Чужд eзик и майчин език

11.10.2018

Областен кръг на Националното многоезично състезание

Изх. № РУО1-26020/ 11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г.  и заповед № РД 01-413/10.10.2018 г.  на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе от 10:00 ч. на 20.10.2018 г. (събота) в:

- 35 СЕУ „Добри Войников“, район „Лозенец“, ул. "Добри Войников" № 16 - за учениците с езикови комбинации НЕ-АЕ, НЕ-РЕ, НЕ-ФЕ, ФЕ-АЕ, ФЕ-ИЕ, ФЕ-РЕ;

- 22 СЕУ „Г.С. Раковски“, район „Триадица“, бул. "Витоша" №134 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ИЕ, АЕ-НЕ, АЕ-РЕ, АЕ-ФЕ, ИЕ-АЕ, ИЕ-ФЕ, ИтЕ-АЕ, РЕ-АЕ.

ВАЖНО:

  • В посочените езикови комбинации на първо място е изписан изучаваният първи чужд език, а на второ място – изучаваният втори чужд език.
  • В състезанието могат да участват само ученици, които през учебната 2018/2019 година са в XI клас, изучават посочените езикови комбинации в задължителна подготовка и са включени в заявките за участие, подадени от училищата, в които се обучават.
  • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.
  • Участниците следва да заемат местата си в изпитните зали от 9:30 до 9:45 ч. на 20.10.2018 г., като удостоверят самоличността си с лична карта или с ученическа лична карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Изх. № РУО1-26021/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. и заповед № РД 01-414/10.10.2018 г. на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 21.10.2018 г. от 10:00 часа в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ № 17, ет. 5, зала 503.

Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg до 15.10.2018 г.

Членовете на Областната комисията следва да се явят на 21.10.2018 г. в РУО – София-град в 09:30 часа, а класираните ученици в 09:45.

Протоколите, които са изпратени след посочения срок, няма да бъдат приети.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.10.2018

Състезание - "Речеви и комуникативни умения на английски език"

Изх. № РУО1-25800/08.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образоването и науката, Ви уведомявам, че общинският кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език следва да се проведе до 14.10.2018 г. Мотото за учебната 2018/2019 година е: Technology creates more problems than it solves.

 

Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg до 15.10.2018 г.

 

Регламентът на състезанието остава непроменен.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.10.2018

Годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България

 

Изх. № РУО1-25635/05.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25530/04.10.2018 г. Ви уведомявам, че от 19 до 21 октомври 2018 г. в град Видин ще се проведе годишната конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България (АПФБ) на тема „Креативността в преподаването на френски език“. Участие могат да вземат учители по и на френски език, както и директори на училища с преподаване на френски език. Разходите за нощувки и транспорт на участниците се поемат от АПФБ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.10.2018

РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“.

 

Изх. № РУО1-РУО1-25544/04.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2018/2019 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“. В конкурса могат да участват учители по чужд език, които преподават в държавни, общински и частни училища на територията на област София-град.

Педагогическите практики ще бъдат оценявани по регламент, изготвен от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

Учителите, желаещи да се включат, следва да попълнят и изпратят приложената регистрационна форма на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg до 15.12.2018 г.

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.10.2018

Стипендии

 

Изх. № РУО1-25524/04.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25381/03.10.2018 г., Ви уведомявам, че Комисия „Фулбрайт” обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии в размер до $5,000 всяка за ученици в 11 клас по програмата “Opportunity Funds - Bulgaria” за 2019 г. http://www.fulbright.bg/bg/obrazovatelni-deynosti/konsultantska-deiynost/opportunity-funds-bulgaria/.

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ (Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ) и Американското посолство в България и се осъществява от Консултантския център EducationUSA при Комисия „Фулбрайт”.Крайният срок за подаване на документи онлайн е 2 януари 2019 г.Повече информация и документи за участие в конкурса можете да намерите на сайта на Комисия „Фулбрайт” http://www.fulbright.bg/bg/obrazovatelni-deynosti/konsultantska-deiynost/opportunity-funds-bulgaria/ или на телефони: 02/981 6830  и 0898/823 329, Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.09.2018

Национално многоезично състезание

 

Изх. № РУО1-24678/26.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 20.10.2018 г. Училищата,  желаещи да участват в състезанието, е необходимо да заявят това в срок до 17:00 ч. на 5 октомври 2018 година по електронен път на адрес rio_nlukanova@abv.bg като изпратят трите имена на участниците, разпределени по езикови комбинации, както и копия на декларации от родители/настойници/попечители или от ученици, навършили 16 години, в които е изразено несъгласие за публикуване на резултати и лични данни. Всяко училище, заявило участие, е необходимо да осигури един член на комисията за засекретяване, както и по един квестор на всеки до седем участници от езикова комбинация. Списъците с трите имена и длъжността на членовете на комисията за засекретяване и на квесторите трябва да бъдат изпратени на посочения по-горе електронен адрес в същия срок.

Училищата домакини на състезанието ще бъдат обявени след обобщаване на заявките за участие.

ВАЖНО:

  • В състезанието могат да вземат участие само ученици, които през учебната 2018/2019 година са в XI клас и изучават в училище чуждите езици според определените в регламента на състезанието езикови комбинации.
  • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.06.2018

Семинар

Изх. № РУО1-16886/29.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило в РУО – София-град по електронна поща, Ви уведомявам, че Руският център на Варненския свободен университет  „Черноризец Храбър“ Ви кани за участие в Квалификационен семинар за русисти на тема „Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд“. Семинарът ще се проведе на 12.08.2018 г. в гр. Варна. Срокът за подаване на заявки е 15.07.2018 г.

 

Приложения:

1. Покана.

2. Заявка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.06.2018

Лятна академия за учители по немски език.

Изх. № РУО1-15684/ 18.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА  НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно ежегодната „Лятна академия за учители по немски език“, която ще се проведе в периода 27.-31.08.2018 г. в град Варна. Подробности можете да намерите в приложението.

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.05.2018

Семинар за учители по френски език.

Изх. № РУО1-12782/ 21.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА  ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно семинар за учители по френски език, който ще се проведе на 30.05.2018 г. Подробности за семинара можете да намерите в приложението.

Приложения: съгласно текста

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.05.2018

Четвърта международна среща на учителите и специализиралите в СССР и Русия

 

Изх. № РУО1-11152/10.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10984/08.05.2018 г., Ви информирам, че Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД и  Фондация „Славяни“ организират Среща на дружбата – Четвърта международна среща на учителите и специализиралите в СССР и Русия. На срещата са поканени за участие представители на 80 страни от цял свят. От руска страна ще участват представители на повече от 20 руски висши учебни заведения и бизнес организации. Срещата е посветена на 140-годишнината от Освобождението на България от османско иго и възстановяването на българската държавност и ще се проведе под патронажа на Президента на Република България – г-н Румен Радев.

Моля да информирате желаещите да вземат участие учители от поверените Ви училища.

Приложение:

1. Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.04.2018

Среща на преподавателите по испански език - 2018 г.

Изх. № РУО1-8824/17.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Институт Сервантес в сътрудничество с отдел „Образование“ към Посолството на Испания и Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ организира и тази година „Среща на преподавателите по испански език - 2018“, която ще се състои на 21 април (събота) със следната програма:

http://sofia.cervantes.es/bg/kursove_ispanski/prepodavateli_ispanski/kursove_prepodavateli_ispanski.htm

Можете да следите и новините, свързани със срещата, на фейсбук страницата „Profesores de español en Bulgaria“: https://www.facebook.com/Profesores-de-espa%C3%B1ol-en-Bulgaria-1158876440816844/

Моля да информирате учителите по испански език в поверените Ви училища за възможността да вземат участие в срещата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД