Професинално-педагогически специализации и следдипломни квалификации от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-19617/28.07.2020 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийския университет организира от началото на учебната 2020/2021 г. професионално-педагогически специализации и следдипломни квалификации в дистанционна форма…

Педагогически конкурс „Новатори в образованието“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 20084/31.07.2020 г. Ви уведомявам че, Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти при Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий“ организира в електронна форма педагогически конкурс „НОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“…

Писмо с изх. № РУО1 – 19978/31.07.2020 г.

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4/ 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, издадена от министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че на служебния Ви имейл, е изпратено писмо с изх. № РУО1 – 19978/31.07.2020 г…

Изпълнявани ремонти дейности

В изпълнение на писмо, получено по електронната поща от дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, РУО – София-град следва да предоставя информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища от региона…

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

В изпълнение на писмо № 9105-211/24.07.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-19310/ 24.07.2020/24.07.2020 г. и във връзка с одобрената с Решение № 285 от 30.04.2020 г. на Министерския съвет Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ Ви информирам, че можете да кандидатствате по Модул II „Сигурност в училище“…