Карта за оценка на резултатите от труда на директор на училище/център за специална образователна подкрепа/специализирано обслужващо звено.

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4/ 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, издадена от министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че на служебния  имейл на образователната институция, която управлявате е изпратена Карта за оценка на резултатите от труда на директор на училище/център за специална образователна подкрепа/специализирано обслужващо звено. 

Международна научна конференция „Основи и технически средства за конструиране 2022“

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29026/27.07.2022 г. Ви уведомявам, че в рамките на „Дни на науката” Техническият университет – София организира Международна научна конференция „Основи и технически средства за конструиране 2022“.

Информация за ученици в VII клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2022 г.

Моля в срок до 17:00 ч. на 29.07.2022 г. да попълните информация за учениците в VII клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2022 г. на следния линк:

Обучения на директори на детски градини от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-28707/22.07.2022 г. Ви уведомявам, че Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) в изпълнение на Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ ще проведе обучения на директори на детски градини на тема „Управление на образователната институция в условията на криза“.