Чужд eзик и майчин език

07.11.2019

Годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България

Изх. № РУО1-31426/07.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ПРЕПОДАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от МОН с вх. № РУО1-31364/06.11.2019 г. Ви уведомявам, че от 22 до 24 ноември 2019 г. в град Благоевград ще се проведе годишна конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България (АПФБ) на тема „За по-динамично, по-творческо, по-новаторско преподаване на френски език".

Тази конференция е най-големият форум, на който учителите по и на френски език у нас имат възможност да повишат квалификацията си и да обменят идеи и информация по важни за обучението по и на френски език въпроси.

Разходите за нощувки и транспорт на участниците се поемат от Асоциацията. За участие са поканени заинтересовани учители по и на френски език, директори на училища с преподаване на френски език. За повече информация и регистрация заинтересованите учители и директори следва да се обърнат към председателя на АПФБ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

Национален кръг на Националното многоезично състезание

Изх. № РУО1-31411/07.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПЪРВА АЕГ, II АЕГ, 105. СУ, 73. СУ, 157. ГИЧЕ, 91. НЕГ, 9. ФЕГ, СМГ, ЧСУНЕ „ВЕДА“, АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ, 164. ГПИЕ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Съгласно заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, националният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 16.11.2019 г. в град Ловеч. Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, РУО – Ловеч и ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. Официалното откриване ще се състои на 15.11.2019 г. от 18:00 ч., в зала „Америка на България“ на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, ул. „Шишман“ № 7. Моля, в случай на установена грешка в изписването на данните на участниците, класирани за национален кръг на състезанието, в срок до 11.11.2019 г. на електронен адрес: [email protected]  да се посочи правилното изписване.Заявки за участие в състезанието по приложения образец се изпращат във формат Word в срок до 12.11.2019 г. на електронен адрес: : [email protected] . Всички участници в Националното многоезично състезание могат да се възползват от хранене в столовата на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, като в заявката си посочат обяд/вечеря .Резервациите се извършват самостоятелно от ръководителите на групите в срок до 13.11.2019 г. Финансовите средства, необходими за командироване на участниците, са за сметка на заявителите, училищата, общини и други спонсори. Необходима информация за фактура: трите имена на ръководителя, дати за нощувки, както и данни за изпращащото училище. Хотелът може да осигури настаняване само за заявения в МОН брой участници и придружители.Националният кръг на състезанието започва на 16.11.2019 г. в 10:00 часа в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч. Участниците в състезанието ще се допускат в сградата срещу документ за самоличност съгласно изискванията за участие в олимпиадите и състезанията. Същите следва да заемат местата си в залите до 9:30 часа.За допълнителна информация и съдействие: Маргарита Николова – старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Ловечна тел. 0887 406 170.

Приложение:

1. Програма за провеждане на състезанието.

2. Формуляр за заявка.

3. Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.11.2019

Национално многоезично състезание

Изх. № РУО1-31326/06.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 г., протоколът за резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език е публикуван на страницата на Министерството на образованието и науката.

Прилагам протокол за резултатите на учениците, недопуснати до национален кръг на Национално многоезично състезание.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.10.2019

Курс за повишаване на квалификацията на учители по руски език „Руският език и култура: съвременни тенденции в методиката на преподаване“. Покана от Руски културно-информационен център за изложба на висши учебни заведения в Русия

Изх. № РУО1-3748/30.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29767/18.10.2019 г. Ви уведомявам, че от 15 до 17 ноември 2019 г. в Руския културно-информационен център на ул. „Шипка“ №  34 ще се проведе първата образователна изложба на висши учебни заведения от Руската федерация, които предлагат за българите безплатно обучение  в Русия.

В програмата са включени:

  • курсове за повишаване на квалификацията за учители по руски език;
  • презентация на възможностите на програмата за безплатно образование в Руската Федерация;
  • среща с представителите на висшите учебни заведения;
  • тематични лекции, семинари и майсторски класове;
  • презентация на програми за обучение;
  • подписване на споразумения между висши учебни заведения от Русия и висши учебни заведения от България.

За  участие в горепосочените мероприятия следва да изпратите заявка на електронен адрес: [email protected] или да се обадите на тел.: 0884103680.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.  

Приложения:

  1. Информационно писмо.
  2. Приложение 1- ЗАЯВКА.
  3. Приложение 2 – АНКЕТА.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.10.2019

Окончателни резултати от областния кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език, проведен на 21.10.2019 г.

Изх. № РУО1-30680/29.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед  № РД 2149/ 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2019/2020 г. и Регламента за организиране и провеждане на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език, прилагам Окончателен протокол с резултатите от областния кръг на състезанието.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.10.2019

Конкурс за добри педагогически практики за учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“

Изх. № РУО1-30091/22.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2019/2020 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики за учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“. В конкурса могат да участват учители по чужд език, които преподават в държавни, общински и частни училища на територията на област София-град. Педагогическите практики ще бъдат оценявани по регламент, изготвен от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.                                               

Моля да уведомите учителите по чужд език в повереното Ви училище за конкурса, като желаещите да се включат, следва да попълнят и изпратят приложената регистрационна форма на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected] в срок до 08.11.2019 г.

Приложения:                                                                                                                                                                                                             

1. Регламент на конкурса                                                                                                                                                                                            

2. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед  № РД02-2339/21.10.2019 г.

на Началника на РУО – София-град/

14.10.2019

Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас „Аз мога – тук и сега“

Изх. № РУО1-28590/07.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28359/02.10.2019 г. Ви уведомявам, че за пета поредна година със съдействието на Американски университет в България и РУО – Смолян на 8-10 ноември 2019 г. в гр. Девин ще се проведе Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас (дневна форма на обучение) „Аз мога – тук и сега“. Състезанието ще се проведе в три етапа: слушане с разбиране (Диалог), четене с разбиране ( „Провери знанията си“) и създаване на текст („Напиши за себе си за…“). Участието е индивидуално в една от следните възрастови групи: 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас. Всеки ученик може да се представи в една или повече езикови категории: Английски език, Немски език, Испански език, Френски език, Руски език и Италиански език.За учителите в състезателния ден са подготвени открити уроци и обучения за иновативни методи на преподаване на чужди езици.

Регистрация, допълнителна информация, регламент и условия  на официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg , тел.: 089/242 6666 и [email protected] .                                                     

Срок за заявка за участие: 14 – 28 октомври 2019 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.10.2019

Стипендии за учители по немски език

Изх. № РУО1-28910/09.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28855/09.10.2019 г. Ви уведомявам, че Гьоте-институт България предлага квалификационни курсове в Германия за 2020 г. за български учители по немски език. Изборът на подходящата квалификация зависи от необходимостта от квалификация, езиковите, професионалните и техническите предпоставки и целевата група. Стипендиите са предназначени за учители по немски език с постоянен трудов договор от всички степени на училищното образование и от всички видове училища. Крайният срок за кандидатстване е 20 октомври 2019 г.Повече информация за курсовете, както и формулярът за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на Гьоте-институт България. https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/for/deu.html

 

Приложение:    1. Ausschreibung 2020 bg.docx                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.10.2019

Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас „Аз мога – тук и сега“

Изх. № РУО1-28590/07.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28359/02.10.2019 г. Ви уведомявам, че за пета поредна година със съдействието на Американски университет в България и РУО – Смолян на 8-10 ноември 2019 г. в гр. Девин ще се проведе Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас (дневна форма на обучение) „Аз мога – тук и сега“. Състезанието ще се проведе в три етапа: слушане с разбиране (Диалог), четене с разбиране ( „Провери знанията си“) и създаване на текст („Напиши за себе си за…“). Участието е индивидуално в една от следните възрастови групи: 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас. Всеки ученик може да се представи в една или повече езикови категории: Английски език, Немски език, Испански език, Френски език, Руски език и Италиански език.За учителите в състезателния ден са подготвени открити уроци и обучения за иновативни методи на преподаване на чужди езици.

Регистрация, допълнителна информация, регламент и условия  на официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg , тел.: 089/242 6666 и [email protected] .                                                        

Срок за заявка за участие: 14 – 28 октомври 2019 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.09.2019

Национално състезание по Речеви и комуникативни умения на английски език 2019/2020 година

Изх. № РУО1-27819/27.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образоването и науката, Ви уведомявам, че общинският кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език следва да се проведе до 14.10.2019 г. Мотото за 2019-2020 учебна година е: Thinking out of the box – the Future of Cities – trends, challenges and solutions from an environmental perspective (research, design, describe and present your solution to the future of cities from an environmental perspective).Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес: [email protected] до 15.10.2019 г.

 

Приложения – 5 броя:

Приложение 1: Регламент за провеждане на Национално състезание по речеви и комуникативни умения през 2019  – 2020 учебна година

Приложение 2: Карти за оценяване с критериите за оценяване (и в електронен вариант)

Приложение 3: Критерии за оценяване

Приложение 4: Протокол 1 – резултати на всички явили се

Приложение 5: Протокол 2 – предложения за допускане до областен кръг на класираните на първо място в училищен кръг за съответната възрастова група

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Конкурс за стипендии по програмата „Opportunity Funds-Bulgaria 2020” за ученици от 11 клас

Изх. № РУО1-27018./18.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26955/17.09.2019 г. Ви уведомявам, че за пета поредна година Българо-американската комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии в размер до $5 000 по програмата „Opportunity Funds-Bulgaria” за 2020 г. за ученици от 11 клас.

Крайният срок за подаване на документи е 6 януари 2020 г.                                                                                                                                 

Подробности относно стипендията „Opportunity Funds-Bulgaria”, изискванията към кандидатите и процеса на кандидатстване можете да намерите на сайта на Комисия „Фулбрайт“ и в приложенията.

 

Приложения:

1. Банер.   

2. Апликационна форма и примерен тест.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език 2019 г.

Изх. № РУО1-27020/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26912/17.09.2019 г. Ви информирам, че Център по компютърна и приложна лингвистика организира „Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език“, който  ще се проведе в два модула на 28.09.2019 г. в Аулата на Нов български университет, както следва:

Модул 1 – ЕСЕ: 11.00 – 12.30 часа;

Модул 2 - РАЗКАЗ: 13.00 – 14.30 часа.

На най-добре представилите се ученици, както и на училището с най-добре представили се ученици ще бъдат връчени парични награди.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.

 

Приложение: плакат за конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД