Регистър на предстоящи обучения по Дейност 1 – Кампания 4 от проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти“ за месец ноември 2020 г.

Във връзка с оптимизиране на работата по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и изготвяне на график за предстоящите обучения, Ви уведомявам, че следва да изпратите  информация за планираните от Вас обучения…

Информация за осигуреното видеонаблюдение

Във връзка с писма на Министерство на образованието и науката № 9105-340/15.10.2020 г. и № 9105-57/09.02.2020 г., моля в срок до 29 октомври, 17.00 ч., да предоставите информация за осигуреното видеонаблюдение в поверената Ви институция чрез съответния формуляр:

ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28344/13.10.2020 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) към СУ „Климент Охридски“ организира на 28 ноември 20202 г. обучения на учители по методика на обучение на децата и учениците по безопасност на движението…

Откритото първенство на София по информатика (есенно издание)

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01- 779/16.10.2020 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание), на 07.11.2020 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (есенно издание)…

Европейска седмица на програмирането

Във връзка с писмо на МОН № 9105-338/14.10.2020 г., вх. № РУО1 – 28702 /15.10.2020 г., Ви уведомявам, че в периода 10-25.10.2020 г. училищата във всички европейски страни отбелязват важността на изучаването на програмирането и развитието на творческото мислене в рамките на инициативата наречена „Европейска седмица на програмирането“…

Европейската седмица на професионалните умения 2020 (09-13.11.2020 г.)

Във връзка с писмо на НАПОО с вх. № РУО1-28707/15.10.20120 г., Ви уведомявам, че Европейската комисия определи НАПОО за Национална точка за контакт за България по повод провеждане на Петото издание на Европейската седмица на професионалните умения 2020 (09-13.11.2020 г.)…