Национален конкурс за стихотворение и есе на тема „Живеем в земята на Ботев“

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище със статута на Националния литературен конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев“, посветен на 145-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета.

Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-1789/12.01.2021 г., Ви уведомявам, че за четиринадесета поредна година Община Кюстендил организира Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“. В конкурса могат да участват ученици от IV до ХІІ клас. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 8 март 2021 година.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА МАЛКИТЕ ФИЛОСОФИ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“ – СЕЛАНОВЦИ 2021 Г.

Във връзка с писмо на РУО – Враца в РУО – София – град, с вх. № РУО1-01548/11.01.2021 г., приложено Ви изпращам статута на Национален конкурс на малките философи „Малкият принц“ – Селановци 2021 г.  В конкурса могат да участват ученици от втори до седми клас. Крайният срок за изпращане на съчиненията е  31.01.2021 г. Инициативата е на екипа на ОУ „ Н. Й. Вапцаров“, с. Селановци, област Враца и е насочена към изява на творческите постижения на учениците.

Организация по провеждане на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г., и на Регламента на олимпиадата.

Наредба № 9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-3/04.01.2021 г., вх. № РУО 1-247/05.01.2021 г., относно информация за кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 г., както и за иновативните училища, които ще подават нов проект или ще разширяват обхвата на вече съществуваща иновация.

Обявена процедура за подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни-2“.

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-4/05.01.2021 г., вх. № РУО 1-330/05.01.2021 г., Ви уведомявам, че Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. /УО ОПНОИР/обявява процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“.