Обучение на учители за оценители на писмени работи от НВО в VII и X клас в електронна среда

Уведомявам Ви, че обучението на учители по БЕЛ и математика за оценители на писмени работи от НВО в VII и X клас в електронна среда ще се проведе на 20.02.2020 г.:

Пътуваща изложба „Обич за България“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-3403/07.02.2020 г., Ви Уведомявам, че до 15.02.2020 г. в Националния дворец на децата (НДД) ще гостува изложба от рисунки на ученици от българските неделни училища в чужбина под надслов „Обич за България“.

Състезание „Уроците на гората“

Във връзка с писмо на Министерство на образованието и науката с вх. № РУО1-3161/06.02.2020 г., Ви уведомявам, че Министерство на земеделието, храните и горите инициира провеждането на национално състезание „Уроците на гората“ по методите на „Горската педагогика“  във връзка със седмицата на гората.

Организация по провеждане на национално състезание по „Финансова грамотност“

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на националното състезание по финансова грамотност ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на график за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 г. /Приложение 2/, Раздел II „Организиране и провеждане на националните състезания“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/ 29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2019/2020 г., на заповед № РД 01-483/ 07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за създаване на организация за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания и Регламента на национално състезание по „Финансова грамотност“.

Справка за реализирано или планирано увеличение на работната заплата

В изпълнение на писмо № 9107-4/13.01.2020 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с постигнатото и планирано увеличение на заплатите на педагогическия персонал, е необходимо в срок до 16.00 часа на 04.02.2020 г. (вторник) да попълните информацията чрез приложения формуляр:

Областен кръг на олимпиадата по руски език

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-2152/27.08.2019  г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2019/2020 година, заповед  № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-633/22.11.2019 г на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. и Регламент за провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2019/2020 година, областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 08.02.2020 г. от 09:00 часа в 133. СУ „А. С. Пушкин”, район Средец, ул. „Цар Иван Шишман“ №1.