Прием в I клас

Прием в I клас – учебна 2023/ 2024 година

===================================================================================================================

До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас през учебната 2023/2024 година

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напомням, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община ще бъдат обявени на 24.04.2023 г. на сайта на  ИСОДЗ, ПГУ и I клас.  Ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден – целодневна или полудневна. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас пишете в модул „Обратна връзка“ в ИСОДЗ, ПГУ и I клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-393/28.03.2023 г.

на министъра на образованието и науката)

(публ. 18.04.2023 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Утвърждаване на училищен план-прием в първи клас

Изх. № РУО1-8550/28.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, училищният план-прием за I клас за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30.03.2023 г. след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището. До 10.04.2024 г. директорът на училището информира началника на РУО и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година. Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и да е съобразен с броя на подлежащите ученици от прилежащата територия на училището, определена от Столична община.

В изпълнение на чл. 44а от Наредба № 10/01.09.2016г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, директорът на училището задължително информира началника на РУО за възможността за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за всички ученици, като при утвърждаване на училищния план-прием е длъжен да се съобрази със становището на началника на РУО и със Стратегията за образование на Столична община за преминаване на едносменен режим.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. 28.03.2023 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

             За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.

На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.

От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

Вашата информираност и прецизност в изпълнението на графика на дейностите са предпоставка за успешността на кампанията!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. 27.01.2023 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Прием в I клас – учебна 2022/ 2023 година

Свободни места за прием в първи клас за учебната 2022/ 2023 г.

(към 14:30 ч. на 13.09.2022 г.)

(публ. 13.09.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Записване на ученици в първи клас за учебната 2022/ 2023 година

Изх. № РУО1-21052/06.06.2022 г.

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Днес, 6 юни, се проведе първото класиране за прием в първи клас за учебната 2022-2023г., което се извърши изцяло електронно. Общо 10 209 деца са класирани на първо класиране. Свободните места, които остават за второ класиране са 1614.

Уведомявам Ви, че записването на класираните деца за първи клас започва днес, 06.06.2022 г. след 12:00 ч. до 17.06.2022 г. /с изключение на 14. и 16.06.2022 г., дни на провеждане на НВО 7 и 10 клас/ с препоръчително време за записване от 08:30 до 17:00 часа. Записването се извършва в училището от родител или по електронен път с електронен подпис.

Наредбата за прием на деца в първи клас е публикувана на следния линк: https://sofia.obshtini.bg/doc/4824374

Следващите класирания ще се проведат на 20 юни, 27 юни и 4 юли.

Моля да следите и спазвате сроковете. За второ класиране участват деца, които не са класирани, не са записвани или си изтеглят документите след като вече са се записали.

За прием в училищата в първи клас в София се кандидатства чрез Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата на Столичната община. В информационната система има информация за общинските училища на територията на Столичната община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(публ. 06.06.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас през учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, ще бъдат обявени на 26.04.2022 г. на сайта на  ИСОДЗ, ПГУ и I клас.  Ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден – целодневна или полудневна.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас пишете в модул „Обратна връзка“ в ИСОДЗ, ПГУ и I клас.

(публ. 20.04.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ръководство за въвеждане на адресни данни в ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас и Инструкция за ползване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

(публ. 20.04.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Как да кандидатстваме онлайн в ясла, детска градина, подготвителна група или първи клас в София?

(публ. 20.04.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Училищен план-прием в първи клас в държавните училища, в училищата към Министерство на културата, в училища за ученици с нарушено зрение и в училища за ученици с увреден слух за учебната 2022/2023 г.

(публ. 19.04.2022 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата администрира се от Столична община

__________________________________________________________________________________________

Прием в I клас – учебна 2021/ 2022 година

 

Свободни места за прием на ученици в първи клас

(публ. 13.09.2021 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Училищен план-прием в първи клас в държавните училища, в училищата към Министерство на културата, в училища за ученици с нарушено зрение и в училища за ученици с увреден слух за учебната 2021/2022 г.

(публ. 19.04.2021 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Училищен план-прием в първи клас в общинските училища за учебната 2021/2022 г.

(публ. 19.04.2021 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, ще бъдат обявени на 19.04.2021 г. на сайта на  ИСОДЗ, ПГУ и I клас. След 23.04.2021 г. ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден- целодневна или полудневна.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас може да се свържете с експерт от дирекция „Образование“ на следните телефони:

02 9433183; 02 8468458; 02 9810744, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа

(публ. 16.04.2021 г.)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата администрира се от Столична община

________________________________________________________________________________________________________________________________

Прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1-9773/30.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Решение № 133/ 18.03.2021 г. на Столичен общински съвет за приемане на нова Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община – Приложение № 1, Ви уведомявам, че кметът на Столична община е утвърдил график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година.

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община и графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас за столичните училища за учебната 2021/2022 г.

Напомням, че съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в чл. 61 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

За успеха на кампанията от изключителна важност е информираността на обществото и стриктното  спазване на нормативните изисквания.

Вярвам във Вашия професионализъм за коректност и сътрудничество като гаранция за успех на предстоящия прием в първи клас.

 

Приложение:

  1. График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година.
  2. Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД