Acts

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

(обн. – ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018 г., посл. изм. – ДВ. бр.12 от 12 февруари 2021 г.)

 Закон за предучилищното и училищното образование

(обн. – ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015г., посл. изм. и доп. – ДВ. бр.34 от 3 май 2022 г.)

Закон за достъп до обществена информация

(обн., – ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., посл.  изм. – ДВ, бр. 15 от 22 февруари 2022 г.)

Закон за закрила на детето

(обн. – ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., посл. изм. и доп. – ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.)

 Закон за професионалното образование и обучение

(обн. – ДВ. бр. 68 от 30 юли 1999г., посл. доп. – ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г.)

Закон за администрацията 

(обн. – ДВ. бр. 130 от 05.11.1998 г., посл. изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г. )

 

Други закони

Закон за електронното управление

(обн. – ДВ. бр.46 от 12.06.2007г., посл. доп. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022. )

Закон за киберсигурност

(обн. – ДВ. бр. 94 от 13.11.2018 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г. )