Administrative Services Provided by the Educational Institutions

 1. Издаване на диплома за средно образование
 2. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 3. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
 4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 5. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 6. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
 7. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 8. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
 9. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
 10. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
 11. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 12. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)