ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Във връзка с Решение на Министерски съвет № 325/14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, заповед № РД 01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и писмо № 9105-164/14.05.2020 г. на МОН, с вх. № РУО 1- 10684/14.05.2020 г.,  Ви уведомявам, че необходимата документация за приключване на учебното време през настоящата учебна година в предучилищното образование ще бъде оформена при следните условията и ред…

Уебинар на тема „Еразъм+“, Ключова дейност 1 в детските градини

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-9051/27.04.2020 г. Ви уведомявам, че ДГ № 184 „Мечо Пух“ организира уебинар на тема „Еразъм+“, Ключова дейност 1 в детските градини. Уебинарът ще се проведе на 08.05.2020 г., петък, от 14:30 часа, онлайн в интернет, като ще се излъчва на живо в YouTube. Точният адрес в платформата ще бъде публикуван на сайта на ДГ № 184 „Мечо Пух“…

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2020 година

Във връзка с писмо на Столична община с № СОА20-ВК66-2888-2/22.04.2020 г., вх. №  РУО1-8622/22.04.2020 г., във връзка с обявената извънредна ситуация, свързана с разпространението на  Коронавирус 2019-nCov и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, в изпълнение на заповед № РД-09-196/08.03.2020 г. на министъра на младежта и спорта…

Открита педагогическа практика на тема „Майсторски клас с изобразителни техники“

Уведомявам Ви, че в изпълнение иа Годишния план за учебната 2019/ 2020 г. РУО – София-град, съвместно с ДГ № 37 „Вълшебство“,организира открити педагогически практики с учители и директори от ДГ…

Тринадесета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Уведомявам Ви, че Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – гр. Монтана организират ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” в периода 28-30 април 2020 г. в гр. Монтана. ….

Oтчитане на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-32851/25.11.2019 г. Ви уведомявам, че е активен модулът за отчитане на дейност 2 по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.