Писмо на МОН относно публикуваните в ДВ изменения на Наредба № 10, Наредба № 4 и Наредба № 8

Изх. № РУО1-31849/26.09.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо с №9105-310/26.08.22г. на заместник-министъра на образованието и науката, относно публикуваните в ДВ изменения на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за учебния план и Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование за сведение и изпълнение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД10-775/19.08.22 г.

на началника на РУО – София-град/