Физическо възпитание и спорт

15.02.2019

Съдействие при популяризиране на възможности за кандидатстване за еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от I до XII клас

Изх. № РУО1 – 4162/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община, № СОА19-ДИ05-683/14.02.2019 г., с вх. № РУО1 – 3985/14.02.2019 г., Ви уведомявам, че кметът на Столична община за седма поредна година ще награди ученици, завоювали призови места в областта на спорта през 2018 г.

На 17 май 2019 г. на официална церемония учениците ще бъдат удостоени със Стипендия за високи спортни постижения.

Право да кандидатстват за отличието имат всички ученици от столичните училище от I до XII клас, класирани на първо, второ или трето място на Олимпийски игри, Световни първенства, Световни купи, Европейски и Балкански първенства и международни турнири.

Пълната информация относно реда и условията за присъждане на стипендията/правила, категории, процедура, оценяване, формуляр за кандидатстване и срокове/ е публикувана на официалния електронен портал на гр. София: www.sofia.bg, секция – Спорт и младежки дейности, раздел Програми и проекти.

Крайният срок за подаване на формуляр и съпътстващи документи е 1 април 2019 г.

Контакт с експерти на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“:

  • Надежда Герова – младши експерт, 0896 847 451, [email protected];
  • Десислава Темелкова – главен експерт, 0884 322 649, [email protected].

Приложение: съгласно текста:

1. Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от I до XII клас;

2. Формуляр – искане.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.02.2019

Покана за участие в Национален ученически шампионат по ски

Изх. №  РУО1 – 3881/13.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българска Асоциация Спорт за учащи /БАСУ/, вх.№ РУО1 – 3643/11.02.2019 г., Ви уведомявам, че Българска Асоциация  Спорт за учащи, съвместно с „ Пампорово“ АД – к.к. Пампорово, Община Смолян и с финансовото съдействие на Министерство на младежта и спорта организира Национален ученически шампионат по ски.

Събитието е продължение на програмите на Министерството на младежта и спорта.

Състезанието ще се проведе на 22.02.2019 г., /вторник/ от 9,30 часа.

Място на провеждане – Ски писта „Стената“ – на ски център „Студенец“ в к.к. Пампорово, в зависимост от метеорологическите условия.

Участниците са разделени в 6 възрастови групи и категории, както следва:

            U 8 – момичета и момчета / родени 2011 и 2013 г./

            U 10 – момичета и момчета / родени 2009 и 2010 г./

            U 12 – момичета и момчета / родени 2007 и 2008 г./

            U 14 – момичета и момчета / родени 2005 и 2006 г./

            U 16 – момичета и момчета / родени 2003 и 2004 г./

            U 18 – девойки и юноши / родени 2001 и 2002 г./

Техническата конференция  за проверка на документите на отборите /участниците/, теглене на стартовите номера и получаването им ще се проведе на 21 февруари /четвъртък/, от 17:00 ч. в спортна зала „ Величко Чолаков“, гр. Смолян, ул. Димитър Благоев“ № 22, ет.2“. Заявки за участие и документи се приемат само на Техническата конференция.

Разходите за транспорт, храна и нощувка, свързани с подготовката и участието на отборите /състезателите/ в състезанието са за тяхна сметка.

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за спортната инициатива.

Приложения:

1.      Наредба за провеждане на Национален ученически шампионат по ски;

2.      Техническа заявка за участие в Националния шампионат по ски;

3.      Декларация;

4.      Предсъстезателен медицински списък

5.      Програма на Националния ученически шампионат по ски

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Популяризиране на инициативи на сдружение „BG Бъди активен“

Изх. № РУО1 – 3121/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105 - 135/30.01.2019 г., вх.№РУО1 - 2653/30.01.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на инициативи на сдружение „BG Бъди активен“:

-          „ Ден без асансьори – European No Elevators Day“;

-          „ Европейска седмица на физическата активност и спорта – MOVE Week Day“;

-          „ Европейски ден на спорта в училище – European School Sport Day“.

При включване на поверената Ви образователна институция в горепосочените инициативи следва да се спазват изискванията на чл.11а, ал.1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал.1“.

Приложение:

Съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Изпълнение на Постановление №129/2000 г.

Рег. № РУО1-3055/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо № 9105-34/25.01.2019 г. на МОН, вх. № РУО1-2230 /28.01.2019 г., Ви уведомявам, че предстои изпълнение за 2019 г. на Постановление № 129 от 2000 г. на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на общините.

Съгласно чл.1, ал.1 и ал. 2 от ПМС № 129/2000 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете и 3.00 лв. на ученик в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа за бюджетна година в общинските и държавните детски градини и училища.

І. Процедурата за предоставяне на паричните средства за общинските детски градини и училища, финансирани чрез бюджета на общините e следната:

1. Проектите на общинските детски градини и училища се представят за съгласуване на експерта по младежки дейности, спорт и туризъм в районните администрации на Столична община, в срок до 14.03.2019 г.

2. Проектите на общинските детски градини и училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината и третият се съхранява при директора, изработил проекта.

3. Директорът на общинско училище, в което има и организирани подготвителни групи, изработва общ проект за училището за кандидатстване по ПМС №129/11.07.2000 г., като броят на децата и броят на учениците и полагащата им се сума по 2 лв. и по 3 лв. се записва поотделно в Справка (Образец № 1) 

ІІ. За училищата, финансирани от бюджета на МОН:

1. Проектите се предоставят в срок до 31.03.2019 г. в РУО – София-град, ул. „Антим І ” № 17, V етаж, стая 501 на Георги Пашов–старши експерт по финансово осигуряване

1. Проектите се изработват в два екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в РУО – София-град, вторият остава за съхранение при директора, изработил проекта.

ІІІ. За детските градини и училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Министерството на отбраната, редът за одобряване на проектите и предоставянето на средствата се определя от съответния министър.

Броят на децата и учениците се определя въз основа на данните в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование на Министерството на образованието и науката към началото на втория учебен срок за съответната учебна година.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Георги Пашов - старши експерт по финансово осигуряване, тел: 02/ 935 60 68.

Приложение:

1.         Постановление № 129/11.07.2000 г., изм. и доп., бр.62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

2.         Приложение № 1 към чл.3, ал.1

3.         Приложение № 2 към чл.3, ал.1

4.         Справка (Образец № 1)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Популяризиране на Първенство по ски за ученици

Изх. №  РУО1 – 2973/04.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА19 – ВК08 – 1145 - /1/г., вх. № РУО1 – 2915/04.02.2019 г., Ви уведомявам, че Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/, в партньорство със сдружение „Мачирски спорт“ и със съдействието на РУО – София-град организират Първенство по ски „Първа ПИСТ-А“.

Събитието е включено в Годишния календар за спортни дейности на Столична община и предоставя възможност на любителите на зимните видове спорт да се включат в професионално състезание и да демонстрират умения и качества.

Спортната надпревара ще се проведе на 22 февруари 2019 г /петък/, на писта „Ветровала“.

Техническата конференция ще се проведе на 20 февруари /сряда/ от 13:00 часа, ул. „Оборище“ №44, ет.1, дирекция „ПИСТ“.

Крайният срок за подаване на заявки /техническа заявка по образец/ е 18.02.2019 г., на е-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и  да осигурите присъствието им за участие в спортната надпревара, без да се нарушава учебният процес.

Приложения:

1. Правила и програма на спортната надпревара „Първа ПИСТ – А“;

2. Техническа заявка за участие в спортната надпревара „Първа ПИСТ – А“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2019

Турнир по тенис от календара на Асоциацията на професионалните тенисисти

Изх. № РУО1 – 2221/25.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

Във връзка с писмо с  вх.№РУО1 – 2127/25.01.2019 г. на Българска федерация по тенис, Ви уведомявам, че за четвърти пореден път България ще бъде домакин на турнир от календара на Асоциацията на професионалните тенисисти /АТР/. В надпреварата ще вземат участие някои от най-добрите световни играчи .

Турнирът ще се проведе в многофункционалната зала „Арена Армеец София“.

Организаторите са предвидили на 5 февруари /вторник/ деца до 14 годишна възраст да влизат безплатно, като също така са организирани много допълнителни забавления и награди. За пръв път в историята на турнира, чрез томбола от предварително регистрирали се на 4 февруари и 5 февруари деца, ще се определят 18 щастливци, които ще придружат участниците в елиминационната фаза при излизането им на корта в заключителната фаза на турнира.

Организаторите имат възможност да осигурят пропуски за желаещите деца от училищата на гр. София за първите дни на турнира с основен фокус на 5 февруари /вторник/.

Моля, да уведомите учителите от поверените Ви образователни институции, и при заявен интерес от тяхна страна, да изпратят потвърдително писмо на електронен адрес [email protected] Краен срок за заявки 31 януари /четвъртък/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.01.2019

Покана за участие в Девети турнир по плуване за „Купа София“

Изх. №  РУО1 – 689/10.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА19 – НЦ 62-9-[2]/07.01.2019 г., вх.№ РУО1 - 374/08.01.2019 г., Ви уведомявам, че Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/, в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“ и Български червен кръст, със съдействието на РУО – София-град организират Девети турнир по плуване за „Купа София“.

Събитието е включено в Годишния календар за спортни дейности на Столична община и е в подкрепа на инициативата „София Европейска столица на спорта“.

Турнирът по плуване „Купа София“ ще се проведе на 06 и 07 февруари 2019 г /сряда и четвъртък/, в басейн „Мадара“ на Национална спортна академия за две възрастови групи, както следва:

I–II клас, на 06.02.2019 г./сряда/, от 14:00 до 17:30 ч.;

III – IV клас, на 07.02.2019 г./четвъртък/,от 14:00 до 17:30 ч.

Техническата конференция ще се проведе на 04 февруари 2019 г. /понеделник/, от 12:30 до 14:30 ч. на ул. „Оборище“ 44, етаж 1, заседателна зала, дирекция „ПИСТ“. Заявки за участие и документи се приемат само на Техническата конференция.

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и  да осигурите присъствието им за участие в турнира по плуване „Купа София“, без да се нарушава учебния процес.

Приложения:

1. Правила и програма на турнира по плуване за Купа „София“;

2. Заявки за участие в турнира по плуване за Купа „София“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.12.2018

Учредена стипендия на кмета на Столична община за деца-таланти в области „Образование, изкуство, спорт“

Изх. № РУО1-32419/19.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община, с вх. № РУО1-31623/13.12.2018г., Ви уведомявам, че на 23 март 2019г. Фондация „Енчо Керязов“ с подкрепата на Столична община организира осмото издание на гала спектакъла „Нощ на звездите“ – връчване на призове за деца с изявени дарби в направления „Образование, култура и спорт“.

Церемонията се провежда в зала „Арена Армеец“, където над 10 000 зрители стават свидетели на уникален спектакъл с участието на световно популярни звезди от цирковото изкуство, шоу бизнеса и елитния спорт.

В тази връзка с  Решение № 521/26.07.2018г. на Столичен общински съвет е учредена стипендия на кмета на Столична община за дете/ученик от град София с изявени дарби в една от трите области – образование, изкуство, спорт.

В изпълнение Решение № 521/26.07.2018г. на СОС, кметът на Столична община определя експертна комисия, която да разгледа постъпилите номинации и да определи носителя на стипендията на кмета на Столична община за 2019г. за високи заслуги и отличия в една от трите категории – образование, изкуство, спорт.

На официалната страница на Фондация „Енчо Керязов“ е публикуван регламент за кандидатстване, номиниране и избор на бъдещите стипендианти.

Допълнителна информация на телефон: 02/981 03 43 – дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм".

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.12.2018

Провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“ в столичните училища

Изх. № РУО1- 32020/18.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/ с Рег. №513000 – 57924/11.12.2018г., с вх. № РУО1-31635/13.12.2018г., относно провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“ между учители и служители от сектор „Масови мероприятия“ при СДВР, в изпълнение на Програма за съвместни дейности на СДВР и Регионално управление на образованието – София-град /РУО – София-град/ в образователните институции на територията на област София-град за учебната 2018/2019г., Ви уведомявам за следното:

  • предвидени са мерки за подобряване на координацията с директорите на училищата с цел изготвяне на графици и съгласуване на варианти за осъществяване на комуникация между училищата от една страна и СДВР от друга;
  • дейностите, залегналите в програмата акцентират върху превенцията по отношение на „спортно хулиганство“;  
  • планиране на срещи с директорите на столичните училища и представители на РУО – София-град за съгласуване на съвместни дейности според възрастовите особености и потребностите на учениците;
  • изготвяне на графици по места, като беседите ще са съобразени със спецификата на всяко училище и с индивидуалните потребности на учениците в него и темата предварително ще бъде съгласувана с инспектор от Детска педагогическа стая.   

Моля да се запознаете със съдържанието на Програма за съвместни дейности на СДВР и Регионално управление на образованието – София-град, относно провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“ и  да осигурите подкрепа на инициативата.

Приложение: Програма за съвместни дейности на СДВР и Регионално управление на образованието – София-град, относно провеждане на дискусии и беседи на тема „Превенция на спортното хулиганство“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.11.2018

Участие в Международна конференция „Достъп до спорт – спортът инструмент за социално включване“

Изх. № РУО1 – 30204/28.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЦПЛР

 

Във връзка с писмо, с  вх.№РУО1 – 29866/23.11.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на Международна конференция „ДОСТЪП ДО СПОРТ – СПОРТЪТ ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“ на 05 декември 2018 г. от 10,00 до 16,00 ч. в Музей на спорта, Национален стадион „Васил Левски“. Международната конференция се организира от Спешъл Олимпикс България, фондация „Про Спорт“ и Дружество Европейско право.

В рамките на конференцията ще бъдат връчени годишните награди „ПроСпорт, 2018“ за развитие на доброволчеството в спорта и на социалната мисия на спорта в категории: гражданска организация, училище, детска градина, университет, спортна федерация, спортен клуб, държавна институция, корпоративен партньор, доброволец и община.

Моля, да представите Вашите проекти за развитие на социалния спорт и мотивирани предложения за номинации за годишните награди ПроСпорт,2018, както и при интерес за презентации на ел.поща: [email protected]

За контакти: Диана Банчева – програмен координатор, 0885321361

Приложение:

Програма на Международна конференция „Достъп до спорт – спортът инструмент за социално включване“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2018

V Педагогическа конференция и семинар за учители по физическо възпитание на тема „Актуални проблеми на Олимпийското възпитание в училищата“

Изх. № РУО1 – 30039/26.11.2018 г.г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

 

Във връзка с писмо, с  вх.№РУО1 – 29158/15.11.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на 30 ноември 2018 г. на V Педагогическа конференция и семинар за учители по физическо възпитание на тема „Актуални проблеми на Олимпийското възпитание в училищата“. Конференцията и семинара ще се проведат от 9,00 ч. до 16,30 ч. в залата на Академичния съвет на Национална спортна академия. Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.11.2018

Популяризиране на физически активния начин на живот на деца и ученици

Изх. № РУО1 – 29804/23.11.2018г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

 

Във връзка с писмо на МОН №9105 – 378/16.11.2018 г., вх.№РУО1 – 29219/16.11.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на инициатива на асоциация „Докосни дъгата“ и на асоциация „Пазарджик спортува“ под надслов „Мисия спорт на любимите герои“ – спортни игри и кратки обучителни лекции със специалисти от различни видове спорт.

При включване на поверената Ви образователна институция в горепосочената инициатива следва да се спазват изискванията на чл.11а, ал.1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал.1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД