Заприходяване на предоставени интерактивни дисплеи „Vestel 65IFX“

В изпълнение на Дейност 2 от проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  – „Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ“…

Доставка на преносими компютри за обезпечаване нуждите на учителите

Във връзка с писмо от министерството на образованието и науката с вх. № РУО1-7225/25.03.2020 г. относно получаване на техника (преносими компютри) по проект „Образование за утрешния ден“…

Указания за работа по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и поради възникналите множество въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“…