Физическо възпитание и спорт

14.09.2018

Правила и условия за реда на при предоставяне на еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели от Трети (зонален) етап – градско първенство за гр. София Четвърти финален етап – Републикански п

 

Изх. № РУО1-23833/14.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№СОА18-ДИ05-2542/22.08.2018 г. и вх.№РУО1-21734/22.08.2018 г. касаещо изпълнение на Решение №452/14.07.2018 г. и Решение №522/26.07.2018 г. на СОС – правила и условия за реда на при предоставяне на еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели от Трети (зонален) етап – градско първенство за гр. София  Четвърти финален етап – Републикански първенства от Ученическите игри, Ви информирам, че Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ обявява процедура за кандидатстване и подаване на документи за получаване на еднократна парична награда.

Правила за условията и реда за предоставяне на еднократна парична награда, актуализирани с Решение № 522/26.07.2018 г. на СОС,  бланка на формуляр - заявление)

Крайният срок за подаване на Формуляр–заявление за предоставяне на еднократна парична награда и документи е 05 октомври 2018 година.

Учителите ще бъдат информирани за решението на Експертна комисия на предстоящ образователен форум - Софийската научно-практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции“, на 11 октомври 2018 г. от 14.00 ч. в аулата на Софийски университет,

Информацията за одобрените  и неодобрените кандидати ще бъде публикувана на официален електронен портал на София, линк: https://www.sofia.bg/sport-news; и https://www.sofia.bg/school-games.

Забележка: Информация за официално класиране в Ученически игри за учебната 2017/2018г.  може да намерите, както следва:

  • за Трети /зонален/ етап – Градско първенство за гр. София и Четвърти /финален/ етап - Републикански първенства - електронен портал на гр. София, страница „Спорт и младежки дейности‘ – позиция „Ученически игри – линк: https://www.sofia.bg/school-games  
  • за Трети /зонален/ етап – организатор - Сдружение „Спорт завинаги“
  • за Четвърти /финален/ етап  - електронната страница на Българска асоциация спорт за всички -  http://basu.bg/
  • за Четвърти /финален/ етап-електронна страница на Министерство на младежта и спорта-линк:http://mpes.government.bg/Pages/Activities/SportsForStudents/Default.aspx?evntid=qKOJeKcUF9c%3d 

Копието/ята на протокол/и за официално класиране по вид спорт, възрастова група и пол се заверява/т с подпис и печат, съгласно изисквания от организатор на етап или Българска асоциация, спорт за учащи - главен организатор на Ученически игри за учебната 2017/2018 г. - адрес: бул. Васил Левски” № 75, ет.7; тел. 02 9300 815; 02 983 78 93.

За допълнителна информация:

Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“:

Надежда Герова, младши експерт – тел. 02 981 06 51; 0896 84 74 51

Валентина Ликова, старши експерт – тел. т.02 980 24 78; 0884 322 644

Д-р Ирена Димитрова, директор дирекция – тел. 02 946 14 12

 

Приложения:

1.  Решение № 522/26.07.2018 г.

2. Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна парична награда за учители

3.  Формуляр – Заявление за предоставяне на еднократна парична награда

4.  Процедура / срок

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.07.2018

Провеждане на инициативa „ Европейски ден на спорта в училище“

 

Изх. № РУО1-19210/18.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-234 /13.07.2018 г. и вх. № РУО1-18786/13.07.2018 г. Ви уведомявам за инициативaтa „ Европейски ден на спорта в училище“, която ще се проведе на 28 септември 2018 г. Целта е насърчаване на европейските граждани към активен и здравословен начин на живот.

Обръщам внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, освен в случаите по чл. 7, ал. 1.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/на основание заповед № РД10-1091/12.07.2018 г. на министъра на образованието и науката/

25.06.2018

Туризъм – Момина скала

 

Изх. № РУО1-16279/25.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/ към Столична община организира на 27.06.2018 г. XXII туристически празник, за ученици от VIII до XII клас на хижа „Момина скала“- Витоша.

Сборен пункт: 8.30 часа, кв. Княжево, последна спирка на трамвай № 5.Oфициалното откриване ще се проведе от 12.00 часа на Момина скала.

Заявки се приемат на e-mail: [email protected]

За информация: - Надежда Герова – младши експерт в дирекция „ПИСТ“, тел/факс: 981 0651; 0896847451;

Пълната информация за събитието може да намерите на електронния портал на Столична община – www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности.

Събитието се провежда в подкрепа на програма „София - Европейска столица на спорта 2018“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.05.2018

Научна конференция

Изх. № РУО1-13552/30.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Столична община (СО) и Националната спортна академия „В. Левски“ организират през м. октомври 2018 г.  в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – аула, Научно-практическа конференция на тема: „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции. Ще бъде дадена възможност на образователните институции да споделят добри практики в областта на физическото възпитание и спорта, инициативи и програми, включващи социално предприемачество, интеграция на деца от рискови групи.

Най-добрите практики ще бъдат наградени.

Конференцията е част от програмата „София – европейска столица на спорта“.

За информация се обръщайте към: Десислава Темелкова, експерт в СО - тел: 981 03 43; 0884 322 643;

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.05.2018

Туризъм – Момина скала

 

Изх. № РУО1-13553/30.05.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/ към Столична община организира на 15.06.2018 г. XXII туристически празник, за ученици от VIII до XII клас на хижа „Момина скала“ - Витоша.

Сборен пункт: 8.30 часа, кв. Княжево, последна спирка на трамвай № 5.Oфициалното откриване ще се проведе от 12.00 часа на Момина скала.

Заявки се приемат до 12.06.2018 г. на e-mail: [email protected]

За информация: - Надежда Герова – младши експерт в дирекция „ПИСТ“, тел/факс: 981 0651; 0896847451;

Пълната информация за събитието може да намерите на електронния портал на Столична община – www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности.

Събитието се провежда в подкрепа на програма „София - Европейска столица на спорта 2018“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.04.2018

Ученически игри

Изх. № РУО1-10232/30.04.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-109/20.04.2018 г., вх. № РУО1-9480/23.04.2018 г., приложено Ви изпращам утвърдените градове-домакини на финалните състезания на Ученическите игри, включени в Националния спортен календар на МОН за учебната 2017/2018 г. за V-VII клас (момичета и момчета), VIII-X клас (девойки и юноши) и XI-XII клас (девойки и юноши).

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт за финалните състезания на Ученическите игри и да осигурите присъствието им.

 

Приложение: Градове-домакини за провеждане на финалните състезания на Ученическите игри за V-VII клас (момичета и момчета), VIII-X клас (девойки и юноши) и  XI-XII клас (девойки и юноши).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-847/10.04.2018 г. на министъра на образованието и науката/

20.04.2018

Ученически игри

 

Изх. № РУО1-9131/9.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че техническата конференция за ІІІ етап – зонален етап на Ученическите игри 2017/2018 г. за възрастовите групи V-VII и VIII-X клас, за София-град, ще се проведе на 08.05.2018 г. (вторник) от 18.00 часа в Софийска математическа гимназия, ул. „Искър”№ 61.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт за зоналния етап (градско) и да подсигурите присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.04.2018

Маратон на Витоша

 

Изх. № РУО1-8268/11.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО1-8020/ 10.04.2018 г. Ви уведомявам, че дирекция на Природен парк „Витоша“ с участието на Дойчин Боянов организират на 14 април 2018 г. щафетен супермаратон „Един ден на  Витоша“ в местността „Игликина поляна“.

Целта е подкрепа на хората с увреждания и създаване на условия и възможност за тяхното участие в спортни занимания, чрез събиране на средства за изграждане на алея за спорт за хора с увреждания в местността „Игликина поляна“.

Желаещите да се включат в благотворителната кампания, могат да дарят чрез SMS  с текст DMS VITOSHA  на номер 17 777 за всички мобилни оператори. Цената на един  SMS е 1 лв.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.04.2018

Ученически игри

Изх. № РУО1-8014/10.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че техническата конференция за ІІІ етап – зонален етап на Ученическите игри 2017/2018 г. само за възрастовата група XI – XII клас, за София-град, ще се проведе на 23.04.2018 г. (понеделник) от 18.00 часа в Софийска математическа гимназия, ул. „Искър”№ 61.

За провеждане на техническата конференция на Ученическите игри, за възрастовите групи за V-VII и VIII-X клас, ще Ви уведомим допълнителнно.

Техническата конференция по лека атлетика за зонален етап ще се проведе на 16.04.2018 г. (понеделник) от 18:00 часа в сградата на министерството на младежта и спорта.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт и да подсигурите присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.04.2018

„Спортувай в твоя град – Ърбан зона“ - лекоатлетически крос

Изх. № РУО1-7612/30.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че фондация „София – Европейска столица на спорта 2018“, организира на 14.04.2018 г. (събота) от 9.30 ч. в Южния парк „Спортувай в твоя град – Ърбан зона“ - лекоатлетически крос – 2000 м за ученици във следните възрастови групи:

*13-15 г. – момичета и момчета;

*16-18 г. – девойки и юноши.

Записване за участие в лекоатлетически крос, ще се извърши на място, преди старта.

За допълнителна информация се обръщайте към Мариянка Стоилова – старши експерт по физическо възпитание и спорт, тел: 0888 100 578

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

28.03.2018

Пролетен турнир по народна топка  под мотото „Заедно можем и да спортуваме“

 

Изх. № РУО1-7026/27.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование - София-град, с подкрепата на 73 СУ „Владислав Граматик“ и на Националната спортна академия „Васил Левски“, организира Пролетен турнир по народна топка  под мотото „Заедно можем и да спортуваме“, в който може да участват и деца със специални образователни способности.

Състезанието ще се проведе на 28.04.2018 г. от 10.00 ч. на откритата спортна база на 73 СУ, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Георги Измирлиев“ № 2, транспорт: автобуси №№ 73, 74, 76 и тролейбус № 8 на спирка „29 ДКЦ“.

Заявки се приемат до 18.04.2018 г. на e-mail: [email protected]

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Правила на играта.
  2. Заявка за участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

26.03.2018

Провеждане на техническа конференция за ІІ етап – областно първенство на Ученическите игри 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-6907/26.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че техническата конференция за ІІ етап – областно първенство на Ученическите игри 2017/2018 г. за София-град, ще се проведе на 28.03.2018 г. (сряда) от 18.30 часа в зала 302 на Софийска математическа гимназия, ул. „Искър”№ 61.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище, класирали отбори по вид спорт и да подсигурите присъствието им.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД