2019/2020 - прием след завършено основно образование

27.06.2019

 

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ И РОДИТЕЛИ,

 

Може да се запознаете с оценените изпитни работи от НВО, както следва:

 • По БЕЛ: 28 юни, 1 и 2 юли 2019 г. в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1  от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.
 • По математика: 28 юни, 1 юли и 2 юли 2019 г. в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.
 • По чужд език: на 28 юни, 1 юли и 2 юли в заседателна зала на 4-я етаж в РУО – София-град, ул. „Антим I“, № 17 от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:30 ч.

Напомням, че съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

11.06.2019

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2019/ 2020 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г.на МОН) започва.

За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

1. Националните външни оценявания (НВО) по български език и литература (БЕЛ) и математика са на 17.06.2019 г. и на 19.06.2019 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 09,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

 

2. НВО по чужд език е по избор. Явяват се само учениците, подали заявление до 05.06.2019 г.

Съгласно чл. 69, ал. 3 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучение на учениците, когато броят на учениците, които подлежат на национално външно оценяване, в дадено училище е по-малък от 10, изпитът може да се проведе по решение на началника на регионалното управление на образованието в друго училище на територията на същата община. В служебните бележки, които учениците ще получат, ще бъде указано мястото за явяване на НВО, включително по чужд език (при избор) за всеки ученик.

 

3. Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

Изпитите са, както следва:

 • изобразително изкуство – 20 юни 2019г.
 • музика – 24 юни 2019 г.;
 • спорт – 25-26 юни 2019 г. вкл.

 

4. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 27 юни 2019 г.

В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и на Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването в някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят също по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа.

 

5. Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

PDF icon onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf
03.06.2019

 

№ РУО1-15614/31.05.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ

В VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2019/2020 година, съгласно чл. 54, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2019/2020 година, Ви информирам, че от 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт,, като за последния се прилага застрахователна полица за дните на изпита) от учениците от Вашето училище.

В същия срок следва да приемете и заявленията за изпит от НВО по чужд език.

Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас от 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г.

Постъпилите от учениците заявления за полагане на изпит за проверка на способностите и заявленията на учениците, които желаят да се явят на изпит от НВО по чужд език се предават в деловодството на РУО – София-град с опис, приложение към придружително писмо от 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г. от 15:00 до 17.00 часа и на 06.06.2019 г. от 9:00 до 10:00 часа.

Учениците не внасят такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД

Файл zayavlenienvochuzhdezik.docx Файл zayavleniesposobnosti.docx
25.04.2019

Изх. № РУО1-11751/25.04.2019 г.

 

ДО родителите

на учениците със СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ, които завършват VII клас

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

 

      Напомням, че във връзка с работата на Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства и в  изпълнение на Раздел XVII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-944/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност ( ученически бележник за учебната 2018/2019 )

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

24.04.2019

 

Държавен план-прием в неспециализирани училища на територията на област София-град за учебната 2019/ 2020 г. по училища и паралелки

 1. Заповед на началника на РУО – София-град за утвърждаване на държавния план-прием.
 2. Приложение 1 – прием в VIII клас в дневна форма на обучение.
 3. Приложение 2 – прием в VIII клас в задочна и вечерна форма на обучение.

 

Прием в VIII клас в училища към Министерство на културата

 

Прием в VIII клас в спортни училища

 

Прием в VIII клас във вечерни училища

PDF icon plan-priemsofia-2019-2020izkustva.pdf PDF icon plan-priemsportni8kl.pdf Файл prilozhenie1.xlsx PDF icon prilozhenie22.pdf PDF icon vecherniuchilishcha.pdf
23.04.2019

Изх. № РУО1-11323/23.04.2019 г.

 

ДО родителите

на учениците, които завършват VII клас

 

УВАЖАЕМИ родители,

 

Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО – София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане по документи. Насочването се извършва към профили и/или специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние, съгласно списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката, както следва:

- Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ;

- Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, профили и професии за приемане на ученици след завършен VII клас или основно образование.

 

Информация за специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град може да получите в сградата на РУО – София-град, етаж. IV, както и от приложения списък.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

Файл spisaknasochvane2019-2020.docx Файл spisazinasochvanenaredba.docx
22.04.2019

Изх.№ РУО1-11121/19.04.2019г.

 

ДО родителите

на учениците със СПЕЦИАЛНИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ,

които завършват VII клас

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Уведомявам Ви, че насочването на ученици със специални образователни потребности /СОП/ след завършен VII клас, обучаващи се по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател за първи учебен срок, се осъществява от Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, съобразно становище на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град.

Комисията приема документи от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., в РУО – София-град, на адрес: гр. София, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

           на  03.05. 2019 г.  – 14.00 ч. до 18.00 ч.

           понеделник, сряда и петък (с изключение на 03.05.2019 г.) – от 09.00 ч. до 13.00 ч.;

 • вторник и четвъртък – от 14.00 ч. до 18.00 ч.

На комисията следва да бъдат предоставени следните документи – оригинал и две копия:

– оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия; 

– всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на ученика, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

 – протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверява заболяването.

Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище.

      Насочването на ученици със специални образователни потребности, обучаващи се в Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП), за които са организирани изнесени паралелки от училищата, след завършен VII клас и при писмено изразено желание от страна на родителите за продължаване на обучението им след завършен X клас, ще се извърши от комисията, която ще посети съответния ЦСОП. Графикът за посещения ще бъде сведен до знанието на директорите на ЦСОП на територията на София-град.

Броят на насочените учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не могат да са повече от 3.

 

ВАЖНО! Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за завършено основно образование и съответно се оценяват с количествен показател.

 

            В изпълнение на Раздел XVII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-944/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

 

 

                       Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                       НАЧАЛНИК НА РУО

                       СОФИЯ-ГРАД

16.04.2019

Изх. № РУО1-10571\16.04.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2019/2020 година, приложено предоставям на Вашето внимание за сведение и изпълнение заповед № РД 09-944/ 01.04.2019 г. с приложения № 1 и № 2 на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г.

на министъра на образованието и науката /

 

Файл zapovedviiiklasprilozhenie1.docx Файл prilozhenie2.docx PDF icon 20190416171828435.pdf
04.04.2019

Изх. № РУО1-8900/03.04.2019 г.

 

ДО РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII КЛАС

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че условията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), са регламентирани от чл. 95 до чл. 100 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на Министерство на образованието и науката (МОН) за организация на дейностите в училищното образование,

Определената от началника на Регионалното управление на образованието комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

Комисията приема документи от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., в присъствието на лекар-педиатър в РУО – София-град, на адрес: гр. София, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

- понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа;

- вторник, четвъртък – от 9.00 часа до 13.00 часа.

Учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование подават следните документи – оригинал и едно копие:

- заявление (по образец) с подредени желания;

- протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

- служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип– за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

- нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

Броят на насочените учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3.

Уведомявам Ви, че профилите и специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град ще бъде изнесен в сградата на РУО – София-град до 3 дни преди началото на работата на Комисията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.03.2019

С оглед информиране на заинтересованите страни, предлагаме на Вашето внимание ПРОЕКТ на държавен план-прием за учебната 2019/ 2020 година училищата на територията на област София-град.

Окончателният вариант ще бъде публикуван след като бъде утвърден в срок до 30.04.2019 г., съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 08.04.2019 г. включително.

PDF icon dnevna.pdf PDF icon ve4ernazado4na.pdf