Подаване на информацията за технически устройства, необходими за обучението от разстояние в електронна среда.

Във връзка с получено писмо, № 9105 – 401/26.11.20г. на министъра на образованието и науката с рег. № РУО1 – 33832/27.11.20г., с преустановяването на присъствените учебни занятия и преминаването на обучение от разстояние в електронна среда на учениците от институциите в системата на училищното и предучилищното образование от 30.11.2020 г. и в изпълнение на Заповед № РД09-2925/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, издадена на основание Постановление 283/15.10.2020 г. на Министерски съвет, моля до 30.11.2020 г. да представите информация относно изпълнението му, съгласно приложението.

Европейска нощ на учените – 27 и 28.11.2020 г.

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-33822/26.11.2020г. от г-жа Радостина Камбурова – председател на ЦКК при Съюза на физиците в България, приложено Ви изпращам програмата на Есенния ден на отворените врати, част от виртуалното събитие „Европейска нощ на учените“ (https://nauka.bg/su-nosht2020/), в рамките на проект H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, K-TRIO 4, финансиран от Европейския съюз по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри

Онлайн представяне на интерактивна познавателна карта на центъра на София

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-33690/ 26.11.20 г. Ви уведомявам, че Сдружение „Детска архитектурна работилница“ кани учителите от начален етап на онлайн представяне на интерактивна познавателна карта на центъра на София – „10 архитектурни загадки за деца – Сецесион в София“.

Подаване на информацията за отсъствията в модул „Отсъствия“ за месец ноември на НЕИСПУО

Във връзка с получено, писмо № 9105 – 400/25.11.20г. на заместник – министъра на образованието и науката с рег. № РУО1 – 33591/25.11.20г. за  изпълнение на дейностите по отпускане на социални и семейни помощи,  в частност проверка по служебен път на записаните деца в групите на предучилищното образование или за записаните ученици в съответната степен на училищното образование, както и за допуснатите отсъствия повече от 3 дни на всяко дете, посещаващо група за предучилищно образование, и 5 учебни часа на всеки ученик, без уважителни причини, по искане на Агенцията за социално подпомагане (АСП) , Ви уведомявам че се налага промяна в срока за представяне на информацията само за м. декември 2020 г.

Национален конкурс „Млад иноватор“

Във връзка с писмо на МОН № 9105-448/24.11.2020 г. , с вх. № РУО 1-33472/24.11.2020 г., Ви уведомявам, че инвестиционен фонд PostScriptum Ventures организира Национален конкурс за иновативни проекти и идеи „Млад иноватор“.

Правила за изпълнение на дейностите по Национална програма „Квалификация“ 2020 г.

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-33429/24.11.2020 г. приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-3051/05.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение и допълнение на Правила за изпълнение на дейностите по Национална програма „Квалификация“ 2020 г., утвърдени със заповед № РД 09-1472/08.07.2020 г.