Онлайн среща за учители

Изх. № РУО1-35516/26.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-35393/23.09.2022 г. Ви уведомявам, че от тази учебна година ARC Academy разширява обхвата на инициативата клуб по интереси „Разработка на видеоигри“ като профилира клубовете в три направления – Game Design, 2D/3D Art и Game Development. В процеса на работа учениците ще се запознаят със софтуери, които се използват в различните направления в Game индустрията (като Photoshop, Unreal 4, Unity, Blender и др.) и ще работят с тях по практически задачи.

На 29 септември 2022 г., от 19:00 часа ще се проведе онлайн среща за учители, на която ще се представят клубовете и ще се даде допълнителна информация за тях. Участието в срещата и в клубовете е безплатно с предварителна регистрация.

За регистрация и допълнителна информация: https://arc.academy/bg/school-game-clubs/#how-parti.

Моля информацията да бъде предоставена на педагогическите специалисти от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД