2018/ 2019 - прием в V клас

10.05.2018

Изх. № РУО1-11362/10.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА–ДОМАКИНИ НА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА И НА СЪСТЕЗАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА МАТЕМАТИКА И НА СЪСЕЗАНИЯТА В ОБЛАСТТА НА МАТЕМАТИКАТА ОТ КАЛЕНДАРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД-627/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организацията на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием за V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2018/2019 година, моля да организирате издаването на служебни бележки на учениците от IV клас, явили се на някое от посочените състезания в областта на математиката или олимпиада по математика, проведени в повереното Ви училище.  

На електронната поща на училището Ви са изпратени протоколите с резултати от областния кръг на олимпиадата по математика и на състезанията в областта на математика и на състезанията в областта на математиката от календара на министерството на образованието и науката 

Моля за Вашето съдействие за своевременното предоставяне на горепосочените служебните бележки.

Уберена съм, че високият Ви професионализъм и общите ни отоговорности ще способстват за постигането на най-доброто за нашите деца.  

Приложение: служебна бележка /Приложение3/

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

PDF icon slujebna-belejka.pdf
03.04.2018

Изх. № РУО1-7820/03.04.2018 

Заповед № РД 01-117/30.03.2018 г. за утвърждаване Държавен план-прием в V клас на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“  за учебната 2018/2019 г.  

Приложение: Заповед № РД 01-117/30.03.2018 г.  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД    

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/СЪГЛ. ЗАПОВЕД № РД02-864/02.04.2018 Г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД/

PDF icon Заповед № РД 01-117/30.03.2018 г. за утвърждаване Държавен план-прием в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“
30.01.2018

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

 

Във връзка с чл.38, ал.3 от Закон за предучилищното и училищното образование, Раздел IV от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование и писмо на МОН №9105-433/21.12.2018 г., с оглед създаване на ред и организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2018/2019 г., Ви предоставям Вътрешни правила в СМГ „Паисий Хилендарски“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

PDF icon правила за кандидатстване за учебната 2018/2019 г. за СМГ