Разпространение на помагало по Гражданско образование за учители по Гражданско образование в 11 клас

Във връзка с писмо на МОН № 9105-115/05.04.2021 г., с вх. № РУО1-10305/05.04.2021 г., Ви уведомявам, че Представителството на   Европейската комисия в България предоставя учебно помагало по гражданско образование, предназначено за всички учители, които преподават гражданско образование в 11 клас.

Отчитане на трето класиране, прием в VIII клас

Отчитането на III класиране от ВСИЧКИ училища, които осъществяват прием в VIII клас, ще се извърши в РУО – София-град – етаж V, зала 503, на 30.07.2021 г. /петък/ след приключване на записването на класираните ученици.

Информация за запълване на незаетите места след трети етап на класиране

Моля в срок до 30.07.2021 г. да попълните информация за определения със заповед на директора график за попълване на незаетите места след трети етап на класиране на следния линк:

Изпълнение на дейностите по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Във връзка с проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., приложено Ви изпращам писмо на МОН с № 9105-248/26.07.2021 г., вх. № РУО 1-24914/27.07.2021 г. с указания и контакти за съдействие за изпълнение на Дейност 2, 3 и 4.

VIII Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства“

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-24142/19.07.2021 г. Ви уведомявам, че Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК), съвместно с Граждански институт организира VIII Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства“, в рамките на …

Представяне на информация за състоянието на обучението по безопасност на движението по пътищата

Във връзка с приключване на учебната 2020/2021 г. и изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 г., в срок до 03.08.2021 г.  следва да представите информация