Указания за изпълнение на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Ви уведомявам, че педагогическите специалисти следва да представят документи за включване в Дейност 2 на проекта на хартиен носител в оригинал в образователната институция, в която работят и в електронен вид в информационната система на Проекта…

ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2020/2021 г.

Във връзка с организиране на ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2020/2021 г., напомням, че поправителните изпити в повереното Ви училище следва да бъдат организирани съгласно изискванията чл. 28, ал. 6 от Наредба № 3/15.04.2016 г. на МОН за системата на оценяване…

Втори етап от оценяването на проекти на учебници за профилирана подготовка за XI и ХII клас

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-215/09.07.2021 г., вх. № РУО1 – 23183 / 909.07.2021 г. относно  провеждането на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за профилирана подготовка за XI и XII клас…

Обучение за защита на населението от наводнения

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-22898/08.07.2021 г. от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи, Ви уведомявам, че в изпълнение на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ се организира обучение за учители, преподаващи от VI  до XII  клас…

Грамоти и медали за първенците от математическото състезание „Европейско кенгуру“ и математическото състезание „Еврика“

На 07.07.2021 г. в 107. ОУ „Хан Крум“ д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, и г-н Данко Калапиш – директор на 107. ОУ, връчиха грамоти на най-добре представилите се ученици на математическото състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2020/2021 година, в което взеха участие 14658 ученици от област София-град. С медали и грамоти бяха отличени и най-добрите ученици от математическо състезание „Еврика“. Д-р Кастрева поздрави учениците за успеха…