2020/2021 - прием в VIII клас

04.12.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ,

ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Обръщам внимание, че съгласно чл. 51а от Наредба № 11/ 01.09.2016 г.  на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България. До 10 януари на годината на кандидатстване те подават заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват. Изпитът се полага при условията и по реда на националното външно оценяване в определено от РУО училище на територията на областта.

 

Желаещите могат да подадат своето заявление в деловодството на РУО – София-град, или на електронния адрес на институцията. За Ваше улеснение може да използвате настоящия образец.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

Файл zayavlenienvo2019-2020.docx
29.11.2019

Изх. № РУО1-33255/ 29.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕУЧИЛИЩА С ПРИЕМ В VІІІ КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с реализиране на дейностите по подготовка на държавния план-прием в VІІІ клас, приложено Ви изпращам Доклад за резултатите от анкетно проучване за потребностите от работна сила в област София-град, предоставен от Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

PDF icon doklad.pdf
29.11.2019

Изх. № РУО1-33238/29.11.2019 г.

 

Допълнителният държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за ученици, които завършват първи гимназиален етап в обединени училища, ще се извършва в:

  • ПГО „Княгиня Мария Луиза“

 

  • 125. СУ „Боян Пенев“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

21.11.2019

Изх. № РУО1-32478/ 20.11.2019 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на разработените от Министерството на образованието и науката (МОН) Правила за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, Ви уведомявам, че на територията на област София-град държавен план-прием за следващата учебна година ще осъществяват следните училища:

Списък на училищата на територията на област София-град, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2020/ 2021 година.

Надявам се на успешно съвместно сътрудничество в интерес на качественото образование.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Файл spisakuchilishtaspriem2020ok.xlsx
04.09.2019

Свободни места за прием след завършено основно образование към 02.09.2019 г. по данни от училищата

PDF icon 02091.pdf
02.08.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА ЗА ГРАФИКА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА НА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА КЪМ 02.09.2019 г.

PDF icon info4etap.pdf
01.08.2019

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА

PDF icon svobodnimestaza4klasirane.pdf
01.08.2019

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

Попълването на свободните места след трети етап на класиране е по график, утвърден от директора на приемащото училище и следва да се осъществи в периода от 02.08.2019 г. до 10.09.2019 г.

 

Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и медицинско свидетелство за здравословното им състояние за прием в професионални паралелки и профил „Физическо възпитание и спорт“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.07.2019

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 29.07.2019г.

 

PDF icon minmaxparalelki3.pdf
25.07.2019

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

 

От 30.07.2019 г. до 31.07.2019 г. класираните на трети етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за четвърти етап на 01.08.2019 г.

Пожелавам успех!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД