Чужд eзик и майчин език

14.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-6419/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе в град Хасково.

Националният кръг на олимпиадата по английски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Хасково и ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Хасково. Протоколът с класираните за участие в националния кръг ученици е публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Настаняването на участниците ще се извърши на 22.03.2019 г. от 14:00 часа в посочените в приложенията хотели. Ръководителите на участниците сами извършват резервациите за нощувки.

Официалното откриване ще се състои на 22.03.2019 г. от 18:00 ч. в ДКТ „Иван Димов“ – гр. Хасково.

Националният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 23.03.2019 г. от 10:00 часа в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково, ул. „Тимок“ № 97. Допуснатите до участие следва да заемат местата си не по-късно от 09:40 часа като представят документ за самоличност: лична карта  или ученическа лична карта.

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Румяна Делчева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Хасково, тел. 038/65 0058, 0879 00 81 94 и на имейл [email protected].

 

Приложения:

1.       Програма.

2.       Информация за хотелите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по италиански език

Изх. № РУО1-6241/12.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА 105.СУ, 23.СУ, НУККЛИИЕК, ПГИИ „Н. РАЙНОВ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по италиански език ще се проведе на 23.03.2019 г. с начален час 10:00 часа в 105. СУ „Атанас Далчев“, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 7.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Участниците следва да се явят в училището домакин не по-късно от 09:30 часа на 23.03.2019 г. Допускането в изпитните зали ще бъде възможно само срещу представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез приложената заявка по образец в срок до 18.03.2019 г. на електронен адрес: [email protected].

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-6043/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по английски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по английски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за IV и X клас по общообразователните учебни предмети и учебни комплекти по майчин език

Изх. № РУО1-5960/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-79/07.03.2018 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-5680/07.03.2018 г., Ви информирам, че със заповеди на министъра на образованието и науката са открити процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за IV клас по общообразователните учебни предмети, учебници за X клас по общообразователните учебни предмети, учебни комплекти по майчин език турски език, майчин език иврит, майчин език арменски език, майчин език ромски език.

В член 157, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е определено, че проектите на учебник и на учебен комплект се оценяват на два етапа:

- първи етап - оценка за съответствието с изискванията на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;

- втори етап - оценка за пригодността им за прилагане в училище.

Дирекция „Учебници и училищна документация" е създала организация вторият етап от оценяването на проектите - оценка за пригодността им за прилагане в училище - да се осъществи по едно и също време за всичките изброени процедури. За тази цел е изготвен проект на график (единен за всичките процедури) със следните срокове за провеждане на оценяването за пригодността на проектите в училище:

1. От 17.04.2019 г. до 27.05.2019 г. вносителите отпечатват проектите, получили обща оценка за съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, във формата на готово книжно тяло и ги разпространяват до училищата.

2. От 28.05.2019 г. до 16.06.2019 г. учителите оценяват пригодността за прилагане в училище на проектите.

3. До 17.06.2019 г. директорите на училищата обобщават оценките на учителите.

4. До 18.06.2019 г. Министерството на образованието и науката обобщава оценките.Проектите на учебник и на учебен комплект, които са получили обща оценка „Приложим в практиката", ще бъдат одобрени със заповеди на министъра на образованието и науката.

5. До 27.06.2019 г на официалната интернет страница на МОН се публикува:

- списък на одобрените учебници и учебни комплекти

- заявките за учебниците и учебните комплекти, предоставяни за безвъзмездно ползване

- график на дейностите за осигуряване на учебници и на учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в IV клас.

6. До 04.07.2019 г. учителите избират учебниците и учебните комплекти съгласно разпоредбите в ЗПУО:

- учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет;

- учебниците и учебните комплекти извън предоставяните за безвъзмездно ползване, както и учебните помагала, които ще използват учениците, се избират от учителя, който преподава в паралелката по съответния учебен предмет или модул.

7. До 04.07.2019 г. директорите на училищата подават заявки, с които определят количеството на всяка доставка на учебници и учебни комплекти, предоставяни за безвъзмездно ползване от учениците в IV клас.

8. До 08.07.2019 г. директорите на училищата сключват договори за закупуване и доставка на учебници и учебни комплекти, предоставяни за безвъзмездно ползване от учениците в IV клас.

9. До 10.09.2019 г. вносителите отпечатват и разпространяват учебниците и учебните комплекти.

След приключване на първия етап от оценяването на проектите на официалната интернет страница на МОН ще бъдат публикувани: списък на училищата за разпространение на проектите и указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността на проектите в училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за VIII клас по учебния предмет "Предприемачество", за X клас по учебния предмет "Икономика" и учебни комплекти по чужд език

Изх. № РУО1-5961/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-61/07.03.2018 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-5729/07.03.2018 г., Ви информирам за откритите със Заповед № РД 09-5743/14.11.2017 г. и със Заповед № РД 09-5764/17.11.2017 г. на министъра на образованието и науката процедури по оценяване и одобряване на проекти на:

             - учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка;

             - учебници за X клас по учебния предмет икономика - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка;

             - учебни комплекти по чужд език - руски език, по учебна програма за постигане на ниво В1.1 (А 1 -А2-В1.1) от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР);

Със Заповед № РД 09-734/01.03.2019 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, на учебници за X клас по учебния предмет икономика - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, и на учебни комплекти по чужд език руски език, по учебна програма за постигане на ниво

В 1.1 (А1-А2-В1.1) от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и приложенията към тях - протоколи, карти за оценяване за пригодността и График за провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на учебни комплекти.

В Указанията са разписани дейностите по оценяване за пригодността на проектите, за които отговаря директорът на училището, и дейностите, които извършва учителят. В графика са посочени сроковете.

Указанията, приложенията към тях и списъкът с училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите, са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници“.

Във връзка с организирането и провеждането на втория етап на процедурите -оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите моля за следното:

Директорите на училищата да създадат организация за приемането на проектите на учебници и на учебни комплекти във времето от 9.00 до 17.30 часа съгласно графика - до 29 март 2019 година включително.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

08.03.2019

Открита педагогическа практика по английски език

Изх. № РУО1-5870/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2018/2019 година Ви информирам, че на 14.03.2019 г. от 8:00 часа в 39 СУ „Петър Динеков“, ж.к. Младост 2, ул. „Васил Карагьозов“ № 6, като част от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“, ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в V клас с учител г-жа Вера Влахова на тема „Touring London“. Моля да уведомите заинтересованите учители и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град)

01.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-5251/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по руски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по руски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.02.2019

Национален кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-5081/27.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по руски език, ще се проведе в град Плевен.

Националният кръг на олимпиадата по руски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Плевен и ПГПЧЕ – гр. Плевен.

Настаняването на участниците е предвидено на 08.03.2019 г. от 14:00 часа в хотел „Ростов“, ул. „Цар Борис III“ №2 и в хотел „Балкан“, бул. „Русе“ №85 в град Плевен. Ръководителите на участниците е необходимо в срок до 05.03.2019 г. да направят резервации в посочените хотели.

За участие в олимпиадата ръководителите на класираните ученици подават до 05.03.2019 г. заявка на имейл адрес [email protected]. При установени несъответствия в имената на учениците, включени в протокола с класираните за национален кръг, е необходимо да изпратите съответната корекция в същия срок на горепосочения имейл адрес. Протоколът с класираните се намира на електронната страница на Министерството на образованието и науката. В случай че от Вашето училище има участници със специални образователни потребности, моля да изпратите на същия адрес информация за съответните необходимости.

Официалното откриване ще се състои на 08.03.2019 г. от 18:00 ч. в зала „Катя Попова“, пл. „Възраждане“ №4, град Плевен.

Националният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 09.03.2019 г. от 9:00 часа в ПГПЧЕ – гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 22. Допуснатите до участие следва да се явят в 8:30 часа в училището домакин. Учениците заемат местата си от 8:30 до 8:45 часа като представят документ за самоличност: лична карта  или ученическа лична карта.

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Светослава Илиева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Плевен, тел. 064/841271, 0878451114, 0883990292.

Приложения:

1.       Заявка за участие.

2.       Програма.

3.       Информация за хотелите.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-547/26.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град)

21.02.2019

Обучения за учители по немски език

Изх. № РУО1-4564/21.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4403/19.02.2019 г., Ви уведомявам, че Гьоте институт и Нов български университет организират съвместна квалификационна програма за учители по немски език „Уча се да преподавам немски език“ (DLL).

Обучението започва на 08.03.2019 г. и включва присъствени семинари (24 академични часа) и онлайн фаза (72 академични часа). В първото издание на програмата учителите ще могат да избират между два модула. След успешно приключване на единия от модулите участниците получават 3 квалификационни кредита. Присъствените семинари ще се провеждат в Центъра за професионално и продължаващо обучение на НБУ, гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99.

Записването става в Центъра за професионално и продължаващо обучение на НБУ до 28.02.2019 г..

За повече информация последвайте линка:  https://cpo.nbu.bg/bg/kvalifikacionni-programi/u-ch-a-se-da-prepodavam-nemski-ezik.

За записване и допълнителна информация: тел. 02/9800099; 02/9802210; 0884026910  и email - [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

21.02.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по руски език

­­Изх. № РУО1-4566/21.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявяване на резултатите от областния кръг на олимпиадата по руски език, проведена на 09.02.2019 г., Ви уведомявам, че на елекронните пощи на училищата са изпратени резултатите от олимпиадата на учениците от V до VII клас от повереното Ви училище, които съдържат трите имена, класа и общия брой точки на всеки ученик. Моля да уведомите учениците за техните резултати, спазвайки разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.

Резултатите на учениците от VIII до XII клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата след разсекретяване от Националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

18.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по немски език

Изх. № РУО1-4173/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г., заповед  № РД 01-65/14.02.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по немски език за учебната 2018/2019 година, областният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 23.02.2019 г. от 9:00 часа в 73 СУ „Владислав Граматик“, район Триадица, ул. „Г. Измирлиев” № 2.

Олимпиадата е с продължителност 180 минути.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 73 СУ „Владислав Граматик“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.02.2019

Състезание

Изх. № РУО1-3861/13.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2776/31.01.2019 г., Ви уведомявам, че за четвърта година Американски университет в България в партньорство с Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград и с подкрепата на РУО – Благоевград организират Състезание за икономисти на английски език за ученици от XI и XII клас на професионалните гимназии по икономика и професионални гимназии и училища с икономически специалности в България.

Състезанието се провежда в три етапа, като финалният кръг ще бъде на 11 и 12.04.2019 г. в Американски университет в България, гр. Благоевград, който поема разходите за нощувка, храна и транспорт на класираните за финалния кръг.

Допълнителна информация за състезанието можете да намерите на адрес: https://www.aubg.edu/ecocompetition.

Крайният срок за регистрация на участниците в първи кръг е 14.02.2019 г. на адрес: https://www.aubg.edu/ecocompetition-registration.

Следва да информирате желаещите да се включат ученици от поверените Ви училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД