Access of Information

Достъпът до информация и прозрачността в управлението е един от основните приоритети на Регионално  управление на образованието – София-град. Целта на публикуваната информация на интернет сайта на Регионално управление на образованието – София-град е да тя да достигне до заинтересованите от дейността на администрацията страни: администрации, неправителствени организации, медии, родители и педагогически специалисти.

Ако в публикуваните в сайта документи не откривате конкретна информация, която Ви интересува, можете да се възползвате от правото си да получите допълнителна информация по Закона за достъп до обществена информация.

Приложения:

  Закон за достъп до обществена информация.

  Вътрешни правила на Регионално управление на образованието – София-град за предоставяне на обществена информация съгласно Закона за достъп до обществена информация.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на Регионално управление на образованието –  София-град, за сферата на дейност на РУО – София-град – 2020 г.

Административна процедура: Предоставяне на достъп до обществена информация (2)

Годишни отчети на Регионално управление на образованието – София-град по Закона за достъп до обществена информация.