Открита педагогическа практика в ПГД

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година, на 27.04.2021 г. от 12.50 часа в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“, район „Триадица“, ул. „Балша“ № 2, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по професионална подготовка…

Филм за Г. С. Раковски по повод 200 години от рождението му

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11923/15.04.2021 г. от Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ Ви уведомявам, че библиотеката е изработила 10-минутен филм за Г. С. Раковски по повод 200 години от рождението му. Филмът е базиран на оригинални документи от фонда на Националната библиотека…

Промяна на дати на дейности от Националния календар за изяви по интереси (НКИИ) на МОН за учебната 2020/2021 г.

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата с вх. № РУО1-11537/13.04.2021 г. относно изпълнение на заповед № РД 09-553/08.03.2021 г. на министъра на образованието и науката и постъпили в Националния дворец на децата (НДД) предложения от основни организатори и домакини на прояви от Националния календар за изяви по интереси…

Осъществяване на Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ъв връзка с осъществяване на Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, предстои да бъдат проведени обучения за ръководителите на групи за допълнително обучение, сформирани съобразно професионалната квалификация на обучаемите, …