Физическо възпитание и спорт

18.09.2018

Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за ФВС и ЦДО

 

Изх. № РУО1- 24137/18.09.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-292/14.09.2018 г. на МОН с вх. №РУО1-23991/17.09.2018 г. приложено Ви изпращам за сведение:

1. Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините, изм. и доп., ДВ, бр. 62/27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

2. Постановление № 154 от 26.07.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

3. Постановление № 179 от 24.08.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

14.09.2018

Провеждане на V Туристически поход за ученици от столичните училища от х.“Алеко“ до „Черни връх“, ПП „Витоша“.

 Изх. № РУО1- 23909 / 14.09.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх. № СОА18-ВК08-10110-[1]/13.08.2018 г., вх. № РУO 1-21401/15.08.2018 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на V Туристически поход за ученици от столичните училища от хижа “Алеко“ до „Черни връх“, Природен парк „Витоша“, организиран от Столична община и Български туристически съюз.

Инициативата е насочена към ученици от V до XII клас и ще се проведе на 28 септември 2018 г. Туристическият форум е обвързан със Световния ден на туризма – 27 септември и има за цел да запознае младите хора с ползите от планинския туризъм, да създаде безопасност при планински преходи, както и практически умения за оцеляване в планината. Проявата е част от Годишния календарен план на Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ и е част от инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018 г.“.

Туристическият поход ще се проведе, както следва:

08:00 ч. – Сборен пункт – Национален стадион „Васил Левски“ – раздаване на сандвичи и вода.

10:00 ч. – Пристигане на хижа Алеко и начало на похода от хижа „Алеко“ до Черни връх.

12:30 – 13:30 ч. – Посрещане и награждаване на участниците, изкачили Черни връх.

14:00 ч. – Тръгване от Черни връх към хижа „Алеко“.

16:00 ч. – Отпътуване от хижа „Алеко“ с осигурен автобусен транспорт към Национален стадион „Васил Левски“.

17:00 ч. – Пристигане на Национален стадион „Васил Левски“.

Като организатор, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ ще осигури:

·         автобусен транспорт за участниците;

·         туристически водачи от Български туристически съюз;

·         медицинско обезпечаване на събитието (на място);

·         сандвичи и вода за участниците;

·         викторина и награден фонд за позналите верните отговори

С цел безопасност, дирекция „Превенция интеграция, спорт и туризъм“ препоръчва на участниците сключване на планинска или туристическа застраховка.

  При лоши метеорологически условия, възпрепятстващи провеждането на похода, ще бъде организирана туристическа обиколка в 4 национални туристически обекта на територията на София: Боянската църква, Национален исторически музей, Регионален исторически музей София, Музей за история на спорта. Превозът ще бъде осъществен с автобусен транспорт с начална точка – Национален стадион „Васил Левски“. Всички участници ще получат книжка със стоте национални туристически обекта.

  Заявки за участие се подават в срок до 25 септември 2018 г. по електронен път на e-mail: n.gerova@sofia.bg.

  За включване в инициативата следва да бъде представен списък на учениците с две имена, клас и ръководител, заверен с подпис и печат от директора, без представяне на лични данни (сканиран).

  Изисквания за екипировка: удобни планински обувки, подходящо туристическо облекло, раница, храна, вода.

  За информация: Надежда Герова, експерт в дирекция ПИСТ, тел. 02/9810651; 0896847451.

  Пълната информация за инициативата може да намерите на електронния портал на град София, www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности – Спортни дейности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.09.2018

Популяризиране на инициативата „Европейски ден на спорта в училище“

 Изх. № РУО1- 23911/14 .09.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

   Във връзка с писмо на МОН № 9105-2135/07.09.2018 г., вх. № РУ0 1-22873/07.09.2018 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на инициативата „Европейски ден на спорта в училище“, която ще се проведе на 28.09.2018 г. в България и се координира от сдружение „BG Бъди активен“.

Повече за регламента на инициативата можете да откриете в приложената информация.

За допълнителни въпроси е определено лице за контакт: Николета Янева, Координатор на ЕДСУ, 0898/296 705; nikoleta@bgbeactive.org

Приложение: Информация и регламент за инициативата „Европейски ден на спорта в училище“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.09.2018

Правила и условия за реда на при предоставяне на еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели от Трети (зонален) етап – градско първенство за гр. София Четвърти финален етап – Републикански п

 

Изх. № РУО1-23833/14.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№СОА18-ДИ05-2542/22.08.2018 г. и вх.№РУО1-21734/22.08.2018 г. касаещо изпълнение на Решение №452/14.07.2018 г. и Решение №522/26.07.2018 г. на СОС – правила и условия за реда на при предоставяне на еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели от Трети (зонален) етап – градско първенство за гр. София  Четвърти финален етап – Републикански първенства от Ученическите игри, Ви информирам, че Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ обявява процедура за кандидатстване и подаване на документи за получаване на еднократна парична награда.

Правила за условията и реда за предоставяне на еднократна парична награда, актуализирани с Решение № 522/26.07.2018 г. на СОС,  бланка на формуляр - заявление)

Крайният срок за подаване на Формуляр–заявление за предоставяне на еднократна парична награда и документи е 05 октомври 2018 година.

Учителите ще бъдат информирани за решението на Експертна комисия на предстоящ образователен форум - Софийската научно-практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции“, на 11 октомври 2018 г. от 14.00 ч. в аулата на Софийски университет,

Информацията за одобрените  и неодобрените кандидати ще бъде публикувана на официален електронен портал на София, линк: https://www.sofia.bg/sport-news; и https://www.sofia.bg/school-games.

Забележка: Информация за официално класиране в Ученически игри за учебната 2017/2018г.  може да намерите, както следва:

  • за Трети /зонален/ етап – Градско първенство за гр. София и Четвърти /финален/ етап - Републикански първенства - електронен портал на гр. София, страница „Спорт и младежки дейности‘ – позиция „Ученически игри – линк: https://www.sofia.bg/school-games  
  • за Трети /зонален/ етап – организатор - Сдружение „Спорт завинаги“
  • за Четвърти /финален/ етап  - електронната страница на Българска асоциация спорт за всички -  http://basu.bg/
  • за Четвърти /финален/ етап-електронна страница на Министерство на младежта и спорта-линк:http://mpes.government.bg/Pages/Activities/SportsForStudents/Default.aspx?evntid=qKOJeKcUF9c%3d 

Копието/ята на протокол/и за официално класиране по вид спорт, възрастова група и пол се заверява/т с подпис и печат, съгласно изисквания от организатор на етап или Българска асоциация, спорт за учащи - главен организатор на Ученически игри за учебната 2017/2018 г. - адрес: бул. Васил Левски” № 75, ет.7; тел. 02 9300 815; 02 983 78 93.

За допълнителна информация:

Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“:

Надежда Герова, младши експерт – тел. 02 981 06 51; 0896 84 74 51

Валентина Ликова, старши експерт – тел. т.02 980 24 78; 0884 322 644

Д-р Ирена Димитрова, директор дирекция – тел. 02 946 14 12

 

Приложения:

1.  Решение № 522/26.07.2018 г.

2. Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна парична награда за учители

3.  Формуляр – Заявление за предоставяне на еднократна парична награда

4.  Процедура / срок

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.07.2018

Провеждане на инициативa „ Европейски ден на спорта в училище“

 

Изх. № РУО1-19210/18.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-234 /13.07.2018 г. и вх. № РУО1-18786/13.07.2018 г. Ви уведомявам за инициативaтa „ Европейски ден на спорта в училище“, която ще се проведе на 28 септември 2018 г. Целта е насърчаване на европейските граждани към активен и здравословен начин на живот.

Обръщам внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, освен в случаите по чл. 7, ал. 1.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/на основание заповед № РД10-1091/12.07.2018 г. на министъра на образованието и науката/

25.06.2018

Туризъм – Момина скала

 

Изх. № РУО1-16279/25.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/ към Столична община организира на 27.06.2018 г. XXII туристически празник, за ученици от VIII до XII клас на хижа „Момина скала“- Витоша.

Сборен пункт: 8.30 часа, кв. Княжево, последна спирка на трамвай № 5.Oфициалното откриване ще се проведе от 12.00 часа на Момина скала.

Заявки се приемат на e-mail: n.gerova@sofia.bg

За информация: - Надежда Герова – младши експерт в дирекция „ПИСТ“, тел/факс: 981 0651; 0896847451;

Пълната информация за събитието може да намерите на електронния портал на Столична община – www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности.

Събитието се провежда в подкрепа на програма „София - Европейска столица на спорта 2018“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.05.2018

Научна конференция

Изх. № РУО1-13552/30.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Столична община (СО) и Националната спортна академия „В. Левски“ организират през м. октомври 2018 г.  в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – аула, Научно-практическа конференция на тема: „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции. Ще бъде дадена възможност на образователните институции да споделят добри практики в областта на физическото възпитание и спорта, инициативи и програми, включващи социално предприемачество, интеграция на деца от рискови групи.

Най-добрите практики ще бъдат наградени.

Конференцията е част от програмата „София – европейска столица на спорта“.

За информация се обръщайте към: Десислава Темелкова, експерт в СО - тел: 981 03 43; 0884 322 643;

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.05.2018

Туризъм – Момина скала

 

Изх. № РУО1-13553/30.05.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/ към Столична община организира на 15.06.2018 г. XXII туристически празник, за ученици от VIII до XII клас на хижа „Момина скала“ - Витоша.

Сборен пункт: 8.30 часа, кв. Княжево, последна спирка на трамвай № 5.Oфициалното откриване ще се проведе от 12.00 часа на Момина скала.

Заявки се приемат до 12.06.2018 г. на e-mail: n.gerova@sofia.bg

За информация: - Надежда Герова – младши експерт в дирекция „ПИСТ“, тел/факс: 981 0651; 0896847451;

Пълната информация за събитието може да намерите на електронния портал на Столична община – www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности.

Събитието се провежда в подкрепа на програма „София - Европейска столица на спорта 2018“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.04.2018

Ученически игри

Изх. № РУО1-10232/30.04.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-109/20.04.2018 г., вх. № РУО1-9480/23.04.2018 г., приложено Ви изпращам утвърдените градове-домакини на финалните състезания на Ученическите игри, включени в Националния спортен календар на МОН за учебната 2017/2018 г. за V-VII клас (момичета и момчета), VIII-X клас (девойки и юноши) и XI-XII клас (девойки и юноши).

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт за финалните състезания на Ученическите игри и да осигурите присъствието им.

 

Приложение: Градове-домакини за провеждане на финалните състезания на Ученическите игри за V-VII клас (момичета и момчета), VIII-X клас (девойки и юноши) и  XI-XII клас (девойки и юноши).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-847/10.04.2018 г. на министъра на образованието и науката/

20.04.2018

Ученически игри

 

Изх. № РУО1-9131/9.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че техническата конференция за ІІІ етап – зонален етап на Ученическите игри 2017/2018 г. за възрастовите групи V-VII и VIII-X клас, за София-град, ще се проведе на 08.05.2018 г. (вторник) от 18.00 часа в Софийска математическа гимназия, ул. „Искър”№ 61.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт за зоналния етап (градско) и да подсигурите присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.04.2018

Маратон на Витоша

 

Изх. № РУО1-8268/11.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО1-8020/ 10.04.2018 г. Ви уведомявам, че дирекция на Природен парк „Витоша“ с участието на Дойчин Боянов организират на 14 април 2018 г. щафетен супермаратон „Един ден на  Витоша“ в местността „Игликина поляна“.

Целта е подкрепа на хората с увреждания и създаване на условия и възможност за тяхното участие в спортни занимания, чрез събиране на средства за изграждане на алея за спорт за хора с увреждания в местността „Игликина поляна“.

Желаещите да се включат в благотворителната кампания, могат да дарят чрез SMS  с текст DMS VITOSHA  на номер 17 777 за всички мобилни оператори. Цената на един  SMS е 1 лв.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.04.2018

Ученически игри

Изх. № РУО1-8014/10.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че техническата конференция за ІІІ етап – зонален етап на Ученическите игри 2017/2018 г. само за възрастовата група XI – XII клас, за София-град, ще се проведе на 23.04.2018 г. (понеделник) от 18.00 часа в Софийска математическа гимназия, ул. „Искър”№ 61.

За провеждане на техническата конференция на Ученическите игри, за възрастовите групи за V-VII и VIII-X клас, ще Ви уведомим допълнителнно.

Техническата конференция по лека атлетика за зонален етап ще се проведе на 16.04.2018 г. (понеделник) от 18:00 часа в сградата на министерството на младежта и спорта.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт и да подсигурите присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД