Чужд eзик и майчин език

17.09.2019

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти

Изх. № РУО1-26901/17.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-303/05.09.2019 г., вх. № РУО1-25 717/05.09.2019 г. Ви уведомявам, че със заповед РД09-2793/04.10.2018 г. на министъра на образованието и науката са открити процедури по оценяване и одобряване на проекти на:

 • учебници за XI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка;
 • учебници за XII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка;
 • учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво B 1.1 (за обучение в  XI и XII клас  по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. на МОН за учебния план);
 • учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво B 2.1 (за обучение в  XI и XII клас  по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план).

Съгласно чл. 52, ал. 1 от Наредба № 10/19.12.2017 г. на МОН съдържанието на проектите на учебници и учебни помагала се оценява от седем оценители, четирима от които са учители.

С оглед гореизложеното, в срок до 08.10.2019 г., следва да предложите:

 1. Учители, преподаващи във втори гимназиален етап (от XI до XII вкл.) по следните учебни предмети:
 • български език и литература;
 •  
 • гражданско образование.
 1. Учители, преподаващи следните чужди езици за постигане на ниво B1.1 (за обучение в XI и XII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2  т.7, т.8 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план):
 • английски език
 • френски език
 • немски език
 • испански език
 • италиански език
 • руски език
 1. Учители, преподаващи следните чужди езици за постигане на ниво B2.1 (за обучение в XI и XII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал.2  т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план):
 • английски език
 • френски език
 • немски език
 • испански език
 • италиански език
 • руски език

При изготвяне на Вашите предложения следва да имате предвид:

 • Учителите да са с придобита професионална квалификация „учител“.
 • Оценител не може да е лице, за което са налице следните обстоятелства, посочени в чл. 159, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), а именно:
 1. Автор или издател на внесен в процедурата по оценяване проект на учебник или на учебен комплект.
 2. Автор или издател на одобрен учебник или учебен комплект по съответния учебен предмет за съответния клас, които се използват в системата на училищното образование.
 3. В договорни отношения с автора или издателя към момента на провеждането на процедурата.
 4. В йерархична връзка на ръководство и контрол с автор на произведението, което се предлага като проект на учебник или на учебен комплект, или с неговия издател.
 5. Участник в каквото и да е качество при създаването на произведението, което се предлага като проект на учебник или учебен комплект.
 6. Съпруг/а на автора или издателя или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително.

Предложените учители е необходимо:

 1. Да попълнят регистрационна карта - Приложение № 2.
 2. Да представят кратка професионална автобиография.

Моля Регистрационните карти и автобиографиите да бъдат изпратени на старши експерти в РУО – София-град: Елка Иванова ([email protected]) и Диана Джарова ([email protected]) в срок до 08.10.2019 г.

 

Приложение: Регистрационна карта за учител – Приложение 2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Конкурс по превод „Juvenes Translatores”

Изх. № РУО1-26614/13.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26045/10.09.2019 г. Ви информирам, че тринадесетото издание на конкурса по превод „Juvenes Translatores”, организиран от генерална дирекция „Писмени преводи“ на ЕК, част от програмата „Еразъм+“, ще се проведе на 21 ноември 2019 г. за първи път онлайн едновременно във всички държави. Участниците в него, ученици от целия Европейски съюз, родени през 2002 година, ще превеждат текст с дължина една страница от един от 24-те официални езици на ЕС на друг. Работите ще бъдат оценявани от професионалните преводачи на ЕК, а победителите (по един от всяка държава членка) ще бъдат поканени заедно със своите родители и учители на церемонията по награждаването в Брюксел през пролетта на 2020 година.За участие е необходимо училищата да се регистрират на електронната страница на конкурса www.ec.europa.eu/translatores до 20 октомври 2019 г.                                                                          Моля да информирате учителите и учениците в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.05.2019

Конкурс за есе на английски език

Изх. № РУО1-12735/09.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето внимание информация относно конкурс за есе на английски език, организиран от Фондация "Солидарност в действие". В конкурса могат да участват младежи на възраст от 15 до 25 години. Крайният срок за участие е 20.05.2019 г. Подробна информация можете да намерите на: https://solidarityworks.eu/immersion-academy-2019-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb/ .

Моля да информирате за горепосоченото учениците в повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.05.2019

Открита педагогическа практика по английски език

Изх. № РУО1-12402/07.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на  30.05.2019 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в Професионална гимназия по телекомуникации, район Студентски, ул.“Акад. Ст.Младенов“ №1 ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в VIII клас на тема “Life Skills acquired through foreign language teaching in thе professional high school” с учител г-жа Жанета Декова. Желаещите да присъстват е необходимо да попълнят следния формуляр за участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScodPK6Uh7ZKyQF5RjD_W7ORwLRw-AujlpxTJukeiMEiry4kw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Моля да информирате заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.05.2019

Представяне на френска практическа граматика „La Grammaire - Les aventures fantastiques de Milou“

Изх. № РУО1-12200/03.05.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че на 9 май 2019 г. от 14:30 ч. и на 10 май 2019 г. от 10:30 ч. във Френския културен институт, пл. „Славейков“ № 3 ще бъде представена нова френска практическа граматика за нива А1 и А2 от Общата европейска езикова рамка „La Grammaire -Les aventures fantastiques de Milou“. Моля да уведомите заинтересованите учители за предстоящото събитие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.04.2019

Европейски летен лагер 2019

Изх. № РУО1-11545/24.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето Внимание информация относно предстоящ международен „Европейски летен лагер 2019“, който се организира в периода 16-30 август 2019 г. в Грузия от Националния център за деца и младежи, с който Република България реализира проект „Помощ за развитие“ на тема „Млади лидери за целите на устойчивото развитие“, подкрепян от ЕС. Цел на обучението ще бъде запознаване на участниците с европейските ценности и насърчаване на сътрудничеството, междукултурното разбирателство и толерантността между младежите.

Центърът отправя покана до български ученици на възраст между 14 и 18 години, записани в средни училища в Република България и владеещи английски език на ниво най-малко В2 (изисква се сертификат). Владеенето на друг официален език на ЕС, както и препоръка от преподавател са допълнителни предимства. Организаторите поемат разходите за транспорт (самолет), настаняване и храна. Срокът за кандидатстване е 30 април 2019 г. Документите се изпращат на електронен адрес [email protected].

Кандидатите за участие е необходимо да попълнят приложеното тук апликационна форма: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuBJvOzf2siJN7Sb4TZGug8bpkqTNgtn69z_xP0Ib4HvswrQ/viewform?fbclid=IwAR3iXOXjvF7w0LXXys5cm-kzgs7sR98bOxpJu33cI8N-RgqrfcvbguM129g.

Повече информация за процеса и изискваните документи може намерите в приложението по-долу.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.04.2019

Семинар за учители по френски език

Изх. № РУО1-10705/17.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето Внимание информация относно семинар за учители по френски език, организиран от Отдела по образователно сътрудничество към Френския културен институт, съвместно с ИК „Колибри и „Cle Internetional“. Семинарът ще се проведе на 23.04.2019 г. в зала „Славейков“ на Френския културен институт, пл. „Славейков“ № 3 от 11:15 часа и от 14:30 часа.

Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

17.04.2019

Открита педагогическа практика по испански език

Изх. № РУО1-10498/16.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че в изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2018/2019 година на 22.04.2019 г. от 12:30 часа в Американски колеж, район Младост, като част от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“, ще се проведе открита педагогическа практика по испански език в X клас с учител г-жа Мая Бонева на тема „El camino de Santiago“. Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

17.04.2019

Семинар за учители по чужди езици

Изх. № РУО1-10499/16.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че в изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2018/2019 година на 23.04.2019 г. от 14:00 часа в 105 СУ „Атанас Далчев“, район Изгрев, ул. "Св. Пимен Зографски" №7, ще се проведе тренинг-семинар с учители по чужди езици на тема „Работа с електронни образователни ресурси – обмяна на добри практики“. Фокус на тренинг-семинара ще бъде изготвянето и прилагането в чуждоезиковото обучение на бук трейлъри и арт трейлъри. Желаещите да вземат участие е необходимо да попълнят приложената заявка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQSvd4s-qGbFnoJZzSnylMNXhf54A2t9ywrYJw_q0EkjcD9A/viewform

Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

15.04.2019

Открита педагогическа практика по латински език

Изх. № РУО1-10177/12.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2018/2019 година Ви информирам, че на 17.04.2019 г. от 17:45 часа в 17 СУ „Дамян Груев“, ж.к.Западен парк, ул. „Сава Михайлов“ №64, като част от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“, ще се проведе открита педагогическа практика по латински език в IX клас с учител г-н Димитър Драгнев на тема „Латинският език и българските земи“. Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката)

28.03.2019

XXVIII международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА)

Изх. № РУО1-8261/27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно XXVIII международна конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), която ще се проведе в периода 3 – 5 май 2019 година в град Пловдив, с партньор и домакин на събитието Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Желаещите да участват учители могат да получат подробна информация и да се регистрират на http://www.beta-iatefl.org/annual-conference/conference-call/ или на [email protected].

Моля да уведомите заинтересованите учители в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2019

Литературен конкурс за авторски художествени текстове на английски език и на немски език

Изх. № РУО1-8201/27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно ежегодния литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език, организиран от Първа езикова гимназия - град Варна, съвместно с Министерството на образованието и науката, Община Варна и Фондация „Българска памет“. Темата на конкурса за 2019 година е „ОГЪН“. Крайният срок за изпращане на конкурсните материали е 07.05.2019 г.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици в повереното Ви училище.

Приложения:

 1. Статут на конкурса.
 2. Условия за участие.
 3. Формуляр за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД