Обучение за непедагогически персонал по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Във връзка с писмо на ЦОИДУЕМ с вх. № РУО 1-30464/21.08.2021 г., относно провеждане на обучения за непедагогически персонал, назначен по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Ви уведомявам, че в изпълнение на проекта дейността „Обучение на непедагогически персонал“ ще продължи и през месец октомври 2021 г. съгласно приложения график. Обученията за служители на столични образователни институции ще се проведат в гр. Банкя.

Подаване на данни за Списък – образец № 1 и 2 за учебната 2021/2022 година (Кампания 1)

Във връзка с подаването на данните за Списък – образец № 1 и 2 за учебната 2021/2022 година към дата 23 септември, 10.30 часа, не са подали никакви данни към НЕИСПУО:

Провеждане на обучения за прилагане на скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Във връзка с писмо на МОН № 9105-313/20.09.2021 г., с вх. № РУО 1-30166/20.09.2021 г., относно продължаването на Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Ви уведомявам, че в края на месец септември стартират нови обучения, предназначени за учители, по прилагане на скрининг теста за деца на възраст от 3 г. до 3 г. и 6 мес. за идентифициране на риск от обучителни затруднения.

Информация за брой на децата в подготвителни групи за учебната 2021/2022 година

Във връзка с получено писмо от  Министерство на образованието и науката с №9105-278/24.08.2021г. и вх. № РУО1 – 27010/24.08.2021г. , Моля в срок до 14:00 часа на 14 септември 2021 г. да попълните исканата информация за брой на децата в подготвителни групи за учебната 2021/2022 година на следния линк:

Подаване на информация за учебната 2021/2022 година в НЕИСПУО (Кампания 1)

Във връзка с подаване на информацията (Кампания 1) за учебната 2021/2022 година в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование, Ви уведомявам, че за началото на учебната година данните към НЕИСПУО ще се подават по досегашния ред на адрес: https://am.mon.bg, Необходимо е  да се извършите следното:

Разпространение на помагало по Гражданско образование за учители по Гражданско образование в 11 клас

Във връзка с писмо на МОН № 9105-115/05.04.2021 г., с вх. № РУО1-10305/05.04.2021 г., Ви уведомявам, че Представителството на   Европейската комисия в България предоставя учебно помагало по гражданско образование, предназначено за всички учители, които преподават гражданско образование в 11 клас.