Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г.

Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването За допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.

Покана за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Провеждане на специализирани обучения за служителите на РУО – София-град“.

Рег. № РУО1-33974/ 27.11.2020 г.

Покана

За възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Провеждане на специализирани обучения за служителите на РУО – София-град“.

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16044
Краен срок за получаване на офертите: 08.12.2020 23:59

Изпълнение на Дейност 5 от проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо №9105-366/ 28.10.2020 г. от ръководителя на проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ с рег. № РУО1-30100 / 28.10.2020 г., Ви информирам: през изминалата 2019/ 2020 учебна година част от групите за занимания по интереси – Дейност 5 от проект …

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

В детската ясла/детската градина на детето ми има положително за COVID-19 дете. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Продължава ли детската градина да работи? Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане вкъщи? Кой издава …