Механизъм за възстановяване и устойчивост, е публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели  „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Във връзка с получено писмо от Министерство на образованието и науката вх. № РУО1-28659/22.07.2022 г. Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Ви информирам че:

Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-275/20.07.2022 г., вх. № РУО1-28513/21.07.2022 г. Ви уведомявам, че с цел предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет, на сайта на Министерство на електронното управление са публикувани Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн, разработени от Международния съюз по далекосъобщения, които можете да ползвате безвъзмездно за образователни цели.

Актуална информация във връзка с участието на зрелостници със специални образователни потребности в ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2021/2022 г.

Във връзка с организацията на дейностите по осигуряване на необходимите разумни улеснения в съответствие с чл. 107 от Наредбата за приобщаващо образование за участието на зрелостници със специални образователни потребности в държавните зрелостни изпити – сесия август-септември на учебната 2021/2022 г., в срок до 27.07.2022 г. следва да представите на електронен e-mail: [email protected] актуална информация относно:

Изпълнявани ремонти дейности

В изпълнение на електронно писмо на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, РУО – София-град предоставя информация за извършваните ремонтни дейности в държавните и общинските училища от региона.

Предприемане мерки по мотивиране на учениците, завършващи VII клас, да продължат образованието си

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-274/20.07.2022 г., вх. № РУО1-28410/20.07.2022 г., относно предприемане на мерки за преодоляване на отпадането на ученици след завършен VII клас, Ви уведомявам, че следва да насочите усилията си за продължаване на образованието в VIII клас към учениците, които по различни причини не са се записали след втори и трети етап на класиране.

Инициатива „Мама, Татко и Аз, заедно на Черни връх”, организирана от Сдружение „Български туристически съюз“

 Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-28191/18.07.2022 г. Ви уведомявам, че Българският туристически съюз организира Национален празник под наслов „Мама, татко и аз – заедно на Черни връх”, посветен на 127 години организирано туристическо движение в България и 172 години от рождението на Иван Вазов.