Чужд eзик и майчин език

29.01.2018

Открита практика в 28. СУ „Алеко Константинов“

Изх. № РУО1-2329/29.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с грипната ваканция Ви уведомявам, че обявената за 31.01.2018г. открита практика в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за 2018 г. ще се проведе в непроменен формат на 14.02.2018 г., от 11:50 ч., в 28. СУ „Алеко Константинов“, бул."Възкресение" № 60, английски език в VIII клас с учител Давор Угрински на тема „Олимпийските игри – преди и сега“.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при желание от тяхна страна за участие да създадете условия, без да се нарушава учебния процес. Желаещите да присъстват учители следва да изпратят регистрацията си на електронен адрес [email protected] до 09.02.2018 г.

 

 

Приложения:

1. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Областен кръг на олимпиадата по руски език

 

Изх. № РУО1-2097/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламент за провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 10.02.2018 г. от 9:00 часа, с продължителност 2 астрономически часа за ученици от V, VI и VII клас и 3 астрономически часа за ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас в 133. СУ „С. А. Пушкин“, район „Средец“, ул. " Цар Иван Шишман " № 1.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 8:30 ч. в училището домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж. Относно разпределението на квесторите ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, които имат участници.

Приложение:

  1. Списъци на класираните за областен кръг по възрастови групи.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Областен кръг на олимпиадата по английски език

 

Изх. № РУО1-2096/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламент за провеждане на олимпиадата по английски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 10.02.2018 г. от 14:00 часа, с продължителност 4 астрономически часа, в:

  1. 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. "Христо Ботев" № 63 – за учениците от VIII клас.
  2. 30. СУ „Братя Миладинови“, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 125-А – за учениците от IX клас.
  3. СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 – за учениците от X клас.
  4. Първа АЕГ, район „Оборище“, бул. „Дондуков” № 60 – за учениците от XI и XII клас.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 13:30 ч. в съответното училище домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 13:15 ч. за инструктаж. Относно разпределението на квесторите ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, които имат участници.

Приложение:

  1. Списъци на класираните за областен кръг по възрастови групи.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Открита педагогическа практика по английски език в VIII клас в 28 СУ„Алеко Константинов“ на тема „Олимпийските игри – преди и сега“.

 

Изх. № РУО1-1965/24.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира провеждането на конкурс за открити педагогически практики на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение, с оглед повишаване на постиженията на учениците при провеждане на ДЗИ“. На 31.01.2018 г., от 12:40 ч., в 28. СУ „Алеко Константинов“, бул."Възкресение" № 60, ще се проведе открита педагогическа практика по английски език в VIII клас с учител Давор Угрински на тема „Олимпийските игри – преди и сега“.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище и при желание от тяхна страна за участие да създадете условия, без да се нарушава учебния процес. Желаещите да присъстват учители следва да изпратят регистрацията си на електронен адрес [email protected] до 29.01.2018 г.

 

 

Приложения:

1. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Провеждане на Фестивал на авторската драматургия и театър на английски език

 

Изх. № РУО1-1243/16.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/ 2018 година, заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2017/ 2018 г. и регламента за организиране и провеждане на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език, Ви уведомявам, че областният кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език, ще се проведе на 02.02.2018 г. в 32. СУИЧЕ „Св.Климент Охридски“, бул. "Христо Ботев" №63 от 10:00 ч.

Заявки за участие се приемат до 26.01.2018 г. на хартиен носител в стая 405 на РУО – София-град.

Приложение:

1.      Регламент.

2.      Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.12.2017

Млади учители по руски език

 

Изх. № РУО1- 29067/08.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-28842/07.12.2017 г., моля в срок до 15.12.2017 г. да попълните приложената таблица с информация за учители по руски език в повереното Ви училище на възраст до 40 години. Моля да изпратите информацията на електронна поща: [email protected].

Приложение:

1.Таблица.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

(Съгласно заповед №РД 10-2219/17.11.2017 г.

на Министъра на образованието и науката)

30.11.2017

Международна олимпиада по немски език

Изх. № РУО1-28242/ 29.11.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно Международната олимпиада по немски език, която се организира от Гьоте-институт София, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката и Дружеството на преподавателите по немски език в България.

Приложения:

1. Покана за участие.

2. Формуляр за регистрация.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-3036/28.11.2017 г.

на началника на РУО – София-град/

29.11.2017

Общински кръгове на олимпиадите по немски език, испански език, френски език и италиански език

Изх. № РУО1-28185/ 28.11.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламентите за провеждане на олимпиадите по немски език, испански език, френски език и италиански език за учебната 2017/2018 година, общинските кръгове на олимпиадите по горепосочените езици следва се проведат в срок до 31.01.2018 г.

Общинските кръгове се организират и провеждат от училищата, в които има ученици, желаещи да участват, при спазване изискванията на съответния регламент. Училищните комисии за организиране и провеждане на олимпиадата, за изготвяне на изпитните работи и за проверка и оценка се определят със заповед на директора.

В срок до 02.02.2018 г. следва:

- да представите в РУО – София-град, стая 405, протокол № 1 с резултатите на всички участници и протокол № 2 с резултатите на класираните за областен кръг (по образец), подписани и подпечатани от директора на училището,  изпитните работи на класираните, както и декларации от родителите на учениците, които не желаят резултатите на децата им от областен и национален кръг на олимпиадите да бъдат оповестявани публично;

- да изпратите във формат Word  протокол № 2 и списък на квесторите за областен кръг (по 1 квестор на всеки до 7 класирани) на:  [email protected] (за испански език) и  [email protected] (за немски език, италиански език и френски език).

 

Приложение: 1. Протокол №1

2. Протокол №2

3. Регламенти https://www.mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.11.2017

Общински кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-28187/ 28.11.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2017/2018 година, общинският кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 13.01.2018 г. от 14:00 ч.

Общинският кръг се организира и провежда от училищата, в които има ученици, желаещи да участват, при спазване изискванията на регламента. Училищните комисии за организиране и провеждане на олимпиадата и за проверка и оценка се определят със заповед на директора. Изпитните материали се изготвят от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

В срок до 05.01.2018 г. следва да представите в РУО – София-град, стая 405, попълнена заявка за участие, както и декларации от родителите на учениците, които не желаят резултатите на децата им от областен и национален кръг на олимпиадата да бъдат оповестявани публично.

 

Приложения:

1. Заявка

2. Регламент https://www.mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.11.2017

Общински кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-28186/ 28.11.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламент за провеждане на олимпиадата по английски език за учебната 2017/2018 година, общинският кръг на олимпиадата по английски език следва се проведе в срок до 14.01.2018 г.

Общинският кръг се организира и провежда от училищата, в които има ученици, желаещи да участват, при спазване изискванията на регламента. Училищните комисии за организиране и провеждане на олимпиадата, за изготвяне на изпитните работи и за проверка и оценка се определят със заповед на директора.

В срок до 16.01.2018 г. следва:

- да представите в РУО – София-град, стая 405, протокол № 1 с резултатите на всички участници и протокол № 2 с резултатите на класираните за областен кръг (по образец), подписани и подпечатани от директора на училището,  изпитните работи на класираните, както и декларации от родителите на учениците, които не желаят резултатите на децата им от областен и национален кръг на олимпиадата да бъдат оповестявани публично;

- да изпратите във формат Word  протокол № 2 и списък на квесторите за областен кръг (по 1 квестор на всеки до 7 класирани) на:  [email protected] (за районите „Възраждане“, „Илинден“, „Красно село“, „Лозенец“, „Люлин“, „Младост“, „Оборище“, „Сердика“, „Слатина“, „Средец“, „Студентски“ и „Триадица“) и  [email protected] (за районите „Банкя“,  „Витоша“, „Връбница“, „Изгрев“, „Искър“, „Красна поляна“, „Кремиковци“, „Надежда“, „Нови Искър“, „Овча купел“, „Панчарево“, „Подуяне“).

 

Приложения: 1. Протокол №1

2. Протокол №2

3. Регламент https://www.mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.11.2017

Kонкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици

Изх. № РУО1-27691/22.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение, с оглед повишаване на постиженията на учениците при провеждане на ДЗИ“. За участие в конкурса се допускат действащи учители по чужд език, които преподават в гимназиален етап в общински, държавни и частни училища на територията на област София-град.

Педагогическите практики ще бъдат оценявани по регламент, изготвен от комисия, назначена със заповед на началника на РУО – София-град.

Учителите, желаещи да се включат, следва да попълнят и изпратят приложената регистрационна форма на електронен адрес [email protected] до 15.12.2017 г.

 

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Регистрационна форма.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“

Изх. № РУО1-24877/19.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило с вх. № РУО1-24372/13.10.2017 г., Ви уведомявам за предложение за абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“ – Министерство на образованието и науката.Моля Ви, обърнете внимание на преподавателите, че публикуването на собствени статии в изданията на издателството носят кредити за атестиране и квалификация и са включени в Европейския реферативен индекс (ERIH PLUS) и в други европейски издания.

Приложение: писмо на Национално издателство „Аз-буки“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД