Предоставяне на информация във връзка с изготвяне на годишния доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици в република българия за 2020 г.

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-172/20.05.2020 г., вх. № РУО 1-11228/20.05.2020 г., Ви уведомявам, че в срок до 12.06.2020 г. следва да представите информация относно осъществени превантивни дейности през учебната 2019/2020 г. във връзка с употребата на наркотици, алкохол, тютюн, както и за реализирани дейности, съвместно с други институции и организации…

Популяризиране на дейности по проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-12045/28.05.2020 г. Ви уведомявам, че на 03.02.2020 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ между Министерство на образованието и науката…

Кандидатстване по Модул “Площадки за обучение по БДП” от НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-11962/28.05.2020 г. Ви уведомявам, че кандидатстването по Модул „Площадки за обучение по БДП” от Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда” все още не е стартирало…

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град от 26 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо с вх. № РУО1-11905/27.05.2020 г. на Столична регионална здравна инспекция за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град от 26 май 2020 г. до 14 юни 2020 г…