2019/2020 - прием в V клас

08.03.2019

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на държавен план-прием за учебната 2019/ 2020 година училищата на територията на област София-град.

Окончателният вариант ще бъде публикуван след като бъде утвърден в срок до 30.04.2019 г., съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

 

PDF icon obobshchenopredlozheniezadrzhavenplan5.pdf
13.02.2019

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с чл. 38, ал. 3 от Закон за предучилищното и училищното образование, Раздел IV от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, с оглед създаване на ред и организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2019/2020 г., Ви предоставям Вътрешни правила на СМГ „Паисий Хилендарски“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.01.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

От тази учебна година е в сила промяна на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както следва:

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) С цел кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите по чл. 50 може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България.

(2) До10 януари на годината на кандидатстването учениците по ал. 1 подават заявление за явяване на изпит до регионалното управление на образованието в областта, в която ще кандидатстват.

(3) Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване

по чл. 50 в определено от РУО училище на територията на областта.  

 

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град, или на електронния адрес на институцията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД