Гореща телефонна линия за психологическа подкрепа: София-град – 0877 183 133

При необходимост допълнителна информация във връзка с приема и обучението в държавните и общинските детски градини и училища на децата и учениците, търсещи или получили международна или временна закрила, може да получите на телефони:

+359 886 0109 15 – Диана Джарова (Русский язык)
+359 886 0254 74
– Вера Влахова (English language)
+359 886 0242 75
– Събка Попова (Български език)
+359 886 0367 34
– Станислав Георгиев (Български език)

 

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили закрила

Обучение в детските градини и училищата на лица, търсещи или получили международна или временна закрила – бежанци от Украйна, от други европейски държави или от Близкия изток, както и на мигранти от други страни, се осъществява чрез процедурите по приемане, преместване и записване:

 1. I. Приемане – осъществява се за първи път, когато малолетен или непълнолетен никога не е посещавал детска градина или училище или няма възможност да представи документ за училищно образование поради независещи от него причини – война, природно бедствие, преследване по политически, расови, етнически, верски, културни различия в държавата, от която идва. В такива случаи е необходимо:
 2. Приемането на деца в детски градини е от компетентностите на Столична община и се извършва през платформата ИСОДЗ – отнася се и за подготвителни групи в детските градини и училищата.
 3. Приемането на ученици в първи клас е от компетентностите на Столична община и се извършва през платформата ИСОДЗ.
 4. Приемане на ученици от II до XII клас за лица без образователни документи е от компетентностите на РУО и се осъществява съгласно разпоредбите на Наредба №3/06.04.2017 г. на МОН за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила.
 5. Преместване:
 6. За лица, които притежават документи от училище в чужбина, важат разпоредбите на Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование при спазване на изискванията на Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Глава пета. „Признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението“, а именно:

– документи на ученици от I до VI клас се разглеждат от директора на училището;

– документи на ученици от VII до XII клас се разглеждат от експертна комисия на РУО  София-град.

Всичко за признаването и приравняването можете да научите тук:

Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

https://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2020/08/QA.pdf

III. Записване:

 1. Когато в паралелка от признатия клас в училището има свободни места, се спазват разпоредбите на Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.
 2. Когато в паралелка от даден клас в училището няма свободни места, но е налична физическа среда, даваща възможност за обучение, директорът на училището подава чрез началника на РУО – София-град мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за разрешаване на надпланов прием.
 3. Когато в паралелка от признатия клас в училището няма свободни места и не е налична физическа среда, директорът на училището незабавно се консултира със старши експерта по организация на средното образование, отговарящ за района, за възможностите за записване на ученика в друго училище и го насочва към това училище.
 4. Когато в паралелка от признатия II до VII клас в района няма свободни места, директорът на училището приема заявлението и с доклад го изпраща до началника на РУО – София-град за насочване към подходящо учебно заведение. В заявлението е необходимо да бъдат посочени точен адрес, мобилен телефон и електронен адрес с цел ефективна комуникация с лицето.

Уточнение: ситуациите, посочени в т. 2, т. 3 и т. 4, се отнасят до лица, подлежащи на задължително основно образование /начален и прогимназиален етап/.

 1. Когато в паралелка от признат гимназиален клас в училището няма свободни места и не е налична физическа среда, допускаща завишаване на приема, ученикът е свободен да потърси друго подходящо училище според интересите и потребностите си и според възможностите на образователната система.