Физическо възпитание и спорт

26.09.2018

Европейска нощ на учените в НСА

Изх. № РУО1-24675/26.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Национална спортна академия „Васил Левски“ с вх.№РУО1-24613/25.09.2018 г. Ви информирам, на 28.09.2018 г. от 17.00 до 21:00 часа Национална спортна академия „Васил Левски“ е домакин и организатор на Европейска нощ на учените – 2018. Събитието е насочено към популяризиране на спорта и занятията, свързани със спорт при максимално широка публичност.

На територията на академията ще се състоят разнообразни дейности – презентация на най – новите достижения на спортната наука, спортни демонстрации, научни измервания и включване на участниците в предпочитани игри и спортове.

 

За контакт с организаторите Ваня Йорданова – 02/4014 352

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2018

Турнир по мини-волейбол “Малки Великани“ 2018 за ученици 5–6 клас.

Изх. № РУО1-24351/20.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Спортен клуб „Левски – Спорт за всички“ с вх.№РУО1-24009/19.09.2018 г. Ви информирам, че застрахователна компания „Булстрад“ със съдействието на БФ “Волейбол“, общини Бургас, Варна, Разлог, София и Стара Загора организира националната верига турнири по мини-волейбол “Малки Великани“ 2018 за ученици 5 – 6 клас. Инициативата е в подкрепа на домакинството на Световното първенство по волейбол.

Веригата волейболни турнири е платформа, която популяризира активния и здравословен начин на живот на подрастващите и интерес към развитие на спорта волейбол. Инициативата е дългосрочна и насочена към развиване на социалните умения на учениците чрез спортни активности, поднесени по забавен и достъпен за тях начин.

Турнирни центрове на Веригата са градовете Бургас, Варна, Стара Загора, София и Разлог.

Всички финансови разходи по организацията, провеждането и наградите за събитието са за сметка на Организационния комитет.

За  град София спортният празник ще се проведе на 09 октомври 2018 г. в зала на „Сиконко”  от 16:00 ч. до 18:30 часа.

Финалът ще се проведе в град Разлог на 19-20-21 октомври 2018 година.

Всяко едно училище-участник ще получи по 1 брой волейболна мрежа, а преподавателите-водачи сувенирен подарък. Голямата награда е спортен лагер за националният победител.

За контакт с организаторите д-р Ванина Миланова – 0884 194 960         [email protected]

 

Приложения:

1. Регламент

2. Заявка за участие

3. Списък – отбор

4. Декларация

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2018

„Европейски ден на спорта в училище /ЕДСУ/- „кампания NowWeMOVE“

 

Изх. № РУО1-24277/19.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община № СОА18-ДИ04-2457/18.09.2017 г., вх. № РУО1-24107/ 18.09.2018 г. Ви уведомявам, че нa 28.09.2017 г. ще се проведе инициатива „Европейски ден на спорта в училище /ЕДСУ/- „кампания NowWeMOVE“.Организаторите са уведомени, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците. Организаторите и директорите на училищата следва да спазват законовите изисквания съгласно чл. 11а, ал. 1, че „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите  родители или законни представители, освен в случаите по чл. 7, ал. 1“ от Закона за закрила на детето.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2018

XII-то издание на турнир “Лекоатлетически звезди в София – 2018 година”

 

 

Изх. № РУО1-24279/19.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община № СОА18-ДИ04-2458/18.09.2017 г., вх. № РУО1-24110/ 18.09.2018 г. Ви уведомявам, Столична община в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“ и сдружение „София-Европа“ организират XII-то издание на турнир “Лекоатлетически звезди в  София – 2018 година”.

Инициативата е традиционна за ученическия спортен календар на град София и е в подкрепа на „София-европейска столица на спорта“.

Проявата предоставя уникална възможност децата да направят своите първи стъпки в леката атлетика и да се запознатият с разнообразието от дисциплини.

Турнирът „Лекоатлетически звезди на София“ ще се проведе на 27 септември /четвъртък/ 2018 година на лекоатлетическия стадион на Национална спортна академия „Васил Левски“. Техническото, съдийското и организационното обслужване на състезанието ще се реализира от сдружение „София-Европа“.

В състезанието могат да вземат участие момичета и момчета I-XI клас, разделени в следните възрастови групи и дисциплини:

 

Дисциплини

Възрастова група

І-ІI клас

ІII-IV клас

V-VІ клас

VII-VІII клас

IX – XI клас

50 м.гл.бягане

60 м.гл.бягане

60 м.гл.бягане

100м.гл.бягане

100м.гл.бягане

скок-дължина от място

Щафета

4x50 м.

Щафета

4x100 м.

Щафета

4x100 м

Щафета

4x100 м

 

200 м.гл.бягане

300 м.гл.бягане

400м.гл.бягане

400м.гл.бягане

 

скок-дължина от зона

скоk-дължина

скок-дължина

скок-дължина

     

скок-височина

 

 

Заявки за участие се подават до 10 часа на 26.09.2018 г. /сряда/ на електронна поща - [email protected]   или на факс на дирекция ПИСТ -02/946 11 18

Техническата конференция ще се проведе на 26.09.2016 г. /сряда/ от 12.30 часа в сградата на Столична община, ул. „Оборище” N 44, дирекция „ПИСТ”, ет.1.

На срещата ще бъдат изтеглени и раздадени състезателните номера на участниците, както и ще бъдат представени указания и инструктаж за безопасност на участниците.

Традиционно за участниците е предвиден богат награден фонд, както и пакет - сандвич и вода/. Приложено ви изпращам регламент за участие (Приложение 1) и техническа заявка (Приложение 2)

Приложения:

1. Приложение 1

2. Приложение 2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2018

Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за ФВС и ЦДО

 

Изх. № РУО1- 24137/18.09.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-292/14.09.2018 г. на МОН с вх. №РУО1-23991/17.09.2018 г. приложено Ви изпращам за сведение:

1. Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините, изм. и доп., ДВ, бр. 62/27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.

2. Постановление № 154 от 26.07.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

3. Постановление № 179 от 24.08.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда", одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

14.09.2018

Провеждане на V Туристически поход за ученици от столичните училища от х.“Алеко“ до „Черни връх“, ПП „Витоша“.

 Изх. № РУО1- 23909 / 14.09.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх. № СОА18-ВК08-10110-[1]/13.08.2018 г., вх. № РУO 1-21401/15.08.2018 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на V Туристически поход за ученици от столичните училища от хижа “Алеко“ до „Черни връх“, Природен парк „Витоша“, организиран от Столична община и Български туристически съюз.

Инициативата е насочена към ученици от V до XII клас и ще се проведе на 28 септември 2018 г. Туристическият форум е обвързан със Световния ден на туризма – 27 септември и има за цел да запознае младите хора с ползите от планинския туризъм, да създаде безопасност при планински преходи, както и практически умения за оцеляване в планината. Проявата е част от Годишния календарен план на Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ и е част от инициативата „София – Европейска столица на спорта 2018 г.“.

Туристическият поход ще се проведе, както следва:

08:00 ч. – Сборен пункт – Национален стадион „Васил Левски“ – раздаване на сандвичи и вода.

10:00 ч. – Пристигане на хижа Алеко и начало на похода от хижа „Алеко“ до Черни връх.

12:30 – 13:30 ч. – Посрещане и награждаване на участниците, изкачили Черни връх.

14:00 ч. – Тръгване от Черни връх към хижа „Алеко“.

16:00 ч. – Отпътуване от хижа „Алеко“ с осигурен автобусен транспорт към Национален стадион „Васил Левски“.

17:00 ч. – Пристигане на Национален стадион „Васил Левски“.

Като организатор, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ ще осигури:

·         автобусен транспорт за участниците;

·         туристически водачи от Български туристически съюз;

·         медицинско обезпечаване на събитието (на място);

·         сандвичи и вода за участниците;

·         викторина и награден фонд за позналите верните отговори

С цел безопасност, дирекция „Превенция интеграция, спорт и туризъм“ препоръчва на участниците сключване на планинска или туристическа застраховка.

  При лоши метеорологически условия, възпрепятстващи провеждането на похода, ще бъде организирана туристическа обиколка в 4 национални туристически обекта на територията на София: Боянската църква, Национален исторически музей, Регионален исторически музей София, Музей за история на спорта. Превозът ще бъде осъществен с автобусен транспорт с начална точка – Национален стадион „Васил Левски“. Всички участници ще получат книжка със стоте национални туристически обекта.

  Заявки за участие се подават в срок до 25 септември 2018 г. по електронен път на e-mail: [email protected].

  За включване в инициативата следва да бъде представен списък на учениците с две имена, клас и ръководител, заверен с подпис и печат от директора, без представяне на лични данни (сканиран).

  Изисквания за екипировка: удобни планински обувки, подходящо туристическо облекло, раница, храна, вода.

  За информация: Надежда Герова, експерт в дирекция ПИСТ, тел. 02/9810651; 0896847451.

  Пълната информация за инициативата може да намерите на електронния портал на град София, www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности – Спортни дейности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.09.2018

Популяризиране на инициативата „Европейски ден на спорта в училище“

 Изх. № РУО1- 23911/14 .09.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

   Във връзка с писмо на МОН № 9105-2135/07.09.2018 г., вх. № РУ0 1-22873/07.09.2018 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на инициативата „Европейски ден на спорта в училище“, която ще се проведе на 28.09.2018 г. в България и се координира от сдружение „BG Бъди активен“.

Повече за регламента на инициативата можете да откриете в приложената информация.

За допълнителни въпроси е определено лице за контакт: Николета Янева, Координатор на ЕДСУ, 0898/296 705; [email protected]

Приложение: Информация и регламент за инициативата „Европейски ден на спорта в училище“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.09.2018

Правила и условия за реда на при предоставяне на еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели от Трети (зонален) етап – градско първенство за гр. София Четвърти финален етап – Републикански п

 

Изх. № РУО1-23833/14.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№СОА18-ДИ05-2542/22.08.2018 г. и вх.№РУО1-21734/22.08.2018 г. касаещо изпълнение на Решение №452/14.07.2018 г. и Решение №522/26.07.2018 г. на СОС – правила и условия за реда на при предоставяне на еднократна парична награда за учители, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели от Трети (зонален) етап – градско първенство за гр. София  Четвърти финален етап – Републикански първенства от Ученическите игри, Ви информирам, че Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ обявява процедура за кандидатстване и подаване на документи за получаване на еднократна парична награда.

Правила за условията и реда за предоставяне на еднократна парична награда, актуализирани с Решение № 522/26.07.2018 г. на СОС,  бланка на формуляр - заявление)

Крайният срок за подаване на Формуляр–заявление за предоставяне на еднократна парична награда и документи е 05 октомври 2018 година.

Учителите ще бъдат информирани за решението на Експертна комисия на предстоящ образователен форум - Софийската научно-практическа конференция „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции“, на 11 октомври 2018 г. от 14.00 ч. в аулата на Софийски университет,

Информацията за одобрените  и неодобрените кандидати ще бъде публикувана на официален електронен портал на София, линк: https://www.sofia.bg/sport-news; и https://www.sofia.bg/school-games.

Забележка: Информация за официално класиране в Ученически игри за учебната 2017/2018г.  може да намерите, както следва:

  • за Трети /зонален/ етап – Градско първенство за гр. София и Четвърти /финален/ етап - Републикански първенства - електронен портал на гр. София, страница „Спорт и младежки дейности‘ – позиция „Ученически игри – линк: https://www.sofia.bg/school-games  
  • за Трети /зонален/ етап – организатор - Сдружение „Спорт завинаги“
  • за Четвърти /финален/ етап  - електронната страница на Българска асоциация спорт за всички -  http://basu.bg/
  • за Четвърти /финален/ етап-електронна страница на Министерство на младежта и спорта-линк:http://mpes.government.bg/Pages/Activities/SportsForStudents/Default.aspx?evntid=qKOJeKcUF9c%3d 

Копието/ята на протокол/и за официално класиране по вид спорт, възрастова група и пол се заверява/т с подпис и печат, съгласно изисквания от организатор на етап или Българска асоциация, спорт за учащи - главен организатор на Ученически игри за учебната 2017/2018 г. - адрес: бул. Васил Левски” № 75, ет.7; тел. 02 9300 815; 02 983 78 93.

За допълнителна информация:

Столична община, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“:

Надежда Герова, младши експерт – тел. 02 981 06 51; 0896 84 74 51

Валентина Ликова, старши експерт – тел. т.02 980 24 78; 0884 322 644

Д-р Ирена Димитрова, директор дирекция – тел. 02 946 14 12

 

Приложения:

1.  Решение № 522/26.07.2018 г.

2. Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна парична награда за учители

3.  Формуляр – Заявление за предоставяне на еднократна парична награда

4.  Процедура / срок

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.07.2018

Провеждане на инициативa „ Европейски ден на спорта в училище“

 

Изх. № РУО1-19210/18.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-234 /13.07.2018 г. и вх. № РУО1-18786/13.07.2018 г. Ви уведомявам за инициативaтa „ Европейски ден на спорта в училище“, която ще се проведе на 28 септември 2018 г. Целта е насърчаване на европейските граждани към активен и здравословен начин на живот.

Обръщам внимание за спазване на законовите изисквания, определени в чл. 11 а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, освен в случаите по чл. 7, ал. 1.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/на основание заповед № РД10-1091/12.07.2018 г. на министъра на образованието и науката/

25.06.2018

Туризъм – Момина скала

 

Изх. № РУО1-16279/25.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/ към Столична община организира на 27.06.2018 г. XXII туристически празник, за ученици от VIII до XII клас на хижа „Момина скала“- Витоша.

Сборен пункт: 8.30 часа, кв. Княжево, последна спирка на трамвай № 5.Oфициалното откриване ще се проведе от 12.00 часа на Момина скала.

Заявки се приемат на e-mail: [email protected]

За информация: - Надежда Герова – младши експерт в дирекция „ПИСТ“, тел/факс: 981 0651; 0896847451;

Пълната информация за събитието може да намерите на електронния портал на Столична община – www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности.

Събитието се провежда в подкрепа на програма „София - Европейска столица на спорта 2018“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.05.2018

Научна конференция

Изх. № РУО1-13552/30.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Столична община (СО) и Националната спортна академия „В. Левски“ организират през м. октомври 2018 г.  в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – аула, Научно-практическа конференция на тема: „Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции. Ще бъде дадена възможност на образователните институции да споделят добри практики в областта на физическото възпитание и спорта, инициативи и програми, включващи социално предприемачество, интеграция на деца от рискови групи.

Най-добрите практики ще бъдат наградени.

Конференцията е част от програмата „София – европейска столица на спорта“.

За информация се обръщайте към: Десислава Темелкова, експерт в СО - тел: 981 03 43; 0884 322 643;

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.05.2018

Туризъм – Момина скала

 

Изх. № РУО1-13553/30.05.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/ към Столична община организира на 15.06.2018 г. XXII туристически празник, за ученици от VIII до XII клас на хижа „Момина скала“ - Витоша.

Сборен пункт: 8.30 часа, кв. Княжево, последна спирка на трамвай № 5.Oфициалното откриване ще се проведе от 12.00 часа на Момина скала.

Заявки се приемат до 12.06.2018 г. на e-mail: [email protected]

За информация: - Надежда Герова – младши експерт в дирекция „ПИСТ“, тел/факс: 981 0651; 0896847451;

Пълната информация за събитието може да намерите на електронния портал на Столична община – www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности.

Събитието се провежда в подкрепа на програма „София - Европейска столица на спорта 2018“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД