2019/2020 - прием след завършено основно образование

25.04.2019

Изх. № РУО1-11751/25.04.2019 г.

 

ДО родителите

на учениците със СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, които завършват VII клас

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

 

      Напомням, че във връзка с работата на Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства и в  изпълнение на Раздел XVII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-944/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност ( ученически бележник за учебната 2018/2019 )

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

24.04.2019

 

Държавен план-прием в неспециализирани училища на територията на област София-град за учебната 2019/ 2020 г. по училища и паралелки

  1. Заповед на началника на РУО – София-град за утвърждаване на държавния план-прием.
  2. Приложение 1 – прием в VIII клас в дневна форма на обучение.
  3. Приложение 2 – прием в VIII клас в задочна и вечерна форма на обучение.

 

Прием в VIII клас в училища към Министерство на културата

 

Прием в VIII клас в спортни училища

PDF icon plan-priemsofia-2019-2020izkustva.pdf PDF icon plan-priemsportni8kl.pdf Файл prilozhenie1.xlsx Файл prilozhenie2.xlsx
23.04.2019

Изх. № РУО1-11323/23.04.2019 г.

 

ДО родителите

на учениците, които завършват VII клас

 

УВАЖАЕМИ родители,

 

Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО – София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане по документи. Насочването се извършва към профили и/или специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, съгласно списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката, както следва:

- Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ;

- Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, профили и професии за приемане на ученици след завършен VII клас или основно образование.

 

Информация за специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град може да получите в сградата на РУО – София-град, етаж. IV, както и от приложения списък.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

Файл spisaknasochvane2019-2020.docx Файл spisazinasochvanenaredba.docx
22.04.2019

Изх.№ РУО1-11121/19.04.2019г.

 

ДО родителите

на учениците със СПЕЦИАЛНИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ,

които завършват VII клас

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомявам Ви, че насочването на ученици със специални образователни потребности /СОП/ след завършен VII клас, обучаващи се по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател за първи учебен срок, се осъществява от Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, съобразно становище на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град.

Комисията приема документи от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., в РУО – София-град, на адрес: гр. София, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

           на  03.05. 2019 г.  – 14.00 ч. до 18.00 ч.

           понеделник, сряда и петък (с изключение на 03.05.2019 г.) – от 09.00 ч. до 13.00 ч.;

  • вторник и четвъртък – от 14.00 ч. до 18.00 ч.

На комисията следва да бъдат предоставени следните документи – оригинал и две копия:

– оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия; 

– всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на ученика, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

 – протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверява заболяването.

Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище.

      Насочването на ученици със специални образователни потребности, обучаващи се в Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП), за които са организирани изнесени паралелки от училищата, след завършен VII клас и при писмено изразено желание от страна на родителите за продължаване на обучението им след завършен X клас, ще се извърши от комисията, която ще посети съответния ЦСОП. Графикът за посещения ще бъде сведен до знанието на директорите на ЦСОП на територията на София-град.

Броят на насочените учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не могат да са повече от 3.

 

ВАЖНО! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за завършено основно образование и съответно се оценяват с количествен показател.

 

            В изпълнение на Раздел XVII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-944/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

 

 

                       Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                       НАЧАЛНИК НА РУО

                       СОФИЯ-ГРАД

16.04.2019

Изх. № РУО1-10571\16.04.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2019/2020 година, приложено предоставям на Вашето внимание за сведение и изпълнение заповед № РД 09-944/ 01.04.2019 г. с приложения № 1 и № 2 на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г.

на министъра на образованието и науката /

 

Файл zapovedviiiklasprilozhenie1.docx Файл prilozhenie2.docx PDF icon 20190416171828435.pdf
04.04.2019

Изх. № РУО1-8900/03.04.2019 г.

 

ДО РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII КЛАС

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че условията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), са регламентирани от чл. 95 до чл. 100 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на Министерство на образованието и науката (МОН) за организация на дейностите в училищното образование,

Определената от началника на Регионалното управление на образованието комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

Комисията приема документи от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., в присъствието на лекар-педиатър в РУО – София-град, на адрес: гр. София, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

- понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа;

- вторник, четвъртък – от 9.00 часа до 13.00 часа.

Учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование подават следните документи – оригинал и едно копие:

- заявление (по образец) с подредени желания;

- протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

- служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип– за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

- нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

Броят на насочените учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3.

Уведомявам Ви, че профилите и специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град ще бъде изнесен в сградата на РУО – София-град до 3 дни преди началото на работата на Комисията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.03.2019

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на държавен план-прием за учебната 2019/ 2020 година училищата на територията на област София-град.

Окончателният вариант ще бъде публикуван след като бъде утвърден в срок до 30.04.2019 г., съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg до 08.04.2019 г. включително.

PDF icon dnevna.pdf PDF icon ve4ernazado4na.pdf
04.01.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

От тази учебна година е в сила промяна на Наредба № 11/ 01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както следва:

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) С цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите по чл. 51 (Националното външно оценяване по български език и литература и по математика) може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

(2) До 10 януари на годината на кандидатстване учениците по ал. 1 подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват.

(3) Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване по чл. 51 в определено от РУО училище на територията на областта.

 

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град, или на електронния адрес на институцията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД