Декларация и критерии за изплащане на парична награда на директорите

На електронните пощи на образователните институции са изпратени декларация и критерии за изплащане на парична награда, съгласно раздел ІІ, т. 4, буква ”д” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за личностно развитие, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2020 г., утвърдени със заповед № РД 09-118/21.01.2020 г., изменена със заповед № РД09-1341/15.06.2020 г. на министъра на образованието и науката…

Проект „Global takes Action“

Във връзка с писмо на МОН с №9105-389/18.11.2020г., вх.№РУО1-32817/18.11.2020г., Ви уведомявам, че в Mинистерството на образованието  и науката чрез посолството ни в Рим (Италия) е получена покана за участие на двама български ученици в проект „Global takes Action“…

Заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020/2021 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 202/2021 г…

Отчитане на годишния напредък за учебната 2019/2020 година по проект BG05M2ОP001-2.011-0001-С01 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР  

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУО1-32877/18.11.2020 г., Ви уведомявам, че в информационната система на проект „Подкрепа за успех“ е публикуван формуляр за отчитане на годишния напредък на учениците за учебната 2019/2020 година. Попълват се данни за периода от 15.09.2019 г. до 14.09.2020 г…

Заповед на министъра на образованието и науката №РД 09-3310/18.11.2020 г. за носене на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем)

Във връзка с писмо № 9105-393/18.11.2020 г., вх. №РУО1-32944/18.11.2020 г., на госпожа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, относно заповед на министъра на образованието и науката №РД 09-3310/18.11.2020 г., Ви информирам следното…