Коалиция за образование

Във връзка с проведена през месец декември 2020 г. среща на върха по въпросите на образованието в страните от Европейския съюз, Ви уведомявам, че е създадена специална страница за лансирана от еврокомисар Мария Габриел „Коалиция за образование“…

Национален ученически конкурс „Времена и будители“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1930/13.01.2021 г., Ви изпращам Регламента за участие в Третия национален ученически конкурс „Времена и будители“, организиран от Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово…

Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на Столична община

Във връзка с писмо на Столична община, изх. №СОА19-ВК66-5256-[46], вх. № РУО1-1488/08.01.2021 г., Ви уведомявам, че Столична община изпълнява поредната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух и наред с изпълнението на мерките от програмите, се прилагат и оперативни мерки, приети от Столичен общински съвет (СОС) по така наречения Механизъм с оперативни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха на територията на CO…

Публикувани учебни помагала за обучение по общообразователни предмети на чужд език

В изпълнение на писмо с № 9105-8/07.01.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката, с вх. № РУО1 – 01358/07.01.2021 г. Ви уведомявам, че в рамките на национална програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ са изготвени 14 броя учебни помагала…

Планиране на дейности по модернизиране на материалната база на държавните образователни институции

Чрез свое писмо, № 9105-11/11.01.2021 г. с рег. № РУО1-1717/12.01.2021 г. заместник-министърът на образованието и науката информира, че Министерство на образованието и науката се включва в разработването на Национален план за възстановяване и устойчивост, чиято основна цел е да способства за икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемия…

Осигуряването на спокойна и безопасна среда за обучение и възпитание в образователните институции

През изминалата 2020 година  пред образователната система се добави още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19…