Физическо възпитание и спорт

01.03.2018

Кандидатстване за стипендия за високи спортни постижения за ученици от I до XII клас

 

Изх. № РУО1-4880/28.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Столична община за шеста поредна година учредява еднократна стипендия за високи спортни постижения в областта на спорта за ученици от I до  XII клас за столичните общински, държавни и частни училища с решение № 14/24.01.2013 г. на Столичния общински съвет. Необходимо е кандидатите да имат призови класирания (първо, второ или трето място) от Балкански, Европейски или Световни първенства, Световни купи, Олимпийски игри.

Спортната стипендия се връчва по повод на 17 май – Деня на българския спорт.   

Информация за реда и условията за кандидатстване, учениците могат да получат на интернет адрес на дирекция „ Превенция, интеграция, спорт и туризъм“  - Столична община – www.sofia.bg

Крайният срок за кандидатстване и представяне на необходимите документи е 30 март 2018 г.

Приложения:

 1. Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи спортни постижения в областта на спорта за ученици от I до XII клас от столичните училища.
 2. Формуляр за кандидатстване.
 3. Декларация.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.02.2018

Семинар с учители по физическо възпитание и спорт

 

Изх. № РУО1-4119/19.02.2018 г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град на 27.02.2018 г. (вторник) от 13.30 ч. в ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8, ще се проведе семинар с учители по физическо възпитание и спорт на тема: „Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез изработване на критерии за оценяване на резултатите от обучението на учениците“.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за участие в семинара и да създадете необходимата организация за осигуряване на присъствието им, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.02.2018

Oткриване на Световният пробег на мира

Изх. № РУО1-3414/09.02.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧННИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на 27.02.2018 г. от 11.00 ч. на територията на Националния стадион „Васил Левски“ ще се открие Световният пробег на мира. Ще се проведе ученически конкурс за рисунки посветени на темата: „Мир“.

Пробегът ще стартира от 12.00 часа по маршрут; Национален стадион „Васил Левски“ – ‚Княжеска градина“ – бул: „Цар Освободител“ – ул. „15 ноември“ – пл. „ул. „Оборище“ - Св. Ал. Невски“ – Царска градина – Градска градина – пл. „Княз Александър I” – Фонтана пред Президентството – пл. „Независимост“ – финал пред Софийското ларго.

Всяко участващо училище, ще бъде отличено като посланик на мира със специална награда.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

06.02.2018

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2018 година – обявяване на сесия и възможност за кандидатстване на училища и детски градини

 

Изх. № РУО1-2940./06.02.2018  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № СОА18-ДИ05-456 на Столична община с вх. № РУО1-2893/05.02.2018 г., Ви уведомявам, че училищата и детски градини могат да кандидатстват с проектни предложения по теми, свързани с дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, превенция на отпадане, интеграция на деца със специални образователни потребности, приобщаващо образование.

Информация за изисквания, насоки и формуляр са публикувани на електронния портал на Столична община, рубрика „Спорт и младежки дейности“ – Проекти и програми – съгласно приложението.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 22 февруари 2018 година до 17.30 ч. в деловодството на Столична община.

За допълнителна информация – Мария Георгиева – главен експерт дирекция ПИСТ и Невена Димитрова – старши експерт дирекция ПИСТ – тел. 02/946 1118.

Приложения:

1.      https://www.sofia.bg/sport-programms-projects.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.02.2018

Гигантски слалом за ученици родени от 2000 до 2012 г. в Смолян

 

Изх. № РУО1-2631/31.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Представителството за област Смолян на „Българска асоциация спорт за учащи“ организира на 16.02.2018 г. гигантски слалом за ученици родени от 2000 до 2012 г., разпределени във възрастови групи.

Състезанието ще се проведе на ски пистата „Стената“ в курортен комплекс „Пампорово“, област Смолян.

Заявки се приемат до 12 часа на 09.02.2018 г. на e-mail: [email protected]

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

 

Приложение:

 1. Наредба;
 2. Заявка по образец.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ПЕТЯ ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-319/ 30.01.208 г.

 на началника на РУО – София-град)

 

26.01.2018

Изпълнение за 2018 г. на Постановление №129 от 2000 г. на Министерски съвет

 

Изх. № РУО1-2152/26.01.2018 г.

 

ВАЖНО!!!

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ

ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо № 9105-31/22.01.2018 г. на МОН, вх. № РУО1-1861 /23.01.2018 г., Ви уведомявам, че предстои изпълнение за 2018 г. на Постановление №129 от 2000 г. на Министерски съвет, за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на общините.

Съгласно чл.1, ал.1 и ал. 2 от ПМС № 129/11.07.2000 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете и 3.00 лв. на ученик в присъствена форма на обучение за бюджетна година в общинските и държавните детски градини и училища.

І. Процедурата за предоставяне на паричните средства за общинските детски градини и училища, финансирани чрез бюджета на общините e следната:

1. Проектите на общинските детски градини и училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината и третият се съхранява при директора, изработил проекта.

2. Директорите на общинските училища, към които са организирани подготвителни групи, изработват общ проект за кандидатстване по ПМС № 129/11.07.2000 г. като броят на децата и броят на учениците, и полагащата им се сума по 2 лв. и по 3 лв. се записва поотделно в Справка (Образец № 1).

Проектите, заедно с обобщените планове (Приложение № 1) и Справка (Образец №1), на общинските детски градини и училища следва да се представят за съгласуване на експерта по младежки дейности, спорт и туризъм в районните администрации на Столична община, в периода от 12.02. до 14.02.2018 г.

 ІІ. За училищата, финансирани от бюджета на МОН:

1. Проектите се изработват в три екземпляра, които се внасят в РУО – София-град. Единият екземпляр се изпраща и съхранява в МОН, вторият остава за съхранение в РУО – София-град, а третият се предоставя за съхранение на директора, изработил проекта.

Проектите, заедно с обобщените планове (Приложение № 1) и Справка (Образец №3), на държавните училища, финансирани от бюджета на МОН, следва да се представят в РУО - София-град, ул „Антим І ” № 17, ІV етаж, стая 408, на старши експерта по физическо възпитание и спорт – Мариянка Стоилова, на 19.02.2018 г. от 09.00 до 14.00 ч.

ІІІ. За детските градини и училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Министерството на отбраната, редът за одобряване на проектите и предоставянето на средствата се определя от съответното министерство.

Важно!!! Проектите следва да бъдат изготвени на базата на общия брой деца и/или ученици в присъствена форма на обучение по модул „Институции“ от НЕИСПУО към 07.02.2018 г. и заверени с подпис на директора и печат на училището.

Проектите трябва да отговарят на критериите за изработване на проекти, кандидатстващи за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта за децата, учениците и студентите по реда на ПМС №129/11.07.2000 г.

Моля, да се съобразите със съкратените срокове и да ускорите  изпълнението на дейностите по Постановление №129 от 2000 г. на Министерски съвет за 2018 г.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Мариянка Стоилова, старши експерта по физическо възпитание и спорт, тел: 935 60 79.

Приложения:

 1. Постановление № 129/11.07.2000 г.
 2. Критерии за изработване на проектите по реда на ПМС № 129/11.07.2000 г.
 3. Обобщен план (Приложение № 1) за общински училища.
 4. Обобщен план (Приложение № 3) за държавни училища.
 5. Справка (Образец № 1).
 6. Справка (Образец № 3).
 7. Титулна страница на проекта за общински училища.
 8. Титулна страница на проекта за държавни училища.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО -  СОФИЯ-ГРАД

11.01.2018

Педагогическа практика по физическо възпитание и спорт на тема: „Гимнастика“ за VI клас“

 

Изх. № РУО1-552/09.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г. уведомявам Ви, че на 17.01.2018 г. (сряда) от 12.30 ч. в 56 СУ„Проф. К. Иречек“, жк. „Люлин“, ще се проведе открита педагогическа практика по физическо възпитание и спорт на тема: „Гимнастика“ за VI клас“. Да се носят годишните тематични разпределения.

Tранспорт до училището: автобус № 111; метро спирка „Люлин“.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище и с оглед тяхното присъствие, да създадете необходимата организация, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.01.2018

Открита педагогическа практика по ФВС

Изх. № РУО1-552/09.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г. уведомявам Ви, че на 17.01.2018 г. (сряда) от 12.30 ч. в 56 СУ„Проф. К. Иречек“, жк. „Люлин“, ще се проведе открита педагогическа практика по физическо възпитание и спорт на тема: „Гимнастика“ за VI клас“. Да се носят годишните тематични разпределения.

Tранспорт до училището: автобус № 111; метро спирка „Люлин“.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище и с оглед тяхното присъствие, да създадете необходимата организация, без да се нарушава учебния процес.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

11.01.2018

Провеждане на състезание

Изх. № РУО1-551/09.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 27 и 28 януари 2018 година в ЧСУ „Свети Георги“, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 47, ще се проведе софийският кръг на международното състезание World Scholar`s Cup – Sofia Round.

Повече информация за състезанието можете да намерите в поканата.

Приложение:

1.      Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.01.2018

Кандидатстване за годишните награди на Фондация „Енчо Керязов“ за талантливи деца до 18 години

зх. № РУО1-33/02.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ  ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на СОА17-ДИ05-3383/23.12.2017 г.  с вх. № РУО1-30560/29.12.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, за седмото издание на годишните награди на Фондация „Енчо Керязов“ за талантливи деца до 18 години в три категории: образование, изкуство и спорт.  Ученици със специални образователни потребности участват в самостоятелна категория и получават специални награди - предметни награди и почетен диплом.

Процедурата за номиниране на кандидатите е публикувана на електронната страница на Фондацията: enchokeryazov.org/bg, където са публикувани и формулярите за кандидатстване.

Формуляритe за кандидатстване се изпращат на e-mail: [email protected]

Срокът за кандидатстване е до 10.01.2018 г. вкл.

Награждаването на номинираните деца, ще се проведе на официална церемония на 17 март 2018 г. в зала „Арена Армеец“ – София, която ще бъде съпроводена от тържествен спектакъл „Нощ на звездите“.

 

Приложение:

1. Регламент.

2. Мотивaционно писмо.

3. Образование.

4. Изкуство.

5. Спорт.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

16.11.2017

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици със специални образователни потребности през учебната 2017/ 2018 г. и финансов план.

 

Изх. № РУО1-27321/16.11.2017 г.

 

ДО

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА

 

 СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-605/25.10.2017 г. на Министъра на младежта и спорта и Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания на централната нервна система през учебната 2017/ 2018 г. и финансов план.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-2040/ 27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

Купата на кмета на София – 2017 г.

 

Изх. № РУО1-27261/16.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Столична община, в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“,  организира XVІ турнир по плуване за Купата на кмета на София – 2017, за ученици от І до ХІІ клас в плувен басейн „Мадара“.

Турнирът по плуване ще се проведе по следния график:

 

5.XII.2017 г. (вторник) от 14.30 ч. за І-ІІ клас (момичета и момчета);

6.XII.2017 г. (сряда) от 14.30 ч. за ІІІ-ІV клас (момичета и момчета);

12.XII.2017 г. (вторник) от 14.30 ч. за V- VІІ клас (момичета и момчета);

13.XII.2017 г. (сряда)) от 14.30 ч. за VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас (девойки и юноши);

Техническата конференция ще се проведе на 4.XII.2017 г. (понеделник) от 12.30 часа в Столична община - Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, ул. „Оборище“ № 44, етаж І.

Заявки за участие се приемат до 11.00 часа на 4.XII.2017 г. и на тел/факс: 02/980 24 78; 02/981 03 43; 02/981 06 47.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

Турнирът е част от спортните събития, включени в инициативата „София – Европейска столица на спорта“, 2018 година.

 

Приложение:

 1. Правила за провеждане на XVІ турнир по плуване за Купата на кмета.
 2. Програма.
 3. Заявка по образец.
 4. Фиш по образец.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-2040/ 27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/