Предстоящо финансиране на завършили и потвърдени групи по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Изх. № РУО1-43623/13.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка  с предстоящото финансиране на дейностите по проект № BG05M20P001-5.00I-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Ви уведомявам, че в началото на месец януари 2023 година ще бъдат преведени финансовите средства на училищата за всички завършили и потвърдени в срок до 30.12.2022 г. от РУО обучителни групи в Информационната система по проекта. В тази връзка е извършена проверка на приложените документи в Информационната система (ИС)  от териториалния екип за организация и управление на проекта /ТЕОУП/ и има върнати документи за корекция. След извършване на необходимите корекции на върнатите документи в Информационната система статусът става „Очаква одобрение от директор“  и следва Вие да одобрите съответните документи в ИС.

Моля при одобряване на приложен документ да обръщате внимание на следното:

  1. Датата на изготвяне на план-графика да е преди или с първата  дата  на обучението.
  2. В отчетния доклад на ръководителя на групата следва да бъде подчертана целевата група и той да е изготвен след провеждане на обучението.
  3. Отделен присъствен списък се изготвя за всеки ден от обучението с попълнени всички реквизити без съкращения и с подпис на обучаемите в групата.
  4. При отразяване на продължителността на часовете следва да обърнете внимание, че съгласно указанията по проекта обучението на всяка група по Дейност 2 е 4 учебни часа, по Дейност 3 е 6 академични часа /т.е. 45 минути/, по Дейност 4 е 2 астрономически часа /т.е. 60 минути/, по Дейност 5 е до 20 учебни часа.
  5. В заявленията-декларации следва да бъдат попълнени всички реквизити, както и да се внимава кое от Приложенията /9 или 9а/ е за съответната обучаема група.
  6. При приложен снимков материал следва да е ясно видима датата на обучението, логото на проекта, стикерите на използваните технически устройства, както и обучаемите от съответната целева група.

Разчитам на Вашата отговорност и професионализъм!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1055/06.12.2022 г.

на министъра на образованието и науката/