Актуализиране към 25 февруари на информацията за учебната 2020/2021 година в НЕИСПУО

Във връзка с актуализиране на информацията (Кампания 3) за учебната 2020/2021 година в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), регламентирана в чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование и съобразно заповеди на министъра на образованието и науката № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне графика на учебното време за учебната 2020/2021 година и № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 година, е необходимо:

Национално зимно математическо състезание за ученици от VIII до XII клас

В изпълнение на заповед № РД 09-2134 от 28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., № РД 09-3263/16.11.2020 г., № РД 09-3313/18.11.2020 г., №РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година и заповед № РД 01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви уведомявам, че Националното зимно математическо състезание за учениците от VIII до XII клас ще се проведе на 31.01.2021 г. (неделя) от 09.00 часа.

Регистър за дейности за квалификация на учителите, членовете на Училищните комисии по БДП, директорите и заместник-директорите за осигуряване на дейностите по безопасност на движението по пътищата

В изпълнение на т. VII, В. от Система  за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със заповед № РД 09-1289/ 31.08.2016 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че през учебната 2020/2021 година РУО – София-град поддържа Регистър за дейности за квалификация на учителите, членовете на Училищните комисии по БДП, директорите и заместник-директорите за осигуряване на дейностите по безопасност на движението по пътищата на следния линк:

Конкурс за есе на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 2021

Във връзка с писмо на ЮЗУ „Неофит Рилски“,  гр. Благоевград, с вх. № РУО1-2887/22.01.2021 г., приложено Ви изпращам условията за провеждане на Национален конкурс за ученическо есе, разработени от катедра „Философски и политически науки“ и катедра „Социология“ . В конкурса могат да участват ученици от дванадесети  клас.

Кандидатстване за наградата „Музейните ресурси в онлайн обучението“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2944/22.01.2021 г., Ви изпращам Регламента за кандидатстване за наградата „Музейните ресурси в онлайн обучението“, обявена от Национален център „Музейно училище“ в партньорство с Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово.

Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство „Магията на изкуството“ 2021

Във връзка с писмо с вх. № 2480/18.01.2021 г., Ви уведомявам, че Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе обявява Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство „Магията на изкуството“ 2021. Конкурсът е посветен на Деня на любителското творчество – 1 март и е насочен към ученици от I до XII клас. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 19 февруари 2021 година.