена за деца на възраст 9 – 12 години, като те ще могат да я посетят напълно безплатно. По време на инициативата специалисти ще демонстрират експеримент, които ще покажат забавната страна на химията и биологията,  с цел да се доближат децата до науката и да предизвика желание за учене по забавен и ангажиращ начин.

Моля, при проявен интерес от Ваша страна, след създадена организация за ненарушaване на учебния процес, както и след информирано съгласие на родителите, да заявите участие на тел. 0889 702 508

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Програма за продължаваща квалификация  за педагогически съветници /и училищни психолози/

Изх. № РУО1-22067/21.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20949/12.09.2017 г., Ви уведомявам, че Департамент за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство със Сдружение „Училищно и семейно консултиране“ организират провеждане на първия модул от програмата за продължаваща квалификация  за педагогически съветници /и училищни психолози/ на тема „Подходи и техники в консултанската дейност на педагогическите съветници“.Модулът ще се проведе в две фази, като първата е в периода 02.10.-06.10.2017 г.

Програмата има за цел усъвършенстване на консултанските умения на педагогическите съветници и дава възможност за работа под супервизия – обсъждане на случаи от собствената консултанска практика на участниците.

За допълнителна информация относно условията на участие – e-mail: uskonsultirane@gmail.com

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Списък на краткосрочните квалификационни курсове

Изх. № РУО1-22065/21.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20439/07.09.2017 г., приложено Ви изпращам пълен списък на краткосрочните квалификационни курсове, които организира Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти при ПУ“ Паисий Хилендарски“ – град Пловдив.

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Съвещание с учителите по природни науки

Изх. № РУО – 21930/ 20.09.2017 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТАВ ГРАД СОФИЯ

На вниманието на учителите по природни науки!Промяна на мястото за провеждане на съвещанието с учителите по природни науки на 28.09.2017 г.!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Уведомявам Ви, че съвещанието с учителите по природни науки на 28.09.2017 г. ще се проведе в Национален политехнически музей, ул. „Опълченска“ 66 от:

10:00 часа за учителите със следобедна заетост

14:00 часа за учителите със сутрешна заетост.

Моля да информирате учителите по природни науки от Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г.

Изх. № РУО1-21983/20.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на МОН № 9105-293/14.09.2017 г., вх.№ РУО1-21466/14.09.2017 г., в изпълнение на заложените дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г., до края на 2017 г., ще се проведе безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години.С оглед дейностите, които предстоят, моля да окажете съдействие на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на Министерството на здравеопазването (МЗ), регионалните координатори и изпълнителите на програмата, както следва:

Децата и техните родители трябва да се информират за дейностите по националната програма от съответните координатори, които да проведат информационни срещи в училищата и в детските градини.

 Необходимо е там да бъдат поставени информационни материали за програмата - плакати и брошури.

 На всеки родител ще се предостави бланка за информирано съгласие. След връщане на подписано информирано съгласие от страна на родителите, детето може да се преглежда, да се определя необходимостта от поставяне на силанти и професионалистът, изпълнител на програмата, да ги поставя.

Моля да се осигури достъп на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на МЗ, регионалните координатори и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата до детските градини и училищата за осъществяване на дейностите, които предстоят.

Имената на членовете на Националния координационен съвет на МЗ, националния координатор, регионалните координатори по региони и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата, както и пълния текст на националната програма ще намерите на адрес: www.mh.goverment.bg в раздел „Политики – Програми-Актуални програми“ а допълнителна информация – на интернет страницата на програмата на адрес: www.oralnaprofilaktika.bg

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Втора национална конференция с международно участие „Европа – територия на знанието“

Изх. № РУО1-21954/20.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Уведомявам Ви, че във връзка с писмо с изх. .№ 05-1/19.09.2017 г., вх.№ РУО1-21927/20.09.2017 г., в периода 05.10.2017г. до 07.10.2017г. в град Варна ще се проведе Втора национална конференция с международно участие „Европа – територия на знанието“, за учители по природни науки, професионална подготовка в областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и за учители по „Информатика“ и „Информационни технологии“.Събитието се провежда под патронажа на Министъра на образованието и науката, в партньорство с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, с участие на представители на образователния офис на ЦЕРН – Швейцария.Моля, при проявен интерес от Ваша страна да направите регистрация на участниците  до 26.09.2017г. чрез сайта http://www.zonaznanie.comОрганизаторите поемат разходите за нощувка и транспорт на участниците.Във връзка с организиране на съпътстващата програма е необходимо да направите регистрация и да подадете заявка за нощувките, участие в официалната вечеря и посещение в СОК „Камчия“Заплащането за официалната вечеря е допълнително, в рамките на 20 лв. и ще се извърши при регистрацията.Приложено Ви изпращам проект на програма.За допълнителна информация и въпроси: Дафинка Стоянова - ст. експерт природни науки и екология, РУО - Варна, тел.0884404377, e-mail: d.stovanova@ruo-varna.bg