Организация по провеждане на областния кръг на олимпиадата по физика

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на минстъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на График за организиране и провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град и на Регламента на олимпиадата по физика, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 20.02.2021 г. /събота/ от 14:00 часа. Продължителност за всички възрастови групи – 4 астрономически часа.

Справка за броя на паралелките и броя на учениците, които започват присъствено обучение по-рано от графика от Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването – съответно от 15.02.2021 г., 16.02.2021 г. и 17.02.2021 г.

Във връзка с изпълнението на заповед № РД-01-98/ 14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването, относно разрешение за провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището и по разпореждане с рег. № РУО1-5534/ 15.02.2021 г. на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, моля днес, 15.02.2021 г. (понеделник), в срок до 14:00 ч., да предоставите информация за броя на паралелките и броя на учениците в поверената Ви институция, които започват присъствено обучение по-рано от графика от Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването – съответно от 15.02.2021 г., 16.02.2021 г. и 17.02.2021 г.

Кампания “Дните на медийната грамотност” 2021 г.

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/02.02.2021 г., вх. № РУО 13967/02.02.2021 г. Ви уведомявам, че кампанията “Дните на медийната грамотност” 2021 г. започва с Международния ден за безопасен интернет на 9 февруари 2021 г. и продължава до края на месец април 2021 г.

Календар със събития на Исторически музей – град Батак, посветени на 145 години от Априлското въстание, 1876 г.

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3969/02.02.2021 г., Ви уведомявам, че през 2021 година отбелязваме 145 години от Априлското въстание, 1876 г.  Във връзка с тази годишнина, културни институции, които днес се намират в обхвата на създадения за подготовката на въстанието IV революционен окръг, са разработили календар със събития, посветени на годишнината. Информацията за събитията е оповестена на сайта на Исторически музей – град Батак, който е координатор на дейностите, в рубриката „За Исторически музей – град Батак“, подрубрика „Културен календар“ – https://museumbatak.com

Ден на отворените врати в Американски университет в България

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3866/01.02.2021 г. Ви уведомявам, че Американският университет в България кани всички заинтересовани учители и ученици на „Ден на отворените врати“, който ще се проведе онлайн на 6 февруари 2021 г. (събота). Регистрация за Деня на отворените врати може да се направи на интернет страницата http://aubg.edu/open-house, където може да се види и програмата за събитието.