Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Във връзка с Решение на Министерски съвет № 325/14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и заповед № РД 01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомявам, че определената със заповед на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование…

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

В изпълнение на чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, на чл. 140, ал. 1 и чл. 142, ал. 4 от Наредбата за приобщаващото образование, на заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. /Приложение 2/ на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в осми клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. и писмо на МОН с вх. № РУО 1-7842/07.04.2020 г., Ви уведомявам…

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8634/22.04.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на дистанционно обучение, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 02/9963461 и skype акаунт Регионален център София-град…

Подаване на документи за отлагане от постъпване в първи клас и за изготвяне на становище за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 140, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование в РЦПППО – София-град

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7842/07.04.2020 г., Ви уведомявам, че подаването на документи за отлагане от постъпване в първи клас и за изготвяне на становище по чл. 140, ал. 1 на Наредбата за приобщаващото образование за насочване на ученици със специални образователни потребности…

УКАЗАНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА В ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-6753/16.03.2020 г., Ви уведомявам, че в условията на обявеното извънредно положение във връзка с коронавируса се налага да преосмислим и предоставянето на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците…

Подаване на данни за деца и ученици със СОП и специалисти, които осигуряват ресурсно подпомагане в образователните институции в област София-град

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28411/06.11.2018 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на чл. 145, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование и чл. 24, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование следва да предоставите информация …