Ден на спасяването на българските евреи

Във връзка с писмо № 9105-439/ 30.12.2020 г. на МОН с вх. № РУО1-36398/ 30.12.2020 г. Ви уведомяваме за възможността на 10 март 2021 г., когато отбелязваме Деня на спасяването на българските евреи чрез провеждане на „Урок по достойнство“ или други инициативи, да бъдат използвани ученическите разкази от VII Национален литературен младежки конкурс на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“.

Изпълнявани ремонти дейности

Във връзка с писмо от 23.12.2020 г. на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, моля да изпратите актуална информация за изпълняваните ремонтни дейности във Вашето училище/център за подкрепа за личностно развитие  до 12.00 часа на 06.01.2021 г.

Възобновяване на присъствените занимания в детските градини и училищата.

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 01-718/ 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/ 25.11.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването, относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, Ви напомням, че от 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията на деца в детски градини и детски ясли, както и присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Промяна на бюджета за 2020 г.

Във връзка с писмо № 9105-438 от 23.12.2020 г. на главния секретар на МОН, постъпило в РУО – София-град с вх. № РУО1-36317/23.12.2020 г. Ви уведомяваме, че на основание чл. 112, ал. 2 от Закона за публичните финанси е извършена промяна по бюджета на Вашата институция, която включва средства по НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“.

Вътрешни правила в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и Вътрешни правила в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за учебната 2021/2022година.

Във връзка с чл. 38, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Раздел IV от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, с оглед създаване на ред и организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2021/2022 г., Ви предоставям Вътрешни правила в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ и в Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“.

НП „Без свободен час“

Във връзка с НП „Без свободен час“ – 2020 г., модул „Без свободен час в детската градина“ и модул „Без свободен час в училище“, одобрена с Решение на Министерски съвет № 285 от 30 април 2020 г., и в изпълнение на т. 6.3 от програмата в частта изготвяне на окончателен отчет е необходимо в срок до 8 януари 2021 г. да подадете информация за средствата, одобрени от МОН и възстановени в бюджета на детската градина/училището, като попълните следния формуляр: