Изменение на заповед № РД 09-704/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1- 7732/06.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-7731/06.04.2020 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-725/06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката относно изменение на негова заповед № РД 09-704/31.03.2020 г.

Приложение: Заповед № РД 09-725/06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД