2018/ 2019 - прием в V клас

03.04.2018

Изх. № РУО1-7820/03.04.2018 

Заповед № РД 01-117/30.03.2018 г. за утвърждаване Държавен план-прием в V клас на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“  за учебната 2018/2019 г.  

Приложение: Заповед № РД 01-117/30.03.2018 г.  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД    

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/СЪГЛ. ЗАПОВЕД № РД02-864/02.04.2018 Г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД/

PDF icon Заповед № РД 01-117/30.03.2018 г. за утвърждаване Държавен план-прием в V клас на СМГ „Паисий Хилендарски“
30.01.2018

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

 

Във връзка с чл.38, ал.3 от Закон за предучилищното и училищното образование, Раздел IV от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование и писмо на МОН №9105-433/21.12.2018 г., с оглед създаване на ред и организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2018/2019 г., Ви предоставям Вътрешни правила в СМГ „Паисий Хилендарски“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

PDF icon правила за кандидатстване за учебната 2018/2019 г. за СМГ