Предоставяне на рекламни материали по проект BG05M2ОP001-2.011-0001-С01 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУО1-10587/07.04.2021 г. и спазването на задължителните мерки за информация и комуникация съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., Ви уведомявам, че са изработени рекламни материали по проект BG05M2ОP001-2.011-0001-С01 „Подкрепа за успех“…

Промяна в датите на провеждането на XII Национален ученически празник „За хляба наш“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11811/15.04.2021 г., Ви уведомявам,  че има промяна в датите на провеждане на XII Национален ученически празник „За хляба наш“, от 23 и 24 април 2021 г. на 11 и 12 юни 2021 г…

Открита педагогическа практика в 55 СУ

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година, на 20.04.2021 г. от 12.30 часа в 55 Средно училище „Петко Каравелов“, район „Студентски“, ще се проведе чрез Google classroom открита педагогическа практика с учители по технологии и предприемачество на тема „Техника в дома“…

Конвенция Минамата относно живака и Регламент (ЕС) 2017/852

следва да подадете информация за наличие в поверената Ви институция на живак за лабораторна дейност, контролно измервателни прибори или други продукти с добавен живак за учебна дейност, както и наличие на бойлери за затопляне на вода с добавен живак…

Уебинар на тема „Добри практики на детски градини по програма Еразъм+“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1572 / 14.04.2021 г. Ви уведомявам, че на 18 май 2021 година, от 13:00 часа ще се проведе онлайн уебинар на тема  „Добри практики на детски градини по програма Еразъм+“ организиран от ДГ 184 „Мечо Пух“…

Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – Варна 2021 г.

Във връзка с писма на РУО – Варна, с вх. № РУО1-10861/09.04.2021 г. и вх. № РУО1-11778/14.04.2021 г., Ви уведомявам, че ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна обявява XXVI Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – Варна 2021 г., включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2020/2021 г…