Чужд eзик и майчин език

10.10.2019

Стипендии за учители по немски език

Изх. № РУО1-28910/09.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28855/09.10.2019 г. Ви уведомявам, че Гьоте-институт България предлага квалификационни курсове в Германия за 2020 г. за български учители по немски език. Изборът на подходящата квалификация зависи от необходимостта от квалификация, езиковите, професионалните и техническите предпоставки и целевата група. Стипендиите са предназначени за учители по немски език с постоянен трудов договор от всички степени на училищното образование и от всички видове училища. Крайният срок за кандидатстване е 20 октомври 2019 г.Повече информация за курсовете, както и формулярът за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на Гьоте-институт България. https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/for/deu.html

 

Приложение:    1. Ausschreibung 2020 bg.docx                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.10.2019

Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас „Аз мога – тук и сега“

Изх. № РУО1-28590/07.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28359/02.10.2019 г. Ви уведомявам, че за пета поредна година със съдействието на Американски университет в България и РУО – Смолян на 8-10 ноември 2019 г. в гр. Смолян ще се проведе Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас (дневна форма на обучение) „Аз мога – тук и сега“. Състезанието ще се проведе в три етапа: слушане с разбиране (Диалог), четене с разбиране ( „Провери знанията си“) и създаване на текст („Напиши за себе си за…“). Участието е индивидуално в една от следните възрастови групи: 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас. Всеки ученик може да се представи в една или повече езикови категории: Английски език, Немски език, Испански език, Френски език, Руски език и Италиански език.За учителите в състезателния ден са подготвени открити уроци и обучения за иновативни методи на преподаване на чужди езици.

Регистрация, допълнителна информация, регламент и условия  на официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg , тел.: 089/242 6666 и [email protected] .                                                        

Срок за заявка за участие: 14 – 28 октомври 2019 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.09.2019

Национално състезание по Речеви и комуникативни умения на английски език 2019/2020 година

Изх. № РУО1-27819/27.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образоването и науката, Ви уведомявам, че общинският кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език следва да се проведе до 14.10.2019 г. Мотото за 2019-2020 учебна година е: Thinking out of the box – the Future of Cities – trends, challenges and solutions from an environmental perspective (research, design, describe and present your solution to the future of cities from an environmental perspective).Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес: [email protected] до 15.10.2019 г.

 

Приложения – 5 броя:

Приложение 1: Регламент за провеждане на Национално състезание по речеви и комуникативни умения през 2019  – 2020 учебна година

Приложение 2: Карти за оценяване с критериите за оценяване (и в електронен вариант)

Приложение 3: Критерии за оценяване

Приложение 4: Протокол 1 – резултати на всички явили се

Приложение 5: Протокол 2 – предложения за допускане до областен кръг на класираните на първо място в училищен кръг за съответната възрастова група

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Конкурс за стипендии по програмата „Opportunity Funds-Bulgaria 2020” за ученици от 11 клас

Изх. № РУО1-27018./18.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26955/17.09.2019 г. Ви уведомявам, че за пета поредна година Българо-американската комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии в размер до $5 000 по програмата „Opportunity Funds-Bulgaria” за 2020 г. за ученици от 11 клас.

Крайният срок за подаване на документи е 6 януари 2020 г.                                                                                                                                 

Подробности относно стипендията „Opportunity Funds-Bulgaria”, изискванията към кандидатите и процеса на кандидатстване можете да намерите на сайта на Комисия „Фулбрайт“ и в приложенията.

 

Приложения:

1. Банер.   

2. Апликационна форма и примерен тест.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език 2019 г.

Изх. № РУО1-27020/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26912/17.09.2019 г. Ви информирам, че Център по компютърна и приложна лингвистика организира „Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език“, който  ще се проведе в два модула на 28.09.2019 г. в Аулата на Нов български университет, както следва:

Модул 1 – ЕСЕ: 11.00 – 12.30 часа;

Модул 2 - РАЗКАЗ: 13.00 – 14.30 часа.

На най-добре представилите се ученици, както и на училището с най-добре представили се ученици ще бъдат връчени парични награди.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.

 

Приложение: плакат за конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.09.2019

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти

Изх. № РУО1-26901/17.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-303/05.09.2019 г., вх. № РУО1-25 717/05.09.2019 г. Ви уведомявам, че със заповед РД09-2793/04.10.2018 г. на министъра на образованието и науката са открити процедури по оценяване и одобряване на проекти на:

 • учебници за XI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка;
 • учебници за XII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка;
 • учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво B 1.1 (за обучение в  XI и XII клас  по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. на МОН за учебния план);
 • учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво B 2.1 (за обучение в  XI и XII клас  по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план).

Съгласно чл. 52, ал. 1 от Наредба № 10/19.12.2017 г. на МОН съдържанието на проектите на учебници и учебни помагала се оценява от седем оценители, четирима от които са учители.

С оглед гореизложеното, в срок до 08.10.2019 г., следва да предложите:

 1. Учители, преподаващи във втори гимназиален етап (от XI до XII вкл.) по следните учебни предмети:
 • български език и литература;
 •  
 • гражданско образование.
 1. Учители, преподаващи следните чужди езици за постигане на ниво B1.1 (за обучение в XI и XII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2  т.7, т.8 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план):
 • английски език
 • френски език
 • немски език
 • испански език
 • италиански език
 • руски език
 1. Учители, преподаващи следните чужди езици за постигане на ниво B2.1 (за обучение в XI и XII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал.2  т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план):
 • английски език
 • френски език
 • немски език
 • испански език
 • италиански език
 • руски език

При изготвяне на Вашите предложения следва да имате предвид:

 • Учителите да са с придобита професионална квалификация „учител“.
 • Оценител не може да е лице, за което са налице следните обстоятелства, посочени в чл. 159, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), а именно:
 1. Автор или издател на внесен в процедурата по оценяване проект на учебник или на учебен комплект.
 2. Автор или издател на одобрен учебник или учебен комплект по съответния учебен предмет за съответния клас, които се използват в системата на училищното образование.
 3. В договорни отношения с автора или издателя към момента на провеждането на процедурата.
 4. В йерархична връзка на ръководство и контрол с автор на произведението, което се предлага като проект на учебник или на учебен комплект, или с неговия издател.
 5. Участник в каквото и да е качество при създаването на произведението, което се предлага като проект на учебник или учебен комплект.
 6. Съпруг/а на автора или издателя или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително.

Предложените учители е необходимо:

 1. Да попълнят регистрационна карта - Приложение № 2.
 2. Да представят кратка професионална автобиография.

Моля Регистрационните карти и автобиографиите да бъдат изпратени на старши експерти в РУО – София-град: Елка Иванова ([email protected]) и Диана Джарова ([email protected]) в срок до 08.10.2019 г.

 

Приложение: Регистрационна карта за учител – Приложение 2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Конкурс по превод „Juvenes Translatores”

Изх. № РУО1-26614/13.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26045/10.09.2019 г. Ви информирам, че тринадесетото издание на конкурса по превод „Juvenes Translatores”, организиран от генерална дирекция „Писмени преводи“ на ЕК, част от програмата „Еразъм+“, ще се проведе на 21 ноември 2019 г. за първи път онлайн едновременно във всички държави. Участниците в него, ученици от целия Европейски съюз, родени през 2002 година, ще превеждат текст с дължина една страница от един от 24-те официални езици на ЕС на друг. Работите ще бъдат оценявани от професионалните преводачи на ЕК, а победителите (по един от всяка държава членка) ще бъдат поканени заедно със своите родители и учители на церемонията по награждаването в Брюксел през пролетта на 2020 година.За участие е необходимо училищата да се регистрират на електронната страница на конкурса www.ec.europa.eu/translatores до 20 октомври 2019 г.                                                                          Моля да информирате учителите и учениците в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.05.2019

Конкурс за есе на английски език

Изх. № РУО1-12735/09.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето внимание информация относно конкурс за есе на английски език, организиран от Фондация "Солидарност в действие". В конкурса могат да участват младежи на възраст от 15 до 25 години. Крайният срок за участие е 20.05.2019 г. Подробна информация можете да намерите на: https://solidarityworks.eu/immersion-academy-2019-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb/ .

Моля да информирате за горепосоченото учениците в повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.05.2019

Открита педагогическа практика по английски език

Изх. № РУО1-12402/07.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на  30.05.2019 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в Професионална гимназия по телекомуникации, район Студентски, ул.“Акад. Ст.Младенов“ №1 ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в VIII клас на тема “Life Skills acquired through foreign language teaching in thе professional high school” с учител г-жа Жанета Декова. Желаещите да присъстват е необходимо да попълнят следния формуляр за участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScodPK6Uh7ZKyQF5RjD_W7ORwLRw-AujlpxTJukeiMEiry4kw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Моля да информирате заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.05.2019

Представяне на френска практическа граматика „La Grammaire - Les aventures fantastiques de Milou“

Изх. № РУО1-12200/03.05.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че на 9 май 2019 г. от 14:30 ч. и на 10 май 2019 г. от 10:30 ч. във Френския културен институт, пл. „Славейков“ № 3 ще бъде представена нова френска практическа граматика за нива А1 и А2 от Общата европейска езикова рамка „La Grammaire -Les aventures fantastiques de Milou“. Моля да уведомите заинтересованите учители за предстоящото събитие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.04.2019

Европейски летен лагер 2019

Изх. № РУО1-11545/24.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето Внимание информация относно предстоящ международен „Европейски летен лагер 2019“, който се организира в периода 16-30 август 2019 г. в Грузия от Националния център за деца и младежи, с който Република България реализира проект „Помощ за развитие“ на тема „Млади лидери за целите на устойчивото развитие“, подкрепян от ЕС. Цел на обучението ще бъде запознаване на участниците с европейските ценности и насърчаване на сътрудничеството, междукултурното разбирателство и толерантността между младежите.

Центърът отправя покана до български ученици на възраст между 14 и 18 години, записани в средни училища в Република България и владеещи английски език на ниво най-малко В2 (изисква се сертификат). Владеенето на друг официален език на ЕС, както и препоръка от преподавател са допълнителни предимства. Организаторите поемат разходите за транспорт (самолет), настаняване и храна. Срокът за кандидатстване е 30 април 2019 г. Документите се изпращат на електронен адрес [email protected].

Кандидатите за участие е необходимо да попълнят приложеното тук апликационна форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuBJvOzf2siJN7Sb4TZGug8bpkqTNgtn69z_xP0Ib4HvswrQ/viewform?fbclid=IwAR3iXOXjvF7w0LXXys5cm-kzgs7sR98bOxpJu33cI8N-RgqrfcvbguM129g.

Повече информация за процеса и изискваните документи може намерите в приложението по-долу.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.04.2019

Семинар за учители по френски език

Изх. № РУО1-10705/17.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето Внимание информация относно семинар за учители по френски език, организиран от Отдела по образователно сътрудничество към Френския културен институт, съвместно с ИК „Колибри и „Cle Internetional“. Семинарът ще се проведе на 23.04.2019 г. в зала „Славейков“ на Френския културен институт, пл. „Славейков“ № 3 от 11:15 часа и от 14:30 часа.

Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)