Справка – ДИ за придобиване на професионална квалификация, юнска сесия 2020 г.

СПЕШНО!
Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1- 13048/05.06 2020 г. Ви уведомявам, че е необходимо да попълните спешно Справка за резултатите от проведените държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация по професии и специалности за учебната 2019/2020 година – юнска сесия 2020г…

Популяризиране на дейности по проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-12045/28.05.2020 г. Ви уведомявам, че на 03.02.2020 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ между Министерство на образованието и науката…

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Във връзка с Решение на Министерски съвет № 325/14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и заповед № РД 01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомявам, че определената със заповед на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование…

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

В изпълнение на чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, на чл. 140, ал. 1 и чл. 142, ал. 4 от Наредбата за приобщаващото образование, на заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. /Приложение 2/ на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в осми клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. и писмо на МОН с вх. № РУО 1-7842/07.04.2020 г., Ви уведомявам…

Работна среща с директорите на професионалните гимназии и с директорите на училища с професионални паралелки

Изх. № РУО1-31062/04.11.2019 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Н. РАЙНОВ“ И УЧИЛИЩАТА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с предстоящото планиране на държавния план – прием за учебната 2020/2021 г. в професионалните гимназии и в училищата с професионални паралелки, Ви уведомявам за провеждането на предварителна работна среща, която ще се проведе на 15.11.2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала…

Базар на професиите на 22 и 23 ноември 2019 г. в София Тех Парк

Във връзка с писмо на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с вх. № РУО1 – 29764/18.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 22 и 23 ноември 2019 г., в София Тех Парк, ще се състои Базар на професиите.