Професионални специализации за учители за придобиване на III ПКС

 Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3274/27.01.2021 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование-Варна към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ организира в периода м. февруари – м. март 2021 г.  курсове за допълнителна професионална квалификация, като повече информация можете да намерите на адрес:

Професионални специализации за учители за придобиване на III ПКС

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3142/25.01.2021 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и повишаване квалификация на учителите (ДИПКУ) към Тракийски университет – Стара Загора стартира професионално – педагогически специализации (ППС) от 30.01.2021 г. на теми – „Информатика и информационни технологии.” за учители в среден и горен курс и „Информационни технологии I-IV клас. Компютърно моделиране.” за начални учители, които ще преподават предметите „Информационни технологии“ в I-IV клас и „Компютърно моделиране”. Специализациите могат да послужат за придобиване на III ПКС на педагогически специалисти, които са в процедура за придобиване на V и IV ПКС или имат присъдени такива. Специализациите ще бъдат дистанционни и занятията ще се провеждат електронно-синхронно (уебинар) в неучебни или почивни дни по график. Заявления се приемат до 28.01.2021 г.

Подготовка за осигуряване на подкрепяща среда

Уведомявам Ви, че съгласно писмо на МОН № 9105-31/26.01.2021г. с вх. № РУО1-3163/26.01.202021 г., във връзка с   подготовката и осигуряването на подкрепяща среда при провеждане на националните външни оценяванеия на учениците със специални образователни потребности през учебната 2020/2021 година е необходимо да ни предоставите актуална информация за учениците и зрелостниците с нарушено зрение и с обучителни трудности при дислексия  и дискалкулия от всички училища на територията на областта, като попълните приложените хиперлинкове в срок до 03.02.2021г., 16:00.

Провеждане на общински и областен кръг на XIV Национална олимпиада по гражданско образование

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади…