Чужд eзик и майчин език

08.12.2017

Млади учители по руски език

 

Изх. № РУО1- 29067/08.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА РУСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-28842/07.12.2017 г., моля в срок до 15.12.2017 г. да попълните приложената таблица с информация за учители по руски език в повереното Ви училище на възраст до 40 години. Моля да изпратите информацията на електронна поща: [email protected].

Приложение:

1.Таблица.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

(Съгласно заповед №РД 10-2219/17.11.2017 г.

на Министъра на образованието и науката)

30.11.2017

Международна олимпиада по немски език

Изх. № РУО1-28242/ 29.11.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно Международната олимпиада по немски език, която се организира от Гьоте-институт София, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката и Дружеството на преподавателите по немски език в България.

Приложения:

1. Покана за участие.

2. Формуляр за регистрация.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-3036/28.11.2017 г.

на началника на РУО – София-град/

29.11.2017

Общински кръгове на олимпиадите по немски език, испански език, френски език и италиански език

Изх. № РУО1-28185/ 28.11.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламентите за провеждане на олимпиадите по немски език, испански език, френски език и италиански език за учебната 2017/2018 година, общинските кръгове на олимпиадите по горепосочените езици следва се проведат в срок до 31.01.2018 г.

Общинските кръгове се организират и провеждат от училищата, в които има ученици, желаещи да участват, при спазване изискванията на съответния регламент. Училищните комисии за организиране и провеждане на олимпиадата, за изготвяне на изпитните работи и за проверка и оценка се определят със заповед на директора.

В срок до 02.02.2018 г. следва:

- да представите в РУО – София-град, стая 405, протокол № 1 с резултатите на всички участници и протокол № 2 с резултатите на класираните за областен кръг (по образец), подписани и подпечатани от директора на училището,  изпитните работи на класираните, както и декларации от родителите на учениците, които не желаят резултатите на децата им от областен и национален кръг на олимпиадите да бъдат оповестявани публично;

- да изпратите във формат Word  протокол № 2 и списък на квесторите за областен кръг (по 1 квестор на всеки до 7 класирани) на:  [email protected] (за испански език) и  [email protected] (за немски език, италиански език и френски език).

 

Приложение: 1. Протокол №1

2. Протокол №2

3. Регламенти https://www.mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.11.2017

Общински кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-28187/ 28.11.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2017/2018 година, общинският кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 13.01.2018 г. от 14:00 ч.

Общинският кръг се организира и провежда от училищата, в които има ученици, желаещи да участват, при спазване изискванията на регламента. Училищните комисии за организиране и провеждане на олимпиадата и за проверка и оценка се определят със заповед на директора. Изпитните материали се изготвят от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

В срок до 05.01.2018 г. следва да представите в РУО – София-град, стая 405, попълнена заявка за участие, както и декларации от родителите на учениците, които не желаят резултатите на децата им от областен и национален кръг на олимпиадата да бъдат оповестявани публично.

 

Приложения:

1. Заявка

2. Регламент https://www.mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.11.2017

Общински кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-28186/ 28.11.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламент за провеждане на олимпиадата по английски език за учебната 2017/2018 година, общинският кръг на олимпиадата по английски език следва се проведе в срок до 14.01.2018 г.

Общинският кръг се организира и провежда от училищата, в които има ученици, желаещи да участват, при спазване изискванията на регламента. Училищните комисии за организиране и провеждане на олимпиадата, за изготвяне на изпитните работи и за проверка и оценка се определят със заповед на директора.

В срок до 16.01.2018 г. следва:

- да представите в РУО – София-град, стая 405, протокол № 1 с резултатите на всички участници и протокол № 2 с резултатите на класираните за областен кръг (по образец), подписани и подпечатани от директора на училището,  изпитните работи на класираните, както и декларации от родителите на учениците, които не желаят резултатите на децата им от областен и национален кръг на олимпиадата да бъдат оповестявани публично;

- да изпратите във формат Word  протокол № 2 и списък на квесторите за областен кръг (по 1 квестор на всеки до 7 класирани) на:  [email protected] (за районите „Възраждане“, „Илинден“, „Красно село“, „Лозенец“, „Люлин“, „Младост“, „Оборище“, „Сердика“, „Слатина“, „Средец“, „Студентски“ и „Триадица“) и  [email protected] (за районите „Банкя“,  „Витоша“, „Връбница“, „Изгрев“, „Искър“, „Красна поляна“, „Кремиковци“, „Надежда“, „Нови Искър“, „Овча купел“, „Панчарево“, „Подуяне“).

 

Приложения: 1. Протокол №1

2. Протокол №2

3. Регламент https://www.mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.11.2017

Kонкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици

Изх. № РУО1-27691/22.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение, с оглед повишаване на постиженията на учениците при провеждане на ДЗИ“. За участие в конкурса се допускат действащи учители по чужд език, които преподават в гимназиален етап в общински, държавни и частни училища на територията на област София-град.

Педагогическите практики ще бъдат оценявани по регламент, изготвен от комисия, назначена със заповед на началника на РУО – София-град.

Учителите, желаещи да се включат, следва да попълнят и изпратят приложената регистрационна форма на електронен адрес [email protected] до 15.12.2017 г.

 

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Регистрационна форма.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“

Изх. № РУО1-24877/19.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, постъпило с вх. № РУО1-24372/13.10.2017 г., Ви уведомявам за предложение за абонамент за 2018 г. за изданията на Национално издателство „Аз-буки“ – Министерство на образованието и науката.Моля Ви, обърнете внимание на преподавателите, че публикуването на собствени статии в изданията на издателството носят кредити за атестиране и квалификация и са включени в Европейския реферативен индекс (ERIH PLUS) и в други европейски издания.

Приложение: писмо на Национално издателство „Аз-буки“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Провеждане на областният кръг на Национално многоезично състезание

 

Изх. № РУО1-24909/ 19.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. и заповед № РД 01-465/18.10.2016 г.  на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе от 10.00 ч. на 21.10.2017 г. (събота) в:

 

  • 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул. "Пиротска" № 68 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ФЕ, АЕ-РЕ, НЕ-ФЕ, НЕ-РЕ, ФЕ-АЕ, ФЕ-ИЕ, ФЕ-НЕ
  • 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, район „Слатина“, ул. "Слатинска"№ 35 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ИЕ, ИЕ-АЕ, ИЕ-ФЕ, ИтЕ-АЕ, РЕ-АЕ
  • II АЕГ „Томас Джеферсън“, район „Триадица“, ул. "Траянова врата" № 26  - за учениците с езикови комбинации АЕ-НЕ, НЕ-АЕ.

ВАЖНО:

  • В посочените езикови комбинации на първо място е изписан изучаваният първи чужд език, а на второ място – изучаваният втори чужд език. 
  • В състезанието могат да участват само ученици, които през учебната 2017/2018 година са в XI клас, изучават посочените езикови комбинации в задължителна подготовка и предварително са заявили желание за участие чрез училищата, в които се обучават. 
  • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език. 
  • Участниците следва да заемат местата си в изпитните зали от 9:30 до 9:45 ч. на 21.10.2017 г., като удостоверят самоличността си с лична карта или с ученическа лична карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Състезания и програми за обучение по английски език

Изх. № РУО1-23831/10.10.2017 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-23174/05.10.2017 г., е необходимо да сведете до знанието на учителите по английски език приложената информация за състезания и програми за обучение, в които учениците, изучаващи английски език, могат да се включат през настоящата учебна година.

Приложения:

Съобщение за състезание “Spelling Bee”.

Съобщение за състезание “Bulgarian Creative Writing”.

Информация за програмата “Yes”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.10.2017

две състезания по английски

Изх. № РУО1-23463/ 09.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за две състезания по английски, организирани от фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“.Моля информацията да бъде сведена до знанието на заинтересованите.

Приложения: съгласно текста.

            Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.09.2017

Съвещанията с учителите

Изх. №РУО1-20480/07.09.2017 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви, че съвещанията с началните учители и с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители и/или председатели на Методическите обединения от съответната предметна област.

ГРАФИКЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯТА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ  

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Начално образование / по райони/

14.09.2017 г./ Банкя, Овча купел, Илинден, Изгрев, Младост, Красно село, Подуяне, Слатина, Панчарево, Лозенец, Витоша, Оборище/14.09.2017 г./Възраждане, Кремиковци, Надежда, Сердика, Средец, Триадица, Нови искър, Красна поляна, Люлин, Искър, Връбница, Студентски /

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8  зала 201

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зала 201

 10.00 ч.

 

 

14.00 ч.

 

2.

Български език и литература/по райони/

26.09.2017 г./Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Оборище, Овча купел, Младост, Панчарево, Средец, Студентски/27.09.2017 г./Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица/

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

 

10.00 ч.14.00 ч.

3.

Чужди езици /I – VII клас/

27.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

4.

Чужди езици /VIII – ХII клас/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

5.

Математика, информатика и информационни технологии

19.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8зала 201

10.00 ч.14.00 ч.

6.

История и цивилизация

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

08.30 ч. 13.00 ч .

7.

География и икономика

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ ,

10.30 ч. 15.00 ч.

8.

Предметен цикъл „Философия“

21.09.2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

10. 00 ч.14.00 ч.

10.

Природни науки и екология/ Биология и здравно образование,химия и опазване на околната среда,физика и астрономия и човекът и приридата/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.30 ч.14.30 ч.

11.

Физическо възпитание и спорт

20.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

12.

Изкуства/ Музика, хореография и изобразително изкуство/Бит и технологии/ Технологии и предприемачество

29.09.2017 г. 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали 102, 201ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали102, 201

10.00 ч.14.00 ч.

10.00 ч.14.00 ч.

15.

Религия

28.09.2017 г.

РУО - София – градЗаседателна зала

16.00 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД