Подаване на окончателен отчет пред Управляващия орган на ОП НОИР 2014-2020 г.

Изх. №  РУО1 -41624/23.11.2022 г.                  

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУО1-41544/22.11.2022 г. и подаване на окончателен отчет пред Управляващия орган на ОП НОИР 2014-2020 г. с неотчетените реализирани дейности и извършени разходи по проект ВСЮ5М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, моля да предоставите в информационната система на проекта необходимите документи за отчитане на всички неотчетени от Ваша страна до момента разходи за:

  • организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск по Дейност 2;
  • проведени обучения на ученици по Дейности 3, За, 4 и 4а, както и обучения за занимания по интереси по Дейност 5;
  • възнаграждения на медиатори и социални работници по Дейности 7 и 7а;

Моля да предоставите в информационната система необходимите документи в срок до 17,00 часа на 28.11.2022 г. /понеделник/, в противен случай неотчетените от Ваша страна разходи няма да бъдат одобрени и верифицирани по проекта и ще останат за сметка на бюджета на съответното училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД02-3469/21.11.2022 г. на началника на РУО – София-град)